Názov: Nákladový index pre 2. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 11
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky. 
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Zákon o cestnej premávke
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 8 - 9
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá novelu zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpi v SR do platnosti 1. 11. 2011. Autor sa osobitne venuje jednotlivým zmenám. V prvej časti sa venuje bezpečným vzdialenostiam medzi vozidlami, v ďalšej časti rozoberá problematiku získavania vodičského oprávnenia vodičov s vekom 17 rokov. Ostatná časť príspevku sa venuje zmenám v trestnom zákone.  
Kľúčové slová: legislatíva, cestná, premávka, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: ERP systém
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  36 - 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá systém ERP, ktorým je možné zabezpečiť optimálne fungovanie dodávateľského reťazca v súvislosti s automobilovým priemyslom, v ktorom dochádza k výrazným zmenám v dopyte a požiadavkách na dodávateľov. V príspevku je predstavené konkrétne riešenie vo vybranej organizácii. 
Kľúčové slová: systém, proces, ERP
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Optimalizácia procesov
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  34 - 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá optimalizáciou procesov s využitím bezobslužných vozíkov. V príspevku autor poukazuje na konkrétnom prípade zavádzanie takýchto vozíkov a ich vplyv na optimalizáciu procesov. V príspevku sú uvedené taktiež technické parametre vozíkov a spôsob zásobovania. 
Kľúčové slová: zásobovanie, vozík, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Zamestnávatelia sú opatrní
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje zamestnanosť v roku 2011, pričom sa osobitne zameriava na posledný štvrťrok. V prvej časti analyzuje odhady vývoja indexu zamestnanosti a porovnáva jednotlivé regióny v SR (osobitne sa venuje Bratislavskému kraju). V ostatnej časti uvádza údaje za iné krajiny.  
Kľúčové slová: zamestnanosť, vývoj, index
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Logistika piva: Čím jednoduchšie, tým lepšie
Autor: Jozef Brezovský a Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku logistiky piva, pri ktorom sa v ostatnom období mení dopyt po jeho balení. Znižuje sa dopyt po pive v sudoch na úkor fľaškovaného piva. V prvej časti autor rozoberá vplyv zmeny dopytu na náklady na prepravu a spôsob optimalizácie prepravy. V ďalšej časti autor poukazuje na vplyv počasia na dopyt po pive. Ostatná časť príspevku sa venuje spôsobu skladovania piva.
Kľúčové slová: pivo, skladovanie, distribúcia, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Nákladové indexy za 2. štvrťrok 2011
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2011, str. 14 - 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2011. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Systém IRU TIR-EPD rozširuje pôsobnosť do ďalších krajín
Autor: Ingrid Nedorostová
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2011, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku rozšírenia systému IRU TIR-EPD na ďalšie krajiny: Moldavsko, Francúzsko, Belgicko a Nemecko. V prvej časti je predstavený elektronický systém TIR, ostatná časť sa zaoberá jeho rozširovaním do ostatných krajín.
Kľúčové slová: clo, TIR, karnet, režim
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Výmena kariet vodičov
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2011, str. 7
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou výmeny kariet vodičov do digitálnych tachografov. Autor poukazuje na skutočnosť, že karta je platná iba obmedzený časový limit, po uplynutí ktorého je potrebné kartu vymeniť. V príspevku je uvedený postup výmeny karty.
Kľúčové slová: karta, vodič, tachograf, výmena
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Logistické zájmy se přesouvají na Balkán
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 44-46
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Krajiny Balkánskeho polostrova predstavujú novú obchodnú príležitosť s veľkým obchodným potenciálom pre zlepšenie postavenia nadnárodných firiem. Nevýhodou tohto teritória je silná byrokracia, nestabilné politické prostredie alebo dokonca mafia. Pozíciu Balkánu v rámci európskej logistiky zlepšuje aj expanzia rozvoja prístavov a letísk.
Kľúčové slová: logistika, trh, Balkán
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Logistika textilu: Logistika textilního zboží TimeOut má řadu specifik, a přesto jede bez přerušení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je prakticky orientovaný. Zaoberá sa dovozom, distribúciou a predajom textilného tovaru spoločnosťou Great United Trading. Autorka charakterizuje špecifiká logistiky textilného tovaru. Firma má zavedený vlastný skladový systém, ktorého funkcie a výkonnosť sú v článku charakterizované.
