Názov: Ako si nenechať ukradnúť vozidlo
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Krádeže a vykrádanie vozidiel sú veľmi časté. Takáto situácia vyvoláva diskusiu a spolupráciu medzi Policajným zborom SR, poisťovňami a bezpečnostnými firmami. Nasadzujú sa nové techniky s monitoringom po celej Európe. Článok popisuje najčastejšie metódy pri krádežiach, vývoj zabezpečovacej techniky a možnosti predchádzania kriminalite.
Kľúčové slová: zabezpečovacie systémy, krádež, zabezpečovacia technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Úvod do poistenia prepravy
Autor: Martin Šimko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 94
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok predstavuje úvodnú časť do série článkov o poistení prepravy. V tejto časti autor vysvetľuje fungovanie poistenia zodpovednosti podľa dohovoru CMR, poistenia prepravy zásielok, nákladu i poistenia profesnej zodpovednosti zasielateľa.
Kľúčové slová: poistenie, zodpovednosť dopravcu, zodpovednosť zasielateľa, poistenie prepravy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Majstri alternatívnych riešení
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 72 - 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Automobilový priemysel sa musí neustále prispôsobovať inováciám a silnej konkurencii. Manažmenty automobiliek sú preto v súčasnosti majstrami alternatívnych riešení. Spoločnosti poskytujúce logistiku sa tomuto trendu museli prispôsobiť.
Kľúčové slová: automobilový priemysel, informačné technológie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Ťah a tlak v dodávateľskom reťazci
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dodávateľský reťazec je charakteristický obojstranným prúdením hmotných, finančných a informačných tokov medzi jeho jednotlivými úrovňami. Zákazník pritom tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Autor v sa v článku zaoberá aj nadväznosťou tlačného procesu na proces ťažný.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec,  distribúcia, tlačné procesy, ťažné procesy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Rozhoduje príchod zákazníka
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Všetky procesy zásobovacieho reťazca môžu vyť v podstate rozložené do objednávkového, doplňovacieho, výrobného a dodacieho cyklu. Objednávkový cyklus prebieha medzi zákazníkom a maloobchodným predajcom a zahŕňa všetky procesy priamo spojené s príjmom a vybavením objednávky.
Kľúčové slová: objednávka, reťazec, zásobovanie, doplňovací cyklus
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Činorodosť na slovenskom trhu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aktivita na slovenskom trhu priemyselných nehnuteľností zostala v druhom štvrťroku stabilná. Miera neobsadenosti stúpla na 6,25 percenta. Článok analyzuje súčasnú situáciu v dopyte po skladových priestoroch, zaoberá sa novými a rozostavanými priestormi i možnosťami v Bratislave a ostatných regiónoch.
Kľúčové slová: skladovanie, voľné priemyselné priestory, skladové priestory
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Efektívne riadenie logistického reťazca
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Úspory, kvalita, spokojný zákazník – tieto atribúty by mala mať na zreteli každá úspešná výrobná spoločnosť. Článok teoreticky rozoberá potrebu nepretržitého procesu v logistike, vzájomného ovplyvňovania jednotlivých činností i význam kvalitných informácií.
Kľúčové slová: informácie, kvalita, logistika, logistický reťazec
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Mýto pre nákladné automobily sa rozširuje
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od 1. augusta začal výber mýta na 1135 km štvorprúdových spolkových ciest. Prevádzka mýta v Česku je drahšia než v Nemecku i Rakúsku. Zaťaženie autodopravcov neustále rastie.
Kľúčové slová: mýto, elektronické mýto
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Spoľahlivé informácie ako štandard v oblasti dopravy
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Efektívnym riešením pre získavanie kvalitných informácií o činnosti vozidlového parku je vybavenie vozidiel monitorovacím zariadením, ktoré dokáže snímať širokú paletu parametrov o konkrétnom vozidle. Článok sa zaoberá monitorovaním vozidla nielen ako informačným nástrojom, ale aj zabezpečovacím zariadením.
Kľúčové slová: informácie, monitorovanie, monitorovací systém, zabezpečovacie funkcie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Kontroly palivových nádrží v Německu
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2012; str. 34
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Článok sa venuje kontrolám, ktoré sa realizujú zahraničným nákladným vozidlám v Nemecku. Táto kontrola sa týka i objemu palivovej nádrže, tak z hľadiska prepravovaného množstva paliva i z pohľadu ADR.
