Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 3 – rakúske prístavy: Linz
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2005; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článkov z minulých vydaní časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá rakúsky prístav Linz. Autor uvádza celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán prístavu. Ďalej popisuje kontajnerový terminál, vybudovaný v priestoroch prístavu.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2005
Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 4 – nemecké prístavy Passau a Deggendorf
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2005; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článkov z minulých vydaní časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá nemecké prístavy Passau a Deggendorf. Pri obidvoch prístavoch uvádza autor ich celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Nordamerika bleibt der wichtigste Überseemarkt. (Severná Amerika zostáva najdôležitejší zámorský trh).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4/2005, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bremhaven je najväčší medzikontinentálny autoterminál sveta. Do 1,4 miliónov vozidiel v minulom roku počíta prevádzkovateľ „BLG Logistik Automobile“ a  priebežne za celý rok nad 1,5 miliónov vozidel s kompletnou prekládkou. Dôležitý zámorský trh pre Bremhaven je s podielom okolo 40 % ešte stále severoamerický kontinent. Pritom sú nemecký výrobcovia, predovšetkým BMW a DaimlerCrysler najväčší zákazníci. Cez ich závody v USA sa títo dvaja výrobcovia medzitým vyvinuli ako najdôležitejší importný zákazníci. Len pre samotného výrobcu BMW  narástol objem na BLG-autoterminále v minulom roku na takmer 345 000 vozidiel. Veľká časť išla na vývoz. Importom z americkej výroby prišlo na približne 57 000 vozidiel. V USA montujú BMW modely Z4 a X5. Okolo 370 000 vozidiel od DaimlerChysler si našlo cestu k autopredajcom cez Bremhaven.
Kľúčové slová: zámorský trh, autoterminál, kompletná prekládka, výrobca, zákazník
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2005
Názov: Unie začne jednat o rozvoji dopravní infrastruktury s 26 okolními zeměmi.
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.39/2005, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Podľa dostupných štúdií by mal objem prepravy tovaru medzi Európskou úniou a susednými regiónmi do roku 2020 vzrásť o 100 percent. Súčasné dopravné spojenia sú pritom často už dnes úplne nevyhovujúce. Európska komisia sa preto usiluje o zlepšenie dopravných trás na  všetky strany od hraníc EÚ. Článok informuje, že komisia vytvorila tím expertov, ktorý bude vyjednávať s 26 štátmi mimo EÚ.  Experti už v júli určili päť základných smerov, ktorými by sa dopravné projekty mali uberať. Boli oslovené všetky vybraté krajiny, aby do konca septembra sami určili svoje vlastné konkrétne priority.
Kľúčové slová: infraštruktúra, objem prepravy, financovanie
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Vozy pro kombinovanou dopravu
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 15
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Tatravagónka, a.s. Poprad patrí k popredním výrobcom nákladných vozňov a dopravných prostriedkov pre kombinovanú dopravu. Prípsevok ilustruje na príkladoch horizontálnu a vertikálnu prekládku prvkov kombinovanej dopravy. Nájdete tu aj technický popis vozňov pre kombinovanú dopravu.
