Meno: Ľubica Zelníková
Rok: 2006
Názov práce: Vybrané aspekty intramodálnej konkurencie v železničnej doprave
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 57                   Počet obrázkov: 17             Počet tabuliek: 13       
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 0                   Počet použ. lit.: 27      
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je analyzovať vybrané aspekty intramodálnej konkurencie v železničnej doprave. Medzi tieto aspekty patrí reformný proces v železničnej doprave, počet vydaných licencií, dekoncentrácia odvetvia, investície a dynamika intermodálneho výkonu železničnej dopravy oproti cestnej doprave. Analýza je zameraná na Slovenskú republiku. V práci sú spomenuté aj ostatné krajiny Európy.
Anotácia (anglický jazyk): Objective of this project is to analyse selected aspects of intramodal competition in railway transport. Between this aspects be classed as reform proces in railway transport, number emit licence, deconcentration branch, investments and dynamic intermodal performance railway transport opposite road transport. Analysis is detailed attention to Slovak republic. In the project are mention the others countries Europe.
Kľúčové slová: intramodálna konkurencia, reformný proces, koncentrácia, počet vydaných licencií, investície
Vedúci práce: Ing. Anna Tomová, CSc.

Meno: Jana Mičíková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh koncepcie komunikácie ÚIVP Bratislava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 78                          Počet tabuliek: 9                         Počet použ. lit.: 19
Počet obrázkov: 10                    Počet príloh: 2                                                          
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá komunikáciou, komunikačnými vzťahmi a komunikačnými tokmi. Analyzuje súčasný stav komunikácie v podmienkach Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava Železníc Slovenskej republiky. Navrhuje koncepciu komunikácie do interných a externých vzťahov v rámci Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation theses deal with a communication, its relations and its stream. It analyzes present condition of communication in The Center Institute of Education and Psychology Bratislava, of Slovak Railways. It suggests philosophy of communication in internal and external relations in The Center Institute of Education and Psychology Bratislava.
Kľúčové slová: komunikácia, komunikačný plán, manažment, marketing, marketingový plán, médiá, osobný predaj, podpora predaja, public relations, reklama
Vedúci práce: PhDr. Roman Taraba

Meno: Jozef  Faix
Rok: 2006
Názov práce: Vplyv modernizačných úprav v železničnej stanici Poprad-Tatry na kvalitu osobnej prepravy
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    71              Počet obrázkov:  28           Počet tabuliek:    6
Počet grafov:     0              Počet príloh:          2          Počet použ. lit.:    14
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou nástrojov manažmentu kvality pri moderni-začných úpravách v železničnej stanici Poprad-Tatry.  Princípmi komplexného riadenia kva-lity táto práca špecifikuje dosiahnutie vyššej  kvality služieb v oblasti prepravy cestujúcich.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit befasst sich mit der Anwendung von Qualitätsmanagementinstru-menten  bei  der  Modernisierung  des  Bahnhofs  Poprad-Tatry. Diese  Arbeit spezifisiert    die   Erreichung   einer   höheren   Qualität   der   Dienste   im  Bereich  des   Personen-verkehrs   mit   Hilfe   von   Prinzipen   des   umfassenden   Qualitätsmanagementsystems.
Kľúčové slová:  cestujúci, kvalita, manažment kvality, nástupište, podchody, Poprad-Tatry, Tatranské elektrické železnice, verejné služby, výpravná budova, železničná stanica.
Vedúci práce: Ing. Anton Šmotek

Meno: Branislav Ponechal
Rok: 2006
Názov práce: Návrh multimodálneho logistického centra v Žiline
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 76                 Počet obrázkov:  18          Počet tabuliek: 17
Počet grafov:  0                 Počet príloh: 7                   Počet použ. lit.: 19
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom multimodálneho logistického centra v Žiline, s využitím železničnej a kombinovanej dopravy. Vychádza z potreby výstavby logistického centra s terminálom kombinovanej dopravy v žilinskom regióne. Výsledkom je navrhnutie technológie pre konkrétne podmienky danej oblasti a zhodnotenie prínosov z realizácie projektu.
Anotácia (anglický jazyk): The master thesis work is aimed at proposal of a multimodal freight village in Zilina which would be dedicated to both railway and intermodal transport, as well. The work focuses on a need of development of such freight village and use of intermodal transport in Zilina region. The objective of the thesis is to propose a technology considering particular conditions in the region and evaluate potential benefits of realization of such a project.
Kľúčové slová: Kombinovaná doprava, multimodálne logistické centrum, terminál kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Pavel Škalda, CSc.

