Meno: Juraj Náhly
Rok:
2006
Číslo DP:D-83/06
Názov práce: Racionalizácia tokov materiálu vo vybranej firme.
Katedra: PEDAS, KCMD
70 s., 11 obr., 6 tab., 0 graf., 2 príl., 7 lit.
Anotácia: DP sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti ZTS Strojárne, a.s., Námestovo. Analyzoval som distribúciu výrobkov do firmy Caterpillar v Belgicku a vo Francúzsku. Na základe tejto analýzy som navrhol racionalizáciu výrobkov do tejto firmy.
Klúčové