Názov: Logistický reťazec výrobného podniku
Autor: Juraj Kubiš
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 105 – 109.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika je ešte stále vo fáze kryštalizácie a hľadania uznania vo vedeckých kruhoch na Slovensku. Jedným z prvoradých cieľov logistiky je skracovanie výrobného cyklu. Skrátenie dodacích termínov predstavuje výraznú konkurenčnú výhodu. Poprerušovaný logistický reťazec a nechuť útvarov vzájomne komunikovať možno odstrániť procesným prístupom a integrovanou logistikou.
Kľúčové slová: logistický reťazec, výrobný proces, technická príprava výroby, integrovaná logistika,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Zlepšovanie procesov versus reinžiniering
Autor: Kuffnerová, A., Spišák, J.
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 110 – 113.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je načrtnúť možnosti vzájomného pôsobenia d doplnenia prístupov rozvoja spoločnosti. Formulovanie modelu vzájomného pôsobenia nových koncepcií rozvoja je riešením pôvodným a pre svoju jednoduchosť je dostatočne transparentným. Základnými spôsobmi realizácie zmien v logistickom manažmente výroby sú zlepšovanie procesov, redesing procesov a reinžiniering procesov.
Kľúčové slová: redesign, reinžiniering procesov, kaizen, zlepšovanie procesov
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Cesty k zabezpečovaní flexibility v logistických sítich
Autor: Pavla Macurová – Martina Gajdošová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 114- 117.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok vychádza zo skutočnosti, že rýchlosť reakcie na požiadavky začína zaujímať stále dominantnejšie postavenie medzi konkurenčnými kritériami. V dynamickom prostredí je potrebné hľadať také cesty k zabezpečovaniu potrebnej reakcie, ktoré sú sprevádzané s prijateľnými nákladmi. Príspevok predstavuje určitý vstup do problematiky poňatia flexibility v logistike, jej zabezpečovania nákladovo prijateľným spôsobom a jej potrebe zakomponovania do strategického rozhodovania.
Kľúčové slová: flexibilita v logistike, logistické siete, strategická flexibilita, riadenie tokov
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Metodika reinžinieringu firmy v procese reštrukturalizácie slovenskej ekonomiky
Autor: Dušan Malindžák – Ján Spišák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 118 – 121.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je popísať prístupy a možnosti využitia odborného potenciálu pracovníkov vysokých škôl pri riešení a tvorbe projektov reinžinieringu slovenských firiem. Hodnotí možné prístupy k reinžinieringu (zákaznícky, kooperatívny), postup riešenia reinžinieringu, jednotlivé fázy procesu reinžinieringu a jeho prínosy.
Kľúčové slová: prístup k reinžinieringu, proces reinžinieringu, návrh reinžinieringového riešenia, prínosy reinžinieringu
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Armádna logistika – boj starého s novým
Autor: Martin Petruf
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 127 – 129.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok pojednáva o nutnosti Slovenska zhodnotiť svoj vojenský logistický potenciál a prispôsobiť ho novej filozofii podpory tak, aby bolo schopné logisticky zabezpečovať vlastné ozbrojené sily, ale aj mnohonárodné sily, ktoré môžu prechodne operovať mimo štátneho územia Slovenska.
Kľúčové slová: logistický model, zásobovacie systémy, mnohofunkčné logistické jednotky,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Komplexné hodnotenie prínosov reinžinieringových projektov
Autor: Ján Spišák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 151 – 154.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Komplexné hodnotenie prínosov reinžinieringových zmien podnikových procesov si vyžaduje nové prístupy a metódy, pretože doterajšie metódy hodnotenia prínosov boli zamerané najmä do oblasti ekonomickej efektívnosti. Ťažisko zdrojov prínosov sa presúva na zákazníka, t.j. na dôležitosti naberajú mimoekonomické efekty. Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť komplexný prístup hodnotenia prínosov nielen v ekonomickej oblasti, ale aj sociálnej, ekologickej, organizačnej, technologickej, resp. v ďalších oblastiach, ktoré boli doteraz zanedbávané.
