Meno: Mário Vladár
Rok: 2006
Názov práce: Intermodálna preprava v systéme výmenných nadstavieb v SR
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    64               Počet obrázkov:  9             Počet tabuliek:    22
Počet grafov:  3                 Počet príloh:       1             Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa venuje intermodálnej preprave v systéme výmenných nadstavieb v Slovenskej republike. Zameraná je na zistenie očakávaného prepravného potenciálu pri preprave tovaru vo výmenných nadstavbách, na aspekty implementácie systému intermodálnej prepravy vo výmenných nadstavbách a ekonomické porovnanie prepravných reťazcov priamej cestnej a intermodálnej prepravy vo výmenných nadstavbách. Na záver je zhodnotená efektívnosť systému prepravy výmenných nadstavieb v podmienkach prepravného trhu Slovenskej republiky.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on intermodal transport of swap bodies in Slovak Republic. Project consists of this parts: expected transport potention of intermodal transport of swap bodies, aspects of implementation intermodal transport of swap bodies, economic comparison of transport pipeline of road transport and intermodal transport of swap bodies. In the end there is examination of efficiency of intermodal transport of swap bodies in Slovak Republic .
Kľúčové slová:  výmenná nadstavba, intermodálna preprava, terminál kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Peter Kačala

Meno: Karol Németh
Rok: 2006
Názov práce: Dopad vstupu SR do EÚ na technologické postupy prepravných činností v PPS Čierna nad Tisou
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    63               Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    5
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       11            Počet použ. lit.:  16
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou technologických postupov prepravných činností v pohraničnej priechodovej stanici Čierna nad Tisou pred a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Okrem samotnej analýzy podáva aj komplexné informácie o vymedzených zmenách a ich dopadoch na prepravné procesy v pohraničnej priechodovej stanici Čierna nad Tisou.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work is focused on the analysis of the technological procedures of the transport activities in the frontier Exchange stations (FES). Except for the analysis itself it provides complex information about consequences of certain changes in transport processes in FES in Čierna nad Tisou.
Kľúčové slová: pohraničná priechodová stanica, elektronický systém NCTS, colný dlh, referenčná suma,
Vedúci práce: Ing. Jiří Jančík

Meno: Tibor Ďurina
Rok: 2005/2006
Názov práce: Optimalizácia logistických činností pri realizovaní obchodných zámerov firmy Tento, a. s., v Českej republike
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    61               Počet obrázkov:  8             Počet tabuliek:  12
Počet grafov:    6                Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vzťahom medzi logistikou a dopravou. Je zameraná na nájdenie optimálneho variantu prepravy tovaru spoločnosti Tento a. s., Žilina ku koncovým zákazníkom v Českej republike. Analyzuje súčasný spôsob distribúcie tovaru a navrhuje optimálny variant riešenia prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deals with a relation between logistics and transportation. It is intent on optimal variant of goods traffic in the company of Tento a. s., Žilina to a final customer in Czech Republic. It analyses a present way of goods destination and suggests an optimal variant in transportation design
Kľúčové slová: Optimalizácia, logistika
Vedúci práce: Ing. Marián Horvát
Recenzent: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Meno: Michal Vojtek
Rok: 2005/2006
Názov práce: Financovanie železničnej dopravy
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzky  a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 88                  Počet obrázkov: 3              Počet tabuliek: 16
Počet grafov: 6                  Počet príloh: 6                   Počet použ. lit.: 20
Anotácia: Moja diplomová práca sa zaoberá  problematikou financovania železničnej dopravy. Hodnotím súčasný stav konkrétnych železničných podnikov pôsobiacich v Slovenskej republike, pričom v závere práce poukazujem na vybrané problémy ich financovania.
Anotácia (anglický jazyk): My thesis deals with the financing of the railway transport. I evaluate the current situation of the concrete railway companies operating in  Slovak Republic. At the end I focus on the specific problems of their financing. 
Kľúčové slová: financovanie, železničná doprava, zdroje, dotácie
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.

Meno: Peter Kollár
Rok: 2006
Názov práce: Zabezpečenie interoperability železničnej dopravy v SR
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: železničnej dopravy
Počet strán: 82                   Počet obrázkov: 6                        Počet tabuliek: 1
Počet grafov: 0                Počet príloh: 3                             Počet použ. lit.: 11 
Anotácia: Moja diplomová práca analyzuje právne predpisy Európskej Únie v Slovenskej republike. Zameriava sa najmä na konvenčný a vysokorýchlostný transeurópsky železničný systém a na stupeň implementácie v našich predpisoch. 
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work analyses juridical prescription of European Union in Slovak republic. It’ s oriented mostly to the trans-European high-speed rail system and the trans-European conventional rail system and to degree of implementation in our prescription.
Kľúčové slová:  interoperabilita, legislatíva, implementácia
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.

Meno: Zuzana Šimková
Rok: 2006
Názov práce: Možnosti využitia prostriedkov fondov EÚ na financovanie investičných projektov v železničnej doprave
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:55                 Počet obrázkov:14              Počet tabuliek:4 
Počet grafov:0                 Počet príloh: 3                    Počet použ. lit.: 19
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na možnosti využitia prostriedkov fondov Európskej únie najmä v železničnej doprave a vyžitie týchto fondov na financovanie investičných projektov v železničnej doprave v súčasnosti a taktiež v období rokov 2007 – 2013. Práca tiež obsahuje prehľad fondov pred vstupom Slovenska do Európskej únie a po vstupe. Hlavným cieľom je zmapovať a overiť, či súčasný systém riadenia pomoci je dostatočný na získanie maximálneho objemu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Anotácia (anglický jazyk): This graduation thesis is bearing on possibilities of utilization of equipments of funds owned by European union mainly in railway traffic and using these funds for financing of investment projects in railway traffic in present and also in years 2007 – 2013. The thesis includes also review of funds before joining European union and after joining. The main goal is to map and verify if the present system of assistance management is  sufficient for acquirement maximum from capability of financial equipment from funds of European union.
Kľúčové slová: Európska únia, fondy EÚ, projekty, legislatíva, Kohézny fond, štrukturálne fondy, predvstupová pomoc
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanova, CSc.

Meno: Alena Šenkárová
Rok: 2006
Názov práce: Vplyv cien za použitie dopravnej cesty na postavenie železničnej dopravy na dopravnom trhu
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDAS
Počet strán:    72               Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    38    
Počet grafov:  26               Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  25
Anotácia: Moja diplomová práca analyzuje cenu za použitie železničnej dopravnej cesty v železničnej doprave. Vplyv poplatkov za používanie železničnej dopravnej cesty na jednotlivé výsledky hospodárenia železničných dopravných podnikov. V závere práce sú navrhnuté možnosti riešenia tejto problematiky.
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work is analyzing the price for using the railway tracks in railway freight. It is dealing  with  influence of  the prices on the economic results of railway freight companies. Solutions and possibilities for solving this issues are stated in conclusion.
Kľúčové slová: cena, dopravná cesta, cenový systém
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.

Meno: Michal Masár
Rok: 2006 
Názov práce: Návrh riešenia integrovanej dopravy v uzle Bratislava s určenou nosnou koľajovou dopravou
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:70                  Počet obrázkov:15           Počet tabuliek:13        
Počet grafov:                     Počet príloh:2                    Počet použ. lit.:6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou súčasného stavu integrovanej dopravy v uzle Bratislava a napojením regionálnej dopravy na tento systém. V ďalšej časti sa zaoberá návrhom riešenia integrovanej dopravy v uzle Bratislava s určenou nosnou koľajovou dopravou.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma thesis deals with the interconnection of regional track transport with the integrated system and performance of the present situation of the integrated transport in Bratislava intersection. Moreover, this work is concerned with proposal of integrated transport in Bratislava intersection with term supporting track transport and with the development of some new railway stop.
Kľúčové slová: Integrovaná doprava, koordinátor
Vedúci práce: Ing. Juraj Gregor

Meno: Martin Cerula
Rok: 2005/2006
Názov práce: Zavedenie systému diaľkového ovládania zabezpečovacích zariadení v dopravniach na trati
Štúrovo - Levice
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    66               Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    31
Počet grafov:  2                 Počet príloh:     10              Počet použ. lit.:    6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom vhodného typu diaľkového dispečerského riadenia na trati Štúrovo – Levice. Na základe analýzy jestvujúceho stavu infraštruktúry, dopravných a prepravných výkonov, boli navrhnuté opatrenia smerujúce k zavedeniu dispečerskej centralizácie.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation thesis treats of the choice. On the basis of the analysis of actual state of the infrastructure, traffic and transport performances there are suggested measures that tend to the implementation of dispatching centralization.
Kľúčové slová: diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia, železničná stanica, dispečer.
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Meno: Jana Rúčková
Rok: 2006
Názov práce: Analýza nárokov na kvalitu prevádzkových procesov logistického vlaku
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:   77               Počet obrázkov:  16           Počet tabuliek:    6
Počet grafov: 0                  Počet príloh:       2              Počet použ. lit.:  18
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou nárokov na kvalitu prevádzkových procesov logistického vlaku. Je zameraná na analýzu jednotlivých procesov prevádzkovania logistického vlaku štátneho a súkromného dopravcu. Práca  navrhuje metodiku hodnotenia kvality jednotlivých procesov.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis deals with analysis of claims regarding the quality of operational processes of logistics train. It has been directed on analysis of individual processes of logistics train operation in case of both, state and privately – owned providers. The work suggests the quality evoluation methodology of individual processes.
Kľúčové slová: analýza, faktory, kvalita, logistický vlak, prevádzkové procesy, súkromný dopravca, štátny dopravca
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.