informatika v logistike

 Názov: Evolúcia riadenia logistických procesov. (Evolution der Steuerung logistischer Prozesse).
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 28-29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia: V dnešných logistických systémoch, existuje s ohľadom na logistické vybavenie zákazky, stále ešte podstatný potenciál opráv.  Nové riadiace koncepcie, ako automatické riadenie logistických procesov, v kombinácii so zavedením nových informačných a komunikačných technológií, ponúkajú mnohonásobne možnosti k sprístupneniu tohoto potenciálu. Hovoria v príspevku na "bremer logistiktag 2008"  Prof. Dr. Bernd Scholz-Reiter, Felix Böse z brémskej univerzity a Wolf Lampe z BLG Logistics Group.
Kľúčové slová: logistický systém, potenciál opráv, riadiace koncepcie, logistický proces, informačné a komunikačné technológie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2008

 Názov: Řízení skladu nad SAP: HOPI pokrylo systémem BIPOLAR specifické požadavky nového zákazníka
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou konkrétneho systému pre riadenie skladu v podmienkach konkrétnej firmy. Systém BIPOLAR je určený pre užívateľov SAP R/3 ako nadstavba s napojením na moduly MM alebo WM. Použitie systému BIPOLAR umožnilo spoločnosti HOPI úplne pokryť požiadavky zákazníkov na rýchlosť, sledovanie, dohľadanosť a presnosť skladových procesov.
Kľúčové slová: IT, BIPOLAR, systém, sklad, proces
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Specializovaný nebo obecný?
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2008, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou aplikácie všeobecného príslušného modulu ERP systému alebo podnikového systému šitého na mieru používateľovi, pričom analyzuje vhodnosť voľby konkrétnych alternatív. Špecializované systémy uplatňujú hlavne firmy, ktorých činnosť je založená na vysoko odborných logistických alebo výrobných procesoch.
Kľúčové slová: IT, aplikácia, špecializovaná, podnikový ERP systém,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: EMTRUCK – nové dimenzie v nákladnej a kamiónovej doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2008; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje riešenie EMTRUCK, určené na optimalizáciu prevádzkovania cestnej nákladnej dopravy. V príspevku sú analyzované jednotlivé časti systému: softvér, palubný počítač a webovú aplikáciu. V ostatnej časti príspevku sú uvedené ďalšie služby systému. 
Kľúčové slová: cestná, doprava, monitorovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Plánujeme, objednávame kvalitnejšie a efektívnejšie
Autor: Ing. Emil ŠÚCHAL
Zdroj: Železničný semafór, 3/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V rámci projektu modernizácie ekonomického informačného systému SAP bol implementovaný modul údržby a opráv. Zmyslom zavedenia modulu bolo získať celkový prehľad o stave objektov železničnej infraštruktúry po technickej aj ekonomickej stránke. Prvá etapa bola už spustená do prevádzky a zahrňovala spracovanie elektronickej evidencie technických miest údržby. V ďalších etapách sa predpokladá implementácia výkonových noriem a pracovných postupov do procesu plánovania realizácie údržby.
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, údržba, informačný systém, technické objekty
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Informačná podpora elektronickej výmeny informácií železničných Cargo podnikov
Autor: Ing. Peter IHNÁT
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 52 -57
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Jednou z oblastí, ktorá významnou mierou prispieva k skvalitňovaniu služieb v oblasti železničnej nákladnej dopravy je elektronická výmena informácií medzi všetkými účastníkmi prepravy. Autor približuje medzinárodnú organizáciu RAILDATA pôsobiacu v rámci medzinárodnej železničnej únie (UIC) a ich vlastné systémy pre výmenu informácií ORFEUS a ISR. Oba systémy si vyžadujú spolupráci pri zapracovávaní technických špecifikácií interoperability pre subsystém telematických aplikácií v nákladnej doprave.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát, CARGO spoločnosti, telematika
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Kamerové systémy pro silniční dopravu
Autor: Lubor Zelený
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 3/2008, str. 42 - 43
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá telematickými systémami určenými na zber rôznych dát, pričom sa osobitne venuje kamerovým systémom v cestnej doprave. Poukazuje na ich výhody a nevýhody, pričom osobitne sa venuje možnosti využitia dát získaných kamerovými systémami. V príspevku sa autor taktiež venuje technickým parametrom kamerových systémov.
