Názov: O zmenách v dani z motorových vozidiel
Autor: Mgr. Ľubomír Antal, Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 01/2013, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Začiatkom decembra 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 460/2011 Z. z., ktorý je novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento zákon prináša niektoré zásadné zmeny právnej úpravy dane z motorových vozidiel. Článok sa venuje týmto skutočnostiam.
Kľúčové slová: daň z motorových vozidiel, daňová povinnosť, daňovník, pomerná časť dane
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a povolenie na podnikanie v doprave
Autor: Ing. Jozef Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 01/2013, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá zmenami legislatívnych predpisov, konkrétne nadobudnutím účinnosti zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktoré ovplyvňuje aj zákon o cestnej doprave. Ide o zmeny vydávania živnostenských koncesií, dopravných licencií a povolení. V závere článku autor upozorňuje, že bez platného povolenia nemožno prevádzkovať cestnú dopravu.
Kľúčové slová: dopravca, prevádzkovanie dopravy, dopravné licencie, povolenie dopravcu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Nákladový index za 3. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 16-18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok zachytáva vývoj nákladových indexov v položkách za pohonné látky, pneumatiky, mzdové náklady, poplatky za používanie ciest i vývoj zamestnanosti, ktoré sú uvádzané ako zmeny nákladov v 3. štvrťroku 2012 k 1. štvrťroku 2009 a ako zmena nákladov v 3. štvrťroku 2012 k 3. štvrťroku 2011. Príspevok je doplnený o rozsiahlu tabuľku vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v doprave a skladovaní a jej indexov v rokoch 2009 až 2012 a o tabuľku vývoja zamestnanosti v doprave a skladovaní.
Kľúčové slová: nákladový index, vývoj nákladového indexu, pohonné látky, priemerná mzda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Elektronické mýto: V Česku rozbehli systém zliav
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2012, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V Čechách bolo v septembri schválené nové nariadenie, o výške časových poplatkov a o výške sadzieb mýtneho za užívanie určených pozemných komunikácií a ktoré stanovuje množstvové zavy zo zaplateného mýta pri využívaní spoplatnenej českej cestnej siete. Príspevok obsahuje aj tabuľku zachytávajúcu porovnanie výšky zliav z uhradeného mýta pred a po zmene.
Kľúčové slová: elektronické mýto, nariadenie, zľavy z mýtneho
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Zmena kurzu odstraňuje stagnáciu
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 66
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pred poskytovateľmi kuriérnych služieb stojí v súčasnosti veľká výzva. Je ňou prudký rozvoj internetového obchodovania. Rozvoj internetového maloobchodu predstavuje veľkú príležitosť pre expresný logistický sektor. Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti kuriérnych, expresných a balíkových zásielok majú k dispozícii vlastné depá, triediace centrá, ako aj vlastnú doručovaciu sieť.
Kľúčové slová: logistika, kuriérne služby, internetový obchod, expresná logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Priemyselné nehnuteľnosti v minulom roku
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 72
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Trh priemyselných nehnuteľností na Slovensku možno podľa spoločnosti CBRE rozdeliť na dve lokality. Jednou je bratislavský región, druhou sú ostatné regióny Slovenska. Autor v príspevku uvádza, že práve tu sa v minulom roku opätovne rozbehla špekulatívna výstavba. Článok obsahuje údaje o vývoji na trhu i o očakávaniach v ďalšom období.
Kľúčové slová: priemyselné nehnuteľnosti, developeri, miera neobsadenosti, logistické nehnuteľnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Štyri fázy realitného cyklu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je zhrnutím výsledkov analýzy, ktorú dlhodobo spracúvali odborníci spoločnosti YIT Reading. Investovanie do rezidenčných, priemyselných a logistických nehnuteľností je riziková činnosť, ktorú rozdelili do nasledovných fáz: utajenie, prebudenie, mánia a záverečná fáza – výbuch. Autori v článku bližšie popisujú jednotlivé fázy i z pohľadu vynakladaných nákladov.
