Názov: Chcete kalkuláciu? Majte zľutovanie a zaplaťte 50 eur
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 02/2012; str. 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku kalkulácie ceny za prepravu na základe dopytu zákazníka. Analyzuje čas dopravcu, ktorý nie je zahrnutý v cene prepravy v prípade, že sa preprava nerealizuje. Autor vyčísľuje náklady na spracovávanie kalkulácii v cestne doprave a navrhuje riešenia, ako započítať tieto náklady do ceny za prepravy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kalkulácia, náklady
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Na colnicu cez internet
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  36 – 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že od roku 2009 sa v SR celé colné konanie vykonáva elektronicky.  V prvej časti autor poukazuje na existenciu rôznych dohôd s tretími krajinami a taktiež uvádza prípady, kedy nie je možné elektronické colné konanie. V ostatnej časti autor uvádza výhody elektronického colného konania. 
Kľúčové slová: colné, konanie, elektronizácia, výhoda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Kontajnery priniesli revolúciu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  34 – 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na zmeny, ktoré pri preprave priniesli kontajnery nielen v námornej doprave, ale pre celý dodávateľský reťazec. V prvej časti autor uvádza výhody kontajnera aj ako skladu a obalového prostriedku, v druhej časti sa autor venuje prevádzke a vlastníctvu kontajnerov. 
Kľúčové slová: kontajner, výhoda, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Poistiť sa dá (takmer) všetko
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str. 10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na riziko, ktoré existuje v dopravných a skladovacích spoločnostiach, najmä ak zabezpečujú dodávanie atraktívneho tovaru. V príspevku analyzuje ponuku poistenia pre tieto firmy, v ďalšej časti poukazuje na obmedzenie zodpovednosti dopravcu za škodu.
Kľúčové slová: poistenie, riziko, škoda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Optimalizácia: Nikdy nekončiaci proces
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na logistiku ako dynamické odvetvie, v ktorom je neustále priestor na zlepšovanie procesov. V príspevku autor poukazuje na nutnosť reakcie vnútorných procesov na vonkajšie prostredie a kladie to ako dôležitú úlohu pracovníkom. Osobitne sa autor venuje požiadavke pravidelnej optimalizácii procesov a poukazuje na možnosti profesionálnej slepote.
Kľúčové slová: optimalizácia, proces, zlepšenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nová generácia tachografov
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 62 - 65
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje zmeny súvisiace so zmenou predpisov upravujúcich požiadavky na záznamové zariadenie (tachograf) v cestnej doprave. Zmeny platia pre tachografy montované do vozidiel po 1. 10. 2011 a celkovo ide o 8 zmien. V závere príspevku sú uvedené ďalšie zmeny, ktoré sa pripravujú od 1. 10. 2012.  Príspevok obsahuje viacero názorných obrázkov.
Kľúčové slová: tachograf, zariadenie, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: (Ne)spravodlivé mýtne sadzby
Autor: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 26 - 27
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje vzťah mýta pri porovnávaní konkrétnych vozidiel rôznych kategórií, pričom poukazuje, že v niektorých prípadoch je možné považovať nastavené sadzby mýta za nespravodlivé. V prvej časti autor definuje náklady súvisiace s výberom mýta, v ostatnej časti poukazuje na prepočet mýta na tkm. Poukazuje, že vozidla s nižšou celkovou hmotnosťou uhrádzajú vyššie sadzby mýta stanovené na tkm.
Kľúčové slová: mýto, cestná, doprava, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zmeny v mýtnych úsekoch
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 24
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje nové zatriedenie mýtnych úsekov v SR platné od 1. 1. 2012. V texte uvádza jednak zmeny v počte úsekov a taktiež zmeny v dĺžke úsekov. Príspevok je doplnený dvoma obrázkami analyzujúcimi vývoj mýtnych úsekov v SR.
Kľúčové slová: mýto, cestná, doprava, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nové požiadavky pri preprave ADR
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje nové požiadavky pri preprave nebezpečných vecí podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Okrem uvedenia konkrétnych zmien príspevok obsahuje tabuľkovo porovnanie požiadaviek jednotlivých predpisov a taktiež tabuľkovo je spracované zatriedenie porušení pri cestnej kontrole prepravy nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečné, látky, cestná, doprava, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zmeny v prístupe k podnikaniu
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 14 - 17
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na zmenu podmienok prístupu k podnikaniu v cestnej doprave. V prvej časti popisuje predpisy, ktoré prinášajú zmeny, v ďalšej časti uvádza konkrétne podmienky – usadenia, bezúhonnosti, odbornej spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti.
