Názov: Meranie logistických nákladov
Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.; Ing. Pavel Ceniga
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 44-46
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú možnosti získania spoľahlivých informácií v oblasti logistických nákladov, ktoré by umožnili dosiahnuť lepšie rozmiestnenie zdrojov. Autori predstavujú nasledovné koncepcie: koncepcia analýzy celkových logistických nákladov, princípy logistického účtovníctva, koncept Direct product profitability, determinanty nákladov a metódu ABC, pri ktorej autori uvádzajú aj príklad porovnania nákladových položiek podľa tejto metódy a tradičnému poňatiu.
Kľúčové slová: náklady, metóda ABC
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Řízení výroby v podmínkaách integrovaných dodavatelských řetězců
Autor: prof. Ing. Ivan Gros, CSc.; doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 65-69
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje systém efektívneho riadenia hmotných tokov v prostredí dodávateľských reťazcov, ktorého princíp spočíva v zmene štruktúry materiálových tokov. Autori uvádzajú smery, v ktorých sa dodávateľské reťazce odlišujú od klasických logistických reťazcov a definujú podmienky správneho fungovania dodavateľských reťazcov.
Kľúčové slová: dodavateľský reťazec,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Význam logistiky vo výrobnom procese
Autor: Ing. Jozef Jurko, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 89-92
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zložky logistiky vo výrobnom procese rozdelené na logistické vstupy a výstupy, riadiace a logistické činnosti, ktoré spolu zastrešuje logistické riadenie. V druhej časti príspevku sú podrobne rozpracované zložky výrobného procesu. Posledná časť príspevku popisuje logistický model výrobného procesu aplikovaný na strojársku výrobu.
Kľúčové slová: výrobný proces,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Vyřeší zpětná logistika environment v podniku?
Autor: doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 93-96
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Autorka popisuje využitie logistiky v oblasti recyklácie, ktorú nazýva spätná logistika, pretože recykláciu môžeme chápať ako spätne orientovaný distribučný kanál. Postup uplatnenia logistiky v recyklácií a metodiku riešenia problematiky autorky popisuje v druhej kapitole príspevku. Ostatná časť príspevku popisuje riadenie tzv. spätnej logistiky, ktoré je zhrnuté v 12 hlavných zásadách.
Kľúčové slová: výrobný proces, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Vzťah medzi logistikou, dopravou a ekonomikou
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 101-104
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje v príspevku uplatnenie logistiky v podmienkach globálneho trhu, globálneho obchodu a taktiež globálnej konkurencie. Definuje funkcie a ciele logistiky a jej úlohu v ekonomike a konkurenčnom tlaku. V ostatná časť príspevku je venovaná koncepcií celkových nákladov.
Kľúčové slová: výrobný proces, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Logistika a nové systémy riadenia v podmienkach Matadoru
Autor: Ing. Štefan Prekop
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 156-173
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku predstavuje logistický model firmy Matador. Popisuje kapacitnú stratégiu firmy, optimalizáciu výstupného skladu a podrobne popisuje plánovanie a organizovanie výroby spoločnosti Matador.
Kľúčové slová: výrobná logistika, plánovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Základné prístupy k riešeniu výrobnej dispozície
Autor: Ing. Peter Virdzek
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 217-220
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá prístupy k usporiadaniu prvkov vo výrobnom systéme a na pracovisku. Popisujú tvorbu výrobnej dispozície prostredníctvom analýzy súčiastkovej základne, materiálových tokov a vzťahov medzi pracoviskami. Ďalej uvádza základné typy metód pre rozmiestňovanie pracovísk a v ostatnej časti článku sú spracované všeobecné zásady pre tvorbu výrobnej dispozície.
Kľúčové slová: materiálový tok, výrobná dispozícia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Logistika v procese tvorby marketingovej koncepcie riadenia podnikov
Autor: Prof. Ing. Vladimír Vodinský, CSc.; Mgr. Vladimíra Vodzinská
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 221-224
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku rozpracovali základ koncepcie multidimenzionálneho systému riadenia podniku so zohľadnením toho, že proces integrácie núti riadiace subjekty podnikov v stále väčšej miere akceptovať vplyv logistiky. Definujú marketingový rozmer multidimenzionálneho systému riadenia, ktorý v ďalšej časti príspevku je podrobne rozpracovaný so zameraním na logistiku.
Kľúčové slová: multidimenzionálne riadenie, marketing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Ekonomické plánovaní údržby pomocí metod umělé inteligence
Autor: Jaroslav Teda
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 177 – 180.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Význam informácií v ekonomickom riadení a technickej praxi neustále narastá a dostupnosť informácií sa stáva dôležitým zdrojom úspechu firiem. Príspevok načrtá problematiku zlepšovania ekonomického plánovania údržby pomocou najnovších metód umelej inteligencie. Popisuje podstatu neurónových sieti, genetických algoritmov a štyri logicky súvisiace časti modelu ekonomického plánovania údržby: technologické, personálne, materiálové plánovanie a ekonomické prognózovanie. V závere autor prezentuje program konštrukčný kusovník, ako vhodný model optimalizácie delenia materiálu v tvare tyčí.
