Názov: Inteligentný automobil a dopravná logistika
Autor: prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 28-33.
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88829-60-7
Anotácia: Inteligentné vozidlo ako súčasť ITS (Intelligent Transport System) sa bude podieľať na zabezpečení plynulosti, bezpečnosti a komfortu jazdy, redukcii emitovania škodlivých emisií a znížení celkových nákladov dopravy. ITS v rámci dopravnej logistiky bude efektívny iba vtedy, keď sa vodiči stanú aktívnymi partnermi v tomto systéme. Transformácia riadiacich a výkonných súčastí vojenskej dopravy sa odzrkadlí aj v perspektíve prepravno kontrolnej služby armády, v uplatnení moderných metód riadenia v dopravnej logistike a v uplatnení logistických princípov v dopravných systémoch.
Kľúčové slová: inteligentný dopravný systém, ITS, bezpečnosť cestnej dopravy, dopravná logistika, vojenská doprava, logistika, prepravné služby
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Logistické centrum nákladnej prepravy
Autor: Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 58-61
ISBN: 80-88829-60-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Centrá nákladnej prepravy dosiahnu očakávaný prínos len vtedy, ak budú navzájom prepojené do funkčnej siete. Táto sieť by však nemala byť prehustená s veľkým počtom malých uzlov, pretože by nebolo možné dosiahnuť efekt z koncentrácie záťažových prúdov. Ich lokácia a tiež vznik je podmienený mnohými faktormi, najmä však dostatočnou intenzitou vnútroštátnych a medzinárodných prepravných prúdov. V prípade zapojenia sa Slovenska do výstavby CNP, by znamenal tento krok pre veľkých dopravcov nové možnosti zapájania sa do logistického reťazca ponukou uceleného komplexu prepravných služieb na kvalitatívne vyššej a cenovo nižšej úrovni.
Kľúčové slová: centrum nákladnej prepravy, logistický reťazec, logistika, cenotvorba, nákladná preprava.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Intermodálna doprava a jej význam v logistike
Autor: Ing. Jaroslav Procházka
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 96-99
ISBN: 80-88829-60-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dopravná politika v súčasnom období je poznačená prípravou a príbehom procesov reštrukturalizácie a transformácie subjektov na nové podmienky v trhovej ekonomike pri zabezpečovaní prepravných požiadaviek s rešpektovaním zásadných európskych a svetových trendov uplatňovaných v doprave. Uplatňovanie logistického prístupu k doprave v ostatných rokoch znamená postupný prechod od riešenia jednotlivých problémov prvkov prepravného procesu k riešeniu celku t.j. celého prepravného procesu so snahou o jeho optimálne riešenie z hľadiska jeho účastníkov.
Kľúčové slová: doprava, dopravná politika, preprava, prepravná požiadavka, logistika, logistický reťazec, prepravný proces, cestná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Logistika v nákladnej doprave
Autor: doc. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Vydavateľ: Zborník zo 4. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2001, FŠI, Žilina, 2001. str. 80-89
ISBN: 80-88829-66-6
Jazyk: slovensky
Anotácia: Systémy nákladnej dopravy v logistických riešeniach sú charakteristické svojimi špecifickými kritériami (napríklad rýchlosť, hromadnosť prepravy, dostupnosť miest zdrojov a spotreby ap.). Dopravný systém je spojnicou uzlov logistického systému, prípadne priamo nadväzuje na ďalšie dopravné systémy (iné druhy dopravy). Logistické poňatie preto spája dopravné systémy so systémami prekládkovými, čo sa v praxi prejavuje komplexnou ponukou logistických výkonov dopravnými podnikmi so zahrnutím aj výkonu ložných operácií.
