Názov: Faktoring: Energie podnikání
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou platobnej disciplíny a faktoringom v oblasti dopravy a logistiky na českom trhu. Problémom dopravy je hlavne druhotná platobná neschopnosť spôsobená neuhrádzaním pohľadávok dopravcom hlavne zahraničnými obchodnými partnermi. Druhotná platobná neschopnosť spoločne s vysokými cenami nafty komplikujú podnikanie v tomto odvetví. Krátkodobé pohľadávky s dobou splatnosti do 90 dní sú postupované ďalej prostredníctvom faktoringu, pričom výška vyplatených zálohových platieb sa pohybuje na úrovni 80-90 % hodnoty postúpených pohľadávok.
Kľúčové slová: faktoring, podnikanie, doprava, pohľadávka, platobná neschopnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Josef Skalák, LAUFEN CZ: Konsolidace zboží – 30 % úspory nákladů na logistiku
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s manažérom nákupu a logistiky LAUFEN CZ, ide o české závody švajčiarskeho koncernu LAUFEN Bathrooms. Obsahovo je článok zameraný na zefektívňovanie výrobných a logistických procesov, ktoré súvisí s dynamickým extenzívnym rozvojom spoločnosti. Ten bol vyvolaný veľkými investíciami do rozširovania výroby a sortimentu.
Kľúčové slová: logistika, trh, výroba, rozvoj, investície
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Logistika léků: Ortodoxní pravidla
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá logistikou v oblasti farmaceutického priemyslu. Všeobecným pravidlom v logistike farmaceutických produktov je centralizácia a outsourcing. Firmy neprevádzkujú vlastné sklady a usilujú sa o ich centralizáciu. Prináša im to väčšiu kontrolu nad tovarom a schopnosť ovplyvňovať všetko na centrálnej úrovni. Na druhej strane môže centralizácia spôsobiť menšiu flexibilitu. Ďalším trendom je sprísňovanie noriem v tomto odvetví.
Kľúčové slová: logistika, lieky, centralizácia, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012

 Názov: Pojištění přepravy věcí
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 07/2012; str. 26 - 30
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia prepravy vecí. V prvej časti definuje právny rámec, ďalej sa venuje špecifikácii jednotlivých druhov prepravy – cestnej, leteckej, železničnej a vodnej dopravy.
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Pozor na úrazy v doprave a skladoch
Autor: Ľuboš Podolec
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá požiadavkami bezpečnosti v doprave a skladovaní a možnosťami úrazov. V prvej časti je spracovaný prehľad možných úrazov, ďalej sa autor venuje nutnosti ochranných odevov. Osobitne sa autor venuje poraneniam hlavy v ostatnej časti príspevku. 
Kľúčové slová: úraz, poranenie, bezpečnosť, odvev
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Náročná operatíva pekárov
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zabezpečenia distribúcie zásielok obsahujúcich pekárenské výrobky. V prvej časti je poukázané na náročnosť logistického reťazca a vzťah dopravcu, zákazníka a spotrebiteľa. V ostatnej časti príspevku autor poukazuje na problémy súvisiace s obehom prepraviek.
Kľúčové slová: potravinárstvo, obeh, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Ako „Spoľahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup, ktorým je možné predchádzať krádežiam zásielok v cestnej doprave. V príspevku sú uvedené tri piliere, ktoré sú základom predchádzania krádeže.   
Kľúčové slová: cestná, doprava, krádež, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Pojištění odpovědnosti  - historie
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 06/2012; str. 27 - 28
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia zodpovednosti za škodu z historického hľadiska. Popisuje priebeh vývoja poistenia od roku 1908 až do súčasnosti. V príspevku sú uvedené aj konkrétne výšky poistenia v jednotlivých obdobiach s uvedením platných predpisov.   
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Ako „Spoľahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave
Autor: red.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2012, str. 10
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup, ktorým je možné predchádzať krádežiam zásielok v cestnej doprave. V príspevku sú uvedené tri piliere, ktoré sú základom predchádzania krádeže.