Kľúčové slová: informácie, program konštrukčný kusovník, neurónové siete, genetické algoritmy, ekonomické plánovanie údržby
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Logistika sa musí vyvíjať
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 44 - 45
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor rozoberá požiadavku dynamicky sa rozvíjajúcich trhov – pružnú a inovatívnu logistiku, ktorá umožňuje zabezpečiť dlhodobý úspech. Príspevok popisuje zmeny, ktoré nastanú vstupom 10 krajín do EÚ v preprave tovaru zabezpečovaného najmä cestnou dopravou, sociálne rozdiely a pod. Rozširujúce sa logistické siete majú za následok aj investície smerujúce na východ ako napr. spoločnost PSA Peugeot Citroën, Philips Electronics, Hyundai a pod. V ostatnej časti autor rozoberá outsourcing.
Kľúčové slová: logistické siete, outsourcing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Investície do logistickej siete
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2004, str. 46
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá rastúce nároky klientov na prepravu, ktoré vedú k sofistikovanejším riešeniam. Autor poukazuje na to, že v oblasti prepravy tovaru a logistiky bude vždy dopyt po všetkých druhoch dopravy a popisuje uplatnenie jednotlivých druhov v súčasnosti. Neustále rastúce nároky zákazníkov spôsobujú narastajúce investície do logistických sieti, ktoré sú rozobrané v ostatnej časti príspevku.
Kľúčové slová: logistické siete
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Globálne aspekty zákazníckeho servisu
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.68
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: V globálnej perspektíve sa zákaznícky servis zameriava skôr na hľadanie obecných a spoločenských požiadaviek trhu, než na segmentovanie trhu a prispôsobovanie služieb rozdielnemu charakteru a požiadavkám. Služby poskytované v určitom teritóriu by mali čo najviac odpovedať požiadavkám a očakávaniam miestnych zákazníkov. Dosiahnutie vysokej úrovne zákazníckeho servisu naviac môže znemožňovať napr. miestna hustota prevádzky, úroveň infraštruktúry a komunikácii, alebo časové rozdiely. Úroveň a kvalita zákazníckeho servisu, ktoré firma dosahuje, možno často zvýšiť niektorými aktivitami :
- preskúmaním potrieb zákazníkov
- nastavením takých hladín služieb, ktoré rešpektujú vzájomné väzby medzi prímami a výdavkami
- využitím najmodernejšej technológie v systéme vybavovania objednávok
- meraním a hodnotením výkonu jednotlivých logistických aktivít.
Úspech podniku sa dnes nezakladá výhradne na jeho schopnosti predať svoje produkty. Podmienkou úspechu je poskytovanie služieb, ktoré predávajú hodnotu a ktoré môžu byť zdrojom odlíšenia podniku.
Kľúčové slová: zákaznícky servis, logistické systémy, efektívna stratégia, informačné technológie.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Flottenverjüngung nach neuem Prinzip. (Obnova autoparku na novom princípe).
Autor: Ulrich Burghath, Vorsitzender der Gescheftsführung.
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2004, s. 12.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: 30 úplne nových nákladných automobilov od f. Daimler-Chrysler s typovým označením Actros 1841 LNRA nedávno uviedla do prevádzky firma E.H.H. Automobile-Logistics. Od objednávky v lete do vyskladnenia nákladné vozidlá prekonali niektoré zmeny a boli vybavené variabilnými dopravnými nadstavbami Metago od KTT (Kässbohrer Transport Technik). Investícia spočíva v prvom rade na princípe „Narastajúce kapacity vyrobia narastajúce náklady". Týmto zpôsobom je vozidlový park nákladných automobilov v E.H.H. plynule obnovovaný.
Kľúčové slová: autopark, automobilová logistika, zákaznické centrum, obsluha, investícia.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2004
Názov: Organizácia efektívneho logistického systému.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.432
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Logistická organizácia musí nutne zvyšovať svoju nákladovú a servisnú efektívnosť. Vytvorenie efektívnejšieho logistického systému napomáha pochopiť faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu organizačnej štruktúry podniku. Organizačné zmeny sú základom pre modifikáciu procesov, ktoré môžu znižovať náklady, alebo zlepšovať úroveň servisu. Riadiaci pracovníci logistiky môžu pri hodnotení efektívnosti svojej logistickej organizácie využiť mnoho postupov a ukazovateľov. Každý prístup vyžaduje ,aby manažment stanovil tie prvky a ukazovatele ,ktoré ovplyvňujú efektívnosť a zhodnotil ich relatívny význam. V ďalšom kroku je potrebné tieto ukazovatele merať a na základe merania ohodnotiť výkon. Hodnotenie vyžaduje, aby boli dopredu stanovené a zavedené výkonnostné normy.
