Názov: Aj takto možno platiť
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 5/2005, str. 13
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje platobné karty, ktoré je možné používať pri platení za služby v doprave. Autor predstavuje platobné karty DKV, Viacard a Caplis, pričom pre každú uvádza okruh možnosti platby. V ostatnej časti príspevku je vyčíslené zníženie nákladov pri používaní týchto platobných kariet.  
Kľúčové slová: cestná doprava, platobná karta,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Produktionslogistik für Automobilhersteller. (Výrobná logistika pre automobilového výrobcu).
Autor:
Heinz Bamberger, Geschäftsführer BLG International Logistics, Bremen.
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5/2005, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Automobilový priemysel je priekopníkom globalizácie. Veľká firma OEMs (Original Equipment Manufacturers) sa koncentruje na podstatné právomoci projektovania,  montáže a predaja vozidiel. Finalizácia je redukovaná. O diely a komponenty sa stará celosvetovo veľký dodávateľ (Global Sourcing). Závody OEMs sú celosvetovo výrobne zamerané väčšinou na montážne pracoviská s určením pre určitú modelovú radu alebo špecializované výrobné závody pre zhotovovanie z dielov alebo motorov, ktorých komponenty sú opäť dodávané pre montáž od viacerých dodávateľov  z  viacerých svetadielov (Global Production). Tieto montážne linky zásobujú buď regionálne trhy alebo celkový svetový trh (Global Selling).
Kľúčové slová: Automobilový priemysel, Global Sourcing, finalizácia, montážné pracoviská, špecializované závody, Global Production, Global Selling.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2005
Názov: Elektronický výber mýta v SR
Autor: Ing. Ján Bado
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 5 - 11
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok stručne predstavuje výsledky riešenia výskumného projektu VÚD a.s. – Inteligentné dopravné systémy SR a bližšie sa zaoberá elektronickým výberom mýta na cestách v podmienkach SR. Približuje hlavné témy výskumného projektu: dopravné informácie pre vodičov, riešenie krízových situácií na križovatkách a podrobnejšie elektronické spoplatnenie ciest: architektúra systému EFC, ekonomiku cestnej dopravy z pohľadu správcu komunikácií a z pohľadu dopravcu, výšku mýtneho podľa Smernice 1999/62/ES v podmienkach SR, matematický model a výšku mýtneho akceptovateľného slovenskými dopravcami, návrh palubnej jednotky pre SR, návrh organizácie systému spoplatnenia v SR, ovplyvňovanie premávky pomocou poplatkov, rozšírenie riešenia do medzinárodného projektu CONNECT – sledovanie prepravy nebezpečného tovaru.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Pripravovaná legislatíva k zavedeniu elektronického výberu mýta v SR
Autor: JUDr. Rudolf Durdík
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 56 - 68
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku prípravy legislatívy v oblasti zavedenia elektronického výberu mýta v SR. V prvej časti popisuje súčasný stav a koncepciu spoplatnenia v SR a trendy a legislatívu v tejto oblasti v EÚ, pričom ponúka aj konkrétne príklady z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska.  V ostatnej časti príspevku je zhrnutie pravidiel platnej legislatívy EÚ s povinnosťou preberania do legislatívy SR a návrh legislatívnych opatrení pre zavedenie elektronického výberu mýta v SR a legislatívny zámer nového cestného zákona.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Život pneumatiky v doprave
Autor: Ing. František Hrubec – Ing. Juraj Cajchan
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 127 - 134
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informatívnym spôsobom pojednáva o technickom živote automobilových pneumatík. Poukazuje na zvláštnosti, za ktoré je možno považovať výber vhodnej pneumatiky pre konkrétne vozidlo. Zdôrazňuje význam starostlivosti o pneumatiky a vedenia informácií o ich prevádzke z hľadiska vlastných nákladov organizácie. Informuje o možnosti predĺženia životnosti pneumatík a zároveň poukazuje na potrebu ich odbornej likvidácie z hľadiska ochrany životného prostredia.
Kľúčové slová: cestná doprava, pneumatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Technická interoperabilita EFC systémov
Autor: Ing. Karol Hrudkay
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 135 - 140
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá interoperabilotou elektronických mýtnych systémov ako dôležitou vlastnosťou týchto systémov v rámci Európy. V úvode článku sa uvádzajú jednotlivé úrovne interoperability. V ďalšom sa rozoberajú prístupy k dosiahnutiu technickej interoperability, spôsoby realizácie komunikácie a možnosti dosiahnutia úrovne interoperability podľa použitého typu komunikácia na strane OBU i na strane systému. Posledná časť je venovaná procesom prebiehajúcich v EFC systémoch.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: RFID – technológia budúcnosti v logistike
Autor: Ing. Bronislav Kováč
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 198 - 200
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje princíp RFID s použitím obrázkov. V ostatnej časti rozoberá technické možnosti princípu RFID – transponder etiketu, plastový transporder a transporder visačku. Pre každé vyhotovenie uvádza popis riešenia s uvedením technických parametrov.
