Názov: Při výstavbě veřejného logistického centra ve Štýrském Hradci se osvědčil systém PPP
Autor: Ing. Ivan Novák, CSc.
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.45/2005, str. 4 a 5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: V mnohých európskych krajinách vznikajú v poslednom čase s významnou finančnou podporou z verejných zdrojov verejné logistické centrá. V rozsiahlom článku sa dočítame o vzniku logistického centra s názvom Cargo Centrum Graz, vybudovanom neďaleko rakúskeho mesta Graz (Štýrsky Hradec). Z článku sa dozvieme, čo všetko sprevádzalo vybudovanie takéhoto centra, čo ovplyvnilo výber jeho umiestnenia, akým spôsobom bola výstavba financovaná – spolupráca verejného a súkromného sektora, aké služby areál poskytuje, všeobecné zásady pre správne fungovanie takýchto centier, jeho výhody a mnoho iných zaujímavých informácií.
Kľúčové slová: verejné logistické centrá, dopravné napojenie, logistické služby
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: TNT převzala českou společnost IHS Noční Expres
Autor: pat
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 4/2006, str. 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok prináša informáciu o prevzatí spoločnosti IHS Noční Expres holandskou expresnou a logistickou spoločnosťou TNT. IHS v Českej republike a na Slovensku poskytuje distribučné služby s prepravou cez noc, pôsobí na trhu od roku 1991 a jej zákazníkmi sú najmä firmy z oblasti automobilového a elektronického priemyslu. Po viac než desaťročnej vzájomnej spolupráci obidvoch firiem dochádza k začleneniu IHS do siete TNT Innight, ktorá umožňuje nočné doručovanie zásielok takmer po celej Európe. Táto akvizícia predstavuje ďalší krok TNT v realizácii zámeru zvýšiť svoj vplyv na trhoch strednej a východnej Európy a celosvetovo sa sústrediť na expresnú prepravu a dopravu všeobecne, s čím súvisí aj avizovaný predaj jej logistickej divízie.
Kľúčové slová: akvizícia, distribúcia cez noc, TNT
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006
Názov: Tochtergesellschaft in Kanada. (Dcérska spoločnosť v Kanade).
Autor: www.rohling.com
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2005, s. 26
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Transkontinentálny logistický podnik Rôhling &Co. expanduje do Severnej Ameriky. Spoločne s ich rakúskym spoločníkom  "Gebr. Weiss" zakladá brémsky podnik novú dcérsku spoločnosť v Kanade so sídlom v Toronte. Od septembra 2005 zastupuje Röhling americká dcérska spoločnosť  s novou kanceláriou v Atlante. V januári 2006 odštartujete medzinárodný logistický podnik tiež v San Francisku. Tým bude Röhling zastúpený na ôsmych miestach v Severnej Amerike.
Kľúčové slová: transkontinentálny logistický podnik, dcérska spoločnosť, spoločník
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2006
Názov: Soudní vymáhání přepravného.
Autor: JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2005; str. 21-23
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje postup dopravcu v prípade, že zo strany prepravcu (odosielateľa alebo príjemcu tovaru) nemôže vymôcť úhradu poskytnutých a fakturovaných služieb. Autor sa podrobne venuje definovaniu prepravného, upomienke prepravného a pokusu o zmier. Ak prepravca neuhradí faktúru za prepravu aj po týchto krokoch, v ďalšej časti sa príspevok zaoberá náležitosťami súdneho vymáhania prepravného. Podrobne je rozobratá žaloba, súdny poplatok a taktiež náklady na právne zastupovanie advokátom.
Kľúčové slová: prepravné, CMR, faktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Transfinance
Autor: Jiří Matula
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2005; str. 44
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje možnosť získania prostriedkov pre chod spoločnosti. V prvej časti príspevku sú uvedené problémy, ktoré vznikajú meškajúcou splatnosťou faktúr, v druhej časti je, ako možnosť riešenia tohto problému, ponúkaná služba faktoring. Okrem uvedenia výhod použitia faktoringu, súčasťou príspevku je aj vzorový výpočet nákladov, ktoré musí znášať pri faktoringu dopravca za nevymožiteľnú pohľadávku.
Kľúčové slová: prepravné, faktoring
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Výkyvy cen nafty už nemusí být problémem
Autor: Tomáš Blažejovský
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2005; str. 56
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje možnosť, pri ktorej dopravná firma môže uzavrieť s bankou zmluvu, prostredníctvom ktorej si garantuje výšku cien pohonných hmôt. V príspevku je uvedená spoločnosť, ktorá poskytuje tieto služby. Súčasťou príspevku je schéma fungovania popisovaného riešenia a rozhovor s prevádzkovateľom takejto služby, v ktorom odpovedá na položené otázky.
