ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 8
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


Ostatné

STN 02 0050
Spojovacie súčiastky. Balenie a označovanie na obaloch

STN 40 1400
Preprava rádioaktívnych látok. Názvy a definície

STN 42 1801
Bezpečnostné predpisy pre výrobu, odlievanie, obrábanie, tepelné spracovanie a skladovanie horčíkových zliatin

STN 46 5750
Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív

STN 46 5891
Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín

STN 50 0080
Úprava, balenie a označovanie papiera, kartónu a lepeniek

STN 57 0002
Balenie, skladovanie, doprava mliekárenských výrobkov

STN 62 0011
Technické gumové výrobky. Technické dodacie predpisy.

STN 63 0001
Gumové výrobky. Uskladnenie a ošetrovanie kaučukov.

STN 63 1009
Pneumatiky. Balenie, doprava, skladovanie.

STN 64 0090
Plasty. Skladovanie výrobkov z plastov.

STN 65 0202
Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady.

STN 83 8101
Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia.

STN 83 8102
Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok.

STN 83 8103
Skládkovanie odpadov. Prevádzka a monitorovanie skládok

STN 83 8104
Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok

STN 83 8105
Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum

STN 83 8106
Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

STN EN 27372 (97 0001)
Výmena obchodných dát. Zborník dátových prvkov pre obchod

STN 97 0070
Elektronická výmena dát. Zborník prvkov dátovej základne pre zásobovanie, odbyt a skladovanie

STN ISO 8532 (97 1012)
Cenné papiere. Formát na prenos certifikačných čísel

STN 97 3081
Elektronická výmena dát pre správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Správa - objednávka.

STN ISO 6422 (97 5002)
Formálna úprava obchodných dokumentov

STN EN 1556 (97 7100)
Čiarové kódovanie. Terminológia

STN 97 7101
Systém EAN. Kód UCC/EAN 128. Aplikačné identifikátory

STN EN 1572 (97 7108)
Čiarové kódovanie. Identifikátory prepravných jednotiek

STN EN 1573 (97 7109)
Čiarové kódovanie. Medziodvetvová prepravná etika

STN EN 28601 (978601)
Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času.

STN lS0 6523 (97 9730)
Výmena dát. Štruktúra identifikácie organizácií.

STN ISO 9735 (97 9735)
Elektronická výmena dát pre správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Pravidlá syntaxu aplikačnej úrovne.