Kľúčové slová: hodnotenie prínosov, ekonomická efektívnosť, mimoekonomické efekty,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Business reengineering.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.58
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Dôležitými východiskami pre dosiahnutie cieľov dopravných podnikov (v osobnej i nákladnej doprave) sú orientácie na zákazníka a na procesy a inteligentné využitie najnovších informačných technológií kompetentnými členmi podniku. Jednotlivé procesy je možné členiť podľa určitých kritérií, pričom úlohou procesného managmentu je uspokojenie potrieb zákazníkov(interných a externých).Všetky podniky by sa však mali koncentrovať len na niekoľko málo hlavných procesov (napr. ponuku novej dopravnej služby, integrovaný dopravný systém, ponuku komplexných logistických služieb).
Kľúčové slová: procesný managment, hlavné a pomocné procesy, stratégia, štruktúra procesov, orientácia na zákazníka.
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Zásoby- riadenie zásob.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.16
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Zásobovanie je jednou z najdôležitejších podnikových aktivít. Zaisťuje hmotné i nehmotné výrobné činitele potrebné k činnosti podniku. Pre podnik majú zásoby ako pozitívny, tak i negatívny význam. Negatívny spočíva predovšetkým v tom, že nesie so sebou riziko znehodnotenia, nepoužiteľnosti alebo nepredajnosti. Na druhej strane však zásoby riešia časový, miestny, kapacitný a sortimentný nesúlad medzi výrobou a spotrebou, zaisťuje plynulosť výrobného procesu a kryjú rôzne nepredvídané výkyvy. Cieľom riadenia stavu zásob je zvyšovať rentabilitu podniku, predvídať dopad podnikových stratégií na stav zásob a minimalizovať celkové náklady logistických činností pri súčasnom uspokojovaní požiadaviek pre zákaznícky servis.
Kľúčové slová: riadenie stavu zásob, návratnosť investícií, rentabilita, prognóza dopytu, logistický informačný systém.
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Logistika ako nástroj systémového prístupu v riadení drevárskeho podniku
Autor: PNDr. Ing. Rudolf Štork
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 195
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: český
Anotácia: Logistiku môžeme označiť ako pomerne mladú ekonomickú vedu. V praxi sa však stáva neodmysliteľnou súčasťou komplexu princípov a nástrojov riadenia podniku. Jej uplatňovanie si vynútila skutočnosť, že v podnikovej praxi už nestačí len optimalizácia výroby alebo dopravy, ale že je nutné hľadať rezervy v riadení celého reťazca začínajúceho vývojom nových výrobkov, prípravou technológie a zabezpečením surovín, pomocných materiálov a výrobných energii.
Kľúčové slová: Logistika, distribučný kanál, komunikácia medzi podnikom a zákazníkom
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004
Názov: Transformácia logisticko-distribučných procesov vo veľkoobchodnej spoločnosti
Autor: Ing. Vlastimil Zeman; Ing Roman Zámečník, PhD
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 214
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá rozvojov a riadením logisticko-distribučných procesov v podniku, ktorý sa zaoberá veľkoobchodom aj maloobchodom. Cieľom článku je popísať priebeh distribučných procesov v monitorovanom podniku a navrhnúť ako systém ukazovateľov distribučnej logistiky, ktoré vyhovujú špecifickým potrebám podniku.
Kľúčové slová: Logistika, logistický controlling, logistické náklady, logisticko-distribučný systém
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004
Názov: Prepojenie logistiky s podnikovou stratégiou
Autor: Ing. Zdenka Vančíková; Ing. Eva Poliačiková
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 208
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika predstavuje nielen systémové myslenie, ale aj „novú organizáciu“, pričom kladie dôraz na integráciu čiastkových procesov a na globálny pohľad s cieľom optimalizácie všetkých súvisiacich procesov. Bezprostredne na to môžeme hovoriť o analógii v porovnaní s definíciou riadenia, ktorého hlavná úloha je kontrola všetkých produkčných a distribučných procesov.
