Názov: Plánování je pro strategii podniku klíčové
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá významom plánovania v oblasti výrobnej logistiky. Venuje sa významu skladovania a parametrom skladu, úlohe informačných systémov a výberu vhodného druhu dopravy. Sklad je potrebné budovať pre konkrétnu organizáciu vo väzbe na jej procesy. Článok sa venuje sa aj problematike výberových konaní pri výbere vhodných dopravcov.
Kľúčové slová: plánovanie, výrobná logistika, skladovanie, doprava, IT
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Petr Pechek: Logistika je mozek podniku
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je realizovaný formou rozhovoru so zamestnancom spoločnosti s.n.o.p. cz Petrom Pechekom. Ide o spoločnosť vyrábajúcu súčiastky pre automobilový priemysel. Článok sa týka výrobného programu a procesu plánovania toku surovín, výrobných nástrojov a výrobkov.
Kľúčové slová: logistika, výroba, výrobný program, automobilový priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Model 4PL: Strategické partnerství
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje modelu outsourcingu 4PL. Jeho cieľom je prevzatie úplnej zodpovednosti za logistický reťazec klienta a za jeho optimalizáciu. Model je typický pre globálny trh, uplatňuje sa napríklad v oblasti automobilového a farmaceutického priemyslu, a tiež v potravinárstve. Autorka sa venuje výhodám, nevýhodám ako aj rozsahu uplatňovania tohto modelu v logistike.
Kľúčové slová: logistika, outsourcing, 4PL model
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Eastlog 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. P1-P12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rozsiahla prílohová časť sa venuje 15. ročníku kongresu EASTLOG 2012, rozoberá program, prínosy a záujem o jednotlivé tematické bloky. Venuje sa aj trendom a výzvam v oblasti logistiky do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, kongres, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Michal Svátek, BOCHEMIE: Rok velkých změn
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom spoločnosti Bochemie Group, ide o popredného stredoeurópskeho výrobcu prostriedkov pre starostlivosť o domácnosť, dezinfekciu a špeciálnej chémie. Článok sa venuje štruktúre trhu spoločnosti, jej zlúčeniu so spoločnosťou Lybar, fungovaniu logistiky pred a po zlúčení ako aj prínosom tohto projektu.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, chémia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Sezonní logistika: Ideální je široké portfolio klientů
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá sezónnymi výkyvmi a ich vplyvom na logistiku. Jedným z riešení zo strany klienta je outsourcing logistických služieb. Z pohľadu logistickej spoločnosti je riešením široké portfólio zákazníkov, ktorých sezónne špičky sú dosahované v rôznych častiach roka. Nástrojom podpory riešenia sezónnosti dopytu je aj jeho prognózovanie.
Kľúčové slová: logistika, sezónnosť, outsourcing, dopyt, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Benefity motivujú zamestnancov
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  26 – 27
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Benefity poskytované zamestnávateľom sú významným prvkom motivácie zamestnancov. Ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov a od nej sa odvíjajúcu výkonnosť a lojalitu. Dnes existuje široká škála možností, ktoré sú využívané v závislosti od veľkosti spoločnosti a oblasti jej pôsobenia, ako aj pozície, ktorú jej zamestnanci zastávajú. Článok sa zaoberá najčastejšie sa vyskytujúcimi benefitmi, ktoré poskytujú firmy svojim zamestnancom na Slovensku.
Kľúčové slová: benefit, zamestnanecký benefit, flexibilný pracovný čas
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Zabudnite na papiere
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  24 – 25
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pod digitalizáciou možno rozumieť prevod primárnych dokumentov do digitálnej podoby, teda, že digitálne dokumenty sú všade okolo nás. Zmysel digitalizácie neustále narastá. Pri spracúvaní archívu pomôžu aj špecializované firmy. Moderný softvér spracuje aj ťažko čitateľné dokumenty. Článok zdôrazňuje, že správne nastavenie systému zabezpečí archiváciu dokumentov na stovky rokov a pôsobí aj na zvýšenú pracovnú produktivitu.
Kľúčové slová: digitalizácia, dokumenty, Juke box, centrálny archivačný systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Sekčné brány: Prispôsobia sa priestoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  12 - 13
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Sekčné brány oddeľujú jednotlivé časti vnútorných priestorov skladov a priemyselných areálov, ale predovšetkým sa využívajú na uzatvorenie otvorov nákladových miest. Sú určené pre náročné každodenné používanie. Článok sa venuje základným typom sekčných brán, možnostiam ich využitia v skladovacej praxi a je doplnený o prehľadné porovnanie piatich dostupných priemyselných sekčných brán formou tabuľky.
Kľúčové slová: logistika, sekčná brána, skladovanie, panelová brána
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Ekológia: Logistika si uvedomuje zodpovednosť
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika má na znečisťovaní svoj podiel ako významná súčasť priemyslu. Vedci vypočítali, že práve prepravné odvetvie vytvára takmer jednu pätinu zo svetových emisií oxidu uhličitého. Odborníci sa zhodujú v tom, že je potrebné znížiť emisie CO2 do roku 2050 o 70 %. Článok zdôrazňuje úlohu logistiky v znižovaní svetových emisií CO2.
Kľúčové slová: logistika, emisie, CO2, ekológia, znečisťovanie, priemyselné znečisťovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Servis vyžaduje rýchlosť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013; str.  10 - 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje popisu takého atribútu pri nákupe manipulačnej techniky, ako je zabezpečenie servisu pri prípadných poruchách, ktorý je popri technických špecifikáciách a prevádzkových vlastnostiach zariadenia najdôležitejším atribútom výberu. Zabezpečenie servisu uvádza na príkladoch niektorých veľkých spoločností, kde je zabezpečenie okamžitej nápravy súčasťou prevádzkovej logistiky.