Kľúčové slová: nákladná doprava, logistický reťazec, logistické centrum, dopravné systémy, kombinovaná doprava, operatívne riadenie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Úloha nákladnej železničnej dopravy v logistickom reťazci
Autor: Ing. Jozef Gašparík
Vydavateľ: Zborník zo 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2002, FŠI, Žilina, 2002. str. 29-37
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: slovensky
Anotácia: Snaha o znižovanie nákladov, zvyšovanie pružnosti výroby zameranej najmä na zvýšenie spokojnosti spotrebiteľov a rast podielu na trhu vedie k čoraz širšiemu uplatňovaniu logistiky, zavádzaniu moderných systémov (napr. systém JIT a pod.) do celého logistického reťazca. Dopravné a zasielateľské firmy sa sotva môžu pri podnikaní obmedziť len na prepravu tovaru, i keď preprava je kľúčovou logistickou službou. Ako článok logistického reťazca, majú možnosť rozšíriť svoje služby aj na poskytovanie logistického zabezpečenia celého procesu obehu, pozostávajúceho z operácií balenia, tvorby manipulačných a prepravných jednotiek, manipulácie, prepravy, skladovania, kontroly a podobne
Kľúčové slová: logistické náklady, dopravné služby, logistický reťazec, logistické zabezpečenie, spokojnosť zákazníka, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Uplatňovanie logistických princípov v osobnej doprave – cesta k prilákaniu zákazníka
Autor: Ing. Martin Kendra
Vydavateľ: Zborník zo 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2002, FŠI, Žilina, 2002. str. 38-43
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: slovensky
Anotácia: Súčasný vývoj osobnej dopravy prináša so sebou veľa negatívnych účinkov hlavne na životné prostredie (znečistenie ovzdušia exhalátmi, vibrácie, hluk, kongescie, nehodovosť, záber ornej pôdy, parkovacie plochy, vrakoviská,...). Jednou z možností, ako pozastaviť tento trend, je vybudovanie funkčnej a pre cestujúceho lákavej verejnej hromadnej osobnej dopravy. A práve tu sa dostávajú k slovu logistické princípy, ktoré sa do súčasnosti využívali predovšetkým pri preprave tovaru
Kľúčové slová: osobná doprava, logistika, doprava, spokojnosť zákazníka, logistický reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Dopravní logistika v Lipsku
Autor: Ing. Václav Cempírek
Zdroj: Logistika 6/1999, s. 18-19.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Vysokozdvižné vozíky, ktoré sú súčasťou návesov, predstavujú revolúciu v distribučnej logistike, prinášajú vysoké úspory prevádzkových a personálnych nákladov pre obsluhované miesta. Pri rozvoze tovaru z logistických centier do skladov alebo priamo na miesta spotreby nemusí byť k dispozícií vysokozdvižný vozík. Príspevok klasifikuje jednotlivé inovácie v oblasti manipulačných prostriedkov.
Kľúčové slová: logistika, dopravná logistika, materiál, vysokozdvižný vozík, náves, nadstavba, paleta, kontajner, vyklápač
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Logistika v přístavu
Autor: Ing. Ludek Slabý
Zdroj: Logistika 6/1999, 31.
Vydavateľ: ECOCOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Veľké dopravné uzly, ktorými bezpochyby prístavy sú, majú v dobe rastúcej globalizácie hospodárskych procesov predpoklady k tomu, aby neboli iba rozhraním medzi námornou, cestnou a železničnou dopravou, ale získali podstatne väčší význam, ako tomu bolo pred 20 až 30 rokmi.
Kľúčové slová: cestná doprava, železničná doprava, námorná doprava, dopravné uzly, logistika, skladovanie, zásobovanie, dodávateľ
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Od výrobce k zákazníkovi
Autor: prof. Ing. Ladislav Blažek, MU Brno
Zdroj: Logistika 1/2000, str. 11
ISSN: 1211-0957
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
Jazyk: český
Anotácia: Úlohou distribučných systémov je sprostredkovanie vzťahov medzi výrobcom a zákazníkom. Možnosti a zameranie výrobcu a záujmy zákazníka sú prirodzene odlišné. Distribučné systémy sú od toho aby tento nesúlad odstránili a zaistili aby tovar bol k dispozícií.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, tovar, zákazník, služba, distribučný systém, dodávka, Cash and Carry
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Systemnischen in der Transportlogistik. (Systémovo v dopravnej logistike)
Autor: Klaus Schmidt-Siebrecht, Marketingagentur MPC, GmbH - Hamburg
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 33/2002, s. 3
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Raiffeisen Logistik GmbH (RLG) je samostatne operujúca obchodná spoločnosť založená, ako koncernový špeditér tak, aby vykonávala, koordinovala a distribuovala všetok tovar, zvlášť ale sypký materiál (obilie, hnojiva, krmivo a osivá). RLG ako koncernový špeditér pracuje dnes v troch oblastiach. Predmetom činnosti RLG je tiež organizovanie a vykonávanie národnej a medzinárodnej dopravy. Pracuje veľmi úspešne a úplne aj s dobrou výkonnostnou charakteristickou, pretože si zakladá na vysokej odbornej a osobnej úrovni pracovníkov. V ďalšom kroku má vznikať celý autopark vybavený s počítačom na palubnej doske, ktorý udáva informácie o aktuálnom mieste vozidla.
Kľúčové slová: obchodná spoločnosť, špeditér, distribútor, sypký materiál, národná a medzinárodná doprava, WINDOWS technológie, palubný počítač.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Logistik für BMW (Logistika pre BMW).
Autor: Hödlmayr Logistics Austria, GmbH / ITG (Herman Jöbst/ Hanspeter Piwonka)
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 40/2002, s. 3
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: S investičným objemom asi dvanásť miliónov Euro vytvára Hödlmayer Logistics Rakúsko, GmbH spolu so svojim partnerom ITG (Jobst/Piwonka) dokonalé predpoklady pre autoprodukciu Magna-koncern v Graz-i (Štajerský Hradec). Odtiaľ budú diely pre výrobu nového BMW X3 dodávané v režime Justin Time na výrobné pásy v závode Magna. Nové logistické výkonné centrum (LLZ) sa stáva v spojení s priľahlou skladovacou plochou vozidiel kompetenčným strediskom pre dodávanie dielov ako aj pre expedíciu vozidiel.