Kľúčové slová: kamera, systém, monitorovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Monitoring vozidiel a IT technológie v doprave
Autor: Viliam Bujna
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2008; str. 52 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku informačných technológii v cestnej doprave. V prvej časti témy sú informačné technológie predstavené všeobecne, ostatná časť predstavuje konkrétne riešenia: navigačné systémy, osobných digitálnych asistentov, softvér pre dopravné a zasielateľské firmy. 
Kľúčové slová: softvér, technika, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: „Intelligente” Box überwacht die Kühlkette. („Inteligentný" kontajner monitoruje chladiaci reťazec.)
Autor: www.intelligentcontainer.com
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2008, s. 20
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Štyri nemecké firmy majú za cieľ, zlepšiť sledovanie prepravy potravín. Pred pár dňami odštartovali spoluprácu pri projekte prepravy s brémskou univerzitou.  Stredobodom pozornosti je „Inteligentný kontajner", ktorý okamžite oznámi rádiotelegraficky všetky vyskytujúce sa odchýlky teploty počas jazdy.
Kľúčové slová: preprava potravín, projekt prepravy, inteligentný kontajner, odchylka teploty.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Globálny navigačný satelitný systém Galileo a jeho využitie v železničnej doprave
Autor: doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. – Ing. Eva Dvořáková, PhD. – Ing. Zuzana Švecová
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 119-122
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Systém Galileo je projektom Európskej únie, ktorého hlavným cieľom je stať sa plnohodnotnou alternatívou navigačného satelitného systému GPS. Kvalita prevádzky systému je závislá od splnenia požiadavky presnosti, dostupnosti, integrity a kontinuity. V podmienkach železničnej prevádzky je možné systém Galileo využiť pri riadení železničnej dopravy, riadení a sledovaní vozňového parku a sledovaní pohybu zásielok na železnici, informovaní cestujúcich a vyhodnocovaní priepustnej výkonnosti trate.
Kľúčové slová: globálny satelitný navigačný systém, Galileo, GPS, satelit, synchronizácia, typy signálov
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Racionalizačné nástroje pre distribúciu informácií v doprave
Autor: Ing. Radoslav Valovič
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 123-126
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Služby internetu sa od svojho začiatku stali nenahraditeľným spôsobom distribúcie a získavania informácií. Používatelia môžu k tomuto zdroju informácií pristupovať neobmedzene z hľadiska času a geografickej polohy. V súčasnosti už www stránky integrujú v sebe viaceré ponúkané služby spoločností a tzv CMS systém. Tieto CMS systémy sú často využívané aj v rámci intranetových sietí.
Kľúčové slová: www stránky, CMS systémy, ponukové služby, štandardy operačných systémov, dopravná spoločnosť
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Budeme pokračovať v nastúpenom trende
Autor: Ing. Jozef Dubravčík
Zdroj: Železničný semafór, 2/2007, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Rok 2007 v z pohľadu informatiky železníc prelomový. Bola spustená nová verzia systému SAP, kde boli nasadené nové funkcie a moduly. Taktiež sa rozvíjal aj prevádzkový informačný systém (PIS). Informačný systém infraštruktúry pokročil v oblasti tvorby základných objektov železničnej infraštruktúry vrátane pozemkov. Začal sa projekt s pracovným názvom Technologický informačný systém (TIS). Cieľom projektu je skvalitniť poskytované služby v oblasti informačných a komunikačných technológií pre koncových užívateľov.
Kľúčové slová: informatika, majetok ŽSR, informačný systém, komunikačné technológie
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Skvelé nápady a dobré tržby sú rozhodujúce
Autor: redakcia Ž-Semafór
Zdroj: Železničný semafór, 2/2007, s. 7.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Oblasť telekomunikácie v súvislosti so železničnou dopravou najmä pri zefektívnení dopravnej cesty a výstavbou európskych koridorov stále viac naberá na význame. Samostatná oblasť železničných telekomunikácií si kladie viaceré do ďalšej činnosti viaceré úlohy. Radí sa tu úloha certifikácie ISO celej organizačnej jednotky, vybudovanie komplexného centra poskytovateľa informačno-komunikačných služieb pre potreby ŽSR a železničných spoločností s víziou rozšírenia pre celý rezort MDPT.
