Názov: Výška nájomného porastie o päť percent
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností Prologis zverejnil hĺbkovú analýzu celosvetových nájmov v logistických nehnuteľnostiach v štúdii s názvom „Vstup do zlatej časti cyklu logistických nehnuteľností: pokračujúce zvyšovanie úrovne nájomného“. V rokoch 2014 až 2017 porastie výška nájmov viac ako o 5 % ročne. Príspevok uvádza aj prístup na kompletnú správu, ktorá je dostupná na webových stránkach spoločnosti Prologis.
Kľúčové slová: industriálna nehnuteľnosť, nájom, logistická nehnuteľnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Čiarové kódy na paletách a EDI
Autor: Martin Beňo
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN:
1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V prípade homogénnej palety, kedy je na palete len jeden druh výrobku, sa na paletovú etiketu dáva čiarový kód, v ktorom je zakódovaný GTIN výrobku na palete, počet výrobkov, dátum minimálnej trvanlivosti a i. Okrem toho je tam aj čiarový kód s identifikačným číslom palety SSCC. Ak ide o heterogénnu paletu, potom celý systém naskladnenia tovaru je v pozadí komplikovanejší a vyžaduje si zavedenie EDI komunikácie. Príspevok predstavuje možnosti a výhody zavedenia kódov SSCC a ich previazanie na EDI správy.
Kľúčové slová: čiarový kód, EDI komunikácia, SSCC kód, elektronická výmena správ EDI
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Služby vysokých technológií a tovarov
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN:
1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dnešná výroba a logistika zahŕňa sledovanie pohybu komponentov nielen v rámci procesov v samotnej spoločnosti, ale aj v rámci dodávateľských reťazcov. Článok predstavuje riešenia SAP ERP alebo nadstavbové či rozširujúce komponenty SAP SCM, ako aj mobilné riešenia SAP, ktoré umožňujú identifikovať materiál na úrovni produktu, šarže, alebo sériového čísla pomocou čiarkových kódov (1D a/alebo 2D) a/alebo RFID.
Kľúčové slová: SAP ERP, logistika, sledovanie pohybu komponentov, RFID, SAP SCM
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Vyťažovanie vozidiel má zásadný vplyv na efektívnosť dopravy
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Na efektívnosť dopravy má vplyv aj schopnosť manažmentu a dispečingu získať dobré zakázky a vyťažiť vozidlo obojsmerne. Vo vnútroštátnej doprave je priemerná vyťaženosť nižšia ako v medzinárodnej cestnej doprave. Vyťaženosť z roka na rok pomaly rastie. Objavuje sa preťažovanie dodávok s deklarovanou hmotnosťou do 3,5 t, kde niektorí vodiči dokážu odviesť aj 7 – 8 ton. Autor článku v poslednej časti upriamuje pozornosť na jestvujúce burzy nákladov.
Kľúčové slová: vyťažovanie vozidiel, efektívnosť dopravy, preťažovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Digitálny tachograf DTCO®
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tento nový digitálny tachograf predstavuje nástoj na vlastnú kontrolu a plánovanie jázd, prestávok a odpočinkov. Všetky informácie je možné sledovať v súlade s platnou legislatívou, pričom vodič ich môže sledovať aj vo svojom mobilnom telefóne, odkiaľ ich môže v reálnom čase zasielať cez mobilnú dátovú sieť do aplikácie TIS Web ®. Príspevok prináša užívateľské informácie aj vrátane prebiehajúcich akcií.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, DTCO, režim práce osádky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Marketing: Namierte na správny cieľ
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 30 – 31
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Marketing ponúka veľa nástrojov, pomocou ktorých je potrebné riešiť základné otázky: čo povedať, ako, komu a ako často. Komunikačná politika firmy je súbor informácií, správ a iných signálov, ktoré sa firma rozhodne nasmerovať na svoje cieľové skupiny. Príspevok zdôrazňuje dôležitosť stanovenia si priorít výberu cieľov správ a komunikačných prostriedkov. Nesprávny výber môže spôsobiť, že efekt komunikácie sa nepodarí dosiahnuť. V závere článku sú odporúčania na využitie rôznych eventov a zážitkov.
