Názov: Optimalizace v logistice: Logistika za adekvátní náklady
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Cieľom optimalizácie v logistike je maximálne zefektívnenie logistického systému. Zásadnou časťou prípravnej fázy je realizácia kvalitnej analýzy súčasného stavu. Výstupy analýzy sú potom podkladom pre ďalšie fázy optimalizačného procesu. Prax ukazuje záujem o čiastkovú optimalizáciu, t. j riešenie čiastkového problému, nie celého systému ako celku. Prax tiež potvrdzuje, že ak optimalizáciu realizuje externá firma, tá by mala realizovať aj analýzu súčasného stavu potrebnú pre optimalizáciu. Eliminuje sa tým skreslený pohľad a zaužívaný stereotyp v riešenej firme.
Kľúčové slová: logistika, optimalizácia, analýza, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Logistika mě fascinuje, stále je co zlepšovat
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formu rozhovoru s majiteľmi pivovaru Bernard. Obsahovo je zameraný na históriu pivovaru, vývoj sortimentu a objemu produkcie. Charakterizuje spôsob optimalizácie trás, distribučnú sieť, používané vozidlá, obaly. Článok tiež uvádza plány spoločnosti do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, pivovar, distribúcia, trasa, obal
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Práce v logistice je a bude dost: Logistické firmy očekávají růst
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje logistickému trhu. Prieskumy v oblasti pracovných pozícií v segmente logistiky poukazujú na vyrovnanú mieru ponuky a dopytu. Firmy majú záujem o výkonných pracovníkov ako aj o manažérov. Je kladený veľký dôraz na profesionalitu a odborné vedomosti. Výberové konania sa stávajú komplexnejšími, sú niekoľkokolové, pre uchádzačov náročnejšie.
Kľúčové slová: logistika, firma, ľudské zdroje, trh, výberové konanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Novinář na cestách: Hamburk – Továrna na vozíky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o prezentácii manipulačnej techniky značky STILL pre novinárov, prezentácia sa konala priamo v materskej firme v Hamburgu. Išlo o prezentáciu noviniek pre rok 2013 s názvom Touch the Future. Článok je doplnený o fotodokumentáciu z prezentácie, vrátane komentárov k nej.
Kľúčové slová: manipulačná technika, prezentácia, novinka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Dění v klubu: Akvizice by měla probíhat bleskově
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na riadenie logistických firiem pri akvizíciách. Význam slova akvizícia je „získanie niečoho“. V logistike ide o získanie nových zákazníkov vstupom na nový trh, alebo kúpa firmy. Diskusia sa týkala prípravy na akvizíciu vrátane zvládnutia zmien z nej plynúcich. Odznelo napríklad, že po každej akvizícii je firma približne dva roky v agónii. Diskutovalo sa tiež o víziách a rýchlosti akvizícií.
Kľúčové slová: logistika, akvizícia, vízia, rýchlosť, diskusia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Významné novinky: Nové workshopy, nové prostory – to je EASTLOG 2013
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o pripravovaných novinkách a nových workshopoch v rámci kongresu EASTLOG 2013 – najvýznamnejšej kongresovej logistickej akcii organizovanej na území ČR. Novými workshopmi sú PRODLOG – workshop zameraný na optimalizáciu logistickej podpory výroby, a PHARMLOG – workshop zameraný na oblasť logistiky v zdravotníctve.
Kľúčové slová: udalosť, kongres, workshop
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: 5 věcí, na které nezapomeňte: Výběr poradce
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka výberu logistického poradcu. Príspevok definuje 5 zásad, ktoré je potrebné dodržať pri výbere externého logistického poradcu. Malo by ísť o: identifikáciu problému na základe auditu, spoluzodpovednosť, house consulting, komplexnosť a orientácia na oblasti, na ktoré logisti nemajú časový priestor.
Kľúčové slová: logistika, logistický poradca, výber
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Development 2012
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje trhu priemyselných nehnuteľností v ČR v roku 2012 z regionálneho hľadiska. Autor analyzuje logistické nehnuteľnosti z hľadiska ich celkového množstva priemyselných plôch, plôch vo výstavbe ako aj miere ich neobsadenosti. Podľa autora je trh saturovaný a pripravený na ďalšie výzvy. Otvára sa priestor pre renováciu existujúcich objektov.
Kľúčové slová: logistická nehnuteľnosť, priemyselná plocha, región, miera neobsadenosti
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Radikální změna logistického systému přináší Ospapu ovoce
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formu rozhovoru s logistickou manažérkou spoločnosti Ospap Jiřinou Divišovou. Ide o dodávateľa materiálov pre polygrafický priemysel, ako aj materiálov a technológií pre výrobu reklám a obalových materiálov a riešení. Článok sa okrem charakteristík spoločnosti venuje hlavne zmene logistického systému v roku 2012 a z nej vyplývajúcim prínosom.
