Meno: Andrea Horeličanová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Skúmanie efektívnosti vzdelávania v rámci manažmentu ľudských  zdrojov
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:56                   Počet obrázkov:5                       Počet tabuliek:4    
Počet grafov:0                    Počet príloh:3                             Počet použ. lit.: 14
Anotácia: Diplomová práca obsahuje  skúmanie efektívnosti vzdelávania v rámci manažmentu ľudských zdrojov. Zameraná je na všetky typy organizácií v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, v ktorých sa uplatňuje systém vzdelávania.  Skúma efekty vyplývajúce zo vzdelávania a taktiež metódy, ktoré sa môžu použiť pri systéme vzdelávania.
Anotácia (anglický jazyk): This project contains a research of education effectiveness in the area of management of human sources. It focuses on all types of organizations in particular Slovak regions, where the system of education is used. It studies the effects arising from education and also the methods that can be used in the system of education.
Kľúčové slová: vzdelávanie, manažment ľudských zdrojov, efektívnosť, hodnotenie investícií, efekt
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.   

Meno: Jaroslav Bunganič
Rok: 2006
Názov práce: Zavedenie a uplatnenie nástrojov kontrolingu v podmienkach VSP
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:74                    Počet obrázkov:12              Počet tabuliek:5 
Počet grafov:6                     Počet príloh:2                      Počet použ. lit.: 9  
Anotácia: Táto diplomová práca popisuje význam Sekcie východoslovenských prekladísk a ich prínos pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.. Analyzuje súčasný stav  riadenia a navrhuje možnosti zlepšenia celého výrobného procesu pomocou nástrojov kontrolingu.
Anotácia (anglický jazyk): This graduation theses describes meaning of The Section of The East Slovak Transship Centers and  their addition for The Railway Company CARGO Slovakia, Inc.. It analyzes present condition of the control and it´s suggests chances of the improvement of all production process by the tools of the Controlling.
Kľúčové slová: kontroling, riadenie, proces
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.

Meno: Marie Topiarzová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Optimalizace řizení provozu na trati Český Těšín - Frýdek Místek
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 71                  Počet obrázkov: 2              Počet tabuliek: 16       
Počet grafov: 4                  Počet príloh: 11                 Počet použ. lit.: 19      
Anotácia: V diplomové práci jsou ekonomicky vyhodnocené hlavní přínosy zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, modernizace motorových jednotek, zřízení půjčoven jízdních kol v železničních stanicích a další změny a návrhy vylepšující dosavadní provoz na trati č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek.
Anotácia (anglický jazyk): In the dissertation there are economically evaluated the main benefits of the implementation of the remote control of the interlocking plant, the modernization of the motor units, the establishment of rentals of bicycles in the railway stations and the other changes and proposals which are making the actual traffic on the track No. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek better.
Kľúčové slová: Veřejná osobní doprava, modernizace regionálních tratí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, motorové jednotky Regionova.
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.
Recenzent: Ing. Ivan Červenka

Meno: Alena Macurová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Analýza jestvujúceho stavu riadenia a realizácie technicko-hygienickej údržby osobných vozňov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. v obvode Žilina
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 64                 Počet obrázkov: 2              Počet tabuliek: 20       
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 6                   Počet použ. lit.: 12
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na analýzu a zhodnotenie súčasného stavu riadenia a realizácie technicko-hygienickej údržby osobných vozňov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. v obvode Žilina. Cieľom je navrhnúť racionálny spôsob riadenia a realizácie technicko-hygienickej údržby, porovnať ho s jestvujúcim stavom a následne aplikáciou navrhovaného riešenia vyhodnotiť ekonomický prínos pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis is aimed at an analysis and an assessment of contemporary situation of control and realization of the technical-hygienic repairs of the passenger carriages that belong to Railway joint stock company of Slovakia in the region Žilina. The main goal is to propose the best way of control and realization of the technical-hygienic repairs of the passenger carriages, to compare it with an existent situation and finally to estimate an economic contribution to Railway joint stock company of Slovakia by the application of this solution.
Kľúčové slová: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., technicko-hygienická údržba, procesné riadenie, hnacie dráhové vozidlo, osobný vozeň
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Buček, PhD.
Recenzent: Ing. Štefan Šulík

Meno: Katarína Drbúlová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Návrh modelu kvantifikácie nákladov kapitálu na účely finančného riadenia podniku
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    73               Počet obrázkov: 4              Počet tabuliek: 19
Počet grafov:                     Počet príloh: 1                   Počet použ. lit.:20
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom modelu na kvantifikáciu nákladov cudzieho kapitálu a kvantifikáciu nákladov kapitálu vlastného. Pri návrhu modelov pre kvantifikáciu nákladov kapitálu som uvažovala o modeloch vhodných pre akciovú spoločnosť.                   Pri rozboroch a výpočtoch som využila interné údaje spoločnosti za roky 2002, 2003 a 2004, údaje uverejňované Národnou bankou Slovenska a iné.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Modelvorschlag für die Unkostenkvantifikation des fremden Kapitals und für die Unkostenkvantifikation des eigenen Kapitals. Bei dem Modelvorschlag für die Unkostenkvantifikation des Kapitals dachte ich über den Modelen nach, die für die Aktiengeselschaft vorteilhaft sind. Bei den Analysen und Rechnungen wertete ich auch die Intergeselschaftdaten von den Jahren 2002, 2003 und 2004, die Nationalslowakischebankdaten und andere. 
Kľúčové slová: náklady vlastného kapitálu, náklady cudzieho kapitálu, WACC
Vedúci práce: doc.  Ing. Viera Bartošová, Csc.

