Meno: Ivana Lužáková
Rok: 2006
Názov práce: Zavedenie e-learningu v procese vzdelávania na ÚIVP Bratislava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 98                  Počet obrázkov: 3              Počet tabuliek: 3
Počet grafov: 7                   Počet príloh: 7                   Počet použ. lit.: 17
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá moderným spôsobom vzdelávania dospelých. Analyzuje súčasný stav vzdelávacích praktík na Ústrednom inštitúte vzdelávania              a psychológie Bratislava Železníc Slovenskej republiky. Navrhuje možnosť zavedenia e-learningu do vzdelávacieho procesu v tejto organizácii a vyhodnocuje jeho praktické výhody.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation theses deals with a modern way of further education. It analyzes present condition in the education practician in The Center Institute of Education and Psychology Bratislava, of Slovak Railways. It suggests chances of application of e-learning in the education of the process in this organization and it scores all applied benefits of.
Kľúčové slová: vzdelávanie, e-learning, elektronické vzdelávanie, moderné vzdelávanie, vzdelávací proces
Vedúci práce: Ing. Vladimír Krištofík

Meno: Peter Vaško
Rok: 2006
Názov práce: Návrh nového terminálu kombinovanej dopravy spoločnosti Metrans /Danubia/, a.s., vo východoslovenskom regióne
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:  86                 Počet obrázkov:  10            Počet tabuliek:    9      
Počet grafov:  2                 Počet príloh:         8           Počet použ. lit.: 11      
Anotácia: Diplomová práca obsahuje  návrh nového terminálu kombinovanej dopravy spoločnosti Metrans /Danubia/, a.s., vo východoslovenskom regióne. Podrobne sa zaoberá najmä jeho alokáciou, návrhom lokačného programu a technológie činnosti.
Anotácia (anglický jazyk): This final thesis contains project of a new terminal of combined transport for Metrans /Danubia/, a.s., in east region of Slovakia. Detailed attention is payed to its allocation, location program and technology of operation.
Kľúčové slová: Metrans, terminál kombinovanej dopravy, východoslovenský región
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.

Meno: Michal Dorica
Rok: 2006
Názov práce: Návrh základných podmienok utvárania integrovaných prepravných systémov na vybraných smeroch diaľkovej osobnej dopravy.
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    124             Počet obrázkov:  1             Počet tabuliek:    7
Počet grafov:  10               Počet príloh:       26            Počet použ. lit.:  36
Anotácia: Diplomová práce se zabývá návrhem základních přepravních, tarifních a výpravních podmínek realizace integrovaného přepravního systému na vybraných směrech dálkové letecké a železniční osobní dopravy na území České republiky a dále i v zahraničí. Práce se dotýká i problematiky dopravního napojení jednotlivých letišť na kolejovou dopravu v České republice a návrhu spolupráce a možností vlastní realizace poskytování základních a doplňkových služeb cestujícím ve vybraných tarifních bodech Českých drah.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit  befasst sich mit dem Vorschlag der grundlegenden Beförderungs-, Tarif- und Abfertigungsbedingungen in der Realisierung des integrierten Beförderungssystem in den auserlesenen Richtungen des Flug-, Bahn- und Personenverkehrs auf dem Territorium der Tschechischen Republik und weiter auch im Ausland. Die Arbeit berührt auch die Problematik der Verkehrsverbindung der einzelnen Flughäfen an den Zugtransport in der Tschechischen Republik und den Vorschlag der Mitarbeit und auch die Möglichkeit der eigenen Realisierung in der Gewährung der Grund- und Zusatzdienstleistungen den Fahrgästen in den ausgesuchten Punkten der Tschechischen Bahn.
Kľúčové slová: Integrovaný systém dálkové osobní dopravy, zásady integrace letecké a železniční dopravy, jednotné odbavení cestujících dálkové osobní dopravy
Vedúci práce: Doc. Ing. Milan Kováč, CSc.
Recenzent: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Michaela Kršiaková
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie veľkosti plôch výpravnej budovy ŽST. Spišská Nová Ves
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    77              Počet obrázkov:  4              Počet tabuliek:    11
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       12            Počet použ. lit.:  17
Anotácia: V diplomovej práci „Posúdenie veľkosti plôch výpravnej budovy ŽST. Spišská Nová Ves“ sa snažím poukázať na súčasný stav verejnej a neverejnej časti staničnej budovy, s prihliadnutím na potreby cestujúcich, požiadavky prepravnej a dopravnej prevádzky. V závere na základe zistených skutočností, navrhujem riešenia jednotlivých nedostatkov.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis “Consideration of size of dispatching area of the railway station Spišská Nová Ves” focuses on present state of public and non-public parts of the railway station building, taking into account the passengers’ needs, as well as requirements of railway shipping and traffic. At the end, emerging from the discovered state I have suggested solutions to particular drawbacks.
Kľúčové slová:  výpravná budova, špičková frekvencia cestujúcich, frekvenčný rozptyl, atrakčný obvod
Vedúci práce: Ing. Milan Klubal

