Názov: Logistické veličiny ako východisko ku výberu zariadení určených pre dopravu a manipuláciu s materiálom
Autor: Metod Král, Mikuláš Monoši
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 44
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá postupmi, ktoré vychádzajú zo základných atribútov logistiky pri výbere optimálneho zariadenia s použitím základných a odvodených logistických veličín pri doprave materiálu. Ako hlavné logistické parametre sú vybrané príkon a prietok, aby sme mohli rozhodovať pomocou určujúcej energetickej náročnosti.
Kľúčové slová: Kritéria výberu, dimenzovanie prostriedkov a systémov
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Dopravca, prepravca, zasielateľ, kuriér
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2003; strana 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá základné pojmy súvisiace s obstaraním prepravy, ako sú služba, doprava, odbory dopravy, druhy dopravy, dopravca, prepravné služby, preprava, prepravca a zasielateľ, pričom sa autor podrobne venuje rozdielom medzi zasielateľom a dopravcom podľa platnej legislatívy. V závere príspevku sa venuje objasneniu pojmom kuriér a kuriérske služby, pričom uvádza konkrétne spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti na trhu.
Kľúčové slová: dopravca, prepravca, zasielateľ, kuriér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Postavenie dopravy a zasielateľstva v logistickom systéme
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2003; strana 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá definovaním vzťahu dopravy a logistiky. Podmienka, že sa dokáže podnikateľský subjekt uplatniť v trhovej ekonomike je zhrnutá v napĺňaní cieľov logistiky, ktorá na prvoradé miesto kladie uspokojenie zákazníka. Autori v príspevku ďalej rozoberajú požiadavky logistiky na dopravu, fungovanie dopravných systémov, infraštruktúru a správanie sa dopravných podnikov.
Kľúčové slová: doprava, požiadavky logistiky, dopravný systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Doručované zásielky možno poštou podávať už aj elektronicky
Autor: (ZATL, mapi)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2003; strana 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá logisticky obtiažnou službou doporučených zásielok podávaných elektronicky, ktorá sa v tomto roku zavádza v ČR prostredníctvom Českej pošty. Článok popisuje postup podávania takejto zásielky, výhody pre zákazníka a taktiež systém prepravy takejto zásielky.
Kľúčové slová: doporučená zásielka, elektronicky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Inteligentné dopravné systémy
Autor: Ing. Imrich Molnár
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 135
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN (ISSN): 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Hlavnou úlohou inteligentných dopravných systémov je poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú činnosť správcu a prevádzkovateľa cestnej siete, dodávateľa dopravných služieb, prepravcov ako aj samotného účastníka cestnej premávky. Všetky služby účastníkov dopravného procesu sa zlúčili a systematizovali do príslušnej normy ISO. V rámci normy sa definovalo 32 služieb inteligentných dopravných systémov.
Kľúčové slová: Inteligentný dopravný systém, ISO norma, poskytovanie služieb
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Doprava a přeprava v mezinárodním obchodu
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok reflektuje na prepojenie logistiky a prepravy v medzinárodnom obchode v oblasti medzinárodnej kamiónovej dopravy.
Kľúčové slová: doprava, GATT, kamiónová doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistika a marketing v doprave
Autor: Ing. Hana Drahotská, Univerzita Pardubice, Dopr. Fakulta J. Pernera
Zdroj: Logistika 10/2002, str. 36
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor definuje súvislosti vzájomných vzťahov medzi dopravou, logistikou a marketingom.
Kľúčové slová: globalizácia, EDI, marketing, doprava, dopravný systém, logistika.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Zásobovanie zo základní
Zdroj: Britannica
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zásobovanie zo základní zahŕňa tri vážne nevýhody. Príčiny sú dve – preprava zásobovacieho vlaku musí fungovať ako kyvadlová doprava a ďalšie a tiež palivo musí byť poskytnuté aj personálu, zvieratám a vozidlám, ktoré dopravia potraviny k vlaku. V čase, keď dopravu zabezpečovali zvieratá, tento faktor znamenal praktické obmedzenia operačného pôsobenia armády. S postupom zmodernizovanej a zmechanizovanej dopravy teoretický maximálny operačný rádius je taký veľký, že ostatné obmedzenia sú bezvýznamné. Avšak pohonné hmoty, potrebné pre zásobovanie vojenských síl zo vzdialených základní predstavuje vysokú nákladovú položku, najmä v mimoriadnych podmienkach (napr. zlé cesty),čo redukuje rýchlosť a spôsobuje rast spotreby pohonných hmôt.
Kľúčové slová: zásobovanie, vzdialenosť
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Die erste Geige spielt der LKW (Prvé husle hrá nákladná doprava)
Autor: Wolfgang Weber, Geschäftsführer der EKB Container Logistik GmbH (ECL)
Zdroj: strana v publikácii LOGISTICS PILOT – Magazin für die Verkehrswirtschaft,
Nr. 3/Juni/2002, s. 22
Vydavateľ: Word Trade Center – 28 195 Bremen, Birkenstr. 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Veľké nemecké mestá sú železničnými prístavmi. Hoci je to v skutočnosti nadnesené, je to politicky správne a preto často počuté z oficiálnych kruhov. Z pohľadu Wolfganga Webera, vedúceho EKB Container Logistik GmbH z Brém, konštatovanie má malú chybu: „Vyhlásenia tohoto druhu smerujú k nejasným faktom, že pre vnútornú a vonkajšiu dodávku kontajnerov v týchto prístavoch to nie je predsa železničný vagón, ale nákladný automobil, ktorý hrá prvé husle“.
Kľúčové slová: Kontajnerová preprava – kontajnerový terminál – trojuholník Brémy prístav-Hamburg-Brémy – nákladná doprava
Spracoval: pracovisko: Ing. Bronislav Kováč, Ing. Zuzana Lokšová, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2003