Kľúčové slová: marketing, logistická spoločnosť, komunikácia, reklama, podpora predaja
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: 5 vecí, na ktoré nezabudnite: Riziká a fakty externých pracovníkoch
Autor: red
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 24
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je pomôckou pre logistické spoločnosti, ktoré potrebujú kvalifikovaných pracovníkov a pri ich výbere sa obrátia na personálnu spoločnosť. 5 faktorov, ktoré si treba strážiť, autori definovali: Simulácia pracovných procesov, pomer cena/kvalita, komunikácia na dennej báze, spoluzodpovednosť za KPI a zdroje pre kmeňový stav.
Kľúčové slová: externý pracovník, ľudské zdroje, kvalita ľudí, výber pracovníkov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Stavebná logistika: Optimálne riadenie zníži náklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 10 – 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V stavebníctve dosahuje náročnosť manipulácie s materiálom viac ako dve tretiny z celkového objemu prác. Článok sa zaoberá problematikou stavebnej logistiky, kde sa často používajú náročne manipulované materiály, ktoré musia byť na staveniská dodané v presnom časovom harmonograme. Autor zdôrazňuje správne načasovanie najmä z dôvodu priestorových obmedzení. Logistický koncept požaduje logistického koordinátora.
Kľúčové slová: logistický koncept, optimálne riadenie, logistika, stavebný priemysel
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Rastie aktivita na trhu priemyselných nehnuteľností
Autor: red
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 5
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tretí štvrťrok roku 2013 bol jedným z najaktívnejších na priemyselnom trhu od prvého štvrťroka 2012, čo sa týka prenájmu a výstavby nových priemyselných priestorov. Miera neobsadenosti v treťom štvrťroku 2013 sa mierne znížila na 4,5 % zo 4,8 % v druhom štvrťroku 2013. Developeri uspokojovali dopyt aj dokončovaním novej výstavby. Veľkosť celkovo prenajatých priemyselných plôch bola zaznamenaná na úrovni takmer dvojnásobku predchádzajúceho kvartálu.
Kľúčové slová: priemyselné nehnuteľnosti, nájomná činnosť, priemyselné priestory
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Spracúvanie osobných údajov
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2013, str. 12.
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Podnikateľ pri výkone svojej činnosti pracuje s rôznymi informáciami. Ak ide o údaje osobné, musí rešpektovať najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Článok uvádza najdôležitejšie povinnosti prevádzkovateľa podľa zákona, upozorňuje na potrebu súhlasu dotknutej osoby a bezpečnosť informačného systému. Záver článku uvádza sankcie, ktoré hrozia prevádzkovateľom za porušenie spomínaného zákona.
Kľúčové slová: osobné údaje, bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostný projekt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Vyradenie neexistujúceho vozidla z evidencie – zmena zákona o odpadoch
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odpovedá na súčasný stav, ktorý nerieši problematiku vyradenia starých motorových vozidiel z evidencie, ktoré už fyzicky neexistujú a majiteľ nedokáže preukázať spôsob, akým bolo motorové vozidlo zničené. Doplnením zákona o odpadoch sa držiteľovi takéhoto vozidla ponúka možnosť, aby po tom, ako zaplatí poplatok do Environmentálneho fondu, požiadal obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o tom, že staré vozidlo neexistuje.
Kľúčové slová: vyradenie z evidencie, zákon o odpadoch, neexistujúce vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Zánik daňovej povinnosti ÁNO, alebo NIE!?!
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 5
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prináša výklad ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ohľadne zániku daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel. Jazykové vyjadrenie znenia právnej normy nie je jednoznačné. Záver článku zdôrazňuje, že usmernenie DR SR predstavuje iba interný dokument, ako aj predpoklad postupu a aplikácie predmetného ustanovenia v daňovom konaní.