Kľúčové slová: Logistika, logistický prístup, podniková stratégia, logistický reťazec, systémové myslenie, zákazník, zisk, efektivita, optimalizácia, ľudské zdroje, controlling
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004
Názov: Voľba centrálne alebo decentralizovane riadeného distribučného kanála v obchodnej logistike
Autor: Peter Gašperan
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 220
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika ako vedecká disciplína i praktická metóda rieši protismernosti medzi účastníkmi podnikového logistického systému. Medzi producentom (výrobcom), dopravcom a finálnym predajcom. Veľmi dôležitým a rozhodujúcim činiteľom je záujem spotrebiteľa mať požadovaný tovar. Výrobca musí riešiť problém architektúry distribučného kanála, čo je veľmi dôležité pre riadenie odbytového reťazca a tiež pre fyzickú distribúciu. Základná otázka pri hlavných distribučných aktivitách v integrovanom dodávateľskom reťazci je v tom, či výrobca bude používať centralizovaný alebo necentralizovaný distribučný kanál. Centrálne, či decentralizované riadenie odbytového reťazca má svoje výhody i nedostatky.
Kľúčové slová: Obchodná logistika, distribučný kanál, centralizované a decentralizované riadenie odbytového kanálu, producent, zákazník
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004
Názov: Aktuálne otázky vojenskej dopravy v príprave teritória štátu na obranu, pri vedení obrannej operácie a ďalšieho rozvoja v rámci logistiky
Autor: pplk. Ing. Zoltán Abari
Vydavateľ: Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou – Vojenská dopravná logistika. FŠI, Žilina, 1998, str. 7-14
ISBN: 80-88829-33-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: V obrannej doktríne Slovenskej republiky ako i ďalších vojensko - politických dokumentoch sú sformulované úlohy s cieľom zabezpečiť obranu národných záujmov občanov Slovenska. Nedeliteľnou súčasťou týchto úloh sú aj otázky dopravy, v tom i vojenskej dopravy. Systém dopravno - zásobovacích komunikácií (dopravnej logistiky) zahŕňa všetky druhy železničných, cestných, vzdušných, vodných a potrubných prostriedkov, schopných komplexne zabezpečiť celý rozsah prepráv v mieri a v čase brannej pohotovosti štátu s prihliadnutím na možné rozrušenia a straty vo vojne.
Kľúčové slová: dopravná logistika, obrana štátu, logistický reťazec, železničná doprava, cestná doprava, vodná doprava, potrubná doprava, letecká doprava.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Znižovanie nárokov na logistické zabezpečenie riadením spoľahlivosti výzbroje, techniky a materiálu
Autor: doc. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou-LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 40-46.
Jazyk: slovenský
ISBN: 80-88829-60-7
Anotácia: Na vojenskú techniku sú kladené vysoké nároky. Okrem konštrukčných taktických a technických požiadaviek je to aj aby bola schopná plniť požadované funkcie efektívne, bez porúch, s minimálnymi nárokmi na údržbu a pri minimálnych požiadavkách na logistické zabezpečenie. Obecný účel logistiky ozbrojených síl je disponovať potrebnými silami a prostriedkami logistického zabezpečenia vždy v požadovanom množstve, v danom okamihu na správnom mieste s vynaložením primeraných prostriedkov.
Kľúčové slová: logistika, ozbrojené sily, logistické zabezpečenie, účelové riadenie, náklady, dopravné náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Predpoklady vytvárania dopravno - logistických centier vo vnútrozemských prístavoch
Autor: Ing. Andrea Seidlová
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 112-114
ISBN: 80-88829-60-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vnútrozemské prístavy patria k prirodzeným miestam, vhodným pre budovanie dopravno-logistických centier. Pri rozhodovaní o umiestnení DLC v prístave by sa mali posudzovať predpoklady dané všeobecnými kritériami pre tvorbu DLC, ale i predpoklady vychádzajúce zo špecifických charakteristík prístavov. Tieto predpoklady sa týkajú predovšetkým polohy prístavu, vykonávaných činností a vybavenia.
