Názov: Chladiarenská technika po vstupe do EÚ.
Autor: LL
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2005; str. 40 - 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú spracované podmienky prepravy tovaru podľa Dohody ATP a smernice Rady č. 93/43/EHS a v ďalšej časti stručná analýza chladiarenských nadstavieb, ktoré vyhovujú týmto legislatívnym požiadavkám. V príspevku je predstavených 24 spoločností s chladiarenskou technikou, pri každej je uvedený odkaz na internetovú stránku.
Kľúčové slová: nadstavby, skaziteľné potraviny, ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005
Názov: Singapursky prístav rastie
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2005; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje dôvody rozširovania druhého najväčšieho kontajnerového prístavu na svete, umiestneného blízko mesta Singapur. Autor taktiež popisuje nárast výkonov, ktorý sa očakáva v uvedenom prístave a taktiež ekonomické prínosy spojené s týmto nárastom. V ostatnej časti príspevku sú z časti uvedené niektoré technické opatrenia, o ktoré sa prístav rozšíri.
Kľúčové slová: prístav, prekladisko, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Stavebná a komunálna technika
Autor: VIB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2005; str. 40 - 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok porovnáva nákladné vozidlá ponúkané na slovenskom trhu, ktoré sú určené pre stavebnú a komunálnu techniku. Autor analyzuje vozidlá výrobcov DAF, Iveco, MAN, Mercedes Benz, Renault, Scania, Volvo a Tatra, pričom pri každom vozidle uvádza jeho varianty vyhotovenia a technické parametre, medzi ktoré patrí výkon motora, rázvor, pohon kolies a pod.
Kľúčové slová: cestné vozidlá, stavebná technika, sklápač
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Kilometer za 4 koruny
Autor: Alexandra Dovalová
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 15
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje možnosti spoplatnenia cestnej infraštruktúry v SR, pričom uvádza alternatívy výšky sadzby za 1 km a taktiež možné termíny zavedenia elektronického spoplatnenia infraštruktúry pre nákladné aj osobné vozidlá. V ostatnej časti príspevku analyzuje možné modely spoplatnenia: švajčiarsky, rakúsko-taliansky a nemecký systém.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Nakladanie tovaru
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 16 - 18
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku uvádza postupy, ktoré je potrebné dodržať, aby prepravovaný tovar bol bezpečne naložený a upevnený na vozidle. V prvej časti príspevku sú rozobrané všeobecné zásady nakladania tovaru, v ďalšej časti autor popisuje diagram rozloženia záťaže a vyvažovací diagram, ktoré sa používajú na správne rozloženie tovaru na vozidle za účelom toho, aby neboli preťažené nápravy vozidla. Hodnotné k príspevku sú predovšetkým schémy použitia diagramu rozdelenia záťaže a vyvažovacieho diagramu. V ostatnej časti príspevku sú zhrnuté zásady správneho naloženia vozidla.  
Kľúčové slová: cestná doprava, loženie vozidla, nakládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Jaguar-Import jetzt über Bremerhaven. (Jaguar-import teraz cez Bremerhaven ).
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2005, s. 25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Nedávno "BLG Logistics" v Bremhavene doviezla prvých 25 nových automobilov značky Jaguar. Výrobca presunul logistiku pre luxusné osobné automobily z Vlissingenu do Bremhavenu.  Logistické služby výrobcovi vykonáva v oblasti pôsobnosti "BLG Logistics Automobile". "Autotec" prevezme vozidlá z lode a na prianie autopredajcu ich odkonzervuje. "E.H.Harms Automobil-Transporte" dodá osobné automobily na nákladných vozidlách priamo na nemecký trh. Objem by mal predstavovať od 5000 do 7000 kusov ročne. Základom pre presadenie bolo zlúčenie logistiky pre značky Jaguar, Land Rover a Range Rover.
Kľúčové slová: Import, logistické služby, osobný automobil, nemecký trh, zlúčenie logistiky
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2005
Názov: Nadstavby úžitkových vozidiel
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2005, str. 12 - 14
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje nadstavby úžitkových vozidiel vo vzťahu k správnemu zabezpečeniu nákladu z dôvodu zníženia rizika vzniku dopravnej nehody ako aj samotného poškodenia prepravovaného tovaru. V príspevku sa podrobne venuje skriňovým nadstavbám, plachtovým nadstavbám s bočnicami a plachtovým nadstavbám bez bočníc s trojstranne zhrňujúcou plachtou, pričom osobitnú pozornosť venuje streche, podlahe, čelnej a zadnej stene a viazacím bodom na vozidlách.