Kľúčové slová: efektívnosť a štruktúra logistiky, pomerné ukazovatele, meranie efektívnosti, štýl a pružnosť riadenia, ľudské zdroje.
Spracoval: Ing .Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Realizácia logistickej stratégie.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.548
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Aj keď logistike ako samostatnej podnikovej funkcii sa začala venovať sústavná pozornosť až v priebehu posledných 40. rokov, bolo za túto dobu dosiahnutých mnoho pozoruhodných výsledkov. Pôvodne transakčne orientovaná operatívna funkcia podniku sa premenila na procesne orientovanú funkciu strategického významu .Logistický profesionáli nemali doposiaľ nikdy takú veľkú príležitosť zapojiť sa do vytvárania celopodnikových stratégií a prispievať významnou mierou k úspechu organizácie .
Kľúčové slová: informačné systémy, trendy strategického plánovacieho procesu, logistický plán, poslanie podniku.
Spracoval: Ing .Ivan Kollár ,Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Podmienky a miesta vzniku logistických nákladov
Autor: Pavel Ceniga
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 29 – 32.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Koordinácia logistických činností môže znížiť celkové logistické náklady, zlepšiť služby zákazníkom a podstatne obmedziť konflikty medzi jednotlivými útvarmi. Príspevok hodnotí logistický a ekonomický pohľad na vznik logistických nákladov, podmienky vzniku logistických nákladov, vplyv na logistické náklady a definuje miesta ich vzniku. Vyčlenenie logistických nákladov z celkového súhrnu podnikových nákladov si vyžaduje moderné riadenie podnikov.
Kľúčové slová: logistické náklady, podniková logistika, logistické výkony, stredisko
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Moderní trendy v logistickém řizení výroby
Autor: Ivan Gros – Stanislava Grosová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 45 – 48.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok poukazuje na to, že centralizované metódy operatívneho rozpisu plánu a následného tlačného riadenia hmotných tokov nevyhovujú súčasným požiadavkám na pružnú reakciu výroby a na zmenu požiadaviek zákazníkov. V oblasti rozvoja systémov riadenia výroby sa stávajú hitom systémy APS (Advance Planning and Scheduling).
Kľúčové slová: logistické riadenie výroby, dĺžka výrobného cyklu, APS, systém plánovania a riadenia výroby
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Logistická strategie v řízení podniku
Autor: Marie Jurova
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 72 – 75.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok hľadá odpoveď na otázku, ako ovplyvniť podnikanie a budúcu činnosť manažérov logistiky podniku a zvíťaziť nad konkurenciou prostredníctvom informačnej revolúcie na všetkých pracoviskách. Popisuje riadenie logistického reťazca ako metódu pre zlepšenie služieb zákazníkom. V súčasnej etape rozvoja spoločnosti by sa logistický reťazec mal stať súčasťou stratégie firmy, pôsobiacej v zmysle substitúcie hmotných procesov za informačné procesy.
Kľúčové slová: logistická stratégia, logistický reťazec, riadenie logistického reťazca, stratégia logistického reťazca
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Strategické aspekty logistiky v riadení podnikov
Autor: Jaroslav Kráľ
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 93 – 97.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika sa stala jedným z významných nástrojov úspešného riadenia podnikov (logistické riadenie). Príspevok je venovaný definovaniu dodávateľského reťazca, hlavným transakciám, primárnym funkciám ktoré iniciujú vznik reťazca, základným pravidlám a princípom trhovej orientácie. Identifikuje hlavné výzvy, prekážky a príčiny zlyhania podnikov v súčasných trhových podmienkach.
Kľúčové slová: logistické riadenie, materiálové a tovarové toky, dodávateľský reťazec, pridaná hodnota,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Znalostný manažment a rozvoj intelektuálneho majetku – učiaca sa organizácia
Autor: Jaroslav Kráľ
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 98 – 100.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Najlepšie logisticky riadené firmy sa orientujú nie len na oblasti kvality a produktivity, ale rozvíjajú aj flexibilitu – hlavný motor schopností robiť niečo inak, lepšie. Nástrojom je empowerment, ktorý sa dá získať učením a rozvojom. Objavuje sa nový koncept – učiaca sa organizácia (learning organisation). Dôležité je uplatnovať nové prístupy a formy vzdelávania: celoživotné vzdelávanie, virtuálne univerzity, on-line vzdelávanie a programy vzdelávania založené na modeli 3P&3D.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, spokojnosť zákazníkov, empowerment, formy vzdelávania, model 3P&3D,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004