ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 1

Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002

Manipulácia, skladovanie a preprava

STN 26 0001
Dopravné zariadenia. Názvoslovie a rozdelenie

STN 26 0002
Manipulácia s materiálom. Názvoslovie

STN 26 0003
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Všeobecné ustanovenia a skúšanie

STN ISO 1819 (26 0005) - Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy. Všeobecné ustanovenia.

STN ISO 7149 (26 0006)
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy. Zvláštne ustanovenia.

STN EN 741 (26 0007)
Zariadenia a systémy na kontinuálnu dopravu. Bezpečnostné požiadavky na systémy a ich súčasti, na pneumatickú dopravu sypkých materiálov.

STN ISO 2148 (26 0009)
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Názvoslovie

STN 26 0010
Transportné zariadenia. Základné parametre.

STN EN 619 (26 0014)
Zariadenia a systémy plynulej dopravy. Bezpečnosť a požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení na mechanickú manipuláciu s kusovými bremenami

STN 26 0041
Otvory dopravných zariadení. Rozmery.

STN 26 0070
Klasifikácia a označovanie sypkých hmôt dopravovaných na dopravných zariadeniach

STN ISO 3569 (26 0072)
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Klasifikácia kusových bremien

STN 26 0074
Značky veličín pre dopravné zariadenia

STN EN 617 (26 0082)
Zariadenia a systémy na kontinuálnu dopravu. Bezpečnostné požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení na skladovanie sypkých materiálov v silách, bunkroch, zásobníkoch a násypkách

STN EN 1722 (26 0359)
Ľahké dopravné pásy. Skúšobná metóda na stanovenie maximálnej pevnosti v ťahu.

STN 26 0360
Názvoslovie dopravných pásov

STN EN 873 (26 0362)
Ľahké dopravné pásy. Základné vlastnosti a použitie.

STN EN ISO 703-1 (26 0363)
Dopravné pásy. Priečna ohybnosť a korýtkovosť. Časť 1: Skúšobná metóda

STN EN 1554 (26 0364)
Dopravné pásy. Skúška trením na bubne.

STN EN 1724 (26 0365)
Ľahké dopravné pásy. Skúšobná metóda na stanovenie koeficienta trenia

STN EN ISO 15147 (26 0366)
Ľahké dopravné pásy. Tolerancia šírok a dĺžok rezaných ľahkých dopravných pásov.

STN EN 1723 (26 0367)
Ľahké dopravné pásy. Skúšobná metóda na stanovenie modulu pružnosti po relaxácii

STN EN 1637 (26 0368)
Ľahké dopravné pásy. Skúšobná metóda na meranie elektrických odporov

STN EN 1718 (26 0369)
Ľahké dopravné pásy. Skúšobná metóda na meranie elektrostatického poľa vyvolaného ľahkým dopravným pásom v chode.

STN 26 0370
Dopravné pásy s textilnou kostrou. Metódy skúšania základných vlastností.

STN 26 0372
Dopravné pásy s textilnou kostrou. Požiarna charakteristika. Skúšky.

STN EN 20284 (26 0373)
Dopravné pásy. Elektrický vodivosť. Špecifikácia a skúšobná metóda.

STN EN ISO 283-1 (26 0374)
Textilné dopravné pásy. Skúšanie celej hrúbky ťahom. Časť 1: Stanovenie pevnosti v ťahu, ťažnosti a predĺženia pri referenčnom zaťažení

STN EN ISO 583-1 (26 0375)
Dopravné pásy s textilnou kostrou. Celková hrúbka a hrúbka prvkov. Časť 1: Skúšobná metóda.

STN EN ISO 1120 (26 0376)
Dopravné pásy. Stanovenie pevnosti mechanických spojov. Statická skúšobná metóda.

STN 26 0378
Dopravné pásy s textilnou kostrou. Základné ustanovenia.

STN 26 0381
Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky.

STN 26 0383
Dopravné pásy s textilnou kostrou na použitie v podzemí. Technické požiadavky.

STN EN 28094 (26 0384)
Oceľovokordové dopravné pásy. Skúšky súdržnosti krycích vrstiev a jadra.

STN DIN 22102-1 (26 0385)
Dopravné pásy s textilnými vložkami na sypané tovary. Rozmery, požiadavky, označovanie.

STN DIN 22102-2 (26 0385)
Dopravné pásy s textilnými vložkami na sypané tovary. Skúšanie.

STN DIN 22102-3 (26 0385)
Dopravné pásy s textilnými vložkami na sypané tovary. Trvalé spoje.

