Názov: Intermodálne dopravné systémy v logistike
Autor: Ing. Milan Oreský, Ekonomická univerzita v Bratislave
Zdroj: Zborník konferencie „Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore“, 2004, str. 280-284
Vydavateľ: Ekonóm, Bratislava
ISBN: 80-225-1904-9
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá zavádzaním intermodálnych dopravných systémov na Slovensku. Vychádza zo zahraničných skúsenosti ( Exxon Mobil, , Rhodia, Stora Enso) a opisuje výhody tohto spôsobu prepravy pre dopravcu i zákazníka. Problém presadenia integrácie do dodávateľských reťazcov je aj problémom Slovenska. Intermodálne systémy majú výrazné výhody pri adaptabilite dodávateľských reťazcov a pri environmentálnych dosahoch.
Kľúčové slová: intermodálne systémy, integrované dodávateľské reťazce, preprava tovaru, logistické náklady
Spracoval: Ing. Margaréta Striššová, Žilinská univerzita, FPEDAS, katedra ekonomiky
Zaradené: október 2004
Názov: Eurotunelu hrozí krach
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2004, str. 44
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problémy Eurotunelu, ktorý spája popod Lamanšský prieliv Francúzsko a Veľkú Britániu. Autor uvádza ekonomické ukazovatele prevádzkovania tunela za posledné roky, pričom poukazuje na výraznú stratu a možný krach spoločnosti, ktorá uvedený tunel prevádzkuje. V ostatnej časti príspevok popisuje kroky, ktoré boli realizované na zastavenie nepriaznivého ekonomického vývoja.
Kľúčové slová: tunel, Eurotunel, železničná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2004
Názov: Rekordná preprava kontajnerov
Autor: (ZATL, jm)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2004; str. 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá narastajúci dopyt po kontajnerovej námornej preprave, pričom poukazuje na percento nárastu objemu tovaru v posledných rokoch. Uvádza počet lodí, ktoré vykonávajú prepravu kontajnerov na svetových moriach a tabuľkovo sú spracované aj najväčšie kontajnerové prístavy s ich výkonmi. Autor v ostatnej časti príspevku poukazuje na možný pokles dopytu v budúcom období ako aj zdôrazňuje ekonomický prínos námornej dopravy pre hospodárstvo.
Kľúčové slová: námorná doprava, kontajner, prístav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2004
Názov: Bezpečnost nákladu = úspora vašich financí, (1. časť)
Autor: Ing. Libor Helínek s použitím materiálov fy LOAD-LOK
Zdroj: Transport magazín, 6/2004, s. 57-59
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD BOHEMIA
ISSN: Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: Český
Anotácia: Článok je úvodom do série článkov o problematike bezpečného zaistenia prepravovaného nákladu. Analyzuje správne zaistenie nákladu z pohľadu poisťovne a zákona vo väčšine európskych krajín. Cieľom článku je pripomenúť základne princípy zabezpečenia nákladu a tak predchádzať najčastejším chybám. Rozoberá pôsobenie zotrvačných síl spôsobených pohybom vozidla na náklad. Doporučuje základné metódy zabezpečovania nákladu, upínacie komplety a normy platné v ČR z nich vyplývajúca zodpovednosť za zabezpečenie nákladu.
Kľúčové slová: zaistenie nákladu, cestná kontrola nákladov, zotrvačné sily, základne metódy zabezpečovania, upínacie komplety, normy, kontrola upínacích prostriedkov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2004
Názov: Bezpečnost nákladu = úspora vašich financí, (2. časť)
Autor: Michal Citta, zástupca firmy LOAD-LOK v ČR
Zdroj: Transport magazín, 7/2004, s. 50-52
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD BOHEMIA
ISSN: Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: Český
Anotácia: Článok rozoberá problematiku zabezpečovania špeciálnych nákladov v doprave. Sem patrí preprava kusových zásielok, resp. distribúcia tovaru v baleniach menších ako je paleta. Keďže hmotnosť tovaru je malá a ak berieme do úvahy všetky sily pôsobiace na tovar, prídeme k záveru že neexistuje materiál na výrobu podlahy, ktorý by zabezpečil dostatočnú prilnavosť a tak vyeliminoval všetky pôsobiace sily. K zásadam riešenia bezpečnosti prepravy tovaru patria: zamedzenie vzniku voľných priestorov, znehybnenie nákladu pomocou upínacích pásov, podlahových a stenových kotviacich systémov alebo zvislých a vodorovných rozperných tyčí.
Kľúčové slová: ideálne rozloženie nákladu, znehybnenie nákladu, upínacie pásy, kotviace systémy, rozperné tyče, prehradzovacie profily.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2004
Názov: Boxen-Boom bei Eurogate. (Boom-prepravných boxov v Eurogate).