Kľúčové slová: LLZ (Logistik-Leistungszentrum), Just in Teim, vstupná a výstupná logistika, CRL (Car Rail Logistics) – logistika jedinečných a špeciálnych vozidiel, Releasing Agent (preberací špeditér)
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004

Názov: Nové logistické prístupy v medzinárodnej železničnej preprave mimoriadnych zásielok
Autor: doc. Ing. Ján Knižka, PhD., Ing. Ján Lopata, doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Základnou podmienkou dosiahnutia logistického centra pri preprave mimoriadnych zásielok je skutočnosť, že príprava a uskutočnenie prepravy mimoriadnych zásielok si vyžaduje úplnú a koordinovanú spoluprácu všetkých zložiek, ktoré sa zúčastňujú a zabezpečujú realizáciu prepráv mimoriadnych zásielok.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: slovenský

Názov: Kombinovaná doprava na prahu informačnej spoločnosti a pri vstupe Slovenskej republiky do európskych štruktúr
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, PhD
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá otázkami zefektívnenia výkonov kombinovanej dopravy a jej účinnosti na prepravnom trhu. Rieši možnú stabilitu logistických prúdov cestou zdokonalenia elektronickej komunikácie pri orientácii sa na európsku dopravnú politiku zameranú na podporu trendov trvalej úrovne mobility.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Logistika nebezpečných nákladů
Autor: Ing. Karel Valík
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 20
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa zaoberá logistike nebezpečných odpadov, kde preberá teoreticko-metodologické východiská logistiky. Autor opisuje problematiku z hľadiska súvisiacich predpisov a následne je venovaná pozornosť medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej preprave nebezpečných odpadov.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát EDI, logistický reťazec, normy kvality, ISO 14000, cestný dopravca
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: I tekutý hliník sa môže manipulovať motorovým vozíkom
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2002; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá veľmi individuálne riešenie prídavného zariadenia Kaup pre hlinikáreň Harzgerode v Nemecku. Popisuje špeciálne prídavné zariadenie integrované priamo do zdvíhacieho zariadenia vlastného vozíka, jeho technické parametre a výhody pri manipulácií s tekutým vodíkom, ktorý ma teplotu 700 oC.
Kľúčové slová: vozík, manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Eurokombi 2002
Autor: Ing. Vladimír Fišer
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2002; str. 20-21
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kombinovanej dopravy v Európe, pričom bližšie je rozobraná situácia v SR a ČR. V prvej časti je porovnávaná kombinácia cestná a námorná doprava a cestná a železničná doprava a uvádzajú sa činitele, ktoré vplývajú na nízky podiel kombinovanej dopravy cesta – železnica na trhu. V ostatnej časti autor uvádza dôvody očakávaného nárastu podielu KD: jednak sú to narastajúce poplatky za používanie diaľničnej siete v Európe ako aj podpora KD prostredníctvom fondu Marco Polo.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Kontajnery, palety a preprava
Autor: Ing. Peter Dráč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2002; str. 26-27
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok pojednáva o kontajneroch, ktoré sa používajú pri preprave tovaru, pričom autor poukazuje na skutočnosť, že v námornej doprave sa kontajnery používajú v 90-tich %-tách prepravovaného tovaru. Autor poukazuje na výhody prepravy tovaru pomocou kontajnerov, pričom v ďalšej časti vymenováva najčastejšie používané kontajnery s ich technickými parametrami.
Kľúčové slová: kontajner
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Uplatňovanie logistických princípov v osobnej doprave - cesta k prilákaniu zákazníka
Autor: Ing. Martin Kendra
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 38
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá jednou z možností, ako pozastaviť trend znečisťovania životného prostredia. Touto možnosťou je vybudovanie funkčnej a pre cestujúceho lákavej verejnej hromadnej osobnej dopravy. A práve tu sa dostávajú k slovu logistické princípy, ktoré sa využívajú predovšetkým pri preprave tovaru.
Kľúčové slová: Logistický reťazec, logistický reťazec
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Niektoré otázky teórie dopravnej logistiky
Autor: Prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 102
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá niektorými stránkami dopravy ako významnej súčasti logistiky. Popisuje základné vzťahy logistiky a dopravy, dopravné systémy a dopravné výkony. Dotýka sa iba jednej stránky dvojakého priameho vzťahu medzi dopravou a logistikou, teda jej úlohou v logistickom reťazci. Druhou významnou stránkou je vnútorná logistická podpora zariadení a dopravných prostriedkov v zmysle materiálového a technického vybavenia.
Kľúčové slová: Dopravná logistika, dopravný systém, dopravný výkon
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Úloha nákladnej železničnej dopravy v logistickom reťazci
Autor: Ing. Jozef Gašparík
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 29
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok oboznamuje s úlohou dopravy v logistike. Poukazuje na niektoré aspekty zapojenia nákladnej železničnej dopravy do logistického reťazca.
Kľúčové slová: Doprava, logistika, logistický reťazec
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003