Názov: Štatistika o pohybe tovaru
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 37
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny v štatistike o pohybe tovaru po našom vstupe do EÚ prostredníctvom systému Extrastat a Intrastat. Uvádza legislatívu, podľa ktorej sú spravodajské jednotky povinné podávať hlásenia o pohybe tovaru, spôsob tohto hlásenia aj orgány, ktoré sa na sledovaní pohybu tovaru zúčastňujú. V ostatnej časti príspevku sú uvedené rozdiely medzi hlásením do systému Intrastat a jednotným colným dokladom.
Kľúčové slová: Intrastat
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Expresné zásielky
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 44
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zvýšenie prepravnej kapacity spoločnosti TNT Express na Slovensku. Autor uvádza zmenu prepravných podmienok spoločnosti po vstupe SR do EÚ, najmä skrátenie prepravných lehôt leteckých zásielok a zásielok, ktoré sa prepravujú zo a do štátov EÚ. V ďalšej časti rozoberá zapojenie spoločnosti do nového tranzitného automatizovaného systému NCTS. V ostatnej časti je rozobrané postavenie spoločnosti TNT vo svete.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, expresná preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Spoločný tranzitný colný režim - II
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2004; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spoločným tranzitným režimom. Definuje krajiny, ktoré pristúpili k tomuto režimu a taktiež autor vysvetľuje systém zabezpečenia colného dlhu ako aj popis povinností zúčastnených strán. V ďalšej časti sú objasnené základné pojmy, ktoré súvisia so spoločným tranzitom, ako zmluvné strany, režim T1, režim T2, tranzitný doklad, hlavný povinný a pod.
Kľúčové slová: spoločný tranzit, colný dlh
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Spoločný tranzitný colný režim - III
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2004; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá riziká spojené s realizáciou spoločného tranzitného režimu a novú úpravu spoločného tranzitného režimu (STR) platnú od roku 2001. V ďalšej časti autor rozoberá základné pravidlá na bežné vykonávanie STR, rozšírenie počtu zjednodušených postupov v STR, stanovenie základných pravidiel na schválenie použitia zjednodušených postupov a zmeny v systéme zabezpečenia colného dlhu. Ostatná časť príspevku popisuje nové poňatie ukončenia a vybavenia STR a stanovenie postupov pri vymáhaní colného dlhu.
Kľúčové slová: spoločný tranzit, colný dlh
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2004; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok reaguje na množiace sa otázky týkajúce sa zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v súvislosti s používaním Dohovoru CMR po našom vstupe do EÚ. Autor zdôrazňuje, že aplikácia Dohovoru CMR nemá s našim členstvom v EÚ žiadnu súvislosť. Rozoberá zodpovednosť dopravcu, jej výnimky a v ostatnej časti popisuje záložné právo a jeho uplatnenie z pozície dopravcu v prípade, že na zásielku má záložné právo aj zasielateľ, resp. iná osoba.
Kľúčové slová: Dohovor CMR, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Megapreprava reaktorov
Autor: Ing. Gabriela Kučerová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2004; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje logistický projekt prepravy dvoch reaktorov (prvý - 308 tón, druhý - 111 tón) z bratislavského prístavu do areálu odberateľa Slovnaft, a. s. Autor rozoberá zabezpečenie prepravy od výberového konania na obstarávateľa prepravy až po osadenie reaktorov. V príspevku sú uvedené parametre naložených súprav, trasa prepravy, podloženie mosta M-007, cez ktorý viedla trasa prepravy, až po riešenie prepravy po nespevnenom povrchu v areály objednávateľa.
Kľúčové slová: nadrozmerná preprava, nadmerná preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Expresná preprava po vstupe do EÚ a zmeny v DHL
Autor: (VIB)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2004; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá aktuálnu situáciu v prechode činnosti zasielateľov a zmien v činnosti colných pobočiek, ktoré prináša vstup SR do EÚ. Okrem rozmiestnenia colných úradov na území SR sa autor zaoberá aj zmenami podmienok expresnej prepravy spoločnosti DANZAS a DHL.
Kľúčové slová: expresná preprava,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Spoločný tranzitný colný režim - IV
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2004; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá novým spoločným počítačovo spracovaným tranzitným colným systémom (NCTS). Popisuje jeho históriu zavádzania v tzv. pilotných štátoch, jeho podstatu a výhody oproti papierovému systému. V ostatnej časti príspevku autor upravuje zabezpečenie colného dlhu, ktorý je teraz možné len formou globálnej resp. individuálnej záruky.
Kľúčové slová: spoločný tranzit, NCTS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Charakteristika dopravcov a dopravných služieb.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.219
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Autori sa zaoberajú úlohou prepravy v rámci logistického systému podniku. Stručne vysvetľujú problematiku regulácie a deregulácie dopravy, pretože táto oblasť je dôležitá pre širší pohľad na súčasné konkurenčné prostredie. Regulované prostredie je prostredím otvorenej konkurencie, v ktorom majú prepravcovia a dopravcovia dostatok priestoru pre zjednávanie cien, úrovne služieb a ďalších aspektov prepravy.
