Názov: Zima už je na dohľad
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 18/2006; str. 50-51
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou zimných plášťov pre nákladné vozidlá. V prvej časti rozoberá výhody zimných plášťov a vplyv ich prezúvania na prevádzku nákladného vozidla. V ďalšej časti sa autor venuje legislatíve v jednotlivých štátoch vo vzťahu k zimným plášťom, pričom analyzuje 30 krajín. V ostatnej časti príspevku rozoberá jednotlivé plášte ponúkane na trhu pre nákladné vozidlá.
Kľúčové slová: cestná doprava, plášť, prevádzka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006

 Názov: Optimálny Schwarzmüller
Autor: JJ
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2006; str. 52
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje nový náves Schwarzmüller, ktorý umožňuje dopravcovi prepravovať až 30 druhov voľne uloženého materiálu. V príspevku sú uvedené technické parametre návesu ako aj materiály použité na jeho konštrukciu. Autor uvádza ako je riešená koncepcia v súvislosti s užitočnou hmotnosťou návesu 27,3 tony.
Kľúčové slová: cestná doprava, náves
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2006

 Názov: Vyťaženie vozidiel meradlom efektivity dopravy
Zdroj:
Transport – dopravné noviny, 14/2006; str. 39 – 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku vyťažovania dopravných prostriedkov v cestnej doprave a vplyv ich vyťažovania na cenu, resp. náklady dopravcu. Vyššie vyťaženie vozidla pozitívne pôsobí na hospodárenie podniku cestnej dopravy, preto v ostatnej časti príspevku sú odporúčané internetové stránky, na ktorých je možné nájsť burzu dopytu a ponuky v cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná doprava, cena, vyťažovanie vozidiel
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: A přece se točí... Premísťování kamionových přeprav ze silnice na železnici se v Lovosicích daří
Autor:
Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2006; str. 34
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje prekladisko kombinovanej dopravy v Lovosicach. Po skončení linky sprevádzanej kombinovanej dopravy predstavuje príspevok nové služby ponúkané týmto terminálom v nesprevádzanej kombinovanej doprave. V príspevku sú uvedené linky, ktoré sú vyprevádzané z terminálu, ako aj podiel jednotlivých operátorov na vzniku menovaných liniek. V ostatnej časti príspevku sú uvedené cieľové skupiny zákazníkov, pre ktorých je terminál určený.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Kontajnery zmenili námornú dopravu
Autor:
JJ a VIB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2006; str. 52 – 53
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu kontajnerov na celkovú ekonomiku a osobitne na námornú dopravu. V prvej časti je spracovaný historický vývoj kontajnera, v ostatnej časti sú rozoberané náklady na prepravu, ak sa tovar prepravuje v kontajneri. V ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza v počte manipulovaných kontajnerov ročne. Súčasťou príspevku je viacero ilustračných obrázkov a taktiež tabuľka s výkonmi jednotlivých prístavov.
Kľúčové slová: námorná doprava, kontajner, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 8 – 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uvádza skrátenú verziu dokumentu Dopravná politika SR do roku 2015 s množstvom rozširujúcich obrázkov, ktoré vhodne dopĺňajú, resp. vysvetľujú text.
Kľúčové slová: legislatíva, doprava, politika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Situácia v cestnej doprave po vstupe SR do EÚ
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 32 – 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu v cestnej doprave po vstupe SR do EÚ. V prvej časti príspevok poukazuje na nárast cestných dopravcov (nárast je zachytený aj tabuľkovo) a vplyv takéhoto vývoja v počte dopravcov na ceny za prepravu. V príspevku je uvedený vývoj cien za prepravu na vybraných trasách. V ostatnej časti príspevku sú uvedené legislatívne zmeny, ktoré nastali v cestnej doprave, alebo ktoré sa chystajú v priebehu roku 2006.
