Názov: Logistická centra
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD., Ing. Rudolf Kampf
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 27
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok rozoberá jednotlivé výhody spolupráce vyplývajúce z prevádzky logistického centra a prínosy vzniku pre spoločnosť. Autor rozoberá nákladné princípy fungovania logistického centra. Ilustruje jednotlivé prvky logistickej obsluhy zákazníkov.
Kľúčové slová: logistické centrum, dopravná logistika, zasielateľ, dopravca, prepravca, prepravný systém
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Úroveň logistických služeb v ČR
Autor: Ing. Josef Chvojka, manažér projektu LOGISTIKA 2001
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 28
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok dokumentuje úroveň poskytovania logistických služieb najvýznamnejších poskytovateľov v Českej republike za rok 2000. Príspevok rozoberá štúdiu „Poskytovatelé logistických služeb“ Českou Obchodnou Kanceláriou, s.r.o., ktorá má s prieskumom logistického trhu bohaté skúsenosti.
Kľúčové slová: logistika, logistické poradenstvo, manipulačná technika, colné služby, zákaznícke portfólium, prieskum trhu
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Skrytý potenciál reverzní logistiky
Autor: Ing. Radoslav Škapa, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 38
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá často nedocenenou problematikou reverznej logistiky, teda inými slovami logistiky v chápaní spätných tokov. Definuje reverzný tok ako doplnok klasického hodnotového reťazca v logistike.Dôležitosť reverznej logistiky je deklarovaná aktivitou EÚ, ktorá prostredníctvom grantov podporuje výskum riadenia spätných tokov.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, reverzná logistika, green logistics, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Logistika a konkurenční řízení firmy
Autor: Ing. Jaroslav Král, CSc., ŽU, FRI
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 31
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje aplikácií logistických riešení, ktoré sú prostriedkom ovplyvňovania miery zisku z hľadiska úspor celkových nákladov. Konkretizuje možnosti redukcie zásob vo všetkých logistických segmentoch v prostredí podniku.
Kľúčové slová: plánovanie podnikových zdrojov ERP, pokročilé plánovanie a rozhodovanie ASP, systém riadenia zásob dodávateľom VMI, obrátka aktív, logistics management
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Realizácia INCOTERMS 2000 v doprave
Autor: JUDr. Miroslav Šubert
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2002; str. 21 - 5/2002; str. 16,17 - 6/2002; str. 18 – 7/2002; str. 15,16 – 8/2002; str. 18 – 9/2002; str. 18 – 10/2002; str. 18 – 11/2002; str. 19 – 12-13/2002; str. 21 – 14/2002; str. 18 – 15-16/2002; str. 22 – 17/2002; str. 17 – 18/2002; str.20 – 19/2002; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok v čísle 4 rozoberá podmienky používania dodacích doložiek INCOTERMS 2000 pričom popisuje zmeny, ktoré prináša nové znenie doložiek. Ďalej autor rozoberá možnosti uplatňovania iných dodacích doložiek a prechod nebezpečenstva a nákladov z predávajúceho na kupujúceho. V čísle 5 sú rozobraté možnosti zmeny prepravnej zmluvy, balenie tovaru a jeho kontrola. Autor sa v tejto časti venuje aj elektronickej výmene dát ako náhrady za vystavovanie prepravných dokladov. V ostatnej časti príspevku a v pokračovaní v čísle 6 a 7 autor rozoberá pripomienky k jednotlivým doložkám. Čísla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 ďalej pojednávajú o udeľovaní dopravného príkazu, postavení dopravcu a jeho funkcie a zvláštnosti jednotlivých odvetví v medzinárodnej doprave.
Kľúčové slová: dodacie doložky, Incoterms,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Zasadali riadiace orgány FIATA
Autor: Miriam Pokorná – Ing. Dušan Lalík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2002; str. 16,17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá výsledky zasadania riadiacich orgánov FIATA, na ktorom sa zúčastnili aj delegáti zo SR. Príspevok rozoberá výsledky osobitne za jednotlivé výbory: pre multimodálnu dopravu; pre colné záležitosti; výbor pre nákladnú leteckú dopravu. Podstatná časť príspevku je venovaná aj cestnej a železničnej doprave. V ostatnej časti je venovaná pozornosť poradným orgánom: pre vzdelávanie; pre styk s verejnosťou; pre právne záležitosti; pre informačné technológie.
