Názov: Tridsať európskych satelitov
Autor: Dana Pálková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 32 – 35.
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje súčasný stav európskeho systém satelitnej navigácie Galileo, ktorý je najväčším technologickým projektom EÚ. Autorka prezentuje základné navigačné služby Galilea, ktoré nájdu opodstatnenie najmä v službách pre verejnosť, v komerčnej sfére, v zvyšovaní bezpečnosti dopravy a pod. Súčasne objasňuje problémy, ktoré vznikli v súvislosti s financovaním tohto projektu a charakterizuje postupný vývoj satelitných navigačných systémov vo svete.
Kľúčové slová: satelitná navigácia Galileo, GPS, navigačný systém, Glonass
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Ako hodnotiť investičné projekty
Autor: Štefan Cisko – Vladimír Bořík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 30 – 31.
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku vymedzujú teoretické základy Cost Benefit Analysis (CBA), ktorú považujú za efektívny nástroj hodnotenia investičných projektov dopravných a logistických spoločností, nakoľko ponúka detailnú analýzu všetkých vonkajších vplyvov projektu. Definujú základné vstupy potrebné pre úspešnú projektovú analýzu (externé a interné náklady, diskontný faktor, spoločenské náklady, prínosy a pod.).
Kľúčové slová: investičné projekty, Cost Benefit Analysis, CBA, prínosy projektu
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: RFID pomôže, len ak s ním viete pracovať
Autor: Peter Kolarovszki – Juraj Vaculík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok objasňuje základný princíp rádiofrekvenčnej identifikácie RFID, ktorá využíva na prenos informácií elektrické alebo magnetické polia. Následne sú definované jej výhody a rovnako nevýhody. Autori sa sústredili najmä na vymedzenie potenciálnych hrozieb vyplývajúcich z používania RFID technológie, ktoré sa prejavujú najmä v oblasti bezpečnostného rizika, straty súkromia, rizík obchodných procesov a business intelligence.
Kľúčové slová: technológia RFID, čítacie zariadenie, riziko v obchodných procesoch, RFID štítky
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Stavadlo iECTS z dielne Siemensu
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s. 17
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca
ISSN: 1337-558X
Jazyk: slovenský
Anotácia: K najmodernejším prvkom zabezpečovacích zariadení spoločnosti Siemens patria elektronické stavadlá so systémom ETCS (European Train Control Systems – európsky systém riadenia vlakov). Využívajú sa na viacerých železničných tratiach na Slovensku. Kompletizácia ďalších elektronických stavadiel finišuje v týchto dňoch na V. koridore v úseku Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom. Obsluhu celého 100-kilometrového úseku V. koridoru bude zabezpečovať elektronické stavadlo typu SIMIS W. Stavadlo bude možné obsluhovať z jedného centra a vďaka usporiadaniu ho bude možné rozširovať o nadstavbové produkty. Súčasťou softvérového vybavenia stavadla je systém ETCS, ktorý zabezpečí interoperabilitu trate.
Kľúčové slová: zabezpečovacie zariadenia, elektronické stavadlo, ECTS, integrovaný systém
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Kompetencie i zodpovednosť budú jasnejšie
Autor: Ing. Slávka Hartelová
Zdroj: Železničný semafór, 5/008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Podnikové stratégie v každej spoločnosti určujú podobu jej obchodných procesov. Tie pre svoje fungovanie potrebujú informačné služby, a tým sa určuje charakter požiadaviek na ne. Nástrojom v podmienkach ŽSR sú dohody SLA – Service Level Agreement, v ktorých sú špecifikované podmienky poskytovania služby a tiež práva a povinnosti poskytovateľa i užívateľa. Cieľom je, aby sa správnym nastavením kompetencií zamestnancov a uzatvorením dohôd o úrovni poskytovaných služieb plne zaistila funkčnosť všetkých systémov.
Kľúčové slová: stratégia, kompetenicie zamestnancov, organizačná jednotka
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Aby bol proces prechodu na Euro čo najhladší
Autor: Ing. Katarína Bezděková
Zdroj: Železničný semafór, 5/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Prechod na jednotnú európsku menu neovplyvní len jednotlivcov, ale aj inštitúcie. Všetky firmy musia svoje systémy upraviť tak, aby boli na prechod na Euro pripravené a plnili svoju funkciu aj po jeho zavedení, bez narušenia prevádzky. V podmienkach ŽSR sa tento prechod v najväčšej miere dotkne informačného systému SAP, ktorý na Slovensku využíva viac ako 290 inštitúcií. Najdôležitejšími fázami pri prechode na Euro v podmienkach ŽSR sú: analýza, konverzia, vyrovnanie po konverzii, dokumentovanie a zúčtovanie dát a zabezpečenie konzistencie dát konvertovaného systému.