Kľúčové slová: logistika, železničná doprava, kontajner, cestný náves, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Bezobslužný dopravní systém pro vnitropodnikovou dopravou
Autor: Ing. Karel Kabeš
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 21
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Vnútropodniková doprava materiálov, polotovarov sa významne podieľa na celkovýchj výrobných a prevádzkových nákladoch. Príspevok demonštruje skutočnosť, že zavedením bezobslužného automatizovaného systému vo vnútropodnikovej doprave sa dajú znížiť dopravné náklady až o 70%.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, skladovanie, náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Pohon vysokozdvižných vozíku
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, príloha
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Výrobcovia vysokozdvižných vozíkov vynakladajú veľké úsilie na vývoj citlivo a dynamicky reagujúcich pohonov. Veľký pokrok bol umožnený uplatnením mikroloelektroniky v ovládaní. Príspevok zoznamuje so stavom v tejto oblasti. Osvetľuje princípy moderných techník pohonu a popisuje niektoré riešenia nových vozíkov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, skladovanie, manipulácia, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Nové přístupy k intermodální dopravě
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 6/1998, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Koncom 80. rokov po prvé zaznamenala nedoprevádzaná kombinovaná doprava v Európe významný rast objemov výkonov, čím došlo k vzniku úzkych miest v kapacitách terminálov. Predpokladaná situácia na európskom dopravnom trhu očakáva ďalší rast požiadaviek na dopravu. Príspevok prináša prehľad jednotlivých operátorov pôsobiacich na dopravnom trhu v rámci EÚ.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, informatika, doprava, JIT, kyvadlová doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Postavení železnice v dopravě
Autor: doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 6/1998, str. 39
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: K základným právnym normám EÚ, ktoré môže prijať príslušná Rada EÚ ako vrcholový orgán únie, patrí väčšina noriem, z ktorých by mohli vzniknúť finančné požiadavky, daňové zaťaženia a sociálne napätia. Príspevok rieši aktuálne problémy a vízie železničnej dopravy v rámci jednotného dopravného európskeho trhu.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Tvorba výrobních jednotek
Autor: doc. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., Ing. Zdeněk Kadlec
Vydavateľstvo: Logistika 4/1998, str. 10
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Hlavnými systémovými logistickými prvkami sú materiálový, riadiaci a informačný systém. Vo výrobnej logistike je príprava polotovarov základným bodom automatizovanej výroby. Príspevok popisuje výhody využitia automatizovaných dopravných vozíkov v rámci výroby.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Taxi-boxy
Autor: Ing. Václac Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 4/1998, str. 13
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Požiadavky na dopravu zo strany priemyslovej výroby neustále stúpajú. Moderná dopravná logistika musí byť systematicky plánovaná z výrobného miesta, priamo až na koniec výrobného reťazca. Firma Kogel, výrobca úžitkových vozidiel má takéto riešenie osvojené. Realizuje koncept nového dopravného systému pre priame dodanie zásielok.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Zařízení moderních terminálu
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 4/1998, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Nové trendy v kombinovanej doprave zahŕňajú alternatívne koncepcie radenia vlakov pre splnenie požadovaných časov na železnici. Ide o vertikálne radenie vlakov alebo prekládku nákladových jednotiek pomocou vertikálnych prekládkových zariadení. Príspevok popisuje systémy Krupp, NOELL, Commutor a Transmann Mannesmann.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Doprava a manipulace ve stavebnictví
Autor: Marek Špičák
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 10
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Len málo výrobných odvetví zaznamenalo v posledných rokoch taký rozmach ako výroba stavebných strojov. Neustále inovovaný strojový park je základom vzostupu stavebnej výroby, ktorej úroveň je vizitkou danej ekonomiky. Príspevok poukazuje na rôzne modifikácie hydraulických prvkov pri manipulácií s materiálom.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Logistika s dopravními prostředky firmy Kogel
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 11