Záverečná časť pojednáva o riadení prepravy v zmysle dôležitosti zmluvných vzťahov medzi dopravcom a prepravcom a niektorými špecifickými funkciami riadenia prepravy.
Kľúčové slová: produktivita prepravy, smerovanie a plánovanie dopravy, vstupná a výstupná preprava, prepravné sadzby.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Nové příležitosti pro nákladní přepravu ve městech
Autor: Jan Daněk
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 37 – 40.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Zásobovanie v mestských aglomeráciách naráža na mnohé prekážky, ktoré súvisia so zhoršenou nedostupnosťou, zhoršovaním životného prostredia a dopravnou situáciou. Tento problém možno vyriešiť premiestením dopravy pod zemský povrch: využitím podzemných dráh pre prepravu osôb, vybudovaním nových tratí pre prepravu osôb, vybudovaním špeciálnych tratí podzemných dráh alebo vybudovaním trás pneumatickej potrubnej dopravy.
Kľúčové slová: logistický reťazec, preprava nákladu, podzemné dráhy,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Logistika a nové úlohy pre zasielateľov a cestných dopravcov
Autor: Jozef Gnap
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 41 – 44.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Jednou zo základných požiadaviek na kvalitu prepravného procesu je plnenie stanovených dodacích lehôt a tým znižovanie variability celého dodávkového cyklu. Tieto požiadavky plní za primeranú cenu cestná doprava a aplikácia progresívnych systémov vybavovania objednávok, ktoré skracujú celkový cyklus objednávky.
Kľúčové slová: zákaznícka objednávka, cyklus zákazníckej objednávky,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Postavenie dopravy v logistickom systéme
Autor: Jozef Královenský
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 101 - 104.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok vymedzuje pojem logistika, identifikuje jej najdôležitejšie ciele a základné činnosti, vymedzuje druhy podnikovej logistiky a požiadavky logistiky na dopravu. Ďalej je priestor venovaný aj riešeniu dopravnej politiky z hľadiska logistiky, fungovaniu dopravných systémov, podmienkam infraštruktúry a chovaniu dopravných podnikov s dôrazom na integráciu do moderných logistických systémov a požiadavky logistiky.
Kľúčové slová: logistické činnosti, druhy podnikovej logistiky, dopravná politika, dopravný systém, infraštruktúra dopravy, dopravný podnik
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Cez ruské územie do Ázie kratšie
Autor: (ZATL, mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2004; str. 27
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá predpokladaným zvýšením prepravy kontajnerov medzi Ruskom a EÚ v nadchádzajúcom období, čo vyvolá výstavbu nových logistických centier. V ďalšej časti autor popisuje tri nové terminály, s ktorých výstavbou sa počíta v nasledujúcom období. Ide o terminály Usť-Luga, Novorosijsk a terminál v prístave Olyja, pričom autor aj popisuje, ktoré prepravné prúdy tovaru budú jednotlivé logistické centrá zabezpečovať.
Kľúčové slová: kontajner, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2004
Názov: Z ciest na železnice
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2004; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá konkrétny príklad z Nemecka, ktorý poukazuje na zvýšenie konkurecieschopnosti kombinovanej dopravy cesta – železnica v nákladových jednotkách kontajneroch vo vzťahu k cestnej nákladnej doprave zmenou technológie prepravy zameranej na zvýšenie spoľahlivosti železničnej dopravy v oblasti presnosti dodania zásielky. V ostatnej časti príspevku je poukázané na ďalšie výrazné prepravné prúdy uplatnenia uvedeného systému prepravy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, kontajner
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2004
Názov: Funkcie dopravy v logistike.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.8
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Dopravné a prepravné systémy majú v logistike, ktorá predstavuje integrálne riadenie materiálového toku od dodávateľa cez distribučné organizácie až ku konečnému spotrebiteľovi dôležitú úlohu .Doprava nielen umožňuje prepojenie jednotlivých častí logistického procesu, ale môže tiež napomôcť logistike pri riešení miest styku medzi jednotlivými subsystémami logistického procesu. Z pohľadu dopravnej sústavy a jej funkcie v logistickom systéme je potrebné dopravu riadiť z hľadiska :
- optimálnej kvality prepravy
- minimalizácie nákladov, ako na vlastný proces premiestnenia, tak na obehové procesy
- optimálnej deľby práce medzi jednotlivými druhmi dopravy k zabezpečeniu logistickej objednávky.
Kľúčové slová: logistická doprava, minimalizácia nákladov, kvalita prepravy, logistické reťazce.