Kľúčové slová: informačný systém SAP, projektový tím, zavádzanie Eura
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Monitoring vozidel: Výběr vhodného zařízení může zjednodušit řízení celé společnosti
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2008, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Systémy pre monitoring vozidiel predstavujú pre aplikáciu riadenia dopravy jeden zo základných zdrojov informácií. Hlavne umožňujú získať veľké množstvo údajov o polohe vozidla v reálnom čase. Monitorovacie jednotky tiež umožňujú zaznamenávať údaje o prevádzkových parametroch a režimoch vozidla – napr. o spotrebe pohonných látok alebo  otáčkach motora. Tieto údaje sú následne odoslané do centrály dopravcu, kde sú podkladom pre kontrou dodržiavania trasy a harmonogramu prepravy osádkou vozidla ako aj pre vyhodnocovanie efektivity prepravy.
Kľúčové slová: monitoring, vozidlo, poloha, dopravca,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Systém na konfekci: Implementace IS KARAT pomohla zvládnout tok materiálu i objednávek
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2008, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku poukazuje na jeden z problémov pri rozvíjajúcich sa malých a stredných firmách, v ktorých je problém s informačnými tokmi spojený so samotným nárastom množstva informácií. To so sebou prináša napríklad nedostupnosť informácií, resp. ich nepresnosť. Na základe uvedených problémov a nedostatkov autor v článku popisuje konkrétny informačný systém v podmienkach konkrétnej firmy.
Kľúčové slová: informácia, tok, systém, konfekcia, spoločnosť
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Téma – komunikácia v doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2008; str. 58 - 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov zaoberajúcich sa komunikáciou v doprave. V prvej časti je venovaný priestor systému Dynafleet, v ostatnej časti je rozoberaná problematika úspory nákladov. Ďalej sa séria príspevkov venuje systémom EMTruck a Transics. Ostatná časť sa venuje satelitnej navigácii.   
Kľúčové slová: softvér, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Informačný boom
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2008; str. 56 - 57
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje informačným technológiám používaným vo vozidlách nákladnej dopravy. V príspevku sú porovnané systémy montované vo vozidlách: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania a Volvo.   
Kľúčové slová: softvér, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Aké sú mýtne systémy vo svete
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 23 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor, z dôvodu úspešného zavedenia a dlhoročnej prevádzky výberu mýta, analyzuje jednotlivé systémy mýta. V prvej časti popisuje systémy elektronického výberu mýta na báze DSRC. Ďalšia časť príspevku rozoberá systémy elektronického výberu mýta na báze GNSS typu hrubý klient a tenký klient. Ostatná časť príspevku popisuje hybridný systém elektronického výberu mýta na báze GNSS/DSRC.
Kľúčové slová: mýto, technológia, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Systém elektronického mýta v mestách ako služba IDS
Autor: Ing. Ján Ondruš
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje mestské mýto, metódu schopnú priaznivo a operatívne ovplyvňovať nielen automobilovú dopravu, ale taktiež ďalšie funkcie v meste. V príspevku autor v prvej časti popisuje mestské mýto a dôvody jeho zavedenia. Ostatná časť príspevku sa venuje hlavným prekážkam zavedenia tohto mýta v mestách a podrobne je popísaná technológia EFC.
Kľúčové slová: mýto, mesto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Mýtu zatiaľ vládnu mikrovlnky
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 16 - 18
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje analýzu technológií používaných pri spoplatnení cestnej infraštruktúry. V príspevku sú analyzované Nórsko, Singapur, Francúzsko, Taliansko, Chorvátsko, Maďarsko, Česko, Švajčiarsko, Slovinsko a Nemecko. V ostatnej časti príspevku je spracovaná prognóza, ktoré technológie budú v budúcnosti viacej využívané.