Kľúčové slová: legislatíva, cestná doprava, politika,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Povinnosti dopravce při pořízení vozidla s digitálním tachografem
Autor:
Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2006; str. 22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje postup pri obstaraní vozidla s digitálnym tachografom. V prvej časti je vymedzený okruh vozidiel, pre ktorý je dopravca povinný vybaviť vozidlo digitálnym tachografom. Ostatná časť sa zaoberá lehotami pre kalibráciu a sťahovanie údajov z digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná doprava; tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Zasilatelská smlouva
Autor:
JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2006; str. 28 - 29
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá zasielateľskú zmluvu, prostredníctvom ktorej sa uzatvára záväzok obstarania prepravy veci. V prvej časti príspevku je definované samotné obstaranie prepravy, v ostatnej časti príspevku sa autor venuje zasielateľskej zmluve. Popisuje podstatné časti zmluvy, uzatvorenie zmluvy prostredníctvom zasielateľského príkazu, základné práva zasielateľa a príkazcu ako aj praktické odporúčania.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, zmluva, obstaranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Švýcarsko – informace o limitních rozměrech a hmotnostech podle aktuálně platných legisltivních požadavků ve Švýcarsku
Autor:
Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2006; str. 36 - 37
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje platnú legislatívu vo vzťahu k cestnej doprave, ktorú je dopravca povinný dodržiavať pri preprave do Švajčiarska alebo pri tranzite Švajčiarskom. V príspevku sú uvedené maximálne povolené rozmery a hmotnosti vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. V ostatnej časti príspevku je analyzovaný elektronický mýtny systém používaný vo Švajčiarsku s uvedením výšky mýtneho za jednotlivé kategórie vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, Švajčiarsko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: čaugust 2006
 Názov: Slovinsko – dálniční poplatky pro osobní a nákladní dopravu ve Slovinsku
Autor:
Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 36 - 37
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje platnú legislatívu vo vzťahu k spoplatneniu cestnej infraštruktúry v Slovinsku. V príspevku sú prehľadne spracované sadzby za prejazd jednotlivými úsekmi diaľnice. Príspevok taktiež obsahuje poplatky za prejazdy tunelmi a možnosti platby diaľničných poplatkov vopred.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra, Slovinsko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Itálie – informace o limitních rozměrech a hmotnostech podle aktuálně legislativních požadavků
Autor:
Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 37 - 38
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje platnú legislatívu vo vzťahu k cestnej doprave, ktorú je dopravca povinný dodržiavať pri preprave do Talianska alebo pri tranzite Talianskom. V príspevku sú uvedené maximálne povolené rozmery a hmotnosti vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. V ostatnej časti príspevku je uvedený spôsob prepravy nadrozmerných nákladov a sankcie za najčastejšie porušenia predpisov.
Kľúčové slová: cestná doprava, nadmerná, nadrozmerná, Taliansko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Vodičské preukazy v Európskej únii – rozdiely medzi existujúcou a novou legislatívou
Autor:
Ing. Miloš Procházka
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2006; str. 27 – 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje rozdiely medzi novou a existujúcou legislatívou (Smernica 91/439/EHS) vo vzťahu k vodičským preukazom v nasledujúcich oblastiach: vzájomné uznávanie, vzor, mikročip, platnosť, obeh preukazov, práva nadobúdateľa, kategórie, zdravotné prehliadky vodičov, skúšobní komisári a pod. Porovnanie je prehľadne spracované v tabuľkovej forme.
Kľúčové slová: cestná doprava, vodičský preukaz, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Rádiolokačné merače rýchlosti
Autor:
Jana Bieliková
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2006; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku používania rádiolokačných meračov rýchlosti (radarov). V prvej časti príspevku sú uvedené právomoci Policajného zboru SR, v ostatnej časti sú uvedené tvrdenia, ktoré poukazujú na oprávnenosť a neoprávnenosť používať radary Policajným zborom SR podľa legislatívy platnej v SR.
Kľúčové slová: cestná doprava, radar, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: Čo nové v digitálnych tachografoch
Autor: Ing. Eugen Kánovics
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2006, str. 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zavádzania digitálnych tachografov v SR. V prvej časti autor poukazuje na skutočnosti, ktoré spôsobili zavádzanie digitálnych tachografov, v ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza ako sa dopravcovia vysporiadali s touto problematikou. V príspevku sú uvedené taktiež možnosti inštalácie programového vybavenia a spôsob sťahovania údajov pre firmy, ktoré sa rozhodujú prevádzkovať vozidla s digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006
 Názov: C.S. Cargo loni zvýšilo tržby o 40 procent.