Kľúčové slová: investovanie, logistická nehnuteľnosť, finančné investície, Smart money
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: P3 stavia pre Yusen Logistics
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 70
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Európsky správca a developer nehnuteľností, spoločnosť PointPark Properties (P3), začala stavebné práce na Build-To-Suit (BTS) projekte s rozlohou 20 000 m2 pre medzinárodnú logistickú spoločnosť Yusen Logistics vo svojom areáli PointPark Prague D1. Ide o jeden z mála BTS projektov tohto druhu, ktorý sa v súčasnom období uskutočňuje v regióne strednej a východnej Európy.
Kľúčové slová: logistické služby, logistický sklad, developer, priemyselné plochy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Aktuálny problém: colný režim kódu 42 00
Autor: JUDr. Maroš Proman, JUDr. Vlastimil Petřek
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v článku oboznamujú čitateľa s aktuálnou problematikou v colnej oblasti, a to s oslobodením dovážaného tovaru od DPH pri režime 42 00. Vysvetľujú podstatu colného režimu 42 00 a uvádzajú princípy určenia povinnosti zabezpečiť daň pri dovoze podľa zákona o DPH. V článku uvádzajú aj výhody schválených hospodárskych subjektov a venujú sa aj problémom pri aplikácii v praxi.
Kľúčové slová: colná problematika, colný režim 42 00, schválený hospodársky subjekt, DPH
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Nové trhy podporujú rast
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 58
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tržby najväčších maloobchodných spoločností napriek celosvetovému hospodárskemu poklesu rástli. Tržby 250 najväčších maloobchodných reťazcov na svete dosiahli vo finančnom roku 2011 (t. j. ku koncu júna 2012) štyri bilióny amerických dolárov. Najrýchlejšie tempo rastu zaznamenali pritom spoločnosti, ktoré majú sídlo na novovznikajúcich trhoch v Afrike, na Blízkom východe, v Latinskej Amerike, Ázii a Tichomorí. Článok je doplnený o prehľad desiatich najväčších maloobchodných reťazcov v roku 2011.
Kľúčové slová: maloobchod, maloobchodný reťazec, maloobchodná spoločnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Partnerstvo výrobcov a logistikov
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 57
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá logistikou výroby a distribúcie potravín a nápojov, ktorá je náročná v mnohých ohľadoch, predovšetkým z hľadiska kvality pri neustálom tlaku na znižovanie nákladov. Preto je nutné vybudovať dobré partnerské vzťahy s poskytovateľmi logistických služieb. Autor zdôrazňuje pridanú hodnotu logistiky, v prostredí, kedy trh kladie mimoriadne nároky na produktivitu, kvalitu a efektivitu výroby.
Kľúčové slová: potravinársky priemysel, potravinárska logistika, logistické služby
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Plánovač trás DKV Station Finder
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: DKV spúšťa kalkulačku pre všetky európske mýtne systémy. Kalkulačka mýta zároveň umožňuje výpočet a komplexnú analýzu emisií CO2. Článok sa zaoberá novou funkciou vyhľadávača čerpacích staníc DKV Station Finder, vďakaj ktorej je možná naplánovať trasu vrátane mýtnych poplatkov.
Kľúčové slová: plánovač trás, kalkulačka mýtneho, analýza emisií, ekologická daň
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Riadenie rizík v dodávateľskom reťazci
Autor: Daniel Buc
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 68-69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá skutočnosťou, že každý podnikateľský subjekt po celý čas svojej existencie podvedome alebo vedome operuje s rizikami, ktoré však môžu veľmi rýchlo vniesť chaos do kompletného dodávateľského reťazca a spôsobiť komplikácie aj v najlepších obchodných stratégiách. Autor uvádza teoretický prístup k identifikácii rizík, tvorbe stratégie, identifikácie, klasifikácie a rizikovej analýze.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, riziko, klasifikácia rizík, identifikácia rizík, analýza rizík
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Významné ocenenie pre Prologis
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný medzinárodnému vlastníkovi, prevádzkovateľovi a developerovi industriálnych nehnuteľností – spoločnosti Prologis, Inc., ktorá sa dostala do zoznamu „100 svetových trvalo udržateľných spoločností“, ktorý publikovalo Svetové ekonomické fórum. Ide o významné potvrdenie hodnotenia trvalej udržateľnosti firmy a firma musí spĺňať komplexné spektrum sektorovo podmienených požiadaviek na trvalú udržateľnosť.
