Názov: Logistika v NATO
Autor: por. Ing. Martin Rejzek, doc. Ing. Petr Hajna, CSc.
Zdroj: Logistika 6/1999, 45-47.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Využitie progresívnych technológií v dopravno zásobovacích systémoch logistickej podpory v armádach NATO sa s veľkým úspechom osvedčilo. Samotný príspevok zoznamuje čitateľa s logistickým zabezpečením v jednotlivých armádach NATO. Definuje jednotlivé systémy aplikované pri mobilizácií vojska na miesto zásahu.
Kľúčové slová: NATO, logistika, dopravné systémy, zásobovanie, prepravný systém, logistický systém, systém GPS.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Zapojení logistiky do systemtického rozvíjení podnikateských činností ve výrobním podniku
Autor: Ing. Josef Komárek
Zdroj: Logistika 4/1999, 15-16.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok vznikol na základe niektorých riešení v podnikovej praxi, kedy boli zadané úlohy na systematické utriedenie činností zameraných na rozvoj podnikania. Z pohľadu logistiky ostáva však ešte veľa práce. Logistika vo výrobných podnikoch môže byť zapojená do mnohých činností, napr. v energetike, odpadová logistika, dopravná logistika, zásobovacia logistika, distribučná logistika.
Kľúčové slová: distribučná logistika, odpadová logistika, dopravná logistika, zásobovacia logistika, podnik, podnikanie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Logistická centra v řetezcích s mezinárodní kamionovou dopravou
Autor: Otakar Jermář
Zdroj: Logistika 3/1999, 12-13.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Konečným cieľom riešenia je prepojenie finálneho výrobcu s jeho dodávateľmi a s distribučnými a obchodnými partnermi až po konečných zákazníkov celistvým logistickým reťazcom, ktorý sa rozširuje aj na spätné toky reklamovaného tovaru a toky obalov a odpadov k recyklácií, ďalej prepojenie a logistické zladenie služieb s podnikovým vývojom a marketingom.
Kľúčové slová: distribučné centrum, logistické centrum, dodávateľ, odberateľ, odpadové hospodárstvo, kamiónová doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Světová logistika – budoucnost dodavatelského řetězce
Autor: Ing. David Růžička
Zdroj: Logistika 3/1999, 22.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Rýchle a zásadné premeny v štruktúre a potrebách managementu medzinárodných dodávateľských reťazcov dnes vytvárajú enormný tlak na poskytovateľov logistických služieb, hlavne pokiaľ ide o úplne a komplexné uspokojovanie potrieb zákazníkov. Príspevok rozoberá štúdiu v oblasti poskytovania logistických služieb a následnou spokojnosťou zákazníkov.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, dodávateľ, odberateľ, zákazník, spokojnosť zákazníka, podnik, dopravný trh
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Outsourcing není v koncích – ale bude těžší
Autor: (ce) podľa zahraničného tisku
Zdroj: Logistika 1/2000, str. 8
ISSN: 1211-0957
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
Jazyk: český
Anotácia: Outsourcing pre výrobcu a podnikateľa v logistike znamená predovšetkým zbaviť sa prebytočných výrobných potrieb, aby sa mohli lepšie a viac sústrediť na tie činnosti, ktoré sú pre ich funkciu rozhodujúce. Článok popisuje metodiku outsourcingu v Nemecku.
Kľúčové slová: outsourcing, náklady, logistické náklady, fixné náklady, dodávateľský reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Ideální logistický podnik budoucnosti
Autor: (ce) podľa zahraničného tisku
Zdroj: Logistika 1/2000, str. 13
ISSN: 1211-0957
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
Jazyk: český
Anotácia: Tradičnými oblasťami nasadzovania logistických podnikov v potravinárskom obchode sú vedľa vybavovania dovozov predovšetkým regionálne, z časti i národné dopravné procesy medzi miestami skladov a maloobchodnými predajňami. Príspevok sa zaoberá hľadaním odpovede na problém ideálneho logistického partnera.
Kľúčové slová: logistický partner, potravinársky priemysel, zásobovanie, logistické centrum, podnik služieb
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Po vstupe do EÚ budú zasielatelia prepúšťať
Autor: MDPT SR
Zdroj: Dopravné noviny TRANSPORT 12-13/2003,str.24
Vydavateľ: LUXUR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odborne ladený článok prakticky poukazuje na strategické riešenie problemov v oblasti zasielateľstva po vstupe Slovenska do EÚ. Príspevok obsahuje hľadanie nových spôsobov realizácie činnosti zasielateľských firiem. Ich cieľom je zmierniť dopad negativnych vplyvov, ktoré so sebou prináša vstup do EÚ.