Kľúčové slová: RFID, identifikácia, kód
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Cestná doprava v rámci globalizácie a rozvoja regiónov a jej konkurenčná schopnosť
Autor: Prof. Ing. Jozef Královenský, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 203 - 209
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje súčasný globalizačný vývoj vo svete, čo spôsobuje nutnosť zaradenia dopravcov do logistických systémov. Autor v príspevku uvádza kroky, ktoré musí dopravca splniť, aby mohol byť zapojený do logistického reťazca. V ostatnej časti príspevku autor uvádza nové smery organizačných štruktúr.
Kľúčové slová: globalizácia, štruktúra, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Ekonomické posouzení zavedení mýtného v Praze
Autor: Ing. Zdeněk Říha, PhD. – Ing. Jan Dytrych
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 259 - 268
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: česky
Anotácia: Článok upravuje možnosti zavedenia mýtneho systému pre vjazd do centra Prahy, konkrétne pre oblasť Pražskej pamiatkovej rezervácie. Problematika je riešená komplexne, v príspevku je uvedená technológia pre snímanie evidenčných čísel vozidiel a autori sa tiež venujú ekonomickému zhodnoteniu systému z hľadiska nákladov, výnosov a ich ďalšieho využitia. V závere je článok doplnení SWOT analýzou.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Už o necelý rok
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 4/2005, str. 22
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje problematiku ciest a diaľnic elektronickým systémom, ktoré by mala Slovenská republika zaviesť už od roku 2006. V príspevku sú uvedené kategórie vozidiel, ktorých sa spoplatnenie týka, ako aj sadzby za ubehnutý kilometer. Autor taktiež uvádza dĺžku ciest, ktorá má byť v jednotlivých rokoch spoplatnená. V ostatnej časti príspevku sú uvedené výhrady k elektronickému spoplatneniu ciest od roku 2006.
Kľúčové slová: mýto, mýtne, náklady, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Aký má byť správny fleet manažér
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 9/2005, str. 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok definuje termín fleet manažéra, ktorý sa v ostatnom čase začína častejšie používať aj v SR. Podrobne uvádza postavenie a právomoci fleet manažéra, ako aj jeho zodpovednosť v dopravných a zasielateľských firiem, resp. firiem pôsobiacich v oblasti logistiky. V ostatnej časti príspevku sú uvedené požiadavky na osobu, ktorá by mala vykonávať pozíciu fleet manažéra.
Kľúčové slová: manažér, manažment, fleet manažér
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2005
Názov: Full Service Provider in Nordamerika. (Komplexný servis poskytovateľa v Severnej Amerike).
Autor: www.kn-portal.com
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4/2005, s. 10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Nevyhnutnosť,  stále komplexne a efektívne riadiť dodávateľské reťazce, záujem  o nové technológie a koncepcie dopravy, znižovanie logistických nákladov, najmä so zreteľom na rastúce presuny výroby koncentrované do Číny a Južnej Ameriky, posiľujú v Severnej Amerike trend k logistickému outsourcingu. Kühne Nagel v priebehu viac ako 50 rokov poskytuje na tejto pevnine, ako dobre etablovaný, komplexné ponuky a využitie tohoto obchodného potenciálu. V Kanade, Mexiku a spojenych štátoch Kühn Nagel s celkovým počtom 75 zasielateľských kancelárii, 40 logistických centier a s 1,1 miliónmi m2 skladovacej plochy, patria podnikatelia k najväčším poskytovateľom skladových plôch a kapacít na prekládku v severnej Amerike.
Kľúčové slová: poskytovateľ, komplexný servis, outsourcing, dodávateľský reťazec, logistické náklady, obchodný potenciál, logistické centrum, skladové plochy, prekládka
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2005
Názov: GEFCO pracuje na posílení své pozice ve střední a východní Evropě
Autor: Tomáš Johánek
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.39/2005, str. 10
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá plánmi francúzskej spoločnosti GEFCO, jednej z najväčších európskych poskytovateľov logistických služieb, rozvíjať svoje aktivity v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť GEFCO sa angažuje najmä v logistike pre automobilový priemysel, keďže je majetkovo spojená so skupinou PSA Peugeot Citroën. Článok informuje o regionálnych pobočkách spoločnosti, o ponuke jej služieb /distribúcia a príprava vozidiel, zasielateľstvo a kusová pozemná preprava a nakoniec logistika a nákladná námorná a letecká preprava/ a jej súčasných aktivitách v krajinách strednej a východnej Európy. GEFCO v Českej republike v poslednom čase otvorila nové distribučné centrum v priemyslovej zóne Kolín-Ovčáry, odkiaľ zaisťuje distribúciu vozidiel Peugeot a Citroën do západnej Európy.
