logisticky manažment

 Názov: Objektívna zodpovednosť
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 10
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje návrh zmeny predpisu upravujúceho pravidla cestnej premávky v SR, podľa ktorého by sa mala zaviesť objektívna zodpovednosť vodiča motorového vozidla. V prvej časti autor uvádza dôvody zmeny a obsah návrhu. V druhej časti je porovnanie návrhu pripravovaného v SR s predpismi platnými v ostatných štátoch.  
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, premávka, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Elektronický výber mýta na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy
Autor: plk. Ing. Milan Hamar
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje právne predpisy platné v oblasti elektronického výberu mýta v SR. Autor v prvej časti poukazuje na platnosť nového predpisu, ktorý zavádza povinnosť vodiča predložiť pri mýtnej kontrole osvedčenie o evidencii vozidla. V ďalšej časti autor popisuje výšku sankcie za porušenie ustanovenia. V ostatnej časti sa autor venuje úprave výšky ostatných pokút platných od 1. 8. 2011.
Kľúčové slová: pokuta, mýto, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Nákladové indexy za 3. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2011, str. 14 - 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 3. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Úklidové služby v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 80
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky upratovacích služieb dodávaných  v ČR podľa obratu z upratovacích služieb za rok 2010. Článok charakterizuje štruktúru ponuky upratovacích služieb podľa zamerania (10 kategórií) a ponuku ostatných služieb ako je zapožičiavanie techniky, servis, poradenstvo a ďalšie. Informuje tiež o tržbách dodávateľov v rokoch 2009 a 2010 a o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, upratovanie, upratovacie služby, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Personální agentury
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 79
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje rebríček personálnych agentúr v logistike v ČR podľa celkového počtu priamo umiestnených osôb bez pracovného pomeru agentúrou za rok 2010. Príspevok obsahuje štruktúru umiestnených osôb podľa pracovnej pozície v členení na vrcholový management, stredný management, špecialistov, pomocné a administratívne práce. Informuje aj o štruktúre činností a spôsoboch vyhľadávania personálnymi agentúrami ako aj o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, personálna agentúra, personalistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Konzultanti v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 78
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje zoznam konzultačných firiem v logistike v ČR v roku 2010 podľa ich obratu. Príspevok obsahuje štruktúru poradenských služieb jednotlivých konzultantov (členenie na 8 skupín), štruktúru ponuky ostatných služieb ako je logistický audit, kurzy, školenia, workshopy, riadenie zásob alebo hodnotenie dodávateľov.
Kľúčové slová: logistika, konzultant, poradenské služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Spedice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je porovnávacou analýzou logistických a zasielateľských spoločností podľa ich obratu zo zasielateľských služieb v ČR v roku 2010. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj o štruktúre poskytovaných služieb jednotlivými poskytovateľmi zasielateľských služieb. Poskytuje aj informácie o hlavných klientoch a rozsahu poskytovaných zasielateľských služieb.
Kľúčové slová: logistika, zasielateľstvo, doprava, obrat, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Full servis v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 6-18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček logistických spoločností podľa ich obratu z logistických služieb v ČR v roku 2010. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj rozsahu poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi logistických služieb. Poskytuje informácie o lokalite pôsobenia poskytovateľa ako aj o jeho hlavných obchodných partneroch.
Kľúčové slová: logistika, služba, doprava, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: LOG-IN: Možnost vidět a být viděn
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. P2-P9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka ôsmeho ročníka logistického fóra LOG-IN. Súčasťou fóra boli aj prípadové štúdie, ktorých riešenia a dosiahnuté výsledky sú súčasťou príspevku. Príspevok obsahuje aj významné riešenia v oblasti logistických inovácií. Súčasťou fóra bolo aj konanie panelovej diskusie, ktorej sa zúčastnili zástupcovia celého dodávateľského reťazca.
Kľúčové slová: logistika, fórum, prípadová štúdia, inovácia, panelová diskusia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: SLOVLOG 2011: Jubileá a rekordy
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informácie o konaní a tematickej náplni piateho ročníka odbornej konferencie SLOVLOG konanej v Bratislave. Konferencia bola zameraná na prezentovanie aktuálnych informácií a očakávaných zmien a trendoch na slovenskom logistickom trhu. Informuje tiež o prakticky orientovanom workshope.
Kľúčové slová: logistika, konferencia, workshop, kríza
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Rusko: Brána mezi EU a Čínou
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá logistickým potenciálom Ruskej federácie. Ruská federácia je čoraz otvorenejšia pre investície, postupne sú odstraňované alebo zmierňované byrokratické prekážky. Trh je do značnej miery sebestačný a v súčasnosti sa ho nedotýkajú ekonomické problémy s väzbou na EÚ. Jeho prednosťou je prepojenie s Čínou, ktorá predstavuje významný potenciál aj pre pozemnú logistiku. Článok charakterizuje prepravné prúdy ako aj najčastejšie využívané druhy dopravy.