Kľúčové slová: trvalo udržateľná spoločnosť, ekologické štandardy, trvalá udržateľnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Stabilné prostredie českého trhu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 66-67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V Českej republike sa prenajíma v priemere okolo 600-tisíc štovrcových metrov moderných priemyselných hál ročne. Článok je štatistickým zhrnutím údajov za rok 2012, uvádza objemy za posledný štvrťrok, najväčších prenajímateľov i údaje o ponuke na trhu. Záver článku uvádza, že miere neprenajatosti – podiel voľných plôch predstavovala ku koncu minulého roka 7 %.
Kľúčové slová: priemyselná plocha, trh priemyselných nehnuteľností, priemyselné haly
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Mierny optimizmus realitných trhov
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 66
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Hlavné realitné trhy strednej Európy zaznamenali vo 4. štvrťroku 2012 výrazný nárast investičnej činnosti. Prognózy na rok 2013 sú však mierne optimistické, lebo sa predpokladajú objemy investícií na rovnakej príp. málo vyššej úrovni ako v roku 2012. Predpokladá sa zvýšený záujem investorov o kancelárske priestory a logistické areály.
Kľúčové slová: investície, investičný objem, logistické areály
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Súčasnosť praje logistickým nehnuteľnostiam
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 64-65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je záverečný pokračovaním trilógie príspevkov, ktoré boli uvedené v predchádzajúcich číslach periodika a popisujú poznatky z hĺbkového výskumu situácie na trhu s logistickými a industriálnymi nehnuteľnosťami. V tejto časti autori analyzujú kapitálové hodnoty, vplyv krízy na dopyt a ponuku, nájomné a rastové tlaky i výnosy z priemyselných nehnuteľností. Záver článku je venovaný výhodám súčasnosti
Kľúčové slová: logistika, logistické nehnuteľnosti, skladovacie priestory, priemyselné nehnuteľnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Infraštruktúra ovplyvňuje logistiku
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upozorňuje na skutočnosť, že zlá kvalita dopravnej infraštruktúry najmä na strednom a východnom Slovensku stále predstavuje prekážku pre ďalšie investície. Pracovná skupina pri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore (SNOPK) preto presadzuje dlhodobú stratégiu, ktorá je prispôsobená potrebám vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: logistika, infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, SNOPK
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Významná investícia DB Schenker
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: DB Schenker začína stavbu nového logistického teminálu v Rudnej pri Prahe, kde postupne investuje 600 mil. českých korún. Nová budova bude navrhnutá tak, aby spĺňala nielen technologické a bezpečnostné požiadavky, ale aj ekologické aspekty. V skladových priestoroch bude pracovať 70 pracovníkov, v administratíve ďalších 270. DB Schenker sa bude uchádzať o certifikáciu TAPA na úrovni A, čo znamená najvyššie požiadavky na bezpečné skladovanie.
Kľúčové slová: logistika, logistický terminál, skladovanie, logistický sklad
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Služby v centre pozornosti
Autor: PH
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 21
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Mottom súťaže MAN ServiceQualityAward je neustále zlepšovanie kvality služieb. Článok popisuje medzináročnú súťaž servisov v odborných znbalostiach a technickej zdatnosti, ktorú organizuje spoločnosť MAN Truck and Bus a oboznamuje čitateľa s výsledkami tretieho ročníka, kedy sa do súťaže zaregistrovalo až 635 tímov.
Kľúčové slová: kvalita služieb, kvalita servisu, medzinárodná súťaž servisov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013