Kľúčové slová: GEFCO, automobilová logistika, multimodálna ponuka
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: október 2005
Názov: Procesně orientované koncepty
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: V procesne orientovaných konceptoch spočívajú mimoriadne možnosti úspor. Dôkazom sú nemecké spoločnosti Siemens, Mercedes-Benz, Volkswagen, ktorí pracujú s optimalizačnými programami SUCCESS, TANDEM a KVP a majú nesporne kladný účinok. Príspevok charakterizuje tieto tri koncepty a popisuje ich doterajšie výsledky.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, materiálový tok, koncept
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: K nákupnímu managementu
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 9/1998, str. 37
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Kto sa chce udržať v konkurencii na stále globálnejších trhoch, musí dnes podrobiť kritickému testovaniu tiež zásobovacie činnosti v podniku. Obzvlášť stredné podniky často vykazujú v tejto oblasti najväčšie nedostatky. Východiskom zo zlého stavu môže byť nákupný management, ktorému sa venuje príspevok.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, benchmarking, produktivita, management
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Integrované spediční služby
Autor: Ing. David Ružička
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 8
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Jedným z charakteristických rysov súčasného prepravného trhu je vzrastajúci dopyt po komplexných logistických službách. Global Supply Chain Management je rodiaca sa forma komplexnej logistickej služby, ktorá je poskytovaná v rámci strategického partnerstva medzi podnikom a logistickým integrátorom. O tomto fenoméne je aj samotný príspevok.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, GSCM, EDI, zasielateľstvo
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Pořizovaní logistických zařízení
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 9
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Jedným zo znakov logistiky v podniku je stála zmena. Moderné logistické zariadenia musia byť pružné a prispôsobiteľné k novým výkonom a meniacim sa požiadavkám. Príspevok sa zaoberá možnosťami výberu zariadení a popisuje slabé miesta v procese zaobstarávania.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, zákazník
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Odpadová logistika – parádní záležitost
Autor: Ing. Václav Cempírek
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 15
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: V švajčiarskom kantóne Thurgau vyriešili problematiku odpadov vynikajúcim spôsobom. Príspevok popisuje výhody zavedenia nového dopravného systému ACTS, ktorý viedol  k úspore 600 tis. Km jázd v cestnej doprave, čím celkové logistické náklady klesli o 4% a počet zberných automobilov sa znížil zo 17 na 9 automobilov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, ACTS, cestná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Zlepšování existujícich skladu
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 7-8/1998, str. 47
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Niektoré sklady spôsobujú príliš vysoké prevádzkové náklady, pretože buď sú technicky a organizačne zastarané, alebo ich štruktúra jednoducho nezodpovedá požiadavkám moderného podniku. Príspevok rieši základný a dosť závažný problém, s ktorým je možné sa stretnúť a to reorganizáciu existujúceho skladu. Akým spôsobom reorganizovať existujúci sklad je predmetom článku.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, skladovanie, sklad, skladové zásoby, skladovacia technika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Přibývá logistických center s okruhem působnosti pro více zemí
Autor: Ing. Martin Fořt
Zdroj: Packaging a transport (mesačník), máj – jún 2005, str. 50
Vydavateľ: Richtr & Co., s.r.o.
ISSN: 1211-9202
Jazyk: český
Anotácia: Ing. Fořt informuje vo svojom článku o logistickej konferencii Eastlog. Z príspevkov vybral:
- Disproporcie medzi jednotlivými druhmi dopravy, prepravnými výkonmi a stavom dopravnej infraštruktúry v ČR.
- Multimodálny balíkový terminál pre niekoľko krajín v strednej Európe bude v Bratislave.
- Logistické centrá s pôsobnosťou v niekoľkých krajinách sa budujú aj v ČR.
Trend umiestňovať logistické centrá do okolia hlavných miest sa mení a presúva sa do menších miest, ktoré majú strategickú polohu v regióne.
Kľúčové slová: logistické centrum
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 SLOVAKIA
Zaradené: júl 2005