Kľúčové slová: FIATA
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: FIATA konosament (FIATA FBL)
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2002; str. 17,18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje používanie konosamentu FIATA FBL pre multimodálnu prepravu, pričom podrobne rozoberá podmienky jeho vystavenia ako aj postavenie zasielateľa, ktorý takýto dokument vystavil. V príspevku sú ďalej rozobraté podmienky zodpovednosti zasielateľa za zásielku osobitne ak preprava zahŕňa a nezahŕňa námorný alebo riečny úsek. Ostatná časť príspevku je venovaná podmienkam poistenia zasielateľa, ktorý vystavuje konosament FIATA FBL.
Kľúčové slová: FIATA, FBL, multimodálna preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Medzinárodné zasielateľské dokumenty a formuláre
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2002; str. 16, 12-13/2002; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poskytuje v prvej časti prehľad o dokumentoch a formulároch používaných v zasielateľstve, ktoré autor rozdelil do dvoch časti: medzinárodné zjednotené dokumenty FIATA a medzinárodne zavedené formuláre FIATA. V ostatnej časti príspevku uvedeného v čísle 11 autor podrobne rozoberá dokument FIATA FCR, jeho použitie a vypĺňanie. V čísle 12-13 autor rozoberá doklady FIATA FWR, FIATA FWB, FIATA FFI, FIATA SDT a neutrálny letecký náložný list AWB.
Kľúčové slová: FIATA, FCR, dokumenty
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: ...A preto nepočítajte len kilometre!
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2002; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výpočtu prepravného, pričom poukazuje na to, že kalkulácia vlastných nákladov nemôže zohľadňovať iba kilometrickú vzdialenosť, ale musí taktiež zohľadňovať čas, ktorý je rovnako veľmi významným nákladovým faktorom. Autor poukazuje na objem fixných nákladov pri prepravnom, ktoré sú závislé na čase, pričom svoje tvrdenie dokazuje konkrétnym príkladom. V ostatnej časti je rozoberaná kalkulácia s tzv. príspevkom na úhradu, ktorá započítava do kalkulácii spomínané fixné náklady.
Kľúčové slová: kalkulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Uplatnenie železničnej nákladnej dopravy v logistickom systéme
Autor: Ing. Jozef Gašparík; Ing. Pavol Meško
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 75
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom článku je predstaviť úlohu dopravy v logistike a niektoré aspekty podieľajúce sa na nákladnej železničnej doprave v logistickom reťazci. Železničné spoločnosti musia zvážiť výhody železničnej dopravy a prispôsobiť ich požiadavkám zákazníkov.
Kľúčové slová: Logistický systém, logistický reťazec, kvalita prepravy, železničný dopravný podnik
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004
Názov: Logistika a skupinová technológia
Autor: Ing. Štefan Gregorička; Ing. Radoslav Valovič
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 81
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozmach logistiky a jej metód spôsobil veľký boom v oblasti výroby a služieb. Začalo sa vo veľkom hovoriť o optimalizácií, efektívnosti, uspokojení potrieb zákazníka a samozrejme aj o znižovaní nákladov. Sledujú sa aj tie najmenšie kroky a hľadajú sa možné miesta, kde by sa niečo dalo vylepšiť, optimalizovať. Vo výrobe na pomoc prichádza skupinová technológia, ktorá za sebou prináša sprehľadnenie a usporiadanie výroby, minimalizovanie neproduktívneho času a zlepšenie kontinuity materiálového toku, efektívnejšie využívanie výrobných kapacít, znižovanie zásob rozpracovaných výrobkov, a ďalšie pozitívne efekty, ktoré v súčasnom konkurenčnom prostredí nemusia byť až také zanedbateľné.
Kľúčové slová: Logistika, skupinová technológia, výroba, kódovanie, triedenie, klasifikácia, podobnosť
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004
Názov: Dokonalé služby – cieľ logistických systémov
Autor: Doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 100
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: český
Anotácia: Článok je založený na výsledkoch skúmania situácie firiem na južnej Morave. Dnešní zákazníci a spotrebitelia stanovujú konštantnú výšku požiadaviek na kvalitu servisu poskytnutého im od ich dodávateľov. Ako naznačuje trend, logistické výsledky, ktoré nezahŕňajú marketingové stratégie obchodov, musia mať vyššie priority. Tento jav bol hlavnou príčinou pre definovanie podmienok na perfektné dodanie a na budovanie hodnoty poskytovanej zákazníkovi.
Kľúčové slová: Perfektné dodanie, hodnota poskytovaná zákazníkovi, logistický servis
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: január 2004
Názov: Informácia o doprave v logistických systémoch
Autor: Šulgan Marián
Zdroj: Horizonty dopravy č. 1/2002, ročník X. Výskumný ústav dopravy v Žiline, s. 27 – 29.