Kľúčové slová: cestná doprava, náklad, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: OBU na Slovensku?
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 1/2005, str. 18-19
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje situáciu po elektronickom spoplatnení nemeckých diaľnic. Uvádza počty dopravcov a vozidiel, ktoré sú vybavené palubným prístrojom OBU, výhody tejto inštalácie aj dôvody niektorých dopravcov, ktorí uprednostnili manuálny systém alebo systém uhrádzania poplatku za použitie diaľnice cez internet. V ostatnej časti príspevku sú uvádzané prínosy pre Nemecko plynúce zo spoplatnenia diaľničnej siete a tiež zvýšenie nákladov slovenských dopravcov na km pri využívaní nemeckých diaľnic.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýto, spoplatnenie, diaľnica
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: Hamburg vlani preložil 114,5 miliónov ton
Autor: (jet)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2005; str. 30
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nárast objemu preloženého tovaru v európskych prístavoch, pričom poukazuje na dlhodobí trend tohto rastu. Popisuje množstvo tovaru, ktoré sa v prístavoch preloží a taktiež dôvody, ktoré vedú k tomuto nárastu. V ostatnej časti príspevku sú uvedené podiely jednotlivých tovarov preložených v uvádzaných prístavoch a ich percentuálny medziročný nárast.
Kľúčové slová: prístav, prekladisko, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: Gdansk bude mať nové logistické a distribučné centrum
Autor: JJ
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje rozhodnutie výstavby nového logistického centra v Gdansku, hĺbkovodného kontajnerového terminálu. Autor uvádza investora logistického centra a náklady na výstavbu terminálu. V ostatnej časti príspevku sú popísané regióny, pre ktoré bude uvedená investícia prínosom ako aj odhad termínu odbavenia prvého kontajnerového plavidla.
Kľúčové slová: terminál, prekládka,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2005
Názov: Terminál kombinovanej dopravy D o b r á
Autor: Ing. Miroslav Horečný – Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2005; str. 22-23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú v príspevku dopravné koridory SR, pričom v ďalšej časti osobitne venujú pozornosť terminálu kominovanej dopravy Dobrá. Rozoberajú jeho hlavné poslanie z pohľadu rôznych druhov dopravy. Príspevok uvádza štandardné služby, ktoré terminál poskytuje, pričom v závere je doplnený o prehľadnú tabuľkovú charakteristiku terminálu Dobrá.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2005
Názov: Preprava ropy na tankeroch
Autor: (mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2005; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje stratégiu ropných spoločností, ktoré hodlajú v budúcnosti prepravu ropy po mori uskutočňovať vlastnými tankermi. Uvádza dôvody tohto rozhodnutia a taktiež kalkuláciu nákladov, ktoré prinesie toto rozhodnutie. V ostatnej časti príspevku sú uvádzané termíny, do ktorých všetky tankery vykonávajúce prepravu ropy budú musieť mať dvojitú obšívku trupu.
Kľúčové slová: námorná doprava, preprava ropy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2005
Názov: Dizajn distribučného kanála a faktory ovplyvňujúce jeho tvorbu
Autor: Ing. Pavol Kita
Vydavateľ: Marketingová panoráma, štvrťročník, odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti, 1/2003, 25-29
ISSN: 1336-1864
Jazyk: slovenský
Anotácia: Štruktúra distribučného kanála je výsledkom zmeny v dôsledku zmien spotrebiteľského správania, cien, produktov, podpora predaja, logistiky, dostupnosti sprostredkovateľov, zdrojov, konkurencie a ďalších faktorov prostredia. Dizajn distribučného kanála patrí medzi možnosti, ako si udržať postavenie na trhu.
Kľúčové slová: distribučný kanál, dizajn distribučného kanála, konfigurácia distribučných kanálov
Spracoval: Jozef Strišš, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: marec 2005
Názov: Ako bezpečne dodávať balíky
Autor: (ZATL, gub)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2004; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje skúsenosti spoločnosti GeoPost s aplikáciou technológie Automatic Identification Data Capture (AIDC), technológie, ktorá umožňuje doručovať balíky bez sprievodných dokladov od ich prevzatia až po dodanie. V príspevku sú uvedené požiadavky na zavedenie AIDC vrátane počtu a druhu mobilných prístrojov ako aj prínosy pre spoločnosť z uvedenej technológie.
