Názov: Logistika vo výrobe
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2007; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje výrobnej logistike. V prvej časti príspevku popisuje náročnosť výrobnej logistiky a možné dva prístupy k tejto logistike. V ďalšej časti sa autor venuje riadeniu výroby, pričom prichádza k záverom, že aj výrobnú logistiku v konečnom ponímaní určuje zákazník. Ostatná časť príspevku sa venuje súčasným trendom vo výrobnej logistike.
Kľúčové slová: výroba, riadenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Zamestnávanie vodičov z nečlenských krajín EÚ pri vykonávaní medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy v rámci Európskeho spoločenstva
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 2/2007, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zamestnávania vodičov z nečlenských krajín EÚ. Autor v prvej časti analyzuje legislatívu EÚ a národnú legislatívu SR upravujúcu uvedenú problematiku. Ostatná časť príspevku uvádza postup, ktorý musí dopravca dodržať v prípade, že uvažuje so zamestnávaním vodičov z nečlenských krajín EÚ.
Kľúčové slová: cestná doprava, vodič, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: Thiel Logistik se nadále potýka s nízkou ziskovostí
Autor: www.thiel-logistik.com
Zdroj: Dopravní Noviny, číslo 3, str. 4
Vydavateľ: České dorpavní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o luxemburskom koncerne Thiel Logistik, ktorý sa v prvých deviatich mesiacoch minulého roku iba priblížil k stanovenému cieľu. Zvládol síce zvýšiť obrat aj zisk, ale plán na zvýšenie ziskovosti na úroveň troch percent sa mu naplniť nepodaril. Thiel Logistik od plánovanej trojpercentnej mety zostáva ešte veľmi ďaleko. Nárast obratov pomerne výrazne zbrzdil prepad tarifou medzikontinentálnej námornej prepravy. V európskej pozemnej doprave sa zvýšili ceny a v záujme udržania konkurenčných výhod považovalo vedenie koncernu za nutné držať marže na minimum.
Kľúčové slová: doprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: február 2007

 Názov: Logistika hledá podporu a spolupráci ze strany státu
Autor: Pavel Toman
Zdroj: Dopravní Noviny, dvojčíslo 1-2, str. 10
Vydavateľ: České dorpavní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o medzinárodnej konferencii Veřejná logistická centra a koncepce podpory logistiky z veřejných zdroju, ktorá sa uskutočnila v Prahe pod patronátom Českej logistickej asociácie (ČLA). Jej cieľom je podporovať vznik verejných logistických centier. Za novou iniciatívou stojí ČLA v spolupráci so Svazem dopravy. Cieľom zúčastnených organizácií je vytvoriť odborný orgán, ktorý by mohol vylúčením partikulárnych záujmov načrtnúť zásadné rysy komplexných riešení pri rozhodovaní o logistických projektoch. Tým sa dohodol na tom, že modelovým vzorom pre koncepciu verejných logistických centier v ČR a ich fungovanie by sa malo stať logistické centrum v rakúskom Štýrskom Hradci (Graz).                                
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: február 2007

 Názov: Nákladné pneumatiky: vlastnosti určuje dezén aj zmes
Autor:
Jaroslav Smíšek – Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 1/2007; str.  18 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje analýze nákladných plášťov. Poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými typmi plášťov a výrobcami, pričom autori poukazujú na vlastnosti plášťov, ktoré sú nosné pre dopravcu. Súčasťou príspevku je taktiež analýza faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú životnosť pneumatík a porovnávacia tabuľka charakteristík plášťov od jednotlivých výrobcov.
Kľúčové slová: plášť, pneumatika, náklady, úspora
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Prečo sa nedarí automatizácii
Autor: Jaroslav Smíšek – Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 1/2007; str.  16 - 17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje automatizácii v SR a dôvodmi, prečo nie sú firmy v SR ochotné akceptovať pomerne dlhú návratnosť investícii. V ďalšej časti sa autor venuje prebúdzajúcemu záujmu o automatizáciu v niektorých procesoch a obavám z automatizácie, ktoré často vychádzajú často z nedostatku informácií.