Autor: redakcia
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3/2004, s. 29.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pretože boom v kontajnerovej doprave stále trvá, očakáva sieť Eurogate-Gruppe spoločne s Conship Italia obrat v kontajnerovej prekládke 11,7 miliónov ton. Kôli týmto nárastom množstva budú prekonané kapacity na termináloch ktoré musia byt vačšie.
Sám Eurogate-Gruppe investoval od začiatku roku 2004, do prestavby na kontajnerovom terminále Hamburg 60 miliónov €. Asanačné práce na „Priestore nakládky 1“ majú byť ukončené v polovici roka 2005. Bezprostredne potom sa začnú práce na „Priestore nakládky 2 a 3”. Vo februáry 2004 Evropagate navrhol rozšírit na západ kontajnerový terminál Hamburg smerom k ropnému prístavu pod Labem. Pritom má byt vytvorené 350 000 m2 nových plôch a 850 m priestorov nakládky. V závislosti od schválenia úradmi je plánované zahájenie stavby nejneskôr na 2008. V BREMHAVEN-e investuje Eurogate-Gruppe 34 miliónov € Euro do nových zariadení a do prestavby kontajnerového terminálu oblasť CT I juh.
Kľúčové slová: boom, prpravný box, kontajnerová doprava, kontajnerový terminál, priestor nakládky, ropný prístav, kapacita terminálu.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2004
Názov: Hanyš přepravuje nejtěžší náklady s vozy Scania
Autor: Barum Contrinental spol. s r. o.
Zdroj: Transport magazín, 1/2004, s. 31
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD BOHEMIA
ISSN: Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: Český
Anotácia: Hlavnou činnosťou firmy je prenájom mobilných žeriavov a preprava ťažkých nákladov s pomocou 36 žeriavov o nosnosti 25 až 800 t a 5 ťažkých ťahačov so špeciálnymi podvalníkmi. K ďalôším činnostiam patrí zostavovanie prístavných žeriavov, dvíhanie stĺpov elektrického vedenia, preprava pivovarnických tankov, usadzovanie mostných konštrukcií alebo ukladanie zvonov do veže kostola.
Kľúčové slová: preprava ťažkých nákladov, vozový park, prenájom mobilných žeriavov
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2004
Názov: Dohoda ATP a přeprava zásilek
Autor: Radek Novák, Katedra logistiky, VŠE Praha
Zdroj: Transport magazín, 3/2004, s. 18 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD BOHEMIA
ISSN: Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: Český
Anotácia: Dohoda ATP (Accord sur Transport de Périssables) je multilaterálna dohoda o medznárodnej preprave rýchloskaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy. Vo svojom obsahu nezahrňuje celú problematiku medzinárodných prepráv zásielok pod kontrolovanou teplotou, ktorá je je relatívne samostatnou časťou medzinárodnej kamiónovej dopravy. Pre tieto prepravy je charakteristické to, že sú zabezpečované v ucelených logisticky orientovaných systémoch „z domu do domu“ alebo „Just in Time“ či v širšom kontexte, v rámci komplexných logistických reťazcov. Článok sa zameriava na problematiku týchto prepráv, platnosť dohody ATP vo vzťahu ku kombinovanej doprave, právnymi úpravami požiadavok na špecializované a prepravné prostriedky a ic označovaniu. Konkrétne definície a normy platné pre dopravné a prepravné prostriedky MKD (medznárodná kamiónova doprava) sú definované v Prílohe č. 1, Dohody ATP.
Kľúčové slová: zásielka pod kontrolovanou teplotou, Dohoda ATP, MKD, logisticky orientovaný systém, komplexný logistický reťazec.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2004
Názov: Bezpečné upínání nákladů
Autor: redakcia, www.sisa-sdruzeni.cz
Zdroj: Transport magazín, 5/2004, s. 7
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD BOHEMIA
ISSN: Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: Český
Anotácia: Akuálnosť témy vzhľadom k zvyšujúcej sa dopravnej nehodovosti a rastu následnych škôd, ktoré vznikajú v závislosti od zle uchyteného nákladu prinútila SISA (Sdružení importérů součastí automobilů) v spolupráci s ČESMAD BOHEMIA pripraviť na tohoročnej výstave AUTOTEC odborný seminár s názvom „Bezpečné upínaní nákladů. Hlavnými témami boli súčasná legislatíva, normy pre technické prostriedky na uchytenie nákladov,dopravné predpisy a pravidlá na uchytávanie nákladov a určenie zodpovednosti za zlé uchytenie nákladu a následne vzniknuté škody.