Kľúčové slová: logistika, logistický systém, zmena, polygrafický priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Full servis v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček logistických spoločností podľa ich obratu z logistických služieb v ČR v roku 2011. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj rozsahu poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi logistických služieb. Poskytuje informácie o lokalite pôsobenia poskytovateľa ako aj o jeho hlavných obchodných partneroch.
Kľúčové slová: logistika, služba, doprava, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: KLM: Čas vložený do výběru nových zaměstnanců sa vyplatí
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na aktuálnu situáciu na trhu práce v logistike v ČR ako aj kvalite ľudských zdrojov v logistike. Odborníkov a zodpovedných pracovníkov je stále nedostatok, nároky na zamestnancov neustále rastú. Pri výberových konaniach sa okrem kvalifikácie a zručností odporúča aj rešpektovanie referencií z predchádzajúcich zamestnaní.
Kľúčové slová: logistika, zamestnanec, trh práce
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: 5 věcí, na které nezapomeňte: Tendrování dopravce
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka tendrovania dopravnej firmy v logistike. Príspevok definuje 5 zásad, ktoré je potrebné dodržať pri príprave tendra na výber dopravcu. Malo by ísť o jednoduchosť, jednoznačnosť, skutočné prepravné relácie, serióznosť a kvalita dopravcu, skúšobná doba.
Kľúčové slová: logistika, tender, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

N ázov: Konkurenční výhoda: Pro růst firmy se vyplatí outsourcovat
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje outsourcingu v logistike. Pri outsourcingu logistických procesov musí byť dosiahnutá úspora nákladov a zvýšenie flexibility. Musí tiež zaistiť dlhodobé a trvalé zlepšenie konkurencieschopnosti organizácie, ako aj prínosy pre zákazníka. Rizikom je zneužitie know-how a únik informácií. Článok charakterizuje aj tri stupne outsourcingu.
Kľúčové slová: logistika, proces, outsourcing, konkurencieschopnosť, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Restrukturalizace Kofoly opět spojila Čechy a Slováky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok má formu rozhovoru s riaditeľom logistiky spoločnosti Kofola Romanom Zúrikom. Venuje sa hlavne reštrukturalizácii spoločnosti v roku 2011, pri ktorej došlo k zlúčeniu českej a slovenskej kofoly do jedného podniku Kofola ČeskoSlovensko. Riaditeľ charakterizuje prínosy reštrukturalizácie vrátane zníženia nákladov, logistické procesy, vozidlový park a plány do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, nápoje, reštrukturalizácia, náklady, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Integrované hutní provozy: Miliony tun oceli především na kolejích
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje logistike v oceliarskom priemysle, ročne ide o manipuláciu obrovských objemov materiálu a produkcie. Zvládnutie logistických činností je ovplyvnené aj rôznorodosťou tvarov a veľkostí oceliarskej produkcie. Charakterizuje tiež výrobný reťazec v tomto odvetví a najčastejšie využívané druhy dopravy.
Kľúčové slová: logistika, hutnícky priemysel, výroba, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Liberalizace s pachutí regulace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 6
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o liberalizácii na poštovom trhu v ČR, Česká pošta prišla so začiatkom roka 2013 aj o svoj posledný monopol – výhradné právo na zasielanie listových zásielok do 50 gramov. Článok obsahuje aj názory konkurentov, ktorí majú výhrady.
Kľúčové slová: liberalizácia, pošta, regulácia, konkurencia, listová zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Investice do zaměstnanců se vyplatí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike ľudských zdrojov, konkrétne investíciám do perspektívy a lojality existujúcich zamestnancov. Je to výhodnejšie ako neustále zaškoľovať nové pracovné sily. Venuje sa tiež motivácii a odmeňovaniu.
Kľúčové slová: logistika, ľudské zdroje, zamestnanec, investícia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Názor KLM: Dodavatelské úvěry jsou nejpřirozenější banka
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, hlavnou témou stretnutia bolo finančné riadenie firmy. Venuje sa finančným tokom, financovaniu logistických činností, získavaniu úverov a s tým spojenými problémami.
Kľúčové slová: logistika, finančné riadenie, úver
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Logistika v roce 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 19-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rozsiahly materiál obsahuje prehľad významných udalostí v oblasti logistiky v ČR i zahraničí na podnikovej i spoločenskej úrovni v priebehu roka 2012, prehľad je štruktúrovane spracovaný po mesiacoch.
Kľúčové slová: logistika, doprava, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: SLOVLOG 2012: Úspech nového formátu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informácie o konaní a tematickej náplni šiesteho ročníka odbornej konferencie SLOVLOG konanej v Bratislave. Konferencia bola zameraná na prezentovanie aktuálnych informácií a očakávaných zmien a trendoch na slovenskom logistickom trhu. Informuje tiež o prakticky orientovanom workshope.
Kľúčové slová: logistika, konferencia, workshop, program
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013