Názov: Logistická podpora konkurencieschopných podnikových procesov u priemyslových výrobcov v Zlínskom kraji
Autor: Ing. Roman Bobák, PhD.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 25
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Český
Anotácia: Príspevok prezentuje výsledky čiastkovej úlohy Logistická podpora konkurencieschopných podnikových procesov českých priemyslových výrobcov. Je zameraný na vymedzenie poňatia konkurencieschopnosti podniku, faktorov jeho zvyšovania, výrobného a logistického systému a logistickej podpory konkurencieschopných podnikových procesov u priemyslových výrobcov.
Kľúčové slová: Logistika, konkurencieschopnosť, priemyslový výrobca, kraj Zlín
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Jak postupovat při outsourcingu logistiky
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 11
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá kvalitou logistických procesov, ako významným činiteľom pre úspešnosť podniku. V článku je definovaný systém zavedenia outsourcingu v logistických procesoch.
Kľúčové slová: outsourcing, logistické procesy, logistické náklady, logistický partner
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Vývojové trendy logistických podniků
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 12
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou konceptu poskytovateľov 4PL, čo predstavuje logické zdokonaľovanie a prenášanie logistického myslenia v zmysle riadenia zásobovacieho reťazca SCM na logistické podniky.
Kľúčové slová: distribučná logistika, 4PL (Fourth Party Logistics Provider), logistický podnik, logistické riadenie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika nebezpečných nákladů
Autor: Ing. Karel Valík
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 20
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor sa zaoberá logistike nebezpečných odpadov, kde preberá teoreticko-metodologické východiská logistiky. Autor opisuje problematiku z hľadiska súvisiacich predpisov a následne je venovaná pozornosť medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej preprave nebezpečných odpadov.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát EDI, logistický reťazec, normy kvality, ISO 14000, cestný dopravca
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika a konkurenční řízení firmy
Autor: Ing. Jaroslav Král, CSc., ŽU, FRI
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 31
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor sa venuje aplikácií logistických riešení, ktoré sú prostriedkom ovplyvňovania miery zisku z hľadiska úspor celkových nákladov. Konkretizuje možnosti redukcie zásob vo všetkých logistických segmentoch v prostredí podniku.
Kľúčové slová: plánovanie podnikových zdrojov ERP, pokročilé plánovanie a rozhodovanie ASP, systém riadenia zásob dodávateľom VMI, obrátka aktív, logistics management
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Úroveň logistických služeb v ČR
Autor: Ing. Josef Chvojka, manažér projektu LOGISTIKA 2001
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 28
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok dokumentuje úroveň poskytovania logistických služieb najvýznamnejších poskytovateľov v Českej republike za rok 2000.
Kľúčové slová: logistika, logistické poradenstvo, manipulačná technika, colné služby, zákaznícke portfólium, prieskum trhu
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Logistický systém pro kombinované přepravní řetězce
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 30
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok približuje využitie zariadenia Mobiler, ktoré zaistí privedenie regionálnych intermodálnych prepravných jednotiek do terminálu kombinovanej dopravy. Takéto použitie výrazne zníži náklady na posun a radenie vozňových skupín a vlakov kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy, logistické centrum, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Skrytý potenciál reverzní logistiky
Autor: Ing. Radoslav Škapa, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 38
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá často nedocenenou problematikou reverznej logistiky, teda inými slovami logistiky v chápaní spätných tokov. Definuje reverzný tok ako doplnok klasického hodnotového reťazca v logistike.
Kľúčové slová: logistika, logistický reťazec, reverzná logistika, green logistics, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Logistická centra
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD., Ing. Rudolf Kampf
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 27
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok rozoberá jednotlivé výhody spolupráce vyplývajúce z prevádzky logistického centra a prínosy vzniku pre spoločnosť.
Kľúčové slová: logistické centrum, dopravná logistika, zasielateľ, dopravca, prepravca, prepravný systém
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Princípy techniky kanban uplatňované ve výrobních i distribučních systémech
Autor: Radovan Novotný, FEI VUT Brno
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 26
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor aplikuje systém kanban v logistickom reťazci podniku. Približuje základné myšlienky techniky kanban.