Kľúčové slová: prepravné, nafta, benzín
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Logistiku náhradních dílů MAN převzala TNT Logistics
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.42/2005, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Nemecký výrobca úžitkových vozidiel MAN Nutzfahrzeuge v lete reštrukturalizoval logistiku náhradných dielov v Európe. Z príspevku sa dozvieme, že distribúciu náhradných dielov pre spoločnosť MAN od júla zaisťuje 6 regionálnych skladov. Výstavbu a prevádzku troch z nich - v Taliansku, Velkej Británii a severnom Nemecku – bude riadiť spoločnosť TNT Logistics. Súčasne TNT prevzala prepravu súčiastok v Škandinávii, Poľsku, Holandsku a Belgicku, keď prevažnú časť dodávok bude zabezpečovať v režime „v rovnaký deň“ alebo „cez noc“. Nová organizácia distribúcie by mala prispieť k zníženiu stavu zásob u MAN Group a zlepšiť zásobovanie autorizovaných servisov.
Kľúčové slová: distribúcia náhradných dielov, režim dodávok
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: december 2005
Názov: „O podpoře veřejné logistiky bude vláda jednat koncem roku“
Autor: Pavel Toman
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.45/2005, str. 1 a 3
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Ministerstvo dopravy ČR pripravuje projekt podpory logistiky z verejných zdrojov. V priebehu niekoľkých rokov by tak v Českej republike mohli vzniknúť logistické centrá založené na spojení verejných prostriedkov a súkromného kapitálu. Z rozhovoru s riaditeľom odboru stratégie Ministerstva dopravy ČR Ing. Ondřejem Jaškem sa napríklad dozvieme ciele uvedeného projektu, jeho vývoj a tiež v akom časovom horizonte by mohli vzniknúť prvé logistické centrá a kde budú umiestnené.
Kľúčové slová:  logistické centrá, verejné zdroje, štátna podpora
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: december 2005
Názov: Ekológia a daň z motorových vozidiel
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 21/2005; str. 26-27
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje situáciu po prijatí zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v oblasti dane z motorových vozidiel, o výške ktorej a výnimkách z jej platenia dnes rozhodujú samosprávne kraje. V príspevku je definované poslanie dane z motorových vozidiel a jej vzťah k externým nákladom dopravy. Príspevok uvádza prístup v Banskobystrickom kraji, ktorý jediný v SR daňovo zvýhodňuje ekologickejšie vozidlá. Príspevok je doplnení o dva grafy. Prvý porovnáva výšku dane v jednotlivých krajoch SR a druhý uvádza limity škodlivých plynov pri vozidlách spĺňajúcich jednotlivé kategórie EURO.
Kľúčové slová: cestná doprava, ekológia, daň
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Problematika rastu nákladov a analýza dopadov na cestnú dopravu po pripravovaných zmenách legislatívy v cestnej doprave
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 5 - 16
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje rast nákladov v cestnej doprave, ktorá stavia cestných dopravcov do pozície, v ktorej strácajú konkurenciuschopnosť voči dopravcom okolitých štátov EÚ. V príspevku je spracovaná analýza dopadov legislatívnych zmien na dopravcu, pričom v niektorých prípadoch príspevok poukazuje na možné riešenia zníženia nákladov dopravcu, s čím je  spojená možnosť zvýšenia konkurencieschopnosti dopravcu na trhu. Ide predovšetkým o náklady na pohonné hmoty, ekológiu a daň z motorových vozidiel, elektronický výber mýta, náklady na upevňovanie nákladu a náklady na pravidelný výcvik vodičov.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, daň, náklady
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Aktuálny stav prípravy digitálnych tachografov v SR
Autor: Ing. Marek Hudec
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 25 - 30
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje záznamové zariadenie tzv. tachograf, ktorý je pevne spojený s cestným motorovým vozidlom a ktorý indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť cestného motorového vozidla za súčasného merania času od zvoleného počiatku merania. V príspevku je uvedená platná legislatíva vo vzťahu k tachografom, ako aj systém fungovania digitálneho tachografu prostredníctvom čipových kariet.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, čipová karta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Digitálny tachograf
Autor: Ing. Eduard Kánovics
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 44 - 50
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v úvode príspevku popisuje požiadavky na digitálne tachografy v jednotlivých nariadeniach EÚ. Ďalej sa zaoberá analógovými a digitálnymi tachografmi, pričom sa zameriava na vysvetlenie podstatných odlišností. V ostatnej časti príspevku je spracovaný postup práce s digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, čipová karta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Přepravní smlouva podle Úmluvy CMR, zkušeností s její aplikací
Autor:
JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 51 - 63
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku popisuje súdne skúsenosti z aplikáciou Dohovoru CMR. V príspevku sa venuje kontrole vykonávanej dopravcom pri prevzatí zásielky, zodpovednosti dopravcu za stratu, poškodenie zásielky a prekročenie dodacej lehoty. V ďalšej časti sú uvedené príklady konkrétnych rozhodnutí západoeurópskych súdov v súvislosti s CMD ku: krádeži zásielky, lúpeží, blokáde, požiari vozidla, vady vozidla, nehody vozidla a poveternostným vplyvom. V ostatnej časti je ešte rozoberaná premlčacia doba v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
Kľúčové slová: zmluva, dohovor, CMR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Očakávané zmeny v legislatíve ako prostriedok na zníženie úmrtnosti v cestnej premávke – pripravované zmeny v požiadavkách na vodičov cestnej nákladnej a autobusovej dopravy
Autor:
Ing. Štefan Pristaš
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 70 - 79
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje bezpečnosť cestnej premávky a možnosti jej zvýšenia, pričom príspevok pojednáva o očakávaných zmenách v legislatíve vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky. Podrobne rozoberá s možnými dôsledkami nasledujúce opatrenia: zníženie rýchlosti v obciach zo 60 km/h na 50 km/h; bodový systém vodičov; povinné používanie bezpečnostných pásov a povinný výcvik profesionálnych vodičov.
