Názov: Časové analýzy mobilnej lanovky Urus M III v regióne Artvin
Autor: Tolga Ozturk – Murat Demir
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 176 - 183.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Doprava lesných produktov sa realizuje v dvoch fázach. Prvá – primárna doprava, zahŕňa sústreďovanie dreva, druhá dopravná fáza zahrňuje dopravu dreva nákladnými vozidlami po lesných cestách. Pri zvyšovaní stupňa mechanizácie ťažbového procesu a pri výbere zariadenia na ťažbu treba zohľadniť spôsoby obnovy používané v lesníctve. Príspevok prezentuje výsledky výskumu, ktorý sa uskutočnil s prenosnou lanovkou Urus M III v ťažobnej oblasti Ciftedere, lesná správa Taslica. Výkonnosť lanovky sa zisťovala v m3/deň, m3/hodinu a spotreba paliva v l/m3. Táto technológia prepravy je vo väčšine prípadov vhodná metóda dopravy dreva v uvedenej oblasti.
Kľúčové slová: mobilná lanovka, časová analýza, ťažobný proces, lesné cesty
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Malotratkory a jejich použitelnosť v lesích ČR
Autor: Josef Pecl
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s.184 – 190.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: český
Anotácia: Ťažobné práce a transport dreva v členitých horských terénoch musí rešpektovať ekologické nároky prostredia, ktoré sa pre použitú technológiu stávajú v danej oblasti prioritnými. Zo skupín strojov určených pre sústreďovanie dreva je možné použiť malotraktory. V ČR je v podstate zúžený výber malotraktorov na dva typy a to MT 8-150.11 a AGT 830. V príspevku sú uvedené základné technicko-prevádzkové parametre uvedených typov malotraktorov získané z dodaných informácií od priamych používateľov a z vlastného merania v teréne.
Kľúčové slová: ekológia, malotraktor, technické parametre, sústreďovanie dreva,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Výkonnosť Harvestera Timberjack 1070 v sanitárnych ťažbách
Autor: Tomislav Poršinsky – Ante P.B. Krpan
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 200 – 212.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Pri mechanizovanej ťažbe dreva v celých dĺžkach, harvester a forwarder pracujú ako tím. V práci sa uvádzajú výsledky výskumu mechanizovanej stínky a opracovania dreva v ihličnatých porastoch pomocou harvestera Timberjack 1070. Produktivita harvestera sa určovala pomocou časovej a pracovnej štúdie. Čas potrebný na stínku a spracovanie dreva harvesterom sa rozčlenil do pracovných komponentov. Spotreba času sa merala pomocou metódy snap-back chronometrie. Zozbierané údaje sa spracovali matematicko-štatistickými metódami na osobnom počítači. V práci sa tiež porovnáva produktivita a jednotkové náklady na ťažbu a spracovanie pri použití reťazových píl a harvesterov v závislosti od prsnej hrúbky stromu.
Kľúčové slová: harvester, produktivita, snap-back chrnometria, náklady na m3
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Niektoré aspekty technického a prevádzkového výskumu strojov používaných v lesných škôlkach
Autor: Krzystof Slowiňski – Józef Walczyk
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 213 – 221.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: poľský
Anotácia: Stroje používané v lesných škôlkach sa testovali z hľadiska ich technických a prevádzkových parametrov s cieľom navrhnutia strojov a rozdelenia síl. Výskum sa uskutočnil v lesnej škôlke v Klaj (N.F.D.). Merania sa uskutočnili na jednoduchom type medziriadkového kultivátora GS. Návrh stroja sa urobil na základe merania ťažnej sily počas ťahania prídavného zariadenia ďalším traktorom pomocou tenzometrov.
Kľúčové slová: lesná škôlka, medziriadkový kultivátor, tenzometer, ťažná sila
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Stavebnicový lanový systém SLS na LKT 81
Autor: Miroslav Stanovský – Richard Hnilica
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 237 – 243.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené základné aspekty návrhu jednoduchého a ľahko montovateľného prípadne demontovateľného lanového systému. V úvodnej časti sú stručne charakterizované základné kategórie lanových systémov. Jadro príspevku tvoria informácie o koncepcii stavebnicového lanového systému použitého na LKT-81, návrh pohonu a prvé výsledky skúšok. Prvé výsledky dokazujú, že myšlienka operatívne použiť tieto zariadenia je reálna a že súčasné obhospodarovanie horských lesov si túto skutočnosť bude aj vyžadovať.