STN EN ISO 7622-1 (26 0386)
Dopravné pásy s oceľovým kordom. Pozdĺžna skúška ťahom. Časť 1: Meranie predĺženia.

STN EN ISO 7622-2 (26 0386)
Dopravné pásy s oceľovým kordom. Pozdĺžna skúška ťahom. Časť 2: Meranie pevnosti v ťahu.

STN EN ISO 9856 (26 0387)
Dopravné pásy. Stanovenie modulu pružnosti.

STN EN 20340 (26 0388)
Dopravné pásy. Odolnosť voči plameňu. Špecifikácie a skúšobná metóda.

STN EN 7623 (26 0389)
Dopravné pásy s oceľovým kordom. Skúška súdržnosti oceľového kordu s jadrovou gumou. Skúška v pôvodnom stave a po tepelnom zaťažení.

STN EN ISO 252-1 (26 0390)
Textilné dopravné pásy. Adhézna pevnosť medzi konštrukčnými prvkami dopravného pása.
Časť 1: Skúšobná metóda.

STN EN ISO 505 (26 0391)
Dopravné pásy. Metóda na stanovenie odolnosti textilných dopravných pásov proti rozširovaniu trhliny.

STN EN ISO 7590 (26 0392)
Dopravné pásy s oceľovým kordom. Metódy na stanovenie celkovej hrúbky a hrúbky krycích vrstiev.

STN 26 0401
Ťažné sponové reťaze. Základné parametre a rozmery. Pripájacie prvky.

STN 26 0402
Dopravné reťaze. Prehľad. Technické požiadavky.

STN 26 0430
Reťaze dopravné ploché na sklené obaly. Typy, základné parametre a rozmery.

STN 26 0491
Reťazové kolesá pre dopravné reťaze. Konštrukcia a výpočet.

STN 26 0607
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy na dopravníky a elevátory s reťazami. Príklady ochrany nebezpečných zbiehavých miest.

STN 26 0608
Zabezpečenia na plynulú dopravu nákladov. Reťazové dopravníky s nosnými prostriedkami alebo unášačmi nákladov. Príklady ochrany proti úrazom unášačmi nákladov.

STN ISO 1537 (26 1102)
Zabezpečenia na plynulú dopravu sypkých hmôt. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravným profilom (iné než prenosné). Valčeky.

STN 26 1120
Strážne valčeky pásových dopravníkov. Rozmery.

STN ISO 4123 (26 1135)
Pásové dopravníky. Pružné kotúče nosných valčekov a disky spodných valčekov. Základné rozmery.

STN ISO 1816 (26 1151)
Zariadenia na plynulú dopravu sypkých hmôt a jednotlivých bremien. Elektrobubny pásových dopravníkov. Základné parametre.

STN ISO 1536 (26 1313) Zariadenia na plynulú dopravu sypkých hmôt. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravným profilom (iné než prenosné). Bubny.

STN 26 2001
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Korčekové a lavičkové elevátory. Triedenie.

STN 26 2008
Zvislé korčekové elevátory. Základné parametre a rozmery.

STN 26 2508
Dopravné zariadenie. Redlery. Základné parametre.

STN ISO/TR 9172 (26 2801)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy pre závitovkové dopravníky. Príklady ochrany v miestach zachytenia a strihu.

STN ISO 1050 (26 2808)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Závitovkové dopravníky.

STN 26 3003
Pásové dopravníky. Všeobecné technické požiadavky.

STN 26 3007
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Pásové dopravníky. Rady základných rozmerov a parametrov.

STN ISO 1535 (26 3009)
Zariadenia na plynulú dopravu sypkých hmôt. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravným profilom (iné než prenosné). Dopravné pásy.

STN 26 3016
Pásové dopravníky. Skúšanie.

STN ISO 5048 (26 3102)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Pásové dopravníky s nosnými valčekmi. Výpočet výkonu a ťahových síl.

STN 26 3210
Pojazdné a prenosné pásové transportéry. Technické požiadavky.

STN ISO 2406 (26 3211)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Pojazdné a prenosné dopravníky. Konštrukčné požiadavky.

STN ISO 2109 (26 3213)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Ľahké pásové dopravníky na sypké hmoty

STN 26 3502
Článkové dopravníky. Základy výpočtu.

STN ISO 2140 (26 3508)
Zariadenia na plynulú dopravu sypkých hmôt. Článkové dopravníky.

STN 26 3771
Prenosné latkové dopravníky.

