ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 2
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


STN 26 7403
Regálové zakladače. Metódy skúšania.

STN 26 7406
Pravidlá pre navrhovanie regálových zakladačov. Tolerancie a manipulačné vôle výškových regálových skladov.

STN 26 7420
Osvedčenie výkonov regálových zakladačov. Spoľahlivosť a pohotovosť

STN 26 7421
Osvedčenie výkonov regálových zakladačov. Dĺžky trvania manipulačných cyklov

STN EN 415-1 (26 7600)
Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 1: Terminológia a klasifikácia baliacich strojov a súvisiacich zariadení

STN EN 415-2 (26 7600)
Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 2: Baliace stroje na vopred zhotovené tuhé obaly

STN EN 415-3 (26 7600)
Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 3: Tvarovacie, plniace a uzavieracie stroje.

STN EN 415-4 (26 7600)
Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 4: Paletizátory a depaletizátory

STN 26 7603
Paletovacie a odpaletovacie zaradenia. Základné parametre.

STN 26 8600
Bezmotorové vozíky. Triedenie.

STN ISO 938 (26 8620)
Bezmotorové vozíky. Ručné zdvižné vozíky na manipuláciu s prepravnými plošinami. Hlavné rozmery.

STN ISO 1756 (26 8621)
Bezmotorové vozíky. Prepravné plošiny. Hlavné rozmery.

STN EN 12642 (26 8650)
Zabezpečovanie nákladu na cestných vozidlách. Konštrukcia komerčných vozidiel. Minimálne požiadavky.

STN 26 8800
Motorové vozíky

STN 26 8802
Motorové vozíky. Označovanie typov.

STN 26 8803
Motorové vozíky. Metódy skúšania.

STN EN 1459 (26 8804)
Bezpečnosť motorových vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom a výložníkovým zdvíhacím zariadením.

STN 26 8805
Motorové vozíky. Prevádzka, údržba a opravy.

STN 26 8807
Vysokozdvižné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením a obkročné. Skúšanie stability.

STN 26 8808
Motorové vozíky. Označovanie a symboly.

STN 26 8809
Zdvižné vozíky. Typový list.

STN ISO 5053 (26 8810)
Motorové vozíky. Názvoslovie.

STN ISO 3691 Amd 1 (26 8811)
Bezmotorové vozíky. Bezpečnostné predpisy.

STN ISO 2163 (26 8812)
Bezmotorové vozíky. Kolesá a úplné kolesá. Slovník.

STN ISO 2331 (26 8813)
Vidlicové zdvíhacie vozíky. Ramená vidlice hákového typu. Slovník.

STN ISO 2330 (26 8814)
Motorové vozíky. Zdvíhacie vozíky. Ramená vidlice. Technické charakteristiky a skúšky.

STN ISO 1074 (26 8815)
Motorové vozíky. Čelné vysokozdvižné vozíky. Skúšky stability.

STN ISO 5767 (26 8816)
Motorové vozíky pracujúce v špeciálnych podmienkach stohovania so zdvíhacím zariadením nakloneným dopredu. Dodatočná skúška stability.

STN ISO 5766 (26 8817)
Motorové vozíky. Paletové stohovacie vozíky a vysokozdvižné plošinové vozíky. Skúšky stability.

STN EN 1726-1 (26 8818)
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom s nosnosťou do 10 000 kg vrátane a vlečné vozíky s ťažnou silou do 20 000 N vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN EN 1726-2 (26 8818)
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom s nosnosťou do 10 000 kg vrátane a vlečné vozíky s ťažnou silou do 20 000 N vrátane. Časť 2: Ďalšie požiadavky na vozíky so zdvíhacou plošinou vodiča a vozíky špeciálne konštruované na pojazd so zdvihnutým bremenom.

STN EN 1755 (26 8819) Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu.

STN EN 1551 (26 8820)
Bezpečnosť manipulačných vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom s nosnosťou nad 10 000 kg.

STN EN 1175-1 (26 8830)
Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 1: Všeobecné požiadavky na elektrovozíky s akumulátorovým pohonom

STN EN 1175-2 (26 8830)
Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 2: Všeobecné požiadavky na motorové vozíky so spaľovacím motorom.

STN EN 1175-3 (26 8830)
Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 3: Špeciálne požiadavky na systémy prenosu elektrickej energie motorových vozíkov so spaľovacím motorom.

STN EN 281 (26 8832)
Motorové vozíky so sediacim vodičom. Pravidla vyhotovenia a usporiadania pedálov.

STN 26 8840
Elektrovozíky. Základné parametre.

STN EN 1525 (26 8850)
Bezpečnosť motorových vozíkov. Vozíky bez vodiča a ich systémy.

STN EN 1526 (26 8851)
Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na automatické funkcie vozíkov.

STN 26 8860
Motorové vozíky. Základné parametre.

STN EN 1757-1 (26 8865)
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Ručné vozíky. Časť 1: Stohovacie vozíky.