Kľúčové slová: podnikanie, trh, cestná, doprava, dopravca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Full servis v logistice
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 46-47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia:
Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov logistických služieb v ČR v roku 2011 podľa výšky obratu z logistických služieb. Okrem obratu obsahuje aj štruktúru prepráv podľa jednotlivých druhov dopravy, lokalitu skladu alebo logistického centra, štruktúru poskytovaných logistických služieb ako aj najvýznamnejších zákazníkov.
Kľúčové slová: logistika, logistické služby, obrat, typ prepravy
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Názor KLM: Možnosti distribučních systémů jsou omezeny velikostí českého trhu
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na logistiku čerstvých potravín. Z pohľadu logistiky ide o špecifickú oblasť, ktorá si vyžaduje viaceré opatrenia, ktoré následne zvyšujú finančnú a organizačnú náročnosť zabezpečenia kvality logistických služieb
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, čerstvé potraviny, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Roman Šimák, Jan Becher – Karlovarská Becherovka: Práce logistika je velmi pestrá
Autor:
Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s logistikom spoločnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Obsahovo je článok zameraný na logistiku alkoholických nápojov, konkrétne distribúciu na českom a slovenskom trhu nielen produktov uvedenej spoločnosti, ale aj ďalších takmer 50 značiek produktov patriacich do skupiny Pernod Ricard.
Kľúčové slová: logistika, trh, produkt, export, distribúcia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Vzdělání jako dobře promyšlená investice
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike vzdelávania ľudských zdrojov v oblasti logistiky a dopravy. Autor uvádza konkrétne vzdelávacie projekty a prístupy firiem k vzdelávaniu. Článok tiež analyzuje možnosti výberu a výchovy vhodných zamestnancov pre výkon konkrétnych pracovných pozícií.
Kľúčové slová: logistika, vzdelanie, vodič, ľudské zdroje
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Banky mají na stavby vysoké požadavky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje požiadavkám bánk a ich vplyvu na financovanie výstavby logistických nehnuteľností v Českej republike. Často majú banky vysoké požiadavky, výstavbu logistických nehnuteľností posudzujú individuálne pri každom jednotlivom prípade. Firmy preto hľadajú iné zdroje financovania výstavby. Najčastejší spôsob je výstavba skladu na kľúč najatým developerom, ktorý je špecialistom v danom odbore.
Kľúčové slová: logistika, výstavba, developer, banka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Názor KLM: Země, kde nesmíte chybět
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Země, kde nesmíte chybět“. Diskusia sa týkala problematiky tokov tovaru smerom na juhovýchod do Ruska. Podľa logistických manažérov došlo v Rusku za ostatné dva roky k zvýšeniu bezpečnosti tovarov i investícií. Rusko je veľkou príležitosťou pre logistické spoločnosti. Výhodou je tiež možnosť colného konania počas prepravy železničnou dopravou, čím odpadajú časové zdržania.
Kľúčové slová: logistika, trh, tovar, investície
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: LOG-IN SK 2012: Množství úsporných novinek
Autor:
Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku informuje o konaní šiesteho ročníka odbornej konferencie, fóra LOG-IN, ktoré bolo zamerané na významné inovácie, nové úspešné projekty a prípadové štúdie v oblasti logistiky na slovenskom trhu. Článok charakterizuje programovú náplň fóra.
Kľúčové slová: konferencia, logistika, prezentácia, workshop
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012
 Názov: Oldřich Petránek, Netretail Holding: Letos musíme zvládnout 30% růst
Autor:
Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s pracovníkom spoločnosti Netretail Holding. Autor sa v článku venuje logistike e-shopu, realizovaným, ako aj pripravovaným projektom distribučného centra v Horních Počernicích. Článok obsahuje aj konkrétne štatistiky súvisiace s distribúciou.
Kľúčové slová: logistika, distribučné centrum, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: Speciální logistika: Bez možnosti reparátu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok za zaoberá logistikou špeciálnych akcií medzi ktoré patria veľtrhy, športové a kultúrne podujatia. Pre úspešné zvládnutie logistických činností je nevyhnutné dôkladné plánovanie a príprava v predstihu niekoľkých mesiacov až rokov. Autorka sa detailne venuje logistike športového náradia členov českej výpravy v súvislosti s letnými olympijskými hrami v roku 2012 v Londýne.
Kľúčové slová: logistika, špeciálna akcia, príprava, športové náradie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012

 Názov: 2012: Výstavba na míru
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na výstavbu logistických nehnuteľností v Českej republike a jej špecifiká. Developeri sa orientujú na ponuku riešení vo forme výstavby na mieru, čo bude pravdepodobným trendom aj v budúcnosti. Výstavbu logistických parkov ovplyvňuje hlavne ekonomika a väzba na EÚ. Najzaujímavejšími oblasťami pre developerov sú v ČR oblasti Prahy a Brna.
Kľúčové slová: logistika, výstavba, developer
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012