Kľúčové slová: cestná, doprava, krádež, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nákladové indexy za 1. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2012, str. 14 - 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša nákladové indexy spracované za vybrané nákladové položky platné v Slovenskej republike za 1. štvrťrok 2012. Nákladové indexy sú vypočítané za náklady na pohonné hmoty, náklady na mzdy, náklady za používanie cestnej siete, náklady na pneumatiky a náklady na daň z motorových vozidiel. Príspevok obsahuje viaceré tabuľky a obrázky.
Kľúčové slová: nákladový, index, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 05/2012; str. 22 - 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia zodpovednosti za škodu. V prvej časti definuje pojem objektívna zodpovednosť a špeciálna povaha prevádzky. Ďalej sa venuje subjektívnej zodpovednosti. V ostatnej časti sa venuje vecnej škode a ušlému zisku.  
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Námorní piráti inšpirujú aj riečnych
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 84
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku analyzuje pirátstvo v námornej a riečnej doprave. V prvej časti uvádza systém štatistického sledovania pirátstva, ktoré vykonáva IMB v Londýne. V ostanej časti príspevku popisuje štatistiky súvisiace s pirátstvom. Súčasťou príspevku sú aj tri grafy.
Kľúčové slová: námorná, riečna, doprava, pirátstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Európske cargo rieši mnohé problémy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá situáciu v železničnej nákladnej doprave. V prvej časti sa zaoberá právnymi požiadavkami na podnikanie v železničnej nákladnej doprave a poukazuje na snahu EÚ zjednotiť prístup na trh a podmienky pôsobenia na trhu. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje chýbajúcej interoperabilite, ktorá sťažuje podnikanie v železničnej doprave.
Kľúčové slová: železničná, doprava, predpis, trh
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Služby pridanej hodnoty
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 76 - 77
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťami outsourcingovať balenie a prebaľovanie zásielok z pohľadu zákazníka aj poskytovateľa služieb. Autor poukazuje na základnú požiadavku, že služby musí úplne vyhovovať zákazníkovi. V ďalšej časti sa autor venuje kvalite a predpokladom vývoja v tomto sektore poskytovania služby.
Kľúčové slová: balenie, outsourcing, výhoda, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Packing prináša obojstranné výhody
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 74 - 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťami outsourcingovať balenie a prebaľovanie zásielok. V prvej časti príspevku sú uvedené ďalšie služby, ktoré je možné poskytovať s balením. Ďalšia časť príspevku sa venuje požiadavkám sofistikovanému prístupu pri tejto činnosti a požiadavkám na kvalitu. 
Kľúčové slová: balenie, outsourcing, výhoda, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Vyhláška č. 124/2012 Z. z. a Dohoda ADR
Autor: Rudolf Cagáň
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2012, str. 10
Vydavateľ:
ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje požiadavky na prepravu nebezpečných vecí, ktoré boli zavedené novým zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a doplnené vyhláškou č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečná, látka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Náhrada škody v případě havarovaného vozidla
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 04/2012; str. 19 - 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku náhrady škody v prípade havarovaného vozidla. Nárok na náhradu škody popisuje na konkrétnom prípade, pri ktorom o zodpovednosti za náhradu škody rozhodoval súd.
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Logistika potravín má vysoké nároky
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 36 - 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá požiadavky na logistiku potravín. V prvej časti autor analyzuje požiadavky na teplotu skladovania potravín a možnosti skladovania. V ďalšej časti sa autor venuje spôsobom prepravy a výberu vozidiel na prepravu. 
Kľúčové slová: potraviny, ATP, skladovanie, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: V otázke bezpečnosti zavelili dopravcovia do útoku
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 28 - 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku, ako predísť krádežiam zásielok počas prepravy cestnou dopravou. V príspevku sú uvedené viaceré postupy, ktoré by mal dopravca uskutočniť, aby predišiel krádežiam zásielok. Osobitne sa príspevok venuje práci s dopravnými databankami.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, krádež, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Preprava automobilov má svoje špecifiká
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2012; str.  30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že SR ročne vyvezie cca 1 milión vozidiel, čomu je potrebné prispôsobiť aj prepravu, preto viacero spoločnosti sa venuje automobilovej logistike. Autor popisuje spôsob a požiadavky prepravy a uvádza dôvody, prečo je uprednostňovaná preprava cestnou dopravou aj v prípade, že železničná doprava je lacnejšia. 
Kľúčové slová: požiadavky, priemysel, automatizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012