Meno: Katarína Rondíková
Rok: 2006
Názov práce: Transformácia slovenských železníc - výsledky a prínosy
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:   86             Počet obrázkov:  2               Počet tabuliek:    2
Počet grafov: 16             Počet príloh:     11             Počet použ. lit.:   17
Anotácia: Táto diplomová práca sa zaoberá transformáciou slovenských železníc. Pre porovnanie stručne opisuje  priebeh transformácie aj vo vybraných krajinách Európy, v ktorých   prebehla dvomi rôznymi spôsobmi, a to vo Veľkej Británii a v Českej republike. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť celkový priebeh transformácie slovenských železníc, súčasný stav, jej prínosy pre štát, železničné spoločnosti, cestujúcich a prepravcov a navrhnúť ďalší postup transformácie železničných spoločností ŽSR, ZSSK a ZSSK Cargo. Výsledkom je zistenie, že transformácia slovenských železníc, ktorá v súčasnoti ešte stále prebieha, je potrebná z dôvodu finančnej stabilizácie, taktiež stabilizácie prepravných výkonov v osobnej aj nákladnej preprave a z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti na dnešnom liberalizovanom dopravnom trhu.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis concerns on transformation change of the railways of the Slovak Republic. For the comparasion the thesis also describes curve of the transformation in chosen states of Europe. There were two characteristics of the transformation in this states - in Great Britain and in Czech republic. Purpose of the thesis is estimated general characteristics of the transformation of  the railways of the Slovak Republic, current status, gain from the transformation for the state, railway companies, passengers and carriers and suggest the next advance transformation of railway companies ŽSR, ZSSK and ZSSK Cargo. As a result is a detection that  transformation of the railways of the Slovak Republic which is in simultaneity still running, is needed on the ground of financial stabilization, stabilization of  a transfer performance in a personal and cargo freihgtage. It is needed on the ground of increase competitiveness on  nowaday liberalise market too.
Kľúčové slová: transformácia, slovenské železnice, prínosy
Vedúci práce: Ing. Pavel Škalda, Csc.

Meno: Andrea Pečková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh technológie prípojovej prevádzky vlečky PSA Peugeot Trnava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    90               Počet obrázkov:  25          Počet tabuliek:    27
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       6              Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na železničné pripojenie a návrh technológie prípojovej prevádzky vlečky s dôrazom na optimálne zabezpečenie prepravných požiadaviek závodu.
Anotácia (anglický jazyk): Thesis aims at railway connection and proposal of  connection operation technology of siding with accent is put on optimal transfer demands for the factory.
Kľúčové slová: vlečka PCAS Trnava, preprava automobilov, ŽST Trnava, obsluha vlečky
Vedúci práce: Ing. Roman Remenár

Meno: Michaela Hudecová
Rok: 2006
Názov práce: Prepravy spoločnosti KIA Motors Slovakia železničnou dopravou
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDaS
Počet strán:    81              Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    11
Počet grafov:  1                Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:  4
Anotácia: Diplomová práca obsahuje prepravy spolčnosti KIA MOTORS SLOVAKIA železničnou dopravou. Podrobne rozoberá napojenie vlečky KIA MOTORS na železničnú dopravnú infraštruktúru.
Anotácia (anglický jazyk): The theme of the thesis is the transportation of KIA MOTORS SLOVAKIA by the railway transport. It deals in detail with the connection of the train KIA MOTORS to the railway infrastructure.
Kľúčové slová: vlečka KIA MOTORS, intermodálna preprava
Vedúci práce: Ing. Jíři Pokorný, CSc.