Kľúčové slová: automatizácia, investície
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Možnosti zajištění úhrady přepravného v silniční dopravě – ručení příjemce
Autor:
JUDr. Alice Bártková, M.E.S.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2007; str. 28
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje postup dopravcu v prípade, ak zákazník nie je ochotný zaplatiť faktúru za realizovanú prepravu.  Autorka príspevku je advokátkou a tajomníčkou pre České spoločnosti pre dopravné právo a postup vymáhania prepravného prehľadne spracovala do jednotlivých krokov.
Kľúčové slová: CMR, zmluva, faktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Spory při řešení poistných událostí v pojištění přepravy
Autor:
JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2007; str. 17 - 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok podrobne rozoberá problematiku riešenia poistných udalostí pri poistení prepravy podľa Dohovoru CMR. Zaoberá sa uplatňovaním nároku pri rozhodcovskom konaní a uplatňovaní nároku súdnou cestou. V príspevku je spracovaný postup pri riešení sporu a uplatňovaní náhrad a nároku plynúcich z medzinárodných prepráv podľa Dohovoru CMR. Podstatná časť príspevku sa venuje konkrétnym príkladom z praxe.    
Kľúčové slová: CMR, poistenie, zmluva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Výsledok spoločného úsilia
Autor: JV
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2007; str. 36
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upozorňuje na skutočnosť, že od 1. 2. 2007 sa zmení norma STN 26 8805 tak, aby sa uznávali preukazy pre obsluhu motorových vozíkov v SR a ČR. Príspevok popisuje dôvody uvedenej zmeny a prínos zúčastnených strán.
Kľúčové slová: sklad, vozík, preukaz
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Vlak kontra kamión – riziká zdravotného zlyhania a legislatíva
Autor:
Radek Novák
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje rozdiely medzi vodičom nákladnej dopravy a rušňovodičom vo vzťahu k zdravotnej prehliadke. V prevej časti autor uvádza legislatívu upravujúcu zdravotnú spôsobilosť vodičov v SR, ktorú konfrontuje s novou českou vyhláškou, európskou legislatívou, pričom v závere definuje prijateľné riziko.
Kľúčové slová: legislatíva, prehliadka, zdravie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Preprava zvierat od 5. januára 2007
Autor:
Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2007, str. 22
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti popisuje legislatívne zmeny, ktoré súvisia s prepravami živých zvierat. V ďalšej časti definuje požiadavky legislatívy týkajúce sa: dopravných prostriedkov, zaobchádzaním so zvieratami, prepravou zvierat, dopravcu a jeho zástupcu, sprievodnou dokumentáciou a spôsobilosťou zvierat na prepravu.
Kľúčové slová: cestná doprava, legislatíva, zákon, zvieratá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Aplikácia školenia povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov v praxi
Autor:
Ing. Vladimír Rievaj, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2007, str. 20 - 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje v prvej časti bezpečnosti cestnej premávky a dôvodom, prečo je potrebné osobitné školenie vodičov. Popisuje vývoj počtu usmrtených osôb súvisiacich s cestnou premávkou. Ostatná časť príspevku sa venuje analýze platnej legislatívy na úrovni ES (smernica 2003/59/ES) ako aj národnej legislatíve (zákon č. 280/2006 Z. z.).
Kľúčové slová: cestná doprava, legislatíva, zákon, školenie, vodič
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Poznatky z vykonávania kontrol sociálnej legislatívy
Autor:
Ing. Ivan Slávik
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2007, str. 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti analyzuje dôvody zavedenia zákona, ktorý osobitne upravuje sociálnu problematiku v cestnej doprave, druhá časť sa venuje praktickým skúsenostiam inšpektorov práce s dodržiavaním sociálnej legislatívy zo strany vodičov. Autor uvádza najčastejšie porušovania platnej legislatívy a v ostatnej časti príspevku sa venuje aj dôvodom, ktoré vedú vodičov k porušovaniu sociálnej legislatívy.