Kľúčové slová: palivová nádrž, objem nádrže, množstvo paliva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Pojištění přepravy věcí
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2012; str. 16 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor článku sa zaoberá problematikou úpravy zákonného poistenia. V úvode popisuje podstatu, vznik a rozsah zákonného poistenia. V ďalšej časti článku sa venuje podmienkam a sadzbám poistného a konštrukcii zodpovednosti za pracovné úrazy a choroby z povolania. Pojmu pracovného úrazu a chorobe z povolania sa venuje i v poslednej časti článku.
Kľúčové slová: zákonné poistenie, poistné, pracovný úraz, choroba z povolania
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Otváranie trhu s cestnou prepravou
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 38 - 41
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný témam, ktoré boli predmetom rokovaní v EÚ v lete 2012. Ide o sprísnenie kontroly vozidiel, nové označovanie pneumatík, znižovanie emisií CO2 či mobilizáciu súkromného kapitálu. Medzi ďalšie témy patrí reforma kabotáže, nasadzovanie dlhších vozidiel a udržateľná mestská doprava.
Kľúčové slová: otváranie trhu, pneumatiky, kabotáž, doprava, emisie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: K schránkovým spoločnostiam
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 36
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá jedným z problémov, ktoré sa snažila riešiť nová európska legislatíva, a to problémom „schránkových“ cestných dopravcov, ktorí využívali výhodnejšie legislatívne podmienky v inom štáte formálnym registrovaním sa, pričom mali umiestnené vozidlá na podnikanie v domovskom štáte.
Kľúčové slová: schránkový cestný dopravca, usadenie dopravného podniku
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Eletronický register dopravcov
Autor: Ing. Jozef Antal
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 28 - 29
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v sa v článku zaoberá problematikou vytvorenia elektronického registra dopravcov, čo je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Uvádza obsah registra i možnosti prístupu k jeho údajom. Dotýka sa i citlivej otázky prístupu verejnosti a zabezpečenia dát.
Kľúčové slová: elektronický register dopravcov, údaje v registri, ERRU, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Nákladový index pre 2. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 11
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša prehľad zmien v položkách nákladových ukazovateľov v 2. štvrťroku 2012 v porovnaní s 2. štvrťrokom 2011. Ide o zmeny nákladov na pohonné látky pre vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu, nákladov na pneumatiky, priemerných miezd i počtu zamestnaných pracovníkov.
Kľúčové slová: zmena nákladov, index, vývoj indexu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Nákladový index za 2. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2012, str. 16 - 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 2. štvrťrok 2012. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete a náklady na pneumatiky. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Environmentálna škoda
Autor: Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2012, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor informuje čitateľa o povinnostiach vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd. Zároveň upozorňuje aj na povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
Kľúčové slová: environmentálna škoda, prevenčná povinnosť, oznamovacia povinnosť, reparačná povinnosť, finančné krytie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Prevencia sprenevery zásielky falošným dopravcom
Autor: Martin Slečka
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2012, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 133
Anotácia: Autor na základe praktických skúseností svojej dopravnej spoločnosti uvádza výpočet rizikových faktorov, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii falošného dopravcu a zároveň v ďalšej časti uvádza aj odporúčania na zníženie rizika. V závere upozorňuje na neobmedzenú zodpovednosť voči odosielateľovi.
Kľúčové slová: falošný dopravca, sprenevera zásielky, rizikové faktory, zníženie rizika, zodpovednosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Názor KLM: Návrat výroby do Evropy není reálný
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na trendy globalizácie a jej vplyv na logistiku, druhou témou boli možnosti návratu ázijskej produkcie do pôvodných výrobných európskych krajín.
Kľúčové slová: logistika, globalizácia, výroba, investor
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: O firemní benefity je zájem
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá ľudskými zdrojmi v oblasti dopravy a logistiky, konkrétne cieľmi a významom poskytovania firemných benefitov zamestnancom. Prax kladie dôraz hlavne na benefity pre lojálnych zamestnancov, pričom štruktúra benefitov je rôzna: dovolenka naviac, študijné voľno, príspevky na dopravu, firemné mobilné telefóny, firemné akcie, darčeky pri jubileách a pod.
Kľúčové slová: ľudské zdroje, zamestnanec, benefit
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012