Kľúčové slová: logistika, manipulačná technika, servisný technik, porucha manipulačného zariadenia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Štíhla výroba: Prispôsobená požiadavkám zákazníka
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013; str.  6 - 8
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Problematika štíhlej výroby (lean manufacturing) je často nesprávne vykladaná a definovaná. Zavádzanie prvkov štíhlej výroby vedie k elimináciii základných foriem plytvania, ktoré sa v určitej forme vyskytujú v každej výrobnej firme. Ak chceme toto plytvanie obmedziť, musíme ho najprv vedieť identifikovať a vhodným spôsobom merať. Článok zdôrazňuje implementáciu základných prvkov štíhlej výroby v podnikovej logistike.
Kľúčové slová: logistika, štíhla výroba, stratégia firmy, firemná logistika, štíhla logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: SMART digitálny tachograf
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá s posunom v oblasti vybavenia vozidiel tachografmi, kedy sa od analógových už bez výnimky prechádza k digitálnym. Digitálne tachografy nesledujú režim práce vodiča na záznamovom kotúči, ale údaje zaznamenávajú na kartu vodiča a do pamäte tachografu. Článok je venovaný posunom vo výbave digitálnych tachografov a plánmi do roka 2020.
Kľúčové slová: tachograf, digitálny tachograf, inteligentný tachograf
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: E-mýto v Maďarsku posunuté
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Mýto v Maďarsku nebude zavedené podľa plánu, podľa ktorého malo Maďarsko systém spustiť od 1. júla 2013. Plánované bolo zavedenie elektronického mýtneho systému pre nákladné vozidlá nad 3,5 t podľa prejedenej vzdialenosti. Článok sa venuje zmenám vo verejnom obstarávaní, ktoré toto zdržanie spôsobili. Zároveň komentuje aj výšku budúceho mýta.
Kľúčové slová: elektronické mýto, Maďarský mýtny systém, verejné obstarávanie, tender
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Elektronické mýto – Tretí rok prevádzky v SR v číslach
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 24-25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tretí rok prevádzky elektronického mýtneho systému na slovenských cestách priniesol zatiaľ pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) najvyšší výber. Príspevok sa zaoberá informáciami od spoločnosti SkyToll ohľadne výšky výberu mýtneho za tretí rok prevádzky v SR, plnenia ukazovateľov prevádzky systému v porovnaní za slovenské i zahraničné vozidlá, počtom priestupkov a úbytku starších emisných tried.
Kľúčové slová: elektronické mýto, mýtny systém, emisné triedy, predplatené mýto
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Nákladový index pre 4. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša prehľad zmien v položkách nákladových ukazovateľov v 4. štvrťroku 2012 v porovnaní s 4. štvrťrokom 2011 a 1. štvrťrokom 2009. Ide o zmeny nákladov na pohonné látky pre vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu, nákladov na pneumatiky, priemerných miezd i počtu zamestnaných pracovníkov.
Kľúčové slová: zmena nákladov, index, vývoj indexu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Praktické aspekty týkajúce sa systému TIR-EPD
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok vznikol na základe podnetov od členov združenia ČESMAD Slovakia, pričom sa autori sústredili najmä na analýzu najčastejších dôvodov odmietnutia TIR – EPD. V jednotlivých častiach článku sa venuje tejto problematike z pohľadu Ruskej federácie, Kazachstanu a Lotyšska. Autori zároveň uvádzajú aj výšku pokút, ktoré hrozia za nesplnenie administratívnych povinností v Lotyšsku.
Kľúčové slová: TIR – EPD, colný orgán, odmietnutie TIR – EPD
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Vybrané zmeny legislatívy vplývajúce na podnikateľské prostredie
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor upozorňuje na zmeny v legislatíve v SR, konkrétne na začiatok účinnosti nového zákona o obmedzení platieb v hotovosti pre podnikateľov do 5000 Eur. V ďalšej časti sa venuje novej právnej úprave úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch. V poslednej časti príspevku sa venuje výpočtu sadzby úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch.
Kľúčové slová: platby v hotovosti, úroky z omeškania, obchodnoprávny vzťah
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Zavedenie elektronického výberu mýta v Maďarsku a nové poplatky v Taliansku, Rakúsku a pri prejazdoch vybranými tunelmi
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 8-9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok zachytáva ekonomické aspekty zavedenia elektronického výberu mýta v Maďarsku, mýto v Taliansku a v Rakúsku s ich sadzbami. Uvádza aj poplatky za prejazd tunelmi Fréjus, Mont Blanc a Grand St. Bernard. Poplatky za prejazd sú uvedené v prehľadných tabuľkách.
Kľúčové slová: elektronický výber mýta, prejazd tunelom, mýto, sadzby mýta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Rozsah krádeží v európskej cestnej doprave v rokoch 2009 – 2012
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 01/2013, str. 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Správa „Rozsah krádeží v európskej cestnej doprave v rokoch 2009 – 2012“ je jednou z prvých analýz na trhu, ktorá podrobne opisuje problém kriminálnej činnosti namierenej proti podnikateľom v odvetví doprava – zasielateľstvo – logistika na starom kontinente. Analýza je spracovaná na základe výsledkov ankety, ktorá sa realizovala od augusta do decembra minulého roka.
Kľúčové slová: dopravca, cestná doprava, logistika, krádeže, trestný čin
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013