ZOZNAM SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM

LOGISTIKA - strana 6
Zdroj: Zoznam slovenských technických noriem, (s aktualizáciou stav k 1.7.2007), SÚTN Bratislava, 2002


STN EN 13026 (77 0526)
Obaly. Jemné kovové obaly. Menovité plniace objemy až do 30 000 ml pre nekruhové, valcové a kužeľové obaly na všeobecné používanie.

STN EN 13027 (77 0527)
Obaly. Jemné kovové obaly. Jednoduché kruhové plechovky definované svojim menovitým celkovým objemom.

STN EN 13028 (77 0528)
Obaly. Jemné kovové obaly. Jednoduché kruhové plechovky na nápoje sýtené a nesýtené oxidom uhličitým definované svojim menovitým plniacim objemom.

STN ISO 10653 (77 0529)
Obaly. Jemné kovové obaly. Plechovky definované ich menovitými užitočnými objemami.

STN ISO 10654 (77 0530)
Obaly. Jemné kovové obaly. Plechovky na sýtené nápoje definované ich menovitými objemami plnenia.

STN 77 0600
Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia.

STN EN 22206 (77 0602)
Obaly. Prepravné balenie. Identifikácia častí pri skúšaní.

STN EN 24180-1 (77 0605)
Prepravné balenia. Všeobecné pravidlá na zostavovanie programov skúšok odolnosti.
Časť 1: Všeobecné zásady.

STN EN 24180-2 (77 0605)
Prepravné balenia. Všeobecné pravidlá na zostavovanie programov skúšok odolnosti.
Časť 2: Kvantitatívne údaje.

STN 77 0610
Mechanické skúšky prepravných obalov na nebezpečný tovar. Všeobecné a spoločné ustanovenia.

STN 77 0611
Mechanické skúšky prepravných debien na nebezpečný tovar.

STN 77 0612
Mechanické skúšky prepravných obalov s kruhovým pôdorysom a kanistier na nebezpečný tovar.

STN 77 0613
Mechanické skúšky prepravných obalov vriec na nebezpečný tovar.

STN ISO 7965-1 (77 0615)
Obaly. Pádová skúška vriec. Časť 1: Papierové vrecia.

STN ISO 7965-2 (77 0615)
Vrecia. Pádová skúška. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie.

STN 77 0621
Skúšanie skupinového balenia v zmrštiteľnej fólii

STN EN ISO 12048 (77 0628)
Obaly. Úplné prepravné balenie. Skúšky stláčaním a stohovaním použitím skúšobného lisu.

STN EN ISO 13054 (77 0629)
Obaly. Prepravné balenie. Skúšobné metódy na určenie ťažiska obalu.

STN EN 22248 (77 0631)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška nárazom pri voľnom páde.

STN EN 22244 (77 0632)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška horizontálnym nárazom

STN EN 22247 (77 0633)
Obaly. Prepravné balenie. Vibračná skúška pri stálej nízkej frekvencii

STN EN 22234 (77 0635)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška stohovaním s použitím statického zaťaženia

STN EN 22876 (77 0636)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška preklápaním.

STN 77 0637
Skúška prepravného balenia v rotačnom bubne.

STN 77 0638
Skúška prepravného balenia vidlicovou manipuláciou.

STN 77 0639
Skúška prepravných obalov a prepravného balenia stlačením v lanovom závese.

STN ISO 4178 (77 0640)
Prepravné balenie. Prevádzkové skúšky v prepravnom reťazci. Záznam údajov.

STN 77 0641
Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom.

STN EN 22873 (77 0642)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška nízkym tlakom.

STN EN 28768 (77 0643)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška prevrátením.

STN ISO 8318 (77 0644)
Prepravné balenie. Skúška vibráciou sa sinusoidálnym premenlivým kmitočtom.

STN ISO 10531 (77 0650)
Prepravné balenie. Skúška stálosti manipulačných jednotiek.

STN 77 0651
Skúšanie prepravného balenia horizontálnymi nárazmi na železničnom voze.

STN 77 0660
Skúšanie mechanickej odolnosti drevených debien plnostenných

STN 77 0661
Skúšanie mechanickej odolnosti drevených debien s ližinami

STN 77 0662
Skúšanie mechanickej odolnosti drevených obalov z latiek.

STN 77 0665
Mechanické skúšky prepravných lepenkových debien.

STN EN 22875 (77 0671)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška kropením vodou.

STN EN 28474 (77 0672)
Obaly. Prepravné balenie. Skúška ponorením do vody.

STN EN 13011 (77 0701)
Prepravné služby. Reťaze na prepravu nákladov. Systém vyhlásenia vykonávacích podmienok.

STN ISO 4651 (77 0811)
Ľahčené gumy a plasty. Stanovenie dynamickej tlmiacej účinnosti.

STN 77 0812
Skúšanie tlmiacej účinnosti fixačných obalových materiálov vibráciou.

STN 77 0830
Vysúšadlá pre ochranné balenia. Všeobecné požiadavky.

STN 77 0831
Skúšanie vysúšadiel pre ochranné balenia.

STN 77 0840
Skúšanie obalových lepidiel. Všeobecné ustanovenia.

STN 77 0841
Stanovenie dĺžky vlasu obalových lepidiel.

STN 77 0842
Stanovenie viskozity obalových lepidiel. Metóda Hopplerovým reoviskozimetrom.

STN 77 0843
Stanovenie dynamickej viskozity obalových lepidiel. Metóda rotačným viskozimetrom.