ISBN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Doprava z pohľadu riadenia obehových procesov je už prekonaná, preto je sledovaná vo všetkých jej úrovniach, t.j. z pohľadu logistiky a maximalizácie efektívnosti obehových procesov. Na to bol vytvorený riadiaci systém, ktorý optimalizuje celkový efekt obehového procesu, tzv. logistický systém.
Kľúčové slová: dopravný systém, logistický systém, prepravný trh
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004 
Názov: Vojenská logistika v medzinárodných misiach
Autor: Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD., Ing. Andrea Seidlová
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 17
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Český
Anotácia: Článok oboznamuje so zásobovaním vojenských jednotiek umiestnených na území iných štátov. Zásobovanie tu predstavuje logistický reťazec, ktorý dynamicky prepája požiadavky jednotky s dodávateľskými subjektami umiestnenými v Českej republike.
Kľúčové slová: Zásobovanie, vojenská logistika
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Logistické zabezpečenie pri hasení lesných požiarov
Autor: Ing. Ľubica Čahojová, Doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 20
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok analyzuje problematiku lesných požiarov z pohľadu logistického zabezpečenia. V prvej fáze popisuje informačné systémy (ohlásenie požiaru a s ním súvisiace informácie), v druhej fáze zabezpečenie potrebného množstva síl a prostriedkov (požiarnikov, požiarnej techniky a hasiacich látok) a v tretej fáze nasadenie síl a prostriedkov na likvidáciu lesného požiaru.
Kľúčové slová: Informačné systémy, materiálne zabezpečenie
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Vzťah medzi logistikou, dopravou a ekonomikou
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 101-104
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok definuje logistiku, informuje o úlohe logistiky v ekonomike, zdôrazňuje prínos času a miesta, konkurenčný tlak v globálnej ekonomike v oblasti riadenia logistických procesov preferuje koncepciu celkových nákladov.
Kľúčové slová: Logistika, ekonomika, konkurencia, globálna ekonomika, logistické procesy, celkové náklady.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Vývojové trendy v cestnej doprave v SR pred vstupom do EÚ
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 313-316
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o aktualizácii a rozpracovaní zásad štátnej dopravnej politiky SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 21 z dňa 12. 1. 2000, približuje európsku dopravnú politiku do r. 2010, zameriava sa na požiadavky, kladené na cestnú dopravu a trvalo udržateľný rozvoj a uvádza najvýznamnejšie trendy v pravidelnej verejnej hromadnej osobnej doprave.
Kľúčové slová: Štátna dopravná politika, európska dopravná politika, cestná doprava, trvalo udržateľný rozvoj, pravidelná verejná hromadná osobná doprava.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Po vstupe do EÚ budú zasielatelia prepúšťať
Autor: (mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2003; strana 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá stratu pracovných miest a zníženie tržieb zasielateľských firiem z dôvodu odbúrania administratívy po vstupe SR do EÚ. Príspevok v ďalšej časti opisuje uplatnenie uvoľnených kapacít zasielateľských firiem, ktoré sa môžu uplatniť v oblasti daňových skladov, v zbere štatistických informácií pre Intrastat ale predovšetkým vo výraznom náraste logistických služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Kľúčové slová: zasielateľstvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Skúsenosti so spoluprácou v rámci medzinárodných logistických reťazcov (Zkušenosti se spoluprací v rámci mezinárodních logistických řetězců)
Autor: Ing. František Kyncl
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj, ŽU v Žiline, 19. – 20. 6. 2003, strana 100
Vydavateľ: Žilinská univerzita - EDIS - vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-093-1
Jazyk: čeština
Anotácia: Autor v článku prezentuje vlastné skúsenosti so spoluprácou v rámci medzinárodných logistických reťazcov. Uvádza základné princípy a podmienky pre dosiahnutie úspechu v oblasti poskytovania komplexných logistických služieb. Definuje tiež jednotlivé kroky pri riešení logistického projektu zákazníka. Kladie dôraz na význam informačných a komunikačných technológií v rámci logistických reťazcov.
Kľúčové slová: logistický reťazec, kvalita, služba, proces, operátor, informačný systém,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Väzby riadenia a rozvoja ľudského potenciálu a podnikovej ekonomiky
Autor: Ing. Martina Blašková, PhD.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 20
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na základné rozdiely medzi vyvinutým ľudským potenciálom a logistikou v podmienkach organizácie. Zvlášť poukazuje na vzťah medzi odbornými oblasťami organizácie a uplatňovaním interného a externého zákazníckeho prístupu. Článok tiež obsahuje časť o špeciálnom osobnostnom profile logistického manažéra.
Kľúčové slová: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, podniková logistika, zákaznícky prístup
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003