Kľúčové slová: horské lesy, lanový systém, koncepcia, výsledky skúšok
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Logistické aktivity medzinárodného významu v Košickom regióne
Autor: prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.; doc. Ing. Imrich Kiss, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 31-35
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú logistické aktivity Košického kraja prostredníctvom vybudovanej infraštruktúry. Z hľadiska náväznosti na širokorozchodnú trať a väzby na železničné a cestné systémy popisujú Obchodno-prekládkové centrum Čierna nad Tisou. V ďalšej časti autori uvádzajú technické parametre terminálu kombinovanej dopravy Dobrá a prekladiska Interport v Haniskej pri Košiciach. V ostatnej časti sa príspevok venuje významu vodných ciest Tisa a Bodrog a medzinárodnému letisku v Košiciach.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, OPC
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Uplatnenie nových smerov paletizácie v logistike
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, CSc.; doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 105-107
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú význam palety ako prepravného prostriedku v logistike, pričom príspevok sa zameriava na paletový pool. Popisujú ako pracuje Európsky paletový pool vrátane podmienok zaradenia prepravcu, resp. dopravcu do uvedeného poolu. V ďalšej časti príspevku je analyzovaný paletový systém CHEP, ktorý v súčasnej dobe prichádza na slovenský trh.
Kľúčové slová: paletový pool, paletizácia, EPP, CHEP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Postavenie a funkcie OPC Čierna nad Tisou v makrologistickom systéme východnej Európy
Autor: prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.; Ing. Marián Frko; Ing. Michal Balog
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 122-127
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku poukazujú na prevyšujúcu spotrebu nad zdrojovými možnosťami západnej Európy a naopak vyššími zdrojovými možnosti vo vzťahu k spotrebe východnej Európy a Ázie, z čoho vyplýva dlhodobý dopyt po preprave vo vzťahu východ – západ. Ďalej poukazujú na významné postavenie OCP Čierna nad Tisou z dôvodu jeho situovania na tzv. krétskom koridore č. V.V ostatnej časti príspevku autori analyzujú uvedené OPC z hľadiska realizovaných výkonov.
Kľúčové slová: prekládisko, OCP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Krízové situácie v železničnej doprave
Autor: Martin Čižlák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 222 – 225.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Snahou spoločnosti je eliminovať možné riziko vzniku poškodenia zdravia osôb alebo vzniku materiálnych škôd a tým zvýšenie bezpečnosti v doprave a v dopravných systémoch. V príspevku sú definované pojmy: bezpečnosť v dopravných systémoch, riziko, mimoriadne udalosti v doprave a ich základné členenie. Tieto krízové situácie sú vztiahnuté na železničnú dopravu. Záver príspevku popisuje možnosti vplyvu vojenských prepráv po železnici na vznik mimoriadnych udalostí.
Kľúčové slová: bezpečnosť dopravných systémov, riziko, mimoriadna udalosť, krízová situácia, vojenská preprava
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Ekologické kontinuálne dopravné systémy
Autor: Daniela Marasová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 327 – 330.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Všetky uvedené kontinuálne dopravné systémy v príspevku sú perspektívnymi environmentálne prijateľnými systémami budúcnosti, a to najme pre mnohé výhody, ktoré poskytujú v porovnaní s inými dopravnými systémami. Ich najväčšou výhodou je minimálny vplyv na životné prostredie a vysoká dopravná kapacita. Sú ekonomicky efektívne, spoľahlivé, bezpečné, nezávislé na počasí, nenáročné na údržbu a obsluhu, ale predovšetkým sú vysokovýkonné a ekologické.
Kľúčové slová: dopravník s uzatvoreným gumovým dopravným pásom, hadicový dopravník, dopravníkový systém U-CON a SICON
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Nový terminál pre kamióny v Šahách
Autor: Mgr. Júlia Behýlová
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2004, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje novovybudovaný terminál v Šahách, pričom osobitne sú rozobrané jeho technické parametre ohľadom kapacity, sociálneho vybavenie a pod. V ostatnej časti príspevku je poukázané na problémy, ktoré bolo potrebné prekonať, pri budovaní tohto terminálu.
Kľúčové slová: terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Aká budúcnosť čaká karnety TIR?
Autor: Mgr. Júlia Behýlová
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2004, str. 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá systém TIR. Poukazuje na problémy so systémom TIR v Nemecku po vzniku EÚ, ktoré uvedená krajina riešila ukončovaním systému iba na vnútroštátnych colných úradoch. V ďalšej časti príspevku je poukázané na ohrozovanie systému TIR, najmä z dôvodu nedôslednosti v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu ako aj na stále sa zvyšujúci záujem o systém TIR z krajín východnej Ázie, najmä Číny.