Kľúčové slová: uloženie nákadu, bezpečné upínanie, legislatíva, technické prostriedky, normy, dopravné predpisy, vzniklé škody.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2004
Názov: Elektronické mýto zvýši cenu prepravy tovaru
Autor: (ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2004; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zavedenie elektronického mýtneho v ČR. Autor popisuje, ktorý variant na spoplatnenie bol vybraný a o akú výšku sa zmenia náklady dopravcov za jeden ubehnutý km. V ďalšej časti príspevku poukazuje na ekonomické prínosy zavedenia elektronického mýtneho ako aj na nedostatočný podiel napĺňania Fondu dopravy z výnosov spotrebnej dane z pohonných hmôt.
Kľúčové slová: elektronické mýtne, spoplatnenie infraštrukúry, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Preprava kamiónov po železnici skončila
Autor: (zatl, ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2004; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje dôvody ukončenia prevádzky Ro-La medzi Lovosicami a Drážďanmi. Vysvetľuje dôvody predčasného vypovedania zmluvy medzi ČR a Saskom ako aj použitie prostriedkov, ktorými mala byť Ro-La financovaná. Autor v ostatnej časti príspevku popiskuje problémy s výstavbou diaľnice, ktorá má odľahčiť zaťaženie pohraničnej oblasti po zrušení uvedenej linky kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, Ro-La
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Prvý ucelený technologický vlak v SR má za sebou mesiac ostrej prevádzky
Autor: Katarína Bolgáčová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2004; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje prevádzku na Slovensku prvého uceleného technologického vlaku. Uvádza trasu prepravy, tovar a odôvodňuje, z ktorých dôvodov nemôžu rušne Železničnej spoločnosti, a. s. vykonávať takéto prepravy cez viacero krajín. V ostatnej časti príspevku sú rozobrané technické parametre vlaku.
Kľúčové slová: železničná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Súčasný stav a perspektívy rozvoja ťažbovo-dopravných technológií v lesnom hospodárstve na Slovensku
Autor: Tibor Lukáč
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 7 – 13.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Pre trvalo udržateľný rozvoj územia Slovenska sú lesy určujúcim ekosystémom. Determinujúcimi faktormi hospodárenia v lesoch sú zložité terénne a klimatické podmienky, ktoré sú zvýraznené zložitosťou lesných ekosystémov, vlastníckymi vzťahmi a ekonomickým prostredím. Príspevok popisuje drevinovú skladbu lesov na území Slovenska, výrobné podmienky, rozdeľuje lesy podľa ochranárskych predpisov, stavu vlastníctva a pod. Súčasné technológie ťažby dreva sú málo sofistikované, v krátkej dobe sa predpokladá s uplatnením technológií vzdušnej dopravy.
Kľúčové slová: ťažbovo-dopravné technológie, hospodárenie v lesoch, štruktúra sústreďovania dreva,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Výskum sústreďovania dreva drevenými šmykmi v horskom teréne
Autor: H Julusi Acar – Ozgur Topalak – Necmettin Seutürk
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 24
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: Obmedzenia v hospodárení lesov v horských oblastiach a narastajúca potreba uskutočňovať lesné operácie v takýchto oblastiach si vyžiadali vytváranie rôznych nových metód produkcie drevnej suroviny nielen v našej krajine ale na celom svete. V príspevku sú popísané základné technické parametre dreveného šmyku, na ktorom bol realizovaný výskum. Podľa vykonaných experimentov je používanie drevených šmykov ekonomicky výhodnejšie ako používanie polyetylénových alebo galvanizovaných šmykov.
Kľúčové slová: lesná cesta, drevený šmyk, sústreďovanie dreva,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Typový rad lesných strojov LKT 120 T... 6x6 riešený vo Vývoj Martin, a.s.
Autor: Teodor Brcko – Vladimír Seryj
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 26 – 31.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok nadväzuje na prednášku „Typový rad lesných strojov novej generácie a zariadení pre využitie v lesnom hospodárstve riešený vo Vývoj Martin, a.s.“, spracovanú pre medzinárodnú konferenciu „Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese 2001“. Základným cieľom je oboznámiť sa so strojmi LKT 120 TB 6x6 – skidder, LKT 120 TH 6x6 – harvester a LKT 120 TS 6x6 – forwarder z hľadiska stavby a technicko-prevádzkových vlastností.
