ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 5
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


Balenie


STN 77 0000
Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

STN 77 0001
Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia.

STN 77 0002
Názvoslovie obalovej techniky. Základné druhy obalov

STN 77 0004
Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

STN 77 0005
Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia.

STN 77 0006
Názvoslovie obalovej techniky. Baliace procesy a operácie

STN 77 0007
Názvoslovie obalovej techniky. Baliace zariadenia a stroje.

STN ISO 6590-1 (77 0011)
Obaly. Vrecia. Terminológia a typy. Časť 1: Papierové vrecia.

STN ISO 6590-2 (77 0011)
Obaly. Vrecia. Slovník a typy. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie.

STN 77 0020
Balenie, všeobecné požiadavky na obaly.

STN 77 0050
Označovanie nákladov. Spoločné ustanovenia.

STN EN ISO 780 (77 0051)
Obaly. Grafické manipulačné značky.

STN 77 0061
Označovanie spotrebiteľských obalov čiarovým kódom EAN.

STN 77 0062
Označovanie čiarovým kódom EAN. Metódy hodnotenia čitateľnosti.

STN 77 0063
Systém EAN. Označovanie čiarovým kódom EAN/ISBN. Knihy.

STN 77 0065
Systém EAN. Označovanie čiarovým kódom EAN/ISSN. Seriálové publikácie.

STN CR 14311 (77 0072)
Obaly. Systém označovania a identifikácie obalového materiálu.

STN 77 0100
Ochranné balenie. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0104
Spotrebiteľské obaly na ochranné balenie

STN 77 0105
Prepravné obaly a fixačné systémy na ochranné balenie

STN 77 0106
Bariérové systémy na ochranné balenie

STN 77 0107
Typové bariérové systémy prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

STN 77 0108
Typové bariérové systémy prepravného balenia hygroskopických výrobkov. Európske prepravné reťazce.

STN 77 0109
Typové bariérové systémy prepravného balenia technických výrobkov. Európske prepravné reťazce.

STN 77 0110
Ochranné balenie strojárskych výrobkov. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0111
Obalové prostriedky a bariérové systémy na ochranné balenie strojárskych výrobkov.

STN 77 0112
Zásady používania obalových materiálov s vyparovacími ingibítormi korózie

STN 77 0113
Bariérové systémy s vysúšadlami pre ochranné balenie

STN 77 0114
Stanovenie množstva vysúšadiel do ochranných obalov.

STN 77 0115
Balenie hutníckych výrobkov. Všeobecné ustanovenia

STN 77 0116
Ochranné balenie hutníckych výrobkov proti klimatickým vplyvom

STN 77 0117
Zväzkovanie hutníckych výrobkov z ocele a liatiny

STN 77 0118
Viazanie kotúčov hutníckych výrobkov z ocele

STN 77 0120
Ochranné balenie požívatín. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0121
Obalové prostriedky a bariérové systémy na ochranné balenie požívatín

STN 77 0122
Ochranné balenie hygroskopických požívatín

STN 77 0123
Ochranné balenie oxylabilných požívatín s obsahom tuku

STN 77 0125
Balenie liečiv. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0126
Obaly na liečivá. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0127
Ochranné balenie liečiv proti klimatickým vplyvom

STN 77 0128
Ochranné balenie sypkých anorganických chemikálií proti klimatickým vplyvom

STN 77 0130
Fixácia výrobkov v obaloch. Spoločné ustanovenia

STN 77 0133
Zásady navrhovania systémov poddajnej fixácie výrobkov v obaloch

STN 77 0134
Zásady navrhovania systémov pevnej fixácie výrobkov v obaloch

STN 77 0140
Obalové materiály. Zásady zvárania a stanovenia pevnosti zvaru.

STN 77 0160
Zásady používania obalových lepidiel

STN 77 0161
Zásady používania obalových lepidiel v sťažených klimatických podmienkach

STN 77 0163
Zásady používania samolepiacich pások a etikiet

STN 77 0180
Obchodné skupinové balenie. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0181
Skupinové balenie v zmrštiteľnej fólii. Spoločné ustanovenia.

STN 77 0190
Zásady balenia do nevratných depenkových debien

STN 77 0191
Nosnosť nevratných lepenkových debien

STN EN ISO 8351-1 (770201)
Obaly. Metóda špecifikácie vriec. Časť 1: Papierové vrecia.

STN EN ISO 8351-2 (770201)
Obaly. Metóda špecifikácie vriec. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie.

STN EN ISO 8367-1 (770202)
Obaly. Rozmerové tolerancie vriec na všeobecné použitie. Časť 1: Papierové vrecia.

STN EN ISO 8367-2 (770202)
Obaly. Rozmerové tolerancie vriec na všeobecné použitie. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie.

STN EN ISO 2233 (77 0203)
Obaly. Prepravné balenie. Kondicionovanie na skúšanie.