Kľúčové slová: TIR, colný systém,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Nový colný zákon v Ruskej federácii
Autor: Mgr. Ladislava Balážová
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2004, str. 22-23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá nový Colný zákon Ruskej federácie, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 2004. Autorka upozorňuje na najpodstatnejšie časti zákona, ku ktorým je uvedený aj stručný komentár, ktoré by mali dopravcovia vykonávajúci prepravy v rámci Ruskej federácie vedieť.
Kľúčové slová: colná problematika,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Ro-La doprava dnes a zajtra
Autor: (Zdroj TASR)
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2004, str. 28-29
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá výhody systému Ro-La, ako najvyužívanejšieho systému kombinovanej dopravy. Poukazuje na rokovania ŽS, a. s. so svojimi partnermi o zavedení nových liniek Ro-La, najmä linky Budafok – Trestená. V ďalšej časti príspevok ekonomicky porovnáva priamu cestnú nákladnú dopravu a systém Ro-La, pričom osobitne sa venuje odpočinku vodičov, ktorý vodiči môžu tráviť počas prepravy v ležadlových, resp. lôžkových vozňoch. V ostatnej časti článku je uvedený prehľad najdôležitejších Ro-La liniek v Európe.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, Ro-La
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Zmeny v colnej oblasti v kocke
Autor: (Zdroj Redakcia)
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2004, str. 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zmeny v colnej problematike po vstupe SR do EÚ. Popisuje spôsob pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ, systém Intrastat a Extrastat a spôsob platenia DPH a spotrebnej dane. V ostatnej časti príspevku sú uvedené colné predpisy, ktoré sa budú uplatňovať po našom vstupe do EÚ pri prepravách tovaru do resp. z tretích krajín.
Kľúčové slová: colná problematika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Dobré skúsenosti sú najlepším odporúčaním
Autor: Roman Kment
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2004, str. 8-9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá terminál kombinovanej dopravy v Dunajskej Strede, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metrans (Danubia), a. s., ktorej presadenie sa na trhu SR je uvedené v prvej časti. Obsahom ďalšej časti je náplň činnosti terminálu, v ktorom je uvedený aj počet vlakov a ich smery, ktoré sa z uvedeného terminálu vypravujú. V ostatnej časti sú uvedené prínosy, ktoré pre terminál v Dunajskej Strede prinieslo začlenenie SR do EÚ.
Kľúčové slová: terminál, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Pred vstupom do Európskej únie
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2004, str. 46
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje možné komplikácie, s ktorými sa budú musieť vysporiadať slovenskí dopravcovia z dôvodu vstupu SR do EÚ. Problémy autor popisuje v dôsledku straty zamestnania colníkov na hraničných priechodov, ako aj pracovníkov firiem, ktoré sa zaoberajú colnou deklaráciou. V ďalšej časti sú rozoberané termínované nakládky, prísnejšie kontroly súvisiace s prepravou tovaru ako aj spoplatnenie diaľnic a ich účtovanie prepravcovi.
Kľúčové slová: cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Logistické centrum Prapol na Záhorí
Autor: -PI-
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 16
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výstavbu nového logistického centra v priemyselnej zóne Malaciek, neďaleko diaľnice spájajúcej Bratislavu a Brno, ktoré buduje na ploche 13 000 m2 spoločnosť Prapol. Autor popisuje aj činnosti spoločnosti v oblasti kombinovanej dopravy a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: logistické centrum, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Zatiaľ len predpoklady
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 17
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá dôvody, prečo kombinovaná doprava v SR nemá vyšší podiel na celkovom objeme prepravy. Jeden z dôvodov autor pripisuje nedostatočnej technickej vybavenosti SR, kde terminály kombinovanej dopravy (KD) sú často iba kontajnerovými prekladiskami. Poukazuje tiež na chyby operátorov KD. V ostatnej časti príspevku sú uvedené predpoklady nárastu výkonov KD do roku 2010.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Medzinárodná preprava tovaru
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 38 - 41
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje skutočnosti, na ktoré je potrebné dávať pozor pri medzinárodnej preprave tovaru po rozšírení EÚ z pohľadu colnej problematiky. Autor popisuje postavenie SR po vstupe do EÚ, spoločný tranzitný režim osobitne rozdelený na vonkajší tranzit spoločenstva a vnútorný tranzit spoločenstva. V ďalšej časti je rozobrané preukazovanie štatútu tovaru spoločenstva a zmeny v zabezpečení colného dlhu. Ostatná časť príspevku stručne popisuje tranzitné systémy TIR a ATA.
Kľúčové slová: colná problematika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004