Kľúčové slová: lesný stroj, LKT 120 TB 6x6 – skidder, LKT 120 TH 6x6 – harvester a LKT 120 TS 6x6 – forwarder
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Skúsenosti s používaním lanových systémov pri sústreďovaní dreva
Autor: Vladimír Firsov – Evgenij Mironov – Dmitry Možajev
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 59 – 64.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: ruský
Anotácia: Zvýšené ekologické a lesopestovné požiadavky na ťažbu a stále významnejšia certifikácia lesov zvýraznili problém lesnej ťažby v horských oblastiach a na pôdach s nízkou únosnosťou. Vyžaduje sa nevyhnutne skonštruovať v čo najkratšej dobe v Rusku moderné lanové systémy, zorganizovať ich výrobu, vytvoriť normatívnu základňu pre využívanie ekologických technológií a ťažbových prostriedkov. Je potrebné analyzovať známe technologické procesy ťažby v horských oblastiach, špecifikovať technické požiadavky na mechanizačné prostriedky na základe najnovších výsledkov vo vývoji vedy a strojárenskom výskume. Analýza práce ukázala, že všetky požiadavky, ktoré sa kladú na ochranu pôdy a vegetačného krytu, vznik erózie, zachovávanie optimálneho množstva porastu spĺňa prenosný lanový systém s použitím nákladného vozidla so zvýšenou prejazdnosťou 6x6 Ural – 4320-1912.
Kľúčové slová: ekológia, lanové systémy, ťažbové prostriedky, technologické procesy ťažby,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Lesní lanovky Larix v podmínkách podrostního hospodářství
Autor: Přemysl Horek
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 73 – 79.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: český
Anotácia: Sústreďovanie dreva a pritom neporušenie krehkej rovnováhy medzi produkčnými a ekologickými funkciami je pre zvýšené náklady o poznanie zložitejšie pri použití lesných lanoviek v porovnaní s lesnými traktormi. Práve dilema medzi ekonomikou a ekológiou vysvetľuje, prečo sa o lanovkovom sústreďovaní dreva stále diskutuje. V príspevku sú popísané základné technicko-prevádzkové vlastnosti lanoviek rady Larix od českého výrobcu (Larix 550, Larix 3T, Larix Hydro a Larix Kombi) a technicko-prevádzkové vlastnosti lanovkových vozíkov (KOS–2, Graviko, MOKO-25).
Kľúčové slová: lesná lanovka, lanovkový vozík, Larix,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Vybrané technické a ergonomické charakteristiky traktora Ecotrac MS 33 V
Autor: Dubravko Horvat – Vlado Goglia – Marijan Šušnjar
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 80 – 93.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: anglický
Anotácia: V súčasnosti sa stále prehlbuje vedomie toho, že lesnícke stroje okrem základných funkčných požiadaviek by mali čoraz viac spĺňať ergonomické a ekologické kritéria. Preto stále vznikajú nové stroje na ťažbu dreva z prebierok, ktoré sú vhodné na ťažbu dreva pri použití sortimentovej metódy a stromovej metódy. V príspevku sú uvedené vybrané technické a ergonomické charakteristiky traktora Ecotrac MS 3 V. Práca sa tiež zaoberá najdôležitejšími charakteristikami rozdelenia dynamickej hmotnosti vozidla s nákladom počas ťažby dreva, ako sú výška ťažiska, vzdialenosť ťažiska po zadnú nápravu a rázvor. Spomínané charakteristiky sa porovnávajú pre 3 typy približovacích traktorov.
Kľúčové slová: traktor, hluk, vibrácie, morfologická analýza
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Technológie vzdušnej dopravy dreva v horských lesoch Karpát
Autor: Valéria Messingerová
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 154 – 162.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Výber technológie sústreďovania dreva významnou mierou ovplyvňuje ekonomické a environmentálne parametre výroby dreva v procese jeho ťažby a dopravy. Súčasný podiel využívania traktorových technológií dominuje nad technológiami vzdušnej dopravy. Príspevok poukazuje na vybrané druhy lesníckych lanoviek, ktoré majú z hľadiska strednodobej perspektívy vhodné technické parametre a technologické vlastnosti pre postupné napĺňanie cieľa v proces sústreďovania dreva. Tieto technológie možno pokladať za perspektívne.
Kľúčové slová: horské lesy, lesná lanovka, lesnícka lanovka, helikoptéra
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Pracovná plocha a dostupnosť stromov pri ich spiľovaní harvesterom
Autor: Milan Mikleš
Zdroj: Logistika Technickej výroby dreva v Karpatoch, Zborník z medzinárodnej konferencie, s. 163 – 167.
Vydavateľ: Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2002.
ISBN: 80-228-1170-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú vymedzené základné metódy technologickej aplikácie harvesterov s vyložníkom – manipulátorom ako najrozšírenejších ťažobných strojov. Taktiež obsahuje matematický model určenia pracovnej plochy pri pracovnej zóne pred harvesterom a rozbor efektívnej pracovnej plochy a vymedzenie faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.
Kľúčové slová: ťažobný stroj, manipulátor, pracovná zóna
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004