Meno: Andrej Bednár
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Orava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    120             Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    57
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  10
Anotácia: Cieľ práce je posúdenie možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému ako z hľadiska finančných dopadov na rozpočet samosprávneho kraja a z ekonomického hľadiska. Definuje požiadavky na regionálnu dopravu, opisuje sociálno-ekonomickú situáciu regiónu, charakterizuje jestvujúcu dopravnú infraštruktúru a dopravcov, analyzuje súbežnosť a uvádza alternatívy riešenia súbežnosti,  vyčísľuje časové straty vznikajúce v procese premiestnenia a rámcovo vyhodnocuje navrhnuté alternatívy metódou zmeny nákladov. V návrhu integrovaného dopravného systému z dopravného hľadiska, podrobne rozpracúva z ekonomického hľadiska najvýhodnejší variant.
Anotácia (anglický jazyk): The main aim of this work is appraise of possibility of launching an integrated transport system as  an eventuality, how to reach more effective public transport system in region of Orava from view of the financial impact on the budget of the autonomous regional government and from view of economic impacts. The work defines requirements on the regional public transport system, describes social and economic situation, existing infrastructure and operators of public transport, analyses simultaneity of railway and bus transport and shows alternatives of solution for eliminate of the simultaneity. For evaluation of alternatives work uses it uses a methodology of costs changes. There is detailed described economically most effective option of solution.
Kľúčové slová:  integrovaný dopravný systém,  dopravná obslužnosť, časové straty, externality, náklady dopravcov, vyhodnotenie efektívnosti
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, PhD.

Meno: Michaela Mičianová
Rok: 2006
Názov práce: Preprava zamestnancov do firmy KIA Slovakia, s.r.o. z pohľadu železničnej prepravy
Katedra: železničná preprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:53                   Počet obrázkov:  1             Počet tabuliek:    22
Počet grafov:  19               Počet príloh:       1             Počet použ. lit.:  7
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na analýzu prepravných prúdov zamestnancov a návrhy možnej prepravy zamestnancov do firmy KIA Motors Slovakia.  Diplomová práca obsahuje výsledky jednotlivých návrhov.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation theses is forcusing on analysis transfers flow personnels  and proposals possible transport personnels in firm KIA Motors Slovakia. Graduation theses includes results individual proposals .
Kľúčové slová: zamestnanci, preprava, nadväznosť spojov
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra,Phd.

Meno: Ľubica Očenášová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Uplatnenie logistiky v preprave nebezpečného tovaru
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 90                  Počet obrázkov: 22             Počet tabuliek: 14       
Počet grafov: 7                   Počet príloh: 6                    Počet použ. lit.: 10      
Anotácia: Diplomová práca obsahuje uplatnenie logistiky v preprave nebezpečného tovaru. Zameraná je na analýzu súčasnej prepravy nebezpečného tovaru a možnosti uplatnenia logistiky v tejto preprave. Na základe zistených skutočností som navrhla opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a kvality prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on application of logistic in transport of dangerous goods. Detailed attention is payed to analyses of existing transport of dangerous goods and application of logistic in this transport. Based on the results of analyzing and actual efficiency I have suggested arrangements to increase security and quality transport.
Kľúčové slová: nebezpečný tovar, legislatíva, triedenie, označovanie, technológia prepravy, bezpečnosť, kvalita, moderné metódy logistiky.
Vedúci práce: Doc. Ing. Anna Kejíková, PhD. 
Recenzent: Ing. Blanka Titková

Meno: Gabriela Mikolajová
Rok: 2006
Názov práce: Systémová analýza prepravných procesov v železničnej stanici Poprad
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    76               Počet obrázkov:  4             Počet tabuliek:    22
Počet grafov:  13               Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu prepravných procesov v železničnej stanici Poprad – Tatry.  Je zameraná na výkony železničnej stanice v osobnej i nákladnej preprave, technologické postupy úkonov pri spracovaní vlakov. Rozoberá návrhy zamerané na zlepšenie kultúry cestovania a poskytovaných služieb v železničnej stanici, ktoré železničné spoločnosti  ponúkajú.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma project involves an analysis of the transport processes at Poprad – Tatry railway station, focuses on achievements in a personal and load transportation, and on technological procedures by which the trains are regulated. It also analyses the way how to improve the culture of traveling and the services provided at the railway station by the railway companies.
Kľúčové slová: analýza prepravných procesov  v železničnej stanici Poprad,    prepravné výkony stanice, technologické postupy úkonov pri spracovaní vlakov, návrhy optimalizácie prepravných procesov, modernizácia stanice Poprad
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.
Recenzent: 
Ing. Martin Čech

Meno: Iveta Blaščíková
Rok: 2006
Názov práce: Uplatnenie logistiky v obchodnej činnosti Swewood Slovakia, s.r.o., oz Jasná
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    79                  Počet obrázkov: 35               Počet tabuliek:   13
Počet grafov: 5                      Počet príloh: 11                    Počet použ. lit.:  16
Anotácia: V diplomovej práci je rozobraná distribúcia nábytku z firmy Swedwood Jasná pre švédsku spoločnosť IKEA. Rozpracované sú používané druhy dopráv pri vývoze tovaru a riešené sú v nej problémy, ktoré vznikajú pri preprave a dodávke tovaru. Navrhnuté sú spôsoby a možnosti riešenia na ich elimináciu.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma thesis deals with the distribution of the furniture from the Swedwood Jasná company for the Swedish company IKEA. Further, it offers a view on a usage of all kinds of transportation during the process of export and consequently, it solves the problems which occure during shipment as well as supply of the goods. Suggested methods and options are assigned to eliminate existing problems.
Kľúčové slová: logistika, preprava, doprava, distribúcia tovaru, prepravné škody
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.  (ŽU - Katedra železničnej dopravy)
Recenzent: Ing. Jana Králiková         (Swedwood Jasná – Závažná Poruba, LM)

Meno: Zuzana Tichá
Rok: 2006
Názov práce: Tarifná a cenová politika ako nástroj riadenia osobnej prepravy
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 54                 Počet obrázkov:                 Počet tabuliek:   
Počet grafov: 10               Počet príloh: 3                    Počet použ. lit.:  20
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá tarifnou a cenovou politikou v železničnej osobnej preprave. Cieľom návrhu je vytvorenie nových zliav a produktov v tarifnej a cenovej politike ako napríklad Zľava ISIC a ITIC karty, Cesty mladých, Leto 26 alebo Elektronická peňaženka.
Anotácia (anglický jazyk): This project is about with tariff's and price's politics in personal rail transport. The object of project is formation of new reductions and products in tariff and price politics for example Reduction ISIC and ITIC card, Roads of young people, Summer 26 or Electronic purse.
Kľúčové slová: tarifná politika, cenová politika, cestovné, zľavy
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, Phd.

Meno: Mária Mrázová
Rok: 2006
Názov práce: Systémová analýza prechodu záťaže v pohraničných priechodových staniciach
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline
Počet strán:    55               Počet obrázkov:  4             Počet tabuliek:    16
Počet grafov:  1                 Počet príloh:       8             Počet použ. lit.:  16
Anotácia: Diplomová práca obsahuje  analýzu prechodu záťaže v pohraničných priechodových staniciach. Zameraná je na Slovenskú republiku, Českú republiku Maďarsko a Rakúsko. Podrobne rozoberá  problematiku zameranú na vlaky odovzdávané a preberané zjednodušeným spôsobom tzv. „na dôveru“
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work is focused on the analysis of passage train load in the frontier Exchange stations. Detailed attention is payed to Slovak Republic, Czech Republic, Hungary and Austria. It deals with detailed analysis of the trains either delivered or received in the siplified way called „on confidence“
Kľúčové slová: pohraničná priechodová stanica, technická dôvera, RID-ová dôvera, komerčná dôvera, COTIF
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.

Meno: Miroslav Klich
Rok: 2006
Názov práce: Návrh optimalizace odevzdávky vozu v mezinárodní a ve vnitrostátní dopravě
Katedra: Katedra železniční dopravy
Fakulta: Fakulta povozu a ekonomiky dopravy a spoju
Počet strán:    83               Počet obrázkov:  1             Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       24            Počet použ. lit.:  16
Anotácia: Diplomová práce se zabývá možnostmi zkrácení délky pobytů vlaků v mezinárodní a vnitrostátní dopravě. Na základě analýzy současného stavu navrhuje možnosti zjednodušení odevzdávky vozů a tím zkrácení délky pobytů vlaků.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work deals with the possibilities of shortening of the train placement in the international and intrastate and international rail transport. On the basis of the present state, this diploma work suggests the possibilities of speeding up the handing in the carriages and results in shortening the train placement time.
Kľúčové slová: tzv. „technická a přepravní důvěra“
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, Phd.
Recenzent: Ing. David Kostelník

Meno: Ľubor Smutný
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti využitia železničnej dopravy na trati Košice – Plešivec na zabezpečenie dopravnej obslužnosti spádového územia
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 73                   Počet obrázkov:2                Počet tabuliek: 20
Počet grafov: 36                 Počet príloh: 38                  Počet použ. lit.: 3        
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou jestvujúceho stavu železničnej dopravy na trati Košice – Plešivec. Cieľom práce je zlepšiť koordináciu železničnej a autobusovej dopravy v spádovom území železničnej trate a optimalizáciou prevádzkových výkonov vlakov zvýšiť kvalitu železničnej osobnej dopravy. Návrh dopravnej obslužnosti je založený na využití potenciálu železničnej dopravy a na vhodnej úprave vedenia trás autobusových liniek. Na základe vypracovaného návrhu dopravnej obsluhy územia je možné s malým zvýšením nákladov prispieť ku zvýšeniu kvality osobnej prepravy v riešenom spádovom území.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with the analysis of current state of railway transport Košice – Plešivec. The aim of this work is to improve coordination between railway and bus transport within the performed area of a rail track. Another aim is to enhance quality of passenger railway transport by optimalization of train operating performance. The draft of transport service is based on usage of railway potencial and on appropriate fitting of bus lines arraugement. According to the mentioned transport service draft of this area is possible to increase the quality of passenger transport in problematic performed area by low expenses.
Kľúčové slová: Osobná železničná doprava, dopravná obslužnosť, koordinácia dopravcov, železničná trať Košice – Plešivec
Vedúci práce: Ing. Ján Kalina

Meno: Richard Majláth
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti využitia železničnej dopravy na trati Červená Skala – Margecany na zabezpečenie dopravnej obslužnosti spádového územia
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    74                Počet obrázkov:  3              Počet tabuliek:    42
Počet grafov:  10               Počet príloh:       17            Počet použ. lit.:  14
Anotácia: Diplomová práca analyzuje úroveň dopravnej obslužnosti spádového územia železničnej trate Margecany – Červená Skala. Návrhom časovej polohy spojov, ale aj úpravou ponúknutej kapacity vo vlakoch sa zabezpečí zlepšenie kvality prepravných služieb s rovnakou výškou vynaložených finančných nákladov. Železničná doprava, ktorá je nosným dopravným systémom môže vo vzájomnej spolupráci s autobusovou dopravou (nadväznosťou jednotlivých spojov) zlepšiť kvalitu poskytovaných prepravných služieb. Neustálym rozvojom ďalších doplnkových služieb sa môže stať železničná doprava v regióne atraktívnejšou, v spolupráci s ostatnými dopravcami sa zabezpečí optimálna dopravná obslužnosť regiónu.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work analyses quality of transport service within performed area of rail track Margecany – Červená Skala. Draft of line timing, but also adjustment of offered train capacity provides us with better quality of the service with the same financial expenses. Railway transport, which is essential for transport system, in cooperation with bus transport might improve quality of offered transport service. The constant development of additional service for railway transport can by more attractive within the operation with other kind of transport.
Kľúčové slová: železničná trať Margecany – Červená skala, dopravná obslužnosť, grafikon vlakovej dopravy, osobná doprava, osobná preprava
Vedúci práce: Ing. Ján Kalina