Kľúčové slová: daň z motorových vozidiel, zánik daňovej povinnosti,
Spracoval:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Úklidové služby v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 68
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky upratovacích služieb dodávaných v ČR podľa obratu z upratovacích služieb za rok 2011. Článok charakterizuje štruktúru ponuky upratovacích služieb podľa zamerania (10 kategórií) a ponuku ostatných služieb ako je zapožičiavanie techniky, servis, poradenstvo a ďalšie. Informuje tiež o tržbách dodávateľov v rokoch 2009 a 2010 a o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, upratovanie, upratovacie služby, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Personální agentury
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 67
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje rebríček personálnych agentúr v logistike v ČR podľa celkového počtu priamo umiestnených osôb bez pracovného pomeru agentúrou za rok 2011. Príspevok obsahuje štruktúru umiestnených osôb podľa pracovnej pozície v členení na vrcholový manažment, stredný manažment, špecialistov, pomocné a administratívne práce. Informuje aj o štruktúre činností a spôsoboch vyhľadávania personálnymi agentúrami ako aj o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, personálna agentúra, personalistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Konzultanti v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 66
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje zoznam konzultačných firiem v logistike v ČR v roku 2011 podľa ich obratu. Príspevok obsahuje štruktúru poradenských služieb jednotlivých konzultantov (členenie na 8 skupín), štruktúru ponuky ostatných služieb ako je logistický audit, kurzy, školenia, workshopy, riadenie zásob alebo hodnotenie dodávateľov.
Kľúčové slová: logistika, konzultant, poradenské služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Spedice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je porovnávacou analýzou logistických a zasielateľských spoločností podľa ich obratu zo zasielateľských služieb v ČR v roku 2011. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj o štruktúre poskytovaných služieb jednotlivými poskytovateľmi zasielateľských služieb. Poskytuje aj informácie o hlavných klientoch a rozsahu poskytovaných zasielateľských služieb.
Kľúčové slová: logistika, zasielateľstvo, doprava, obrat, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Full servis v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 6-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček logistických spoločností podľa ich obratu z logistických služieb v ČR v roku 2011. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj rozsahu poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi logistických služieb. Poskytuje informácie o lokalite pôsobenia poskytovateľa ako aj o jeho hlavných obchodných partneroch.
Kľúčové slová: logistika, služba, doprava, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Dění v klubu: Ceny v logistice stále vítězí nad kvalitou
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na výberové konania v logistike. V logistike je rozhodujúca stále cena nad kvalitou. Z diskusie vyplynulo, že úspory by nemali byť na úkor kvality. Snaha získania lacnej služby sa môže vymstiť. Začínajú sa objavovať tendre, ktorých cieľom je vyššia kvalita logistických služieb.
Kľúčové slová: logistika, výberové konanie, diskusia, cena, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Jarné stretnutie nad Dunajom: LOG-IN: magická sedmička
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o 7. ročníku logistického fóra LOG-IN, ktoré sa konalo v Bratislave. Fóra sa zúčastnilo 190 logistických odborníkov. Súčasťou fóra bola aj konferencia, na ktorej vystúpilo 18 prenášajúcich. Článok informuje aj o obsahovej náplni fóra.
Kľúčové slová: logistika, fórum, udalosť, konferencia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Slovenská kronika: Od nejbližšího logistického souseda
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: V článku šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky Slovensko Jozef Brezovský hodnotí situáciu v SR nielen z hľadiska dopravy a logistiky. Venuje sa stavu a kvalite cestnej infraštruktúry, potrebám jej opráv. Hodnotí tiež vývoj hospodárstva SR a podnikateľského sektora v kontexte vládnych opatrení.
Kľúčové slová: cestná infraštruktúra, automobilový priemysel, výroba, podnikanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013