Meno: Erik Štofko
Rok: 2006
Názov práce: Návrh racionalizačných opatrení pri vykládke sypkých materiálov na vlečke podniku U.S. Steel Košice,  s.r.o.
Katedra:
Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 58                  Počet obrázkov: 26             Počet tabuliek: 0
Počet grafov: 0                   Počet príloh: 1                    Počet použ. lit.: 9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá riešením problému ložných operácií na vlečke U.S. Steel Košice s.r.o.. Na základe analýzy jestvujúceho stavu boli navrhnuté opatrenia smerujúce k racionalizácií nakládky a následnej fixácie tovaru na železničné vozne.
Anotácia (anglický jazyk): My diplom work deals with the solutions of the loading operations problem in the railway factory  U.S. Steel Košice Ltd.. On the basis of the analysis of actual state, there are suggested measures that tend to the rationalization loading and consecutive fixation of  railway carriege stuff.
Kľúčové slová: nakládka, fixácia, racionalizácia
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.

Meno: Ondrej Drutár
Rok: 2005 / 2006
Názov práce: Návrh racionalizačných opatrení pri prekládke sypkých materiálov vo VSP Čierna nad Tisou
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    73               Počet obrázkov:  16            Počet tabuliek: 15
Počet grafov:  2                 Počet príloh: 0                   Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou prekládky na Jazykovej rampe III. Cieľom je určenie nedostatkov pri prekládke a návrh na ich odstránenie, ktorý prinesie okamžité prevádzkové a ekonomické vylepšenia, zníženie nákladov, rozšírenie ponuky služieb a zvýšenie spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb. Tieto vylepšenia tiež prispejú k zlepšeniu postavenia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. v rámci medzinárodných tranzitných prepráv východ – západ.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is dealing with rationalisation of transshipment on loading platform III. It´s aim is to identificate the weaknesses within the transshipment process, and to propose the ways of it´s elimination, which will bring about immediate upgrade of operation and economic issues, costs decreasement, offered services enlargement and enhancement of customers satisfaction with quality of offered services. This improvements will also contribute to advanced position of railway company Cargo Slovakia, Inc. in the field of east – west international transit carriage.
Kľúčové slová:
  racionalizácia, Východoslovenské prekladiská  Čierna nad Tisou, Jazyková rampa III, Variant č. 3
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.

Meno: Michal Mikyška
Rok: 2006
Názov práce: Návrh logistiky skladového hospodárstva v podniku MONT IRP Žilina spol. s r.o.
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
Počet strán: 56                  Počet obrázkov: 13             Počet tabuliek: 2
Počet grafov: 0                   Počet príloh: 0                    Počet použ. lit.: 3
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom logistiky skladového hospodárstva v podniku MONT IRP Žilina s.r.o. Na základe analýzy existujúceho stavu skladového hospodárstva v podniku, boli navrhnuté racionalizačné návrhy v oblasti logistiky so zameraním na zníženie nákladov.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work is dealing with proposal for logistics of storage management in MONT IRP Žilina Ltd. There were dealt rationalization proposals in logistics area aiming for decrease the costs on the basic analysis of existing state of storage management in the company.
Kľúčové slová: logistika, skladové hospodárstvo, riadenie zásob, logistické reťazce, logistické náklady
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita PhD.