Kľúčové slová: balík, doručovanie,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2005
Názov: Logistika na železnici = Railog
Autor: (ZATL, gub)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2004; str. 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spoločnosť Railog, najvýznamnejšiu logistickú firmu v oblasti obstarania prepravy nábytku, kaolínu, obkladačiek a bieleho tovaru v Európe. Príspevok uvádza zastúpenie spoločnosti v jednotlivých štátoch, ekonomické ukazovatele a taktiež počet železničných vozňov, ktorými firma disponuje. V ostatnej časti príspevku sú uvádzané kontajnerové vlaky prevádzkované uvedenou firmou.
Kľúčové slová: železničná doprava, kontajner,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2005
Názov: Preprava kontajnerov na západoeurópskych vodných cestách
Autor: Ing. Andrej Dávid
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2004; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje nárast prepravy kontajnerov v ostatných rokoch na západoeurópskych vodných cestách. Z hľadiska analýzy rozdeľuje vodné cesty rozdeľuje na jednotlivé oblasti, v ktorých vysvetľuje dôvody nárastu dopytu po preprave kontajnerov vodnou dopravou. Súčasťou príspevku je spracovaná tabuľka v ktorej sú uvedené počty prepravených kontajnerov na západoeurópskych vodných cestách od roku 1993.
Kľúčové slová: vodná doprava, riečna doprava, kontajner
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2005
Názov: EÚ sprísnila podmienky na prepravu zvierat
Autor: (mapi)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2004; str. 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nové opatrenia schválené ministrami poľnohospodárstva EÚ, ktoré majú zlepšiť podmienky jatočných a chovných zvierat pri preprave na kratšie vzdialenosti i pri preprave trvajúcej viacej než 8 hodín. Príspevok uvádza požiadavky na vozidlá, ktoré budú platiť od roku 2007 a taktiež požiadavky na technológiu prepravy pre jednotlivé druhy zvierat.
Kľúčové slová: preprava zvierat, požiadavky,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2005
Názov: Preprava podľa Dohody ATP
Autor: Ing. Emanuel Godál
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2004; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá prepravu potravín. V prvej časti autor uvádza prehľad legislatívy, ktorý v SR upravuje prepravu potravín, pričom podrobnejšie sa venuje Dohode ATP. V ostatnej časti uvádza legislatívu upravujúcu požiadavky na špecializované prostriedky určené na tieto prepravy, osoby, ktoré vykonávajú kontroly dodržiavania Dohody ATP ako aj normy, ktoré upravujú meracie prístroje určené na kontrolu teploty v dopravnom prostriedku.
Kľúčové slová: potraviny, Dohoda ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Kűhne & Nagel a slovenské železnice
Autor: (ZATL, ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2004; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje snahu spoločnosti K & N o vyššie využitie Transsibírskej magistrály pri preprave tovaru z ďalekého východu do Európy, ako aj spôsob zapojenia sa do uvedeného projektu slovenských železníc. V ostatnej časti autor uvádza konkurenčnú výhodu tejto prepravy vo vzťahu k námornej preprave a predstavuje taktiež ekonomickú situáciu spoločnosti K & N.
Kľúčové slová: železničná doprava; Transsibírska magistrála;
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2004
Názov: Služby distribučného kanála s nábytkom z hľadiska slovenských zákazníkov
Autor: Ing. Pavol Kita, Ekonomická univerzita v Bratislave
Zdroj: Nová ekonomika, 3/2004, str. 103-110
Vydavateľ: OF EÚ Bratislava
ISSN: 1336-1732
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Rozvoj distribučných štruktúr slovenského trhu s nábytkom je sprevádzaný zmenami štruktúr distribučnej siete a presadením nových typov predaja. Článok sa zaoberá službami ako prvkom stratégie diferenciácie distribučného kanála, typológiou služieb distribučného kanála a názormi na distribučné kanály.
Kľúčové slová: distribučný kanál, distributér, globálny výrobok
Spracoval: doc. Ing. Jozef Strišš, CSc., Žilinská univerzita, FRI, katedra manažérskych teórií
Zaradené: október 2004