Kľúčové slová: cestná doprava, bezpečnosť, premávka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Pripravované zmeny v základnej kvalifikácii vodičov cestnej nákladnej a autobusovej dopravy
Autor: Ing. Vladimír Rievaj, PhD. – Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 80 - 89
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevky popisujú nové požiadavky na kvalifikáciu a pravidelný výcvik vodičov cestnej dopravy podľa predpisov EÚ. Podrobne je rozpísaná základná aj zrýchlená kvalifikácia vodičov cestnej dopravy (čo musí vodič absolvovať a forma skúšky). V ostatnej časti je uvedený pravidelný výcvik vodičov cestnej dopravy a problémy s aplikáciou týchto predpisov v SR.
Kľúčové slová: cestná doprava, vodič, výcvik
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Dopravní logistika a outsourcing
Autor: Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 118 - 122
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá dopravnou logistikou ako súčasťou multimodálnej dopravy. Optimálne prepojenie jednotlivých dopravných odborov môžu zabezpečiť logistické centrá, ktoré okrem iného umožňujú poskytovanie služieb dopravno-logistického outsourcingu. Globálnym cieľom je dosiahnutie optimálnej úrovne služieb zákazníkom pri minimalizácií logistických nákladov.
Kľúčové slová: outsorcirg, logistika,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Nové predpisy z oblasti technickej prevádzky vozidiel
Autor: Ing. Peter Hlaváčik
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 150 - 156
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje nasledovné smernice vzťahujúce sa k technickému stavu vozidla: Smernica Rady  70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi zo zážihových motorov motorových vozidiel, Smernica Rady 88/77/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúca sa opatrení prijatých proti emisiám plynných škodlivín a častíc zo vznetových motorov používaných vo vozidlách, emisiám plynných škodlivín zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom používaných vo vozidlách, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES ktorou sa mení a dopĺňa Smernica rady 92/6/EHS o inštalovaní a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre niektoré kategórie motorových vozidiel v spoločenstve, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochrane chodcov a ostatných nechránených účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a v priebehu zrážky s motorovým vozidlom a ktorou sa mení smernica Rady 70/156/EHS a Smernica 2004/11/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 92/24/EHS týkajúca sa zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných systémov určitých kategórií motorových vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, smernica, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Potrebujete náves?
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 6/2005, str. 25
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok ponúka riešenie problému dopravcov, kde zohnať na pár týždňov vhodný náves. Autor uvádza spoločnosť, ktorá v tejto oblasti poskytuje dopravcom získať náves viacerými formami. Ide o krátkodobý prenájom, operatívny a spätný lízing a Fleet Advice, pričom pre každý systém sú spracované podmienky získania návesu.
Kľúčové slová: cestná doprava, náves, lízing, leasing,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Dopravca alebo prepravca
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Adela Štetinová
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 6/2005, str. 42
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje správnej terminológii používanej v doprave vo vzťahu k osobe, ktorá požaduje prepravu a osobe, ktorá prepravu uskutočňuje. V príspevku sú uvedené aj príklady nesprávneho používania terminológie v praxi.
Kľúčové slová: cestná doprava, dopravca, prepravca
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Představenstvo svazu dopravy absolvovalo misi po veřejných logistických centrech
Autor: jet
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.39/2005, str. 25
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Predstavenstvo Svazu dopravy ČR sa na prelome augusta a septembra vydalo na podnikateľskú misiu po verejných logistických centrách v Nemecku, Dánsku a Švédsku. Cieľom bolo zoznámiť sa so spôsobom prevádzky a funkčnosťou logistických terminálov, so spôsobom financovania ich výstavby a s podporou verejného a privátneho sektora pri ich zakladaní. V článku, ktorý je akýmsi zhrnutím získaných poznatkov, sú opísané navštívené logistické centrá: terminál Altenwerder v prístave Hamburg /v súčasnosti najmodernejší kontajnerový terminál na svete s vysokým stupňom automatizácie/, prístav Brémy/Bremerhaven, dánsky terminál ?rhus, terminál kombinovanej dopravy Taulov /centrum intermodálnej dopravy v Dánsku/ a prístav Kodaň/Malmö.
Kľúčové slová: kontajner, logistický systém, investičná podpora
Spracoval: Ing. Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: november 2005