STN ISO 9851 (26 4003)
Dopravné zariadenia. Jednodráhové elektrické závesné dopravníky. Definície a bezpečnostné požiadavky

STN ISO 5041 (26 4102)
Zariadenia na plynulú dopravu kusových bremien. Článkové dopravníky s nosnými biplanárnymi reťazami na kusové bremená s plochým dnom. Bezpečnostné predpisy.

STN ISO 5042 (26 4103)
Zariadenia na plynulú dopravu kusových bremien. Dopravníky s doskovou reťazou. Bezpečnostné predpisy.

STN 26 4501
Valčekové, kladičkové a kladkové trate. Základné parametre a rozmery.

STN 26 4503
Nákladné valčekové trate. Všeobecné technické požiadavky.

STN 26 4603
Sklzy. Základné parametre.

STN ISO 1049 (26 5701)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Vibračné dopravníky a podávače s pravouhlým alebo lichobežníkovým žľabom. Základné parametre.

STN ISO 1807 (26 5702)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Striasacie dopravníky a podávače s pravouhlým alebo lichobežníkovým žľabom. Základné parametre.

STN ISO 1815 (26 5703)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Vibračné dopravníky a podávače so žľabom kruhového profilu. Základné parametre.

STN ISO 2139 (26 5704)
Zariadenie na plynulú dopravu nákladov. Striasacie dopravníky a podávače so žľabom kruhového profilu. Základné parametre.

STN 26 6100
Podávače. Typy a základné parametre.

STN 26 6101
Podávače. Všeobecné technické požiadavky.

STN 26 6200
Uzávery dopravných zariadení. Typy a základné rozmery.

STN ISO 8456 (26 6202)
Skladovacie zariadenia na sypké hmoty. Bezpečnostné predpisy.

STN 26 6461
Transportné zariadenia. Miešacie závitovky. Hlavné rozmery.

STN 26 7004
Transportné zariadenia. Zariadenia na nakládku a vykládku. Základné parametre.

STN ISO 3265 (26 7010)
Zariadenie na plynulú dopravu sypkých materiálov. Vagónové výklopníky rotačné, bočné, čelné. Bezpečnostné predpisy.

STN 26 7103
Prekladače kontajnerov. Základné parametre.

STN 26 7104
Zdviháky kontajnerov. Základné parametre.

STN 26 7105
Regálové zakladače. Základné parametre.

STN 26 7106
Regálové zakladače. Bezpečné vzdialenosti zakladačov.

STN 26 7107
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Pasport regálových zakladačov.

STN 26 7109
Zdvíhacie plošiny. Základné parametre.

STN ISO 1756
Bezmotorové vozíky. Prepravné plošiny. Hlavné rozmery.

STN 26 9150
Prepravné plošiny. Základné parametre.

STN 26 9151
Prepravné plošiny. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 47 0062
Poľnohospodárske stroje a traktory. Pracovné plošiny a prístupy na pracovné miesto. Bezpečnostné požadavky.

STN EN 1570
Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny.

STN EN 1808
Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Skúšky.

STN EN 1495
Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny.

STN EN ISO 14122-2
Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 2: Pracovné plošiny a chodníky (ISO 14122-2:2001).

STN ISO 9386-1
Poháňané zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Bezpečnostné pravidlá, rozmery a prevádzka. Časť 1: Zvislé zdvíhacie plošiny.

STN ISO 9386-2
Poháňané zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Bezpečnostné pravidlá, rozmery a prevádzka. Časť 2: Poháňané schodiskové výťahy pohybujúce sa po šikmej dráhe pre sediace, stojace osoby a osoby na invalidných vozíkách.

STN EN 280
Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Preskúšanie a skúšky.

STN EN 61057
Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1 kV striedavého napätia.

STN EN 1495/A1
Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny.

STN EN 12561-7
Železnice. Cisternové vozne. Časť 7: Pracovné plošiny a rebríky.

STN EN 14504
Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky.

STN EN 280/A1
Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Preskúšanie a skúšky.

STN EN 1570/A1
Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny.

STN EN 1777
Vysokozdvíhacie plošiny (VP) pre hasičské a záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skušky.

STN EN 13367
Stroje na výrobu keramiky. Bezpečnosť. Presuvné plošiny a vozíky.

STN EN 12312-8
Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu.

STN 26 7111
Stohovače a odstohovače. Základné parametre.

STN 26 7200
Zariadenia na výdaj v automatizovaných skladoch vybavených regálovými zakladačmi. Typy a základné parametre.

STN 26 7400
Regálové zakladače. Názvoslovie.

STN 26 7401
Regálové zakladače. Všeobecné technické požiadavky.

STN EN 528 (26 7402)
Regálové zakladače. Bezpečnosť.