Kľúčové slová: logistika, trh, investície, Ruská federácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Názor KLM: Etika do obchodu patří
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Etika v obchodě a logistice“. Etika v obchode predstavuje vždy aktuálnu tému. Vo vzťahu k etike boli diskutované témy ako výberové konania, hradenie/nehradenie faktúr. Diskutovaný bol aj pohľad na etiku z hľadiska globalizácie v obchode a logistike.
Kľúčové slová: logistika, etika, obchod, globalizácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Antonín Rubáš, NOWACO: Poskytujeme flexibilitu malých firem
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom pre logistiku a vývoj pre Českú republiku a Slovensko, NOWACO Czech Republic. Ide o lídra v oblasti distribúcie mrazených chladených a čerstvých potravín. Článok charakterizuje v ostatných rokoch realizované logistické projekty, ktoré viedli k dosiahnutiu súčasnej pozície.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, potravinársky trh
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Minimalistický strojírenský veletrh
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o medzinárodnom strojárenskom veľtrhu konanom v Brne, ktorého sa zúčastnilo 1600 firiem. Článok analyzuje súčasnú situáciu v jednotlivých oblastiach strojárenského priemyslu aj vo väzbe na odvetvie dopravy a logistiky.
Kľúčové slová: logistika, veľtrh, strojárenstvo
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Trh s logistickými nemovitostmi je stabilní. Zatím.
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na trh s logistickými nehnuteľnosťami. Autorka na medzinárodnej úrovni porovnáva ceny za prenájom skladových priestorov (Európa, Blízky Východ, Afrika), v rámci Európy porovnáva nájomné v krajinách Višegrádskej štvorky. Článok uvádza tiež odhad očakávaného poklesu cien nájomného vo vybraných mestách západnej Európy. Zdrojom údajov je poradenská spoločnosť Colliers International.
Kľúčové slová: logistika, nehnuteľnosť, trh, nájomné
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Zájem o sklady posiluje!
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Sektor logistických nehnuteľností je v súčasnosti (11/2011) v porovnaní s maolobchodnými a kancelárskymi budovami veľmi atraktívnou investičnou príležitosťou. Dôvodom je výrazný záujem o skladové plochy v roku 2011 v ČR. Auto v článku analyzuje dopyt po skladovacích kapacitách v ČR z regionálneho hľadiska, analyzuje tiež ceny prenájmu týchto nehnuteľností.
Kľúčové slová: logistika, sklad, nehnuteľnosť, dopyt, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Názor KLM: Model 4PL se v logistice těžko realizuje
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 26
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Chápanie logistického modelu 4PL“. Článok sa tiež venuje nejednoznačnosti definovania koncepcie 4PL ako aj chápaniu hranice medzi koncepciami 3PL a 4PL. Oficiálne by malo ísť o integrátora riešenia dodávateľského reťazca, ktorý nedisponuje fyzickými prostriedkami. Jeho jediným majetkom je know-how a informačné systémy.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľský reťazec, koncepcia 4PL, koncepcia 3PL
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Miloš Cikrt, Kraft Foods CR: Dva roky převratných změn v supply chainu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom logistiky spoločnosti Kraft Foods CR. Obsahovo je článok zameraný na dvojročné obdobie zavádzania systému SAP pre podporu dodávateľského reťazca. Venuje sa tiež integrácii dvoch spoločností v roku 2009 (Kraft Foods a Opavia-LU) ako aj centralizácii distribúcie do jedného skladu.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľský reťazec, distribúcia, integrácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Logistika vína: Bez přímého světla
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistiku vína, a to nielen na logistiku konečného produktu, ale aj na logistiku v rámci jeho výroby. Čas od zberu hrozna po jeho konečné spracovanie by mal byť čo najkratší. Skladovanie hrozna pred výrobou vína sa neuplatňuje. Pri skladovaní vína v sudoch a tankoch je nutné dbať hlavne na hygienu prostredia a optimálnu teplotu, ktorá by sa mala pohybovať od 10 do 15 °C. Dôležité je tiež dodržiavanie správnej vlhkosti, ktorá by mala v archívnych vínnych pivniciach dosahovať 70 %. Článok sa tiež venuje logistike vína do vinoték a gastronomických zariadení.
Kľúčové slová: doprava, logistika, víno, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Podvodné prepravy – zodpovednosť dopravcu a zasielateľa
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje problematike podvodných dopravcov, ktorí vznikajú za účelom poškodenia zmluvnej strany a krádeže zásielky. Autor príspevku vysvetľuje jednotlivé prípady krádeže. V prvej časti sa venuje zneužívaniu údajov a dokladov dopravcu, v ostatnej časti sa venuje fiktívnemu objednávaniu prepravy.
Kľúčové slová: krádež, dopravca, zneužitie, kriminalita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011