Kľúčové slová: logistika, textil, skladový informačný systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Logistics Trends Forum: Deset exkluzivních témat
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. P6-P7
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o budúcich trendoch vo vývoji logistiky, ktoré boli témou prednášok na kongrese EASTLOG 2011. Konkrétne sa venovali optimálnemu riadeniu dodávateľského reťazca, vývoju spotrebiteľských návykov a budúcim potrebám trhu. Článok charakterizuje vystúpenia jednotlivých odborníkov z oblasti logistiky.
Kľúčové slová: logistika, logistické trendy, panelová diskusia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Tiskárny čárových kódů: Stolní i integrované
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 24-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa zaoberá tlačiarňami čiarových kódov. Zaoberá sa postupom a pravidlami pri výbere tlačiarne čiarových kódov, charakterizuje ich jednotlivé prvky a funkcionalitu. Článok obsahuje aj detailnú porovnávaciu analýzu deviatich tlačiarní od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: tlačiareň čiarových kódov, čiarový kód, označovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Jiří Pros, Perfetti Van Melle Czech Republic: „Zdravý rozum a jednoduchá řešení“
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s manažérom logistiky spoločnosti Perfetti Van Melle Czech Republic Jiřím Prosom. Spoločnosť sa zaoberá dovozom a distribúciou cukroviniek, ročne dodá na pulty 1 000 ton výrobkov. Obsahovo je článok zameraný na trh s cukrovinkami v Českej a Slovenskej republike, jeho špecifiká, spôsoby skladovania tejto komodity ako aj budúce výzvy.
Kľúčové slová: logistika, dodávateľ, dodávateľský reťazec, logistický proces, koncepcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Logistika mraženého: Maximálně využít plochu skladu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistiku mrazeného tovaru. Skladovacie kapacity pre skladovanie mrazeného tovaru sa nebudujú špekulatívne, ale účelovo, pretože ide o úzko špecializovanú oblasť logistického realitného trhu. V logistike tohto tovaru je dôraz kladený na maximálne využitie skladovej plochy. Dôležitú úlohu hrá aj čistenie a dezinfekcia skladov, ako aj dodržiavanie zásad pri manipulácii tovaru. Článok sa zaoberá aj ľudskými zdrojmi zabezpečujúcimi prevádzku skladov a potrebou ich vybavenia vhodný odevom.
Kľúčové slová: doprava, logistika, mrazený tovar, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Pojištění finančních ztrát
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 20 - 23
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia finančných strát. V prvej časti poukazuje na platnú legislatívu v tejto oblasti, ďalšia časť popisuje formy a druhy poistenia a členenie poistenia podľa rôznych kritérií.
Kľúčové slová: poistenie, strata, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Európa pod pavučinou z koľajníc
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 88
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na nutnosť budovať železničnú sieť a na náklady súvisiace s budovaním tunelov a mostov. Osobitne sa zameral na štyri objekty, pri ktorých uviedol lokalizáciu, dĺžku, obdobie výstavby, náklady na výstavbu, kapacitu a najvyššiu možnú rýchlosť. Ide o Őresund, Eurotunel, Lőtschberg a Gotthard.
Kľúčové slová: železničná, infraštruktúra, doprava, tunel, most
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Širší kontext city logistiky
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 86 - 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike nákladnej dopravy v mestách. V prvej časti príspevku uvádza, že je potrebné správne definovať problém, pričom nezastupiteľné miesto má ľudský faktor. V ďalšej časti poukazuje na nezastupiteľný trojuholník zúčastnených osôb a popisuje spôsob organizovania dopravy. V ostatnej časti uvádza autor možnosti riešenia problému.
Kľúčové slová: mestská, nákladná, doprava, city, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Riadenie logistiky a dopravy v USA
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá systém riadenia logistiky a dopravy v USA. V prvej časti autor analyzuje, či sa niečo v ostatných rokoch zmenilo alebo logistika funguje stále rovnako. V ďalšej časti poukazuje na optimalizáciu dopravy, najmä využitím nových technológii. V ostatnej časti autor poukazuje na spôsoby poučenia sa na chybách minulosti.
Kľúčové slová: riadenie, doprava, zahraničie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Analýza pravidelného výcviku vodičov v štátoch EÚ
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Zuzana Hvizdáková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2011, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku analyzujú prístup k pravidelnému výcviku vodičov v štátoch EÚ. V prvej časti je popísaná smernica, ktorá vyžaduje pravidelný výcvik, v ďalšej časti je poukázané na rozdiely pri národnej aplikácii smernice. Porovnanie podmienok je taktiež spracované v tabuľkovej forme.
Kľúčové slová: vodič, výcvik, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011