Kľúčové slová: mýto, výber, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Hľadá sa nový termín pre mýto
Autor: Ján Kováč
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 13 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spôsob zabezpečovania tendra na výber mýta v SR, ktorý bude mať vplyv nielen na termín zavedenia elektronického mýta ale aj na použitú technológiu. V prvej časti je uvedený predpokladaný termín zavedenia elektronického mýta, práva štátu a zoznam konzorcií. Ostatná časť príspevku popisuje priebeh výberu prevádzkovateľa mýtneho systému v SR.
Kľúčové slová: mýto, výber, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Evolúcia riadenia logistických procesov. (Evolution der Steuerung logistischer Prozesse).
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 28-29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia: V dnešných logistických systémoch, existuje s ohľadom na logistické vybavenie zákazky, stále ešte podstatný potenciál opráv.  Nové riadiace koncepcie, ako automatické riadenie logistických procesov, v kombinácii so zavedením nových informačných a komunikačných technológií, ponúkajú mnohonásobne možnosti k sprístupneniu tohoto potenciálu. Hovoria v príspevku na "bremer logistiktag 2008"  Prof. Dr. Bernd Scholz-Reiter, Felix Böse z brémskej univerzity a Wolf Lampe z BLG Logistics Group.
Kľúčové slová: logistický systém, potenciál opráv, riadiace koncepcie, logistický proces, informačné a komunikačné technológie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2008

 Názov: Řízení skladu nad SAP: HOPI pokrylo systémem BIPOLAR specifické požadavky nového zákazníka
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou konkrétneho systému pre riadenie skladu v podmienkach konkrétnej firmy. Systém BIPOLAR je určený pre užívateľov SAP R/3 ako nadstavba s napojením na moduly MM alebo WM. Použitie systému BIPOLAR umožnilo spoločnosti HOPI úplne pokryť požiadavky zákazníkov na rýchlosť, sledovanie, dohľadanosť a presnosť skladových procesov.
Kľúčové slová: IT, BIPOLAR, systém, sklad, proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Specializovaný nebo obecný?
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou aplikácie všeobecného príslušného modulu ERP systému alebo podnikového systému šitého na mieru používateľovi, pričom analyzuje vhodnosť voľby konkrétnych alternatív. Špecializované systémy uplatňujú hlavne firmy, ktorých činnosť je založená na vysoko odborných logistických alebo výrobných procesoch.
Kľúčové slová: IT, aplikácia, špecializovaná, podnikový ERP systém,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: EMTRUCK – nové dimenzie v nákladnej a kamiónovej doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2008; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje riešenie EMTRUCK, určené na optimalizáciu prevádzkovania cestnej nákladnej dopravy. V príspevku sú analyzované jednotlivé časti systému: softvér, palubný počítač a webovú aplikáciu. V ostatnej časti príspevku sú uvedené ďalšie služby systému. 
Kľúčové slová: cestná, doprava, monitorovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Plánujeme, objednávame kvalitnejšie a efektívnejšie
Autor: Ing. Emil ŠÚCHAL
Zdroj: Železničný semafór, 3/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V rámci projektu modernizácie ekonomického informačného systému SAP bol implementovaný modul údržby a opráv. Zmyslom zavedenia modulu bolo získať celkový prehľad o stave objektov železničnej infraštruktúry po technickej aj ekonomickej stránke. Prvá etapa bola už spustená do prevádzky a zahrňovala spracovanie elektronickej evidencie technických miest údržby. V ďalších etapách sa predpokladá implementácia výkonových noriem a pracovných postupov do procesu plánovania realizácie údržby.
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, údržba, informačný systém, technické objekty
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Informačná podpora elektronickej výmeny informácií železničných Cargo podnikov
Autor: Ing. Peter IHNÁT
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 52 -57
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Jednou z oblastí, ktorá významnou mierou prispieva k skvalitňovaniu služieb v oblasti železničnej nákladnej dopravy je elektronická výmena informácií medzi všetkými účastníkmi prepravy. Autor približuje medzinárodnú organizáciu RAILDATA pôsobiacu v rámci medzinárodnej železničnej únie (UIC) a ich vlastné systémy pre výmenu informácií ORFEUS a ISR. Oba systémy si vyžadujú spolupráci pri zapracovávaní technických špecifikácií interoperability pre subsystém telematických aplikácií v nákladnej doprave.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát, CARGO spoločnosti, telematika
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008