Meno: Andrej Hill
Rok: 2006
Názov práce: Predchádzanie nehodovým udalostiam v železničnej preprave
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:41                   Počet obrázkov:4                        Počet tabuliek:3    
Počet grafov:0                   Počet príloh: 7                            Počet použ. lit.: 7  
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na zníženie počtu nehodových udalostí v železničnej doprave, použitím psychologických a manažérskych metód. Konkrétne návrhy by mali zlepšiť koncentráciu pracovníkov na vykonávanú prácu a zlepšiť evidenciu nehodových udalostí. Zlepšenie koncentrácie u niektorých konkrétnych pracovníkov by malo priamo ovplyvniť počet nehodových udalostí. Zavádzanie navrhovaných zmien nevyžaduje žiadne veľké investície a je ľahko realizovateľné.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation thesis is oriented to reduction of accidental events in railway traffic, using psychological and managerial methods. Exact applications should increase focusing of workers to the subject of their operation and improve the evidence of accidental events. Increase of focusing by some special workers should directly reduce the amount of accidental events. Application of projected changes does not need any big financial investments and is easy to feasible.
Kľúčové slová: nehodové udalosti, predchádzanie nehodám, psychológia v doprave, sťažené pracovné podmienky, odbúranie monotónie a psychickej únavy
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, PhD.

Meno: Miroslav Belay
Rok: 2005/ 2006
Názov práce: Perspektíva  nákladnej železničnej dopravy na traťovom úseku Margecany – Červená Skala
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    74               Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    43
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  20
Anotácia: Diplomová práca „Perspektíva nákladnej železničnej dopravy na traťovom úseku Margecany – Červená Skala“ sa zaoberá posúdením možností nákladnej železničnej dopravy na danom traťovom úseku. Na základe analýzy jestvujúceho stavu a posúdením ekonomickej náročnosti prepráv nákladnými vlakmi na danom úseku boli navrhnuté opatrenia a možnosti riešenia, ktoré by mohli v budúcnosti priniesť vyššie prepravné výkony.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation Thesis „The Outlook of Cargo Railway Transport in the Part of the track Margecany - Červená Skala“ deals with an evaluation of possibilities for the mentioned track. According to the analysis of the present state and the economic demands considered of the transport of cargo trains at the mentioned track was suggested arrangements and possible solutions which should bring a bigger transport capacity in the future.
Kľúčové slová: traťový úsek, prepravné výkony, nakládka, vykládka,  manipulačný nákladný vlak, komodita
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, Phd.

Meno: Ľubomír Košík
Rok: 2005/2006
Názov práce: Zavedenie priamych vlakov osobnej dopravy na relácii Poprad-Tatry – Plaveč - Prešov
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    70               Počet obrázkov:  12            Počet tabuliek:    34    
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       6             Počet použ. lit.:  17    
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením zavedenia priamych vlakov na relácii Poprad-Tatry – Plaveč – Prešov. Práca obsahuje zhodnotenie súčasného stavu riešenia dopravy v regióne, charakteristiku dvoch variantov navrhovaných priamych vlakov a celkové zhodnotenie zavedenia priamych vlakov.
Anotácia (anglický jazyk): The diplom work rates introducing of through trains in the railway track section Poprad-Tatry – Plaveč – Prešov. The work contains introducing of passenger transport at the present time, characteristic of two types trough trains and total aspects.
Kľúčové slová: nadväznosť vlakov, cestujúci, priamy osobný vlak, priamy zrýchlený vlak, cestovný čas
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, PhD.