Meno: Michal Kukučka
Rok: 2006
Názov práce: Návrh procesného portálu osobnej dopravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    77              Počet obrázkov:  22         Počet tabuliek:    10
Počet grafov:  0                Počet príloh:       2            Počet použ. lit.:  26
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom procesného portálu osobnej dopravy.  Procesný portál spolu s konceptom riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) je navrhnutý v podmienkach Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK).  Cieľom diplomovej práce je jednoduchšie plánovanie celého zákazníckeho procesu osobnej dopravy pomocou procesného portálu.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work deals with a project of processional portal, which is applied in a passenger transport. Processional portal with Customer Relationship Management strategy (CRM) is designed in the terms of the company Slovakrail, Inc. (ZSSK). The aim of this project is to plan the complete process of passenger transport more easily by using this processional portal.
Kľúčové slová: procesný portál, koncept riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), zákaznícky proces
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Meno: Ján Kramár
Rok: 2006
Názov práce: Návrh traťovej technológie na trati Košice – Žilina v podmienkach ZSSK Cargo
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 74                  Počet obrázkov: 9              Počet tabuliek: 10       
Počet grafov:  0                  Počet príloh: 4                   Počet použ. lit.: 15      
Anotácia: Diplomová práca obsahuje  návrh optimalizácie traťovej technológie na trati Košice – Žilina pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.. Zaoberá sa využitím nových informačných technológií pri riešení obsluhy železničných nácestných staníc manipulačnými vlakmi na vybranom traťovom úseku.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on the sugestion of the line optimalisation on the line  Košice - Žilina for company Železničná spoločnosť Cargo, a.s.. It deals using of the new information technologies for service of the  railway stations by service trains on selected track section.
Kľúčové slová: Traťová technológia, informačná technológia, globálny systém mobilnej komunikácie, pojazdná nákladná kancelária.
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Meno: Ladislav Stehlík
Rok: 2006
Názov práce: Finančné vyjadrenie stavu zaťaženia životného prostredia jednotlivými druhmi dopravy a návrh vhodných redukčných opatrení
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDAS
Počet strán:    69               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    28
Počet grafov:  4                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  20
Anotácia: V mojej diplomovej práci sa zaoberám finančným vyjadrením stavu zaťaženia životného prostredia SR. Spracoval som analýzu prepravných výkonov jednotlivých druhov dopravy. Popísal som zahraničné metódy, ktoré kvantifikujú externé náklady dopravy. Navrhol som vhodnú metodiku pre kvantifikáciu externých nákladov dopravy na území SR a tieto náklady som vyčíslil. V závere som navrhol redukčné opatrenia, pri ktorých by bolo možné dosiahnuť  zníženie externých nákladov.
Anotácia (anglický jazyk): In my graduation thesis I concern with financial expression of loading condition of environment in Slovak republic. I executed the analysis of transport outputs of individual  kinds of transport. I described foreign methods, which quantified external costs of transport. I suggested an appropriate methodic for quantification of external costs of transport in Slovak republic and I evaluated this costs. In the end of my work I proposed some reduction measures, whereat would be possible to achieve decrease of external costs.
Kľúčové slová: externé náklady,  INFRAS, UNITE, Kvantifikácia externalít
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová

Meno: Ľubomíra Prieložná
Rok: 2005/ 2006
Názov práce: Koordinácia cestnej a železničnej osobnej dopravy na trase Žilina – Rajec po prechode kompetencií na VÚC
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov   
Počet strán:    67              Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    37
Počet grafov:  3                 Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Táto diplomová práca sa zaoberá koordináciou autobusovej a železničnej dopravy na úseku Žilina – Rajec. Analýzou a spracovaním získaných materiálov som dospela k návrhom na zvýšenie efektívnosti dopravy na danom úseku. Návrhy som porovnala a na ich základe som navrhla výsledné riešenie.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with coordination of  bus and train transport within the distance of Rajec – Žilina. Regarding to analyse  and processing of obtained materials, I found out suggestions how to increase  effectiveness  of  transport in this distance. I have proposed final solution regarding to comparison of proposals.
Kľúčové slová: obsaditeľnosť, súbežný spoj, jednotkové náklady, cena prepravy, vlakové spojenie
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová

Meno: Martin Štefančík
Rok: 2005 / 2006
Názov práce: Návrh koordinácie železničnej a autobusovej dopravy v určenom obvode VÚC Prešov
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    67                 Počet obrázkov: 3                  Počet tabuliek: 27
Počet grafov:  0                   Počet príloh: 0                  Počet použ. lit.:  8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá koordináciou železničnej a autobusovej dopravy v okrese Bardejov. Jej hlavnými časťami sú porovnanie jednotlivých ukazovateľov oboch dopráv, odstránenie súbežnosti spojov a koordináciou v rámci prímestskej dopravy.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation theses entertain on coordination of railway and bus transportion in district of Bardejov.  Her main sections are equation of individual indicator at both transports, elimination of paralleling communication and coordination of suburb transportion.
Kľúčové slová: koordinácia vlakov a autobusov, súbežné spoje, okres Bardejov, nadväznosť spojov 
Vedúci práce: Ing. Vlastimil Čírský