STN EN 1757-2 (26 8865)
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Ručné vozíky. Časť 2: Paletové vozíky.

STN 26 8880
Zdvižné motorové vozíky pre prácu v kontajneroch a krytých železničných vagónoch. Základné parametre a technické požiadavky

STN EN 12895 (26 8890)
Manipulačné vozíky. Elektromagnetická kompatibilita.

STN EN 12053 (26 8891)
Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy merania emisií hluku.

STN 26 8900
Zdvíhacie dosky zdvižných vozíkov. Základné a pripojovacie rozmery.

STN 26 8901
Rameno vidlice zdvižných vozíkov.

STN 26 8902
Ťažné zariadenia motorových vozíkov. Triedenie, základné rozmery a technické požiadavky.

STN 26 8926
Prípravné zariadenia zdvižných motorových vozíkov. Triedenie a názvy.

STN 26 8927
Prípravné zariadenia zdvižných motorových vozíkov. Všeobecné technické požiadavky.

STN 26 8928
Prípravné zariadenia zdvižných motorových vozíkov. Požiadavky na skúšky

STN 26 9001
Manipulačné zariadenia a prostriedky. Základné parametre.

STN 26 9002
Základné schematické značky v projektovaní manipulácie s materiálom a skladovaní

STN 26 9003
Dopravné prostriedky pre paletizáciu a kontajnerizáciu. Základné parametre.

STN 269004
Manipulačné jednotky. Názvoslovie

STN EN ISO 445 (26 9006)
Palety na manipuláciu s materiálom. Slovník (ISO 445:1996)

STN ISO 830 (26 9007)
Kontajnery (Terminológia)

STN 26 9010
Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a uličiek.

STN 26 9015
Skladovanie. Základné názvoslovie.

STN 26 9016
Skladovanie. Názvoslovie skladov.

STN 26 9017
Skladovanie. Názvoslovie plôch a priestorov

STN 26 9018
Skladovanie. Technologické a technickoekonomické názvoslovie

STN 26 9019
Skladovanie. Názvoslovie zásob.

STN 26 9020
Prevádzka skladov výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny

STN 26 9021
Vnútropodniková doprava výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny

STN 26 9030
Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie.

STN 26 9036
Pracovná ochrana. Manipulačné práce. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

STN 26 9040
Manipulačné jednotky. Zásady tvorby

STN 26 9041
Manipulačné jednotky Jednotné modulové rady

STN 26 9050
Paletové jednotky. Mechanické skúšky. Všeobecné ustanovenia.

STN 26 9051
Paletové jednotky. Vyber a označovanie vzoriek na skúšky.

STN 26 9052
Paletové jednotky. Skúška stohovaním.

STN 26 9101
Palety a nadstavby paliet. Zásady bezpečnej manipulácie.

STN 26 9102
Palety a nadstavby paliet. Rady.

STN 26 9103
Ukladacie debny. Základné rady, rozmery a nosnosti.

STN 26 9104
Nadstavce paliet. Základné parametre.

STN 26 9105
Požiadavky na palety pre medzinárodnú prepravu.

STN 26 9106
Nadstavby paliet. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9107
Opravy jednoduchých a ohradových paliet. Spoločné ustanovenia

STN 26 9108
Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9109
Ukladacie debny plastové. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9110
Európska drevená štvorcestná jednoduchá paleta. Technické požiadavky a skúšky

STN 26 9111
Vratné jednoduché palety. Základné parametre.

STN 26 9112
Vratné jednoduché palety. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9113
Nevratné jednoduché palety. Základné parametre.

STN 26 9114
Nevratné jednoduché palety. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9115
Letecké palety pre hornú palubu. Typy, základné parametre a rozmery.

STN 26 9116
Letecké palety pre dolnú palubu. Typy, základné parametre a rozmery.

STN EN 13382 (26 9117)
Ploché palety pre manipuláciu s materiálom. Základné rozmery.

STN EN 13545 (26 9118)
Nadstavby paliet. Nadstavovacie rámy. Skúšobné metódy a technické požiadavky.

STN 26 9120
Palety ohradové, skriňové a stĺpikové. Základné parametre.

STN 26 9121
Palety ohradové, skriňové a stĺpikové. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9122
Palety ohradové, skriňové a stĺpikové na hutnícke materiály. Základné parametre.

STN 26 9123
Palety ohradové, skriňové a stĺpikové na hutnícke materiály. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9126
Palety ohradové, skriňové a stĺpikové na bezviazačovú manipuláciu. Technické požiadavky a skúšanie.

STN 26 9127
Palety na manipuláciu s regálovými zakladačmi s automatickým riadením

STN 26 9128
Európska kovová štvorcestná ohradová paleta "Y" s rozmermi 800 mm x 1200 mm

STN EN ISO 12777-2 (26 9140)
Metódy skúšania paletových spojov. Časť 2: Stanovenie odolnosti paletových klincov proti vytiahnutiu a vytrhnutiu

STN 26 9150
Prepravné plošiny. Základné parametre.