Meno: Martin Matejička
Rok: 2006
Názov práce: Optimalizácia traťovej technológie na trati Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:     70                   Počet obrázkov:   2                 Počet tabuliek:     29
Počet grafov:   6                     Počet príloh:         6                 Počet použ. lit.:     6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou traťovej technológie traťového úseku Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne. Obsahuje charakteristiku trate a staníc, popis technologických postupov spracovania nákladných vlakov v staniciach, výpočet priepustnosti traťového úseku, prehľad výkonov vybraných železničných staníc a vyplývajúce návrhy na úpravu traťovej technológie.     
Anotácia (anglický jazyk):
  The diploma thesis deals with the optimization of the section Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne. It contains the charakteristics of the railway line and stations, describing the technological methods of processing freight trains in the stations, the calculation of the permeability of trains in the sector, a survey of the performances of choice stations and following projects for arrangement of railway line technologie.
Kľúčové slová: transformácia, regionálna dráha, dispečer,
Vedúci práce: Ing. Zdeněk Pečený

Meno: Pavol Stankovič
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti využitia železničnej dopravy na trati Vranov nad Topľou – Trebišov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti spádového územia
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:83                   Počet obrázkov:  22            Počet tabuliek: 14       
Počet grafov:                     Počet príloh: 6                   Počet použ. lit.: 7       
Anotácia: V roku 2003 bola zastavená osobná doprava na 25 regionálnych tratiach Železníc Slovenskej republiky. Dôvodom na zastavenie osobnej dopravy boli vysoká stratovosť a nízka konkurenčná schopnosť železničnej osobnej dopravy. Mojou úlohou bolo posúdiť, možnosť obnovenia železničnej osobnej dopravy na trati číslo 192 medzi Vranovom nad Topľou a Trebišovom. Preto som sa v práci zameral na podrobnú analýzu súčasného stavu, analýzu konkurencie, marketingový prieskum u obyvateľstva a na vypracovanie návrhu riešenia železničnej osobnej dopravy. Tento návrh som spracoval za predpokladu, že samosprávne kraje majú kompetencie v oblasti regionálnej železničnej osobnej doprave. Ekonomické vyhodnotenie návrhu ukázalo, že aj pri zabezpečení financovania z viacerých zdrojov je prevádzka železničnej dopravy nerentabilná.
Anotácia (anglický jazyk): The personal transport was shut down on the twenty-five regional railway-tracks The Railways of the Slovak Republic in 2003.  The reason for shut down were loss – making activities and low competitive capacity railway personal transport. Of my task have been appreciate possibility renovation railway personal transport on track number 192 between Vranov nad Topľou and Trebišov. Therefore I focused on analysis an actual situation, analysis competition, marketing research and proposal solution railway personal transport. This proposal solution was manipulated suppose that an autonomous regions have powers in regional railway personal transport. Economic evaluation proposal showed that safety financing from several sources is uneconomic.
Kľúčové slová: regionálna doprava, prechod kompetencií, návrh grafikonu vlakovej dopravy, osobná doprava a preprava
Vedúci práce: Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Meno: Martin Sonča
Rok: 2006
Názov práce: Marketingové aktivity vo východoslovenskom regióne pre zatraktívnenie železničnej osobnej prepravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    104             Počet obrázkov:  32            Počet tabuliek:    38
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá marketingovými aktivitami vo východoslovenskom regióne pre zatraktívnenie železničnej osobnej prepravy. Cieľom diplomovej práce je na základe marketingového prieskumu zistiť záujem cestujúcej verejnosti o produkty Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a navrhnúť produkt na zatraktívnenie železničnej osobnej prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deal with marketing acitivities in the East Slovak area to concern on a railway passenger transport. The purpose of the thesis is detecting on folloving marketing research passengers interests of Slovak rail?s products and suggest some kind of product to make a railway passenger transport more interesting and atractive.
Kľúčové slová: marketingové aktivity, zvýšenie frekvencie osobných vlakov
Vedúci práce: Ing. Ladislav Olexa, PhD.