Kľúčové slová: cestná doprava, odpočinok, legislatíva, zákon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Co můžeme očekávat od dopravně psychologického vyšetření
Autor: Dr. Karel Havlík
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2006; str. 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá dopravno-psychologickému vyšetreniu vodiča. Autor uvádza, aký podiel dopravných nehôd spôsobili jednotlivé príčiny, pričom poukazuje na skutočnosť, že väčšina nehôd je spôsobená povahovými vlastnosťami vodiča. V príspevku uvádza, o akých skutočnostiach informujú výsledky takéhoto vyšetrenia a aký majú prínos pre dopravnú firmu.
Kľúčové slová: cestná doprava, vyšetrenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Outsourcing logistiky nie je všeliekom
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa zaoberá outsourcingom logistiky, ktorú definuje ako kontrahovanie tretej strany na zabezpečenie určitých logistických funkcií a služieb. V príspevku sa autor zaoberá vplyvom prenesenia celej logistiky na externú firmu na náklady spoločnosti. Príspevok sa ďalej venuje skúsenostiam s outsourcingom v potravinárstve. V ostatnej časti autor uvádza rôzne nevýhody, ktoré so sebou outsourcing prináša.
Kľúčové slová: logistika, outsourcing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Žlté kotúče zaniknú
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2006, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v príspevku zaoberá dokumentovaním odpočinku v cestnej doprave. Poukazuje na snahy Európskeho spoločenstva prijať jednotný doklad, ktorým by sa tento odpočinok dokladoval. Súčasťou príspevku je zobrazený aj preklad návrhu osvedčenia.
Kľúčové slová: cestná doprava, odpočinok, AETR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Životný cyklus produktu a spätná logistika
Autor: Prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 10 -12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá životným cyklom produktu so zameraním na jeho recykláciu. V prvej časti autor rozoberá prípravu na recykláciu už vo výrobe, LCA a environmentálne riadenie. V ďalšej časti autor popisuje princípy environmentálneho manažmentu. Ostatná časť príspevku sa venuje znalosti štruktúry výrobku a riadeniu fáz spätnej logistiky.
Kľúčové slová: environment, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Analýza poznatkov v nákladnej cestnej doprave a autobusovej doprave po vstupe SR do EÚ
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 85 - 103
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje očakávané zmeny, ktoré nastanú v podnikaní v cestnej doprave. Autor v prvej časti rozoberá základné vývojové smery hospodárstva v rokoch 2006/2007, ďalej rozoberá súčastnú situáciu v odvetví cestnej dopravy. V tretej kapitole autor uvádza zmeny v používaní licencií CEMT. V ďalších častiach sa autor venuje zmenám vo vykonávaní kabotáže v cestnej nákladnej doprave a novele zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná doprava, legislatíva, CEMT
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Možnosti aplikácie školenia povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov v praxi
Autor:
Ing. Vladimír Rievaj, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 79 - 84
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje problematiku školenia vodičov nákladnej dopravy, ktoré prináša zákon č. 280/2006 Z. z. V príspevku je viacero tabuliek a obrázkov, ktoré upresňujú riešenú problematiku. Poslaním príspevku je aj vysvetlenie vybraných § zákona.
Kľúčové slová: bezpečnosť, legislatíva, premávka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Španělsko – úprava dopravních omezení v Baskickem regionu
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2006; str. 42
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok uvádza dopravné obmedzenia v Španielsku. Jednotlivé cesty, ktorých sa obmedzenie týka sú rozdelené prehľadne v tabuľkách s uvedením vzdialenosti, od ktorej platí obmedzenie. V ostatnej časti príspevku sú uvedené časy, v ktorých sa obmedzenie neuplatňuje.
Kľúčové slová: cestná doprava, obmedzenie, Španielsko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006