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 13/2006, str. 6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: C.S. Cargo z Jičína, jedna z piatich najväčších logistických firiem v ČR, vlani zvýšila konsolidované tržby o 40 percent na 2,1 miliardy Kč a počet zamestnancov narástol zo 650 na 1150. Článok na podklade zverejnených výsledkov informuje, že sa firme podarilo získať množstvo nových zákazníkov nielen v ČR, napr. Plzenský Prazdroj alebo slovenský Matador Púchov a Tesco Slovensko. Pre Tesco zaisťuje prepravu z centrálneho distribučného skladu Beckov a pre Matador vykonáva skladovanie a expedíciu pneumatík zo skladových areálov v Púchove.
Kľúčové slová: C.S. Cargo, expanzia na Slovensku
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: máj 2006
Názov: Většina logistických společností zatím s železnicí nepočítá
Autor:
pat
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 10/2006, str. 6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok informuje o výsledkoch prieskumu, ktorý spoločnosť King Sturge uskutočnila na začiatku roka medzi 80 vybratými firmami podnikajúcimi v ČR v oblasti logistiky a skladovania. Cieľom prieskumu bolo získať prehľad o očakávaniach a potrebách firiem v oblasti priemyslových nehnuteľností. Prieskum dal odpovede na otázky, ktoré lokality sú pre budúcnosť logistiky zaujímavé, či firmy uprednostňujú sklady v úplne nových samostatných alebo zrekonštruovaných objektoch, prípadne priestory v priemyslových parkoch, aké sú nároky na rozmery skladov a či je dôležitá vlečka, čiže prepojenie skladu so železničnou sieťou.
Kľúčové slová: logistický prieskum, skladové priestory, parametre skladu
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2006
Názov: Optimalizácia spotreby PHM
Autor:
Vladimír Jurčo
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2006; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje problematiku zníženia spotreby pohonných hmôt úpravou riadiacej jednotky vozidla bez zvýšenia emisných limitov vozidla. V príspevku sú uvedené konkrétne príklady zníženia spotreby na viacerých typoch vozidiel. Súčasťou príspevku je aj obrázok nameraného priebehu výkonu a krútiaceho momentu.
Kľúčové slová: cestná doprava, nafta, pohonné hmoty
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2006
Názov: Führungskräfte für die Logistikwirtschaft. (Vedúce sily pre hospodársku logistiku).
Autor: www.dav-academy.de; www.dla.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2006, s. 22-23
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V žiadnej inej spolkovej krajine nehrá ďalšie vzdelávanie v logistika tak významnú úlohu ako v Brémach. Zreteľné je to na mnohých  odborných inštitúciach, ktoré sa nachádzajú v malej spolkovej krajine.  K ním patria renomované inštitúcie ako: Deutsche Logistik-Akademie (Nemecká akadémia logisticky), Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (Ústav pre ekonomiku námornej dopravy a logistiku), Studiengang Transportwesen (štúdijny program dopravy a logistiky) na Vysokej škole v Bremerhavene, Deutsche Außenhandels- und Verkehrsakademie (nemecký zahraničný obchod a dopravná akadémia) ako aj Bremer Institut für Handel und Verkehr (brémsky ústav pre obchod a dopravu). K iným školiteľom tiež patria čoraz viac brémski podnikatelia). Takisto pomernú časť približne 15 %, tvoria učni v brémskom zasielateľskom odbore,
Kľúčové slová: vzdelávanie, logistika, odborné inštitúcie, doprava, zahraničný obchod
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2006
Názov: DHL přebírá českou Professional Parcel Logistic
Autor: pat
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č. 3/2006, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok informuje, že DHL, dcérska spoločnosť globálnej expresnej a logistickej spoločnosti Deutsche Post World Net (DPWN), získala na konci roka 2005 stopercentný podiel v českej expresnej prepravnej firme Professional Parcel Logistic (PPL). Ak prevzatie schváli Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, DHL získa v PPL významného českého prepravcu, ktorý sa zaoberá domácou expresnou prepravou balíkov, disponuje viac než 450 vozidlami a 11 centrami na celom území ČR. V článku sú v skratke popísané obidve uvedené spoločnosti a tiež aké ciele by pomocou tejto akvizície chcela DHL dosiahnuť.
Klúčové slová: akvizícia, expresná preprava, strategické plánovanie
Spracoval: Ing.  Zdeněk Remenec, Colspedia s.r.o.
Zaradené: február 2006