STN 77 0844
Stanovenie zmývateľnosti etikiet.

STN 77 0845
Stanovenie zasýchacej doby obalových lepidiel.

STN 77 0846)
Stanovenie tepelnej stability tavných obalových lepidiel.

STN 77 0847
Stanovenie aplikačnej teploty tavných obalových lepidiel.

STN 77 0848
Stanovenie klimatickej odolnosti obalových lepidiel v mieste zlepenia.

STN 77 0849
Stanovenie počiatočnej a konečnej pevnosti miesta zlepenia obalových lepidiel v šmyku a v odlupovaní.

STN 77 0850
Stanovenie penivosti disperzných obalových lepidiel.

STN 77 0851
Stanovenie stálosti disperzných obalových lepidiel.

STN 77 0852
Stanovenie pružnosti filmu obalových lepidiel.

STN 77 0853
Stanovenie mikrobiálnej odolnosti obalových lepidiel a spojov.

STN 77 0854
Stanovenie vplyvu obalových lepidiel na koróziu kovových materiálov.

STN EN 12481 (77 0860)
Samolepiace pásky. Terminológia.

STN EN 1942 (77 0861)
Samolepiace pásky. Meranie hrúbky.

STN 77 0862
Samolepiace obalové pásky. Stanovenie ťahových vlastností.

STN EN 1945 (77 0863)
Samolepiace pásky. Meranie dotykovej lepivosti.

STN EN 1944 (77 0864)
Samolepiace pásky. Meranie odvíjacej sily pri nízkej rýchlosti.

STN 77 0865
Samolepiace obalové pásky. Zisťovanie vzhľadových chýb.

STN EN 1939 (77 0866)
Samolepiace pásky. Meranie pevnosti odlupovania z nehrdzavejúcej ocele alebo z jej vlastného podkladu.

STN 77 0867
Samolepiace obalové pásky. Stanovenie pevnosti miesta zlepenia v šmyku pri statickom zaťažení.

STN EN 12026 (77 0868)
Samolepiace pásky. Meranie odvíjacej sily pri vysokej rýchlosti.

STN EN 12025 (77 0869)
Samolepiace pásky. Meranie pevnosti v dotrhávaní kyvadlovou metódou.

STN EN 1941 (77 0870)
Samolepiace pásky. Meranie ťažnosti pri pretrhnutí.

STN EN 12028 (77 0871)
Samolepiace pásky. Meranie predĺženia pri statickom zaťažení.

STN EN 12030 (77 0872)
Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti nárazu.

STN EN 12031 (77 0873)
Samolepiace pásky. Meranie pevnosti v pretlaku.

STN EN 1943 (77 0874)
Samolepiace pásky. Meranie pevnosti v šmyku pri statickom zaťažení.

STN EN 12023 (77 0875)
Samolepiace pásky. Meranie priepustnosti vodnej pary vo vlhkom a teplom ovzduší.

STN EN 12024 (77 0876)
Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti zvýšenej teplote a vlhkosti.

STN EN 12034 (77 0877)
Samolepiace pásky. Meranie dĺžky kotúča lepiacej pásky.

STN EN 12027 (77 0878)
Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti plameňu.

STN EN 12029 (77 0879)
Samolepiace pásky. Stanovenie korozívnych iónov rozpustných vodou.

STN EN 12032 (77 0880)
Samolepiace pásky. Meranie lepivosti samolepiacich pások tvrditelných teplom počas vytvrdzovania.

STN EN 12033 (77 0881)
Samolepiace pásky. Meranie lepivosti samolepiacich pások tvrditelných teplom po vytvrdení.

STN EN 12036 (77 0882)
Samolepiace pásky. Prenikanie rozpúšťadla do krycích lepiacich pások.

STN EN 12035 (77 0883)
Samolepiace pásky. Odlepovanie lepiacej pásky.

STN EN 1940 (77 0884)
Samolepiace pásky. Meranie pevnosti pri pretrhnutí.

STN EN 13394 (77 0885)
Obaly. Technické požiadavky na nekovové viazacie pásky.

STN EN 13246 (77 0891)
Obaly. Špecifikácie pre oceľové viazacie pásky.

STN EN 13247 (77 0892)
Obaly. Technické požiadavky na viazacie pásky na zdvíhanie, viazanie a zaisťovanie nákladov.

STN 77 0910
Mechanické namáhanie prepravného balenia v prepravných reťazcoch.

STN 77 0911
Rizika tlakových síl pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch.

STN 77 0912
Rizika nárazu pri voľnom páde pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch.

STN 77 0913
Rizika horizontálnych nárazov pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch.

STN 77 0914
Rizika opakovaných otrasov pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch.

STN 77 0915
Rizika vibrácií pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch.

STN 77 0935
Klimatické namáhanie prepravného balenia v prepravných reťazcoch.

STN 77 0935
Obaly. Metódy odberu vzoriek na stanovenie množstva mikroorganizmov.

STN 77 0940
Balenie. Hygroskopické materiály. Metóda konštrukcie sorpčých izoterm vlhkosti.

STN 77 0941
Stanovenie citlivosti na vzdušný kyslík.

STN 77 1000
Sústava rozmerov obalov

STN ISO 3676 (77 1001)
Balenie. Veľkosti manipulačných jednotiek. Rozmery.

STN 77 1005
Objemové rady spotrebiteľských obalov.

STN EN 76 (77 1006)
Obaly pre spotrebiteľské balenia určitých potravín. Objemy sklených a kovových obalov.