Kľúčové slová: kanban, distribučný systém, sklad, dodávateľ, odberateľ, distribučný reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Ukazatelé nákladovosti nákupu a jejich význam pro řízení podniku
Autor: Dr. Ing. Xenie Lukoszová, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 24
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor definuje jednotlivé ukazovatele pri riadení podniku v oblasti nákladov spojených s logistickými činnosťami. Rozoberá jednotlivé nákupné náklady podľa štruktúry ich vzniku.
Kľúčové slová: nákupné náklady, logistické náklady, náklady na skladovanie, doba obratu zásob, náklady deficitu zásob, poistná zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Jednoduchý a efektívny systém riadenia zásob
Autor: Ing. Monika Uhrová, Ing. Róbert Debnár, PhD.
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 39
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autori sa zaoberajú návrhom efektívneho systému riadenia zásob a následne zavedenie do managementu podniku.
Kľúčové slová: riadenie zásob, zásoba, ABC analýza, Ishikawov diagram
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Problémy optimalizace logistických řetezců
Autor: prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc., ČVUT, Katedra logistiky a dopravních procesů
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 27
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor charakterizuje problémy, ktoré vznikajú keď voľba vhodného dopravného systému, či vhodné logistické technológie závisia na možnostiach predvídania prechodu medzi chaosom a poriadkom.
Kľúčové slová: kongescie, priepustnosť, dopravná sieť, saturačná medza, teória hromadnej obsluhy, logistický reťazec.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Európska logistická asociácia
Autor: Doc. Ing. Marián Šulgan, PhD
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN (ISSN): 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá súčastnou Európskou spoluprácou v oblasti logistiky, oboznamuje so vzdelávacími aktivitami a výmenou informácií medzi Európskymi obchodnými spoločnosťami a logistickými asociáciami.
Kľúčové slová: Európska logistická asociácia, poslanie ELA, členovia
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Metóda ABC a jej využitie v logistike podniku
Autor: Ing. Pavel Ceniga
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 29
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN (ISSN): 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá metódou Activit – based costing (Metóda ABC), ktorá si získala zvýšenú pozornosť ako metóda riešenia problémov lehoty nedostatku nákladov. Správne ceny sú požadované pre úspešný koncept využívajúci konečné cenové analýzy. Článok obsahuje výsledky po zavedení metódy ABC.
Kľúčové slová: Metóda ABC, zdroj, produkt, aktivita
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Integrační role logistiky v řízení podniků
Autor: Ing. Jaroslav Kráľ, CSc., ŽU, FRI
Zdroj: Logistika 6/2003 str. 36
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike stanovenia optimálneho výberu dodávateľského reťazca.
Kľúčové slová: logistické operácie, objednávka, kolaboratívne plánovanie, riadenie podnikových zdrojov (ERP), riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Marketingová logistika a distribučné stratégie
Autor: doc. Ing. Milan Jedlička, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa venuje problémom celkovej distribučnej stratégie firmy od tvorby distribučnej stratégie po kontrolnú činnosť.
Kľúčové slová: distribučný proces, distribučná stratégia, distribučné ciele, distribučný kanál
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistika v USA a proměny amerického průmyslu
Autor: prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc., doc. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 16
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autori dokumentujú vývoj logistiky v USA za posledné desaťročia a predpoklady pre rozmach logistických procesov.
Kľúčové slová: logistický infraštruktúra, integrovanie riadenie materiálových tokov (Integrated Supply Chain), logistický reťazec, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: To je bomba – o čem to je?
Autor: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Zdroj: Logistika 4/2003, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácií logistického managementu . Definuje jednotlivé úrovne logistického managementu.
Kľúčové slová: logistický management, miesto logistického rezu, logistika fyzickej produkcie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Outsourcing logistiky pod lupou
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2003, str. 10
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok opisuje základy outsourcingu v podniku. Definuje možnosti implementácie outsourcingu do podnikovej logistiky.
Kľúčové slová: outsourcing, objednávka, podniková logistika, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003