Meno: Miroslav Súkeník
Rok: 2005/2006
Názov práce: Komplexný systém manažmentu rizík v železničnej dopravnej spoločnosti
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Pedas
Počet strán:    91               Počet obrázkov:  13            Počet tabuliek:    12
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       3             Počet použ. lit.:  7
Anotácia: Moderné riadenie a manažment železničných podnikov v Európe prechádza postupne od viacúrovňového riadenia a zodpovedajúceho divizionálneho usporiadania k riadeniu jednoznačne vymedzených firemných procesov. Vyššie právomoci a zodpovednosti sa tak prenechávajú na výkonný manažment, t. j. vlastníkov procesov. Neodmysliteľnou súčasťou riadenia procesov sa tak stáva aj manažment rizík.
Anotácia (anglický jazyk): Modern management of the European railway companies is changing from complicated directive to business process management. Major responsibilities are leaved to owners of process. But it is necessary that someone has to know run from one process to the other. And in a management of railway company and its processes it is necessary to manage risks.
Kľúčové slová: riziko, riadenie rizík, organizačná štruktúra, manažment
Vedúci práce: Ing. Daniel Zajko

Meno: Marek Štefaničiak
Rok: 2004/2005
Názov práce: Návrh technológie zvozu drevnej hmoty v ucelených vlakoch pre zákazníka Neusiedler SCP, a.s., Ružomberok
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 56                   Počet obrázkov: 17             Počet tabuliek: 18       
Počet grafov: 3                   Počet príloh: 5                    Počet použ. lit.: 11      
Anotácia: V diplomovej práci sa zaoberám prepravou drevnej hmoty do SCP  Ružomberok v ucelených vlakoch. Výsledkom je vytvorenie dvoch logistických vlakov z oblasti Lučenca a Nových Zámkov, ktoré znížia zaťaženie horských priechodov nákladnými automobilmi.
Anotácia (anglický jazyk): In this diploma work I concern about tansportation of wood to SCP Ružomberok  in the itegrated trains. The result can be seen in the creation of  two logistic trains from area of Lučenec and Nové Zámky, which cut the density of  the  gangeway   range  with cargo cars.
Kľúčové slová: SCP, vlečka, drevná hmota, les, vozeň, vlak, železničná  a automobilová doprava (preprava).
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Vyparina
Recenzent: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Meno: Zuzana Korčáková
Rok: 2004/2005
Názov práce: Prínosy zavedenia diaľkového zabezpečovacieho zariadenia na trati Prešov - Plaveč
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    51               Počet obrázkov:  11            Počet tabuliek:    12
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       10            Počet použ. lit.:  17
Anotácia: V diplomovej práci hodnotím prínosy a výhody, ktoré sa dosiahli zavedením diaľkového  zabezpečovacieho zariadenia na trati Plaveč – Prešov. Chcem poukázať na to, ako pomohla modernizácia k zdokonaleniu dopravnej prevádzky a aké úspory sa tým dosiahli. V poslednej kapitole navrhujem optimalizáciu počtu pracovníkov, zlúčením funkcie osobného pokladníka a dozorcu výhybiek.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work I evaluate the contributions and advantages that were achieved by application of the Integrated Control and Information System on railway line Plaveč – Prešov. I would like to unveil how the modernization helped to improve traffic operation and what savings were achieved. In the last chapter I suggest to optimalize the number of workers by joining the function of personal cashier and switch attendant.
Kľúčové slová: zabezpečovacie zariadenie, dispečer, prínosy
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.
Recenzent: Ing. Michal Dupkala

Meno: Petra Ondrejáková
Rok: 2004/2005
Názov práce: Nástroje racionalizácie nadväznosti prípojov v osobnej doprave
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    57               Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       12           Počet použ. lit.:  20
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberala posúdením nástrojov racionalizácie pri nadväznosti jednotlivých druhov dopráv. Zdôraznila som aj význam dopravnej politiky štátu, ako hlavného nástroja pri riešení tejto problematiky. Zamerala som sa aj na silné a slabé stránky osobnej dopravy. V závere práce je navrhnuté a na príklade doložené možné riešenie.
Anotácia (nemecký jazyk): In meiner Diplomarbeit habe ich mich mit der Einschädzung des Machtmittels fur die Racionalizierung einzelne Verkehrsbindungen befassen. Ich  habe die Bedeutung unsere Verkehrspolitik, als der Hauptgerät bei der Losung diese Problematik hervorheben. Ich habe mich auch mit kräftige und schwachere Seiten des Verkehrs befassen. Am Schluss meiner Diplomarbeit habe ist die mogliche Losung auch an einem Beispiel belegt.
Kľúčové slová: dopravná politika štátu, územné plánovanie, integrovaný dopravný systém, silné a slabé stránky osobnej dopravy
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.      
Recenzent: Ing. Rostislav Jambor

Meno: Lenka Jánošíková
Rok: 2005
Názov práce: Zmena prevádzkových procesov v železničnej stanici Žilina po vstupe do EÚ
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:48                   Počet obrázkov:9               Počet tabuliek:4 
Počet grafov:2                   Počet príloh:4                    Počet použ. lit.:11
Anotácia: Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť vplyvy legislatívy EÚ na železničný uzol Žilina. Z toho vyplýva dôležitosť dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička, potreba modernizácie V. a VI. európskeho koridoru a potreba informačného zjednotenia v rámci Európy.
Anotácia (anglický jazyk): The aim of this diploma work is to judge the influence of the legislature of the EÚ on the rail junction Žilina. This influence results in importance of completing the shuntstation Žilina – Teplička, necessity of modernization of the 5th and 6th European corridor and the need of information fusion within Europe.
Kľúčové slová: legislatíva EÚ, železničný uzol Žilina, informačné prepojenie
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.
Recenzent: Ing. Adam Chmurčiak