STN ISO 7023 (77 0205)
Obaly. Vaky. Metóda odberu vzoriek prázdnych vakov na skúšky.

STN EN 26599-1 (77 0206)
Obaly. Vrecia. Klimatizovanie na skúšanie. Časť 1: Papierové vrecia.

STN ISO 7765-1 (77 0210)
Fólie z plastov. Stanovenie odolnosti proti nárazu pri voľnom páde tĺka. Časť 1: "Stupňovité" metódy.

STN ISO 7765-2 (77 0211)
Fólie z plastov. Stanovenie odolnosti proti nárazu pri voľnom páde tĺka. 2 časť: Skúška prierazom.

STN ISO 6591-1 (77 0215)
Obaly. Vrecia. Popis a metóda merania. Časť 1: Prázdne papierové vrecia.

STN ISO 6591-2 (77 0215)
Obaly. Vrecia. Opis a metóda merania. Časť 2: Prázdne vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie.

STN 77 0226
Stanovenie vplyvu obalových materiálov na organoleptické vlastnosti požívatín. Senzorická skúška.

STN 77 0230
Klimatické skúšky ochrannej účinnosti obalov a balenia. Laboratórne modelové skúšky.

STN 77 0231
Atmosferické skúšky obalov a balenia

STN 77 0232
Stanovenie priepustnosti polotuhých a tuhých obalov pre vodnú paru.

STN 77 0233
Skúšanie priepustnosti obalov na prach.

STN 77 0290
Skúšanie lepiacich a samolepiacich pások v sťažených klimatických podmienkach

STN 77 0301
Spotrebiteľské obaly. Skúšanie mechanickej odolnosti vreciek voľným pádom.

STN 77 0310
Stanovenie tuhosti obalových materiálov. Metóda H-O-M.

STN 77 0311
Skúška obalových fólii vhĺbením podľa Erichsena.

STN 77 0312
Skúšanie vplyvu tekutých náplní na pevnosť zvaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálov.

STN 77 0329
Stanovenie protikoróznej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov.

STN 77 0330
Stanovenie bariérovej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov.

STN ISO 5633 (77 0331)
Papier a lepenka. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody.

STN 77 0332
Stanovenie priepustnosti tenkých plošných materiálov pre vodnú paru gravimetrickou metódou.

STN 77 0333
Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre plyny. Rovnotlaková metóda.

STN 77 0334
Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre plyny. Metóda konštantného pretlaku.

STN 77 0335
Obaly na aerosoly. Metóda skúšania odolnosti proti vnútornému pretlaku.

STN 77 0336
Stanovenie priepustnosti plastových obalových materiálov pre pary organických látok. Rovnotlaková interferometrická metóda.

STN 77 0337
Stanovenie priepustnosti plastových obalových materiálov pre pary organických látok. Gravimetrická metóda.

STN 77 0338
Stanovenie ochrannej účinnosti plastových obalových prostriedkov proti viditeľnému a ultrafialovému žiareniu.

STN 77 0341
Skúšanie tepelnej odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálov.

STN 77 0351
Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre tuky.

STN 77 0352
Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre oleje.

STN 77 0353
Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre aromatické látky.

STN ISO 8317 (77 0410)
Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a postupy skúšania opätovne uzatvárateľných balení

STN EN 862 (77 0415)
Obaly. Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a postupy skúšania opätovne uzatvárateľných obalov na nefarmaceutické výrobky.

STN 77 0421
Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku.

STN 77 0471
Stanovenie ochrannej účinnosti spotrebiteľského balenia proti vzdušnej vlhkosti.

STN 77 0501
Zásady posudzovania technickej úrovne potlače spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia.

STN 77 0510
Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hmotnosti a skutočného objemu. Metóda skúšania.

STN 77 0511
Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie rozmerov. Metóda skúšania.

STN 77 0512
Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hrúbky steny a dna. Metóda skúšania.

STN 77 0513
Plastové spotrebiteľské obaly. Odolnosť proti nárazu a proti nárazu pri voľnom páde. Metóda skúšania.

STN ISO 90-1 (77 0521)
Jemné kovové obaly. Definície a metódy stanovenia rozmerov a objemov. Časť 1: Plechovky jednoduché

STN ISO 90-2 (77 0522)
Jemné kovové obaly. Definície a metódy stanovenia rozmerov a objemov. Časť 2: Obaly na všeobecné použitie.

STN ISO 90-3 (77 0523)
Jemné kovové obaly. Definície a metódy stanovenia rozmerov a objemov. Časť 3: Plechovky a aerosoly

STN EN 13025 (77 0524)
Obaly. Jemné kovové obaly. Menovité plniace objemy valcových a kužeľových kruhových obalov na všeobecné používanie do 40 000 ml.

STN EN 13029 (77 0525)
Obaly. Jemné kovové obaly. Ústia pre plastové vtláčacie uzávery.