Kľúčové slová: ŽSR, informačné technológie, telekomunikačné technológie, poskytovanie služieb
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Práci kurýrů firmy TNT usnadňují moderní technologie a odolné mobilní terminály
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2007, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o aplikácii systému sledovania zásielok zamestnancami i zákazníkmi firmy TNT Express 24 hodín denne. Kuriéri firmy používajú pre svoju činnosť mobilné terminály, čo im uľahčuje prácu. Zvyšuje to tiež ich bezpečnosť i bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky v porovnaní s predtým používaným rádiovým spojením a používaním mobilných telefónov.
Kľúčové slová: kuriér, TNT Express, mobilný terminál
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Sklad pod kontrolou WMS
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2007, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou uplatnenia vhodného informačného systému v súvislosti s prevádzkou skladu ako kľúčového prvku logistického reťazca. Pre takéto aplikácie sa zaužívalo označenie warehouse management systems (WMS).
Kľúčové slová: sklad, informačný systém, WMS, podnikový informačný systém
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: České tagy pro evropský projekt
Autor: redakcia (hč)
Zdroj: Logistika 12, 2007, 19 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Na povinnú elektronickú identifikáciu zvierat v krajinách EÚ vsadil lanškrounský výrobca RFID dátových nosičov, ktorý plánuje zdvojnásobiť tržby do roku 2010. Spoločnosť LUX-Ident takmer 80% produkcie dodáva do viac ako 20 krajín Európskej únie. Príspevok poskytuje firemnú prezentáciu spoločnosti, ktorá patrí k lídrom vo vývoji RFID čipov v Českej republike.
Kľúčové slová: RFID, tag, rádiofrekvenčná identifikácia, RFID dátové nosiče.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Veľkorysý formát
Autor: ben
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2008; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky testu prenosného navigačného prístroja Panasonic Strada. V príspevku sú uvedené technické parametre prístroja, jeho výsledky v teste z praktickej skúšky ako aj porovnanie s ostatnými prístrojmi. Príspevok je doplnený viacerými fotografiami.
Kľúčové slová: navigácia, systém, prístroj
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Počítač v kabíne: Výber vhodného zariadenia môže zjednodušiť riadenie celej spoločnosti
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá systémom pre monitorovanie vozidiel, ktorý predstavuje pre aplikáciu riadenia dopravy jeden zo základných zdrojov informácií, pričom poukazuje na konkrétne skúsenosti z praxe. V prvej časti príspevku sú definované požiadavky spoločnosti na informačné technológie zavádzané vo firme. Ďalšia časť príspevku poukazuje na výsledky po zavedení softvéru.
Kľúčové slová: komunikácia, technológia,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Administratíva po novom: Softvér zabezpečil komplexné riešenie na riadenie dopravy, špedície a logistiky
Autor: EGZAKT Plus
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok, vzhľadom na to, že rozvoj firmy a zvyšovanie konkurencieschopnosti so sebou prináša potrebu neustále inovovať, rozoberá zabezpečenie riadenia dopravy, zasielateľstva a logistiky v konkrétnej firme prostredníctvom informačných technológií. V prvej časti je uvedené, čo bolo počiatočnou úlohou nového programu, pričom požiadavky skladovania vyžadovali jedinečné riešenia. V ďalšej časti je popísané fungovanie systému.
Kľúčové slová: softvér, riešenie, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Tlačiarne pre EAN: USB i ethernet už bežným štandardom
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku tlačiarní čiarového kódu. V prvej časti príspevok poukazuje na technické parametre, ktoré by firma mala brať na zreteľ pri obstarávaní tlačiarni na čiarové kódy. V príspevku autor poukazuje na štandardné požiadavky na kryt tlačiarne, rozlíšenie tlače, tlačové média a pamäť a grafiku tlačiarne. Súčasťou príspevku je prehľad tlačiarní na slovenskom trhu s prehľadne tabuľkovo spracovanými ich technickými parametrami.
Kľúčové slová: tlačiareň, EAN, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008