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: JUST IN TIME
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.45
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Je to najznámejšia logistická technológia. Spočíva v uspokojovaní dopytu po určitom materiále vo výrobe, alebo určitom hotovom výrobku v distribučnom článku jeho dodávaním „ práve včas“, t.j. v presne dohodnutých a dodržovaných termínoch podľa potrieb odberateľa. Pre úspešné fungovanie JIT musí byť preprava zverená kvalitnému dopravcovi, u ktorého spoľahlivosť a presnosť je cenená viac než rýchlosť prepravy.
Ideálne prostredie pre JIT je tam, kde :
- sú minimálne náklady na zmeny výstupov
- je relatívne stabilný dopyt
- odberateľ má významné, alebo priamo dominantné postavenie na trhu.
Kľúčové slová: spoľahlivosť, presnosť, kvalita dodávky, operatívne riadenie,
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Špedičné činnosti
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.101
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Špedičné služby patria k ťažisku logistiky. Zasielatelia majú široké možnosti pri logistickom riadení. V súčasnej dobe predstavuje špedícia, alebo zasielateľstvo určitý spojovací článok medzi dodávateľom, odberateľom a dopravcom. Ide vlastne o organizované riadenie a koordinovanie celého priebehu prepravy, zaistenie dodania tovaru v presný čas na správne miesto. Zasielateľ organizuje dopravu tovaru pre obchod a priemysel na základe logistických princípov a tým minimalizuje dopravné náklady a riziká. Špedičná činnosť je upravená niekoľkými právnymi normami, ktoré regulujú prístup k trhu a tiež právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky zaväzujúceho charakteru. Najdôležitejším z týchto zaväzujúcich vzťahov je zasielateľská zmluva, kde sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že sprostredkuje pod vlastným menom a na účet príkazcu prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zasielateľovi zaplatiť úplatu. Zasielateľská zmluva zaniká splnením, to znamená obstaraním, alebo uskutočnením dopravy.
Kľúčové slová: príkazca, špedičné služby, logistické riadenie, právne predpisy, zasielateľská zmluva, zasielateľ
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Od augusta 2004 budú digitálne tachografy na cestách EÚ povinné.
Autor: Miloš Procházka
Zdroj: TRANSPORT 22/2002,str.8
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Nariadenie Európskej komisie o záznamovom zariadení v cestnej doprave definuje najmä technické požiadavky na konštrukciu, inštaláciu a kontrolu digitálneho tachografu pre úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a osobné vozidlá s viac ako deviatimi miestami na sedenie vrátane vodiča. Digitálna forma ukladania dát umožní prenášať čas vedenia, prestávok či odpočinku do pamäte záznamového zariadenia, ktoré v plnom rozsahu nahradí analógové spracovanie údajov pomocou záznamových kotúčikov.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, cestná doprava , čipová karta, dátová pamäť,
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: marec 2004
Názov: Conteiner Logistics: Wachstum ohne Ende? (Kontajnerová logistika: Narastanie bez konca?)
Autor: Jürgen W. Konrad - redaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2003, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pokračujúca globalizácia, neustávajúci trend ku kontajnerizácii a narastajúca interkontinentálna výmena tovaru tlačí počet prepravených boxov cez oceány, navždy k novým rekordným hraniciam. Kvôli zvládnutiu, vznikajú kontajnerové lode v ohromnom tempe a zároveň dlhšie prístavne hrádze na pôde všetkých dôležitých kontajnerových prístavov. Prístavná spoločnosť Brémy - prístav pripravuje kontajnerový terminál v Bremerhavene na zdvojnásobenie týkajúce sa množstva obratu. Po prepočtoch poradenskej firmy Drewry Shipping Consultans musí byť do roku 2007 postavené v celom svete 144 km prístavných hrádzi a 930 nových kontajnerových mostov.
Kľúčové slová: globalizácia, kontajnerizácia, kontajnerový terminál, kontajnerová preprava, kontajnerový obrat, prístavna kooperácia, kontajnerové lode.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2004
Názov: Nabídka přepravních služeb moderními technickými prostředky v prostředí armády
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD.
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 7-13.
Jazyk: český
ISBN: 80-88829-60-7
Anotácia: Príspevok sa zaoberá využitím systému ACTS pre obsluhu prepravných požiadaviek vo vojenskej logistike. Systém ACTS je predstavený s ohľadom na technické a technologické požiadavky vyplývajúce z modernizácie armády. Systém ACTS umožňuje prevádzať obsluhu miest v kombinácií cestnej a železničnej dopravy. Ide o úplne nový, moderný a pokrokový systém pre obsluhu vojenských strategických miest výkonnými železničnými a cestnými dopravnými prostriedkami. Pri širšom uplatnení systému vo vojenské logistike môžu vzniknúť podnikateľské aktivity pre významné podnikateľské subjekty Slovenské republiky.
Kľúčové slová: logistika, ACTS, cestná doprava, železničná doprava, logistický systém, miesto logistického rezu, armáda
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004