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok charakterizuje spoločnosť Kogel, ktorá sa zaoberá výrobou dopravných prostriedkov kombinovanej dopravy. Príspevok popisuje hlavné výrobky firmy, ktorými sú valníkový sedlový náves EuroTrailer, EuroCooler, EuroKipper.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: RO-LA na jih
Autor: Ing. Jaroslav Novák
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Cieľom prepravných reťazcov je realizácia prepravy tovaru z miesta vzniku do miesta spotreby. Systém RO-LA (Rollende Landstrasse) je založený na premiestňovaní kamiónov alebo cestných súprav vrátane osádky pre určitú časť prepravnej cesty po železnici. Príspevok opisuje výhody otvorenia železničného spojenia systémom RO-LA medzi Českými Budějovicami a rakúskym Villachem.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, systém RO-LA, cestná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Nové systémy v kombinované doprave
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Dopravná logistika sa stáva nevyhnutným pomocníkom pre riešenie optimalizácie distribučných procesov ako pre materiálové, tak aj pre tovarové toky. Príspevok sa venuje problematike výberu a popisu výhod dopravy, najmä intermodálnej, ktorá ma najlepšie predpoklady pre efektívne, integrované a ekologicky priateľské využitie dopravného systému.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, zasielateľstvo, kombinovaná doprava, intermodálna doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Distribuce pohonných hmot v ČR
Autor: doc. Ing. Ivan Gros, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 16
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Rovnako ako v iných komoditách aj na českom trhu pohonných hmôt dochádza zostreniu konkurenčného boja. Príspevok ilustračným spôsobom popisuje jednotlivé formy dopravy pohonných hmôt v Českej republike s využitím integrovaných logistických reťazcov.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, doprava, zasielateľstvo, zákazník
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Sněmovna podpořila výběr mýtného na dálnicích
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.34/2005, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o tom, že novelu zákona, podľa ktorej by mýtne na českých diaľniciach mali platiť kamióny s hmotnosťou nad 12 ton, postúpila Poslanecká sněmovna ČR do druhého čítania. O konečnej podobe predlohy by mala snemovňa hlasovať na jeseň.
Súčasná úprava zákona počíta s časovým spoplatnením, čiže s diaľničnými známkami. Novela má zaviesť možnosť výkonového spoplatnenia, teda výberu peňazí podľa počtu prejazdených kilometrov, prostredníctvom mýtneho od roku 2007. ČR zatiaľ vyhlásila súťaž na dodávateľa systému. Ešte ale nie je rozhodnuté, akou technológiou sa prejazdené kilometre budú merať, či cez satelit ako v Nemecku alebo pomocou mikrovlnných brán ako v Rakúsku.
Kľúčové slová: spoplatnenie, novela zákona, technológia
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: september 2005
Názov: Také Rakousko a Německo řeší problémy s kamiony na dálnicích
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.33/2005, str. 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok ja ďalším z rady príspevkov, ktoré sa vyjadrujú k problematike diaľnic a ich preťaženia kamiónmi. Z tohto článku sa dozvieme, aká je situácia ohľadom obmedzení, prípadne zákazov jazdy kamiónov po diaľniciach v Rakúsku a Nemecku. V Nemecku sa napríklad už v roku 2002 uvažovalo s úplným zákazom predbiehania pre nákladné vozidlá. Napriek širokej podpore verejnosti k tomu nedošlo a dnes zákaz platí na úsekoch diaľnic, ktoré sú vo výstavbe, alebo na miestach, kde je znížený počet jazdných pruhov. Stále vyšší počet kamiónov sa obidva štáty snažia riešiť aj všeobecným zákazom kamiónovej prepravy o víkendoch, prázdninách a cez sviatky a tiež využívaním systému informačných svetelných tabulí, ktoré regulujú prevádzku podľa jej aktuálnej hustoty.
Kľúčové slová: preťaženosť, regulácia, predbiehanie
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: september 2005
Názov: Vláda plánuje elektronické mýtné na rok 2008
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.34/2005, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Z článku vyplýva, že aj Maďarsko má v pláne 1. januára 2008 spustiť systém elektronického výberu mýtneho od nákladných vozidiel. Maďarská diaľničná sieť sa rýchlo rozrastá a jej prevádzka a údržba nemôžu byť dlhodobo financované prostredníctvom súčasného systému diaľničných známok. Tento rok vo februári preto ministerstvo hospodárstva a dopravy schválilo návrh elektronického mýtneho. Medzinárodný tender by mal byť vypísaný v januári budúceho roka.
Kľúčové slová: elektronické mýtne, diaľničná sieť, tender
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: september 2005