Kľúčové slová: vnútrozemské prístavy, logistika, prístav, logistické centrum, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Informácie a informačné systémy vo vojenskej logistike niektorých armád NATO
Autor: pplk. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Vydavateľ: Zborník zo 4. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2001, FŠI, Žilina, 2001. str. 7-10
ISBN: 80-88829-66-6
Jazyk: slovensky
Anotácia: Zvyšovanie bezpečnosti informácií a informačných systémov je dlhodobou záležitosťou. Štruktúr, ktoré existujú dlhodobo majú vytvorené komplexné informačné systémy. Celý proces plánovania, tvorby, používania a hodnotenia týchto informačných systémov je dlhodobo vyhodnocovaný. Zber, spracovanie a distribúcia informácií je v logistických úlohách veľmi dôležitou súčasťou riešení. Z pohľadu našej armády a jej logistickej podpory je žiaduce vytvoriť funkčný model armádnej štruktúry, ktorý bude v platnosti dlhšie časové obdobie a prinesie tak možnosť implementácie vhodných informačných systémov.
Kľúčové slová: bezpečnosť, armáda, logistika, informačný systém, logistické zabezpečenie, krízový manažment, krízové riadenie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Simulačné modelovanie logistických procesov
Autor: doc. Ing. Alexej Chovanec, PhD., Ing. Zuzana Jamrichová
Vydavateľ: Zborník zo 4. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2001, FŠI, Žilina, 2001. str. 11-15
ISBN: 80-88829-66-6
Jazyk: slovensky
Anotácia: V každom logistickom systéme je možné definovať a vymedziť druhy logistiky podľa ich funkčného hľadiska, ktoré rozlišuje logistiku zaobstarávania, výrobnú, odstraňovania odpadu, skladovaciu, obchodnú, baliacu, distribučnú, prípadne ďalšie. Simulačné produkty umožňujú aktívne využívanie odborníkmi, ktorí sú priamo zodpovední za efektivitu organizácie, pričom sa nemusí jednať o skúsených simulačných expertov. Samozrejmosťou je práca v grafickom používateľskom prostredí. Nové požiadavky na vedomosti a zručnosti vyplývajúce z potrieb praxe musia byť premietnuté aj do prípravy študentov a celoživotnej prípravy odborníkov oblasti logistiky.
Kľúčové slová: simulačný proces, simulačný produkt, citlivostná analýza, logistické systémy, operačné plánovanie, diskrétne simulačné modely, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Objektivní výběr dodavatele
Autor: Ing. Radko Sedláček
Zdroj: Logistika 6/1999, 26-27.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Spôsob výberu najvhodnejšieho dodávateľa zaťažuje pracovníkov z rady zásobovačov ale aj vedenie podniku. Záujem o túto problematiku rastie hlavne s imidžom podniku a úrovňou jej organizácie, ale často tiež s prípravou na certifikáciu podľa normy ISO 9000. Príspevok definuje metódu, kde za premenné pokladá hlavne, dodaciu lehotu, presnosť dodávky, cenu, kvalitu a kompletnosť dodávky.
Kľúčové slová: cena, kvalita, presnosť dodávky, kompletnosť dodávky, norma, dodávateľ, zásoba, poistná zásoba, rabat
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: K problematice realizace ECR
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 5/1999, 9-10.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Koncept hospodárnej reakcie na správanie sa zákazníkov ECR (Efficient Consumer Response) je stále predmetom diskusií v odbornej literatúre, ale aj v praxi. Príspevok uvádza základné pravidla pre zavádzanie ECR a odhad možných budúcich dôsledkov tejto stratégie v národnom hospodárstve.
Kľúčové slová: ECR, zákazník, procesy, spokojnosť zákazníkov, riadenie kategórií (Category Management), EDI
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Logistika pro elektromotory
Autor: František Špičák
Zdroj: Logistika 6/1999, 29-31.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Rýchla premena závodu Siemens Elektromotory, s.r.o. sa dotkla celej štruktúry závodu, od zmeny samotnej výroby, cez zmeny technológií, zlepšenie pracovného prostredia, vybavenie jednotlivých pracovísk, po zavedení nového riadiaceho systému následné vybudovanie útvaru logistika. Príspevok definuje jednotlivé kroky vedúce k reštrukturalizácií podniku.
Kľúčové slová: technológia, logistika, riadiace procesy, skladovanie, zásoby, riadenie zásob, informačný systém, SAP R/3, servis
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004