Kľúčové slová: logistické služby, tuzemská distribúcia, podporné programy, licencie pre podnikateľov v medzinarodnej preprave
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: február 2004
Názov: Predikcia distribučných procesov
Autor: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 191
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Český
Anotácia: Distribučná logistika obsahuje materiálové a informačné vzťahy medzi výrobcami a zákazníkmi. Je významnou súčasťou marketingového mixu podnikateľov a ovplyvňuje bezprostredne úžitok zákazníka. Je stále dôležitejšie dostať sa prostredníctvom zákazníkov ku konečnému spotrebiteľovi. Na jednej strane prichádza väčšina nových postupov z podnetu konečných spotrebiteľov, na druhej strane „plánujú“ zákazníci budúcich zákazníkov.
Kľúčové slová: Distribúcia, prospech zákazníka
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Projektový management a logistika
Autor: Doc. Ing. František Kalousek, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 105
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Český
Anotácia: Článok opisuje postavenie drevospracujúceho priemyslu a lesného hospodárstva v Českej republike a základné logistické ciele v tejto oblasti.
Kľúčové slová: Logistika, podniková stratégia, projektový manažment, ponuka, dopyt
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Počet kariet v logistickom systéme kanban
Autor: Prof. Ing. Branislav Mičieta PhD.; Ing. Milan Botka
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 145
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Hlavným cieľom článku je ukázať ako navrhnúť podporný systém pomocou matematického prístupu. Podporný systém je reprezentovaný pomocou systému Kanban. Článok obsahuje krátke prípadové štúdie, ktoré ukazujú ako Kanban systémy pracujú. Časť článku je vyhradená produkčnému systému Toyota, pretože metóda podpornej produkcie bola prvýkrát aplikovaná v Toyote.
Kľúčové slová: Kanban, dielenské riadenie, ťahové systémy, signálna hladina, výrobná dávka, bezpečnostný koeficient, Kanban karty
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Uplatnenie princípov logistiky pri použití harvestorových technológií
Autor: Ing. Václav Kupčák, CSc
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 115
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Český
Anotácia: Priame a nepriame prínosy Harvestorových technológií ako prejednávanej súčasti logistického reťazca v lesníctve ukazuje na skrátenie času celkových výrobných procesov a na zníženie množstva práce v procesoch. Článok sa zaoberá metodikou prístupu k identifikácii a kvalifikácii týchto aspektov.
Kľúčové slová: Technologická príprava lesnej produkcie, harvestorová technológia, logistický reťazec, pohyblivý kapitál
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Logistik für Automobilindustrie (Logistika pre automobilový priemysel).
Autor: Hans-Jörg Hager, Vorzitzender des Vorstandes der Schenker Deutschland AG.
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 44/2002, s. 4
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Schenker Deutschland AG, zabezpečuje logistické dodávky pre nemecký automobilový priemysel a podnikom dodávajúcim automobily. Ako partner zabezpečuje výrobne závody na celom svete. Schenker AG je špecializovaný na riadenie komplexných materiálových tokov od odosielateľa až k preberajúcemu podniku. Pri logistickom riešení pre zákazníkov z automobilového priemyslu a dodávateľov automobilov, sa opiera o jedinečné výhody siete, ktorá má cez 1 000 pracovísk na celom svete. Logisticke centrum a terminál prístave Emden, zabezpečuje prepravné služby pre viac ako 40 výrobných závodov Volkswagen AG, prepravu dielov do výrobných závodov v Brazílii, Mexiku, južnej Afrike, Číne a Thajsku.
Kľúčové slová: automobilový priemysel, materiálový tok, logistické riešenie, informačné a komunikačné technológie, riadenie a plánovanie, konsolidačné centrum, logistické centrum.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Die Supply Chain im Griff. (Supply Chain v schopnostiach).
Autor: Detthold Aden, BLG Chef
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 48/2002, s. 5
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Autologistika je nosným pilierom týkajúci sa rastu stratégie BLG Logistik Group. Tri vlastné firmy a celú auto produkciu riadi Supply Chain. V automobilovej logistike má kompetencie Lead Logistics Provider (LLP). S troma firmami: BLG Automobil Logistics, BLG Auto Tec a BLG International ponúka firmám automobilového a dodávateľského priemyslu vykonávanie celého spektra služieb, od celosvetového obstarávania častí, cez montáž komponentov, konzervovanie a vytvrdzovanie časti karosérie až k baleniu a dodatočnému vybaveniu celého vozidla. Nové objednávky so značným objemom bude vykonávať loogisticko dodávateľské centrum v Grazi (Štajerký Hradec), kde od r. 2003 budú montované modely pre troch renomovaných európskych výrobcov.
Kľúčové slová: Supply Chain, Lead Logistics Provider (LLP), automobilová logistika, logisticko dodávateľské centrum.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Die Tops und Flops der Logistik. (Vrcholy a neúspechy logistiky).
Autor: Heinz van Saanen
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 49/2002, s. 8
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika rozhoduje nad šťastím a nešťastím celých oborov. Mnohé projekty stroskotali ako neúspešné, iné neboli nikdy vybraté, iné zasa ostali visieť na „hodvábnej niti“.
Článok analyzuje príčiny úspechov a neúspechov logistiky v rôznych rakúskych firmách. Samostatne sú vyznačené rakúske aktuálne Top-projekty: SPAR-Grupe, ÖBB a DM-Grupe.
Štúdia Európskej logistickej asociácie, jasne ukázala, že logistika je zázračná zbraň, kvôli ktorej, lusknutím prstov dochádza k znižovaniu nákladov. Logistika je oblasť podnikania s maximálnym znižovaním nákladového potenciálu.
Kľúčové slová: logistika, logistické projekty, Top-projekty, logistická asociácia.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Systém environmentálneho riadenia ako nástroj k znižovaniu logistických nákladov
Autor: Ing. Peter Majerčák
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Podniky na Slovensku sú vystavené tlaku globalizácie a úspešne môžu prekonať problémy iba vtedy, ak sa týmto trendom rýchlo prispôsobia. Mnoho problémov na operatívnej úrovni logistického riadenia vzniká preto, že dopady špecifických rozhodnutí tak priame, ako aj nepriame, nie sú zohľadnené na úrovni podnikového systému ako celku.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Evropská dopravní politika a strategie logistiky
Autor: Ing. Jaroslav Procházka
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: český
Anotácia: článok je zameraný na aktuálnu tému vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie so špeciálnym dôrazom na problémy dopravy, ich implikácie, dopady na stratégiu logistiky a operácií nákladnej dopravy. Týka sa novej európskej dopravnej politiky s jej tromi hlavnými prioritnými akciami, úlohou kombinovanej dopravy a logistiky.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Dopravná logistika v zahraničných misiách Ozbrojených síl SR
Autor: pplk. Ing. Miroslav Školník, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Úspech každej krajiny pri zabezpečovaní svojich jednotiek v rámci operácií NATO a na podporu mieru v rámci OSN je podmienený stavom ľudských, finančných a hmotných zdrojov. Z toho vyplýva aj úloha dopravy ako celku - zabezpečiť uspokojenie prepravných požiadaviek jednotiek OS SR pôsobiacich mimo územia SR. Článok definuje dopravnú logistiku v Ozbrojených silách SR.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Európska logistická asociácia - medzinárodné fórum pre spoluprácu a výmenu informácií v oblasti logistiky
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Snaha o znižovanie nákladov, zlepšovanie kvality realizovaných výkonov, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a rast podielu na trhu vedie k čoraz širšiemu uplatňovaniu logistiky a k zavádzaniu moderných systémov do celého logistického reťazca. Medzinárodná spolupráca a výmena informácií i v oblasti logistiky je dnes nevyhnutnou podmienkou uplatnenia sa na európskom i celosvetovom trhu.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Doprava a logistika v SCP Ružomberok, a.s.
Autor: Ing. Milan Hurtešák
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvyšovanie cien energií majú veľký vplyv na chovanie sa zákazníkov, čo následne vyvoláva tlak na produkciu rastom efektívnosti a intenzifikáciu reprodukčného procesu. Ako príklad chápania a aplikácie logistiky v praxi uvedieme príklad jedného z najväčších producentov papiera a celulózy na Slovensku, SCP Ružomberok, a.s.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Ukazatelé nákladovosti nákupu a jejich význam pro řízení podniku
Autor: Dr. Ing. Xenie Lukoszová, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 24
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje jednotlivé ukazovatele pri riadení podniku v oblasti nákladov spojených s logistickými činnosťami. Rozoberá jednotlivé nákupné náklady podľa štruktúry ich vzniku. Uvedené ukazovatele nákladovosti nákupu možno za účelom analýzy, kontroly a znižovania nákladovosti nákupu úspešne použiť v podnikoch, ktoré pracujú v zásobovacích režimoch typu Just-in-Case.
Kľúčové slová: nákupné náklady, logistické náklady, náklady na skladovanie, doba obratu zásob, náklady deficitu zásob, poistná zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004