Meno: Janka Fulková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh využitia centralizovaného colného vyhlásenia vo voľnom obchode
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: PEDaS      
Počet strán: 59                  Počet obrázkov:                 Počet tabuliek:   
Počet grafov:4                   Počet príloh:7                    Počet použ. lit.:8   
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá využitím centralizovaného colného vyhlásenia vo voľnom obchode. V práci sú posúdené výhody elektronického colného konania oproti písomnému colnému konaniu. Odporúčaním je úplná automatizácia colného vyhlásenia, ktorá skráti dobu prepravy tovaru, zníži náklady za papierové spracovanie dokladov a administratívnu prácu.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis deals with the use of centralized customs declaration on open market. The project is compared the advantages of electronic customs procedure to written customs procedure. The recommend is total automatization of customs declaration, which  will reduce transportation time, cut costs of filing system and administrative work.
Kľúčové slová: Centralizované colné vyhlásenie, tranzit, clo 
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD

Meno: Monika Kuchtová
Rok: 2006
Názov práce: Využitie elektronického katalógu GXS v logistike
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    96               Počet obrázkov:  16           Počet tabuliek:    13
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       8              Počet použ. lit.:  20
Anotácia: Diplomová práca obsahuje popis princípu činnosti elektronického katalógu GXS, organizácie, systémy a štandardy potrebné pre jeho správne a efektívne fungovanie v elektronickom obchodovaní. Práca je zameraná na analýzu  elektronického katalógu GXS v logistike a konkrétny návrh jeho využitia v tejto oblasti s vymedzením a zhodnotením prínosov v dodávateľsko – odberateľskom reťazci a pri riadení obchodných vzťahov.
Anotácia (anglický jazyk): This project describes the principles of the operation of electronic catalogue GXS, its organisation, systems and standards necessary for its correct and effective functioning in electronic trading. The project is focused on the analysis of  electronic catalogue GXS usage in logistics and offers a particular proposal of its utilisation in this field with the definition and the revaluation of its benefits in a supply chain and when managing business relationships.
Kľúčové slová: Elektronický katalóg, logistika, systém GS1, logistická sieť GXS
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.

Meno: Michal Adámek
Rok: 2005/2006
Názov práce: Využitie navigačných systémov v nákladnej doprave
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    60               Počet obrázkov:  15            Počet tabuliek:    1
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       1              Počet použ. lit.:  6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou družicovej navigácie. Sú v nej popísané existujúce družicové navigačné systémy a plánované projekty v tejto oblasti. Cieľom práce je navrhnúť konkrétne spôsoby využitia výhod družicovej navigácie v oblasti dopravy a nájsť uplatnenie pre dopravcu aj prepravcu.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is analyzing the satelite navigation. It is describing already available systems and also systems which are planned for the near future. The aim of the diploma work is to propose concrete ways of using satelite navigation systems in the filed of freight and to find the utilisation for freighter and carrier.
Kľúčové slová: družicový navigačný systém, GPS, GLONASS, Galileo, cestná doprava, železničná doprava
Vedúci práce: Doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.

Meno: Alžbeta Micháliková
Rok: 2006
Názov práce: Riešenie logistiky podniku INA Kysuce, a. s.
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky, dopravy a spojov 
Počet strán: 65                  Počet obrázkov:  17            Počet tabuliek: 4
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 0                    Počet použ. lit.: 10
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu logistických procesov spoločnosti INA Kysuce, a. s. Na základe analýzy je zameraná na navrhnutie opatrení pre zefektívnenie výrobného procesu. Podrobne sa venuje zdokonaleniu informačného systému, ktorý sa v súčasnosti v spoločnosti používa.
Anotácia (anglický jazyk): The project contains an analysis of the logistic process in the company INA Kysuce, a. s. It is based on this analysis and it is direct at a design of the precautions for optimum of manufacture process. It devotes in detail to improvement of information system, which is in the company used now.
Vedúci práce: Doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Milan Vejrosta

Meno: Slavomíra Fullová
Rok: 2006
Názov práce: Marketingové plánovanie v ARGO Slovakia, s.r.o.
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    69              Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek: 3
Počet grafov:  0                Počet príloh:      2              Počet použ. lit.:  8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá marketingovým plánovaním v zasielateľskej firme. Na základe marketingovej situačnej analýzy je navrhnutá marketingová stratégia zasielateľskej firmy ARGO Slovakia s.r.o., Poprad.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on marketing planning in forwarding company. On foundation of marketing situation analysis is proposed marketing strategy  forwarding company ARGO Slovakia s.r.o., Poprad.
Kľúčové slová: marketing, marketingové plánovanie, zasielateľstvo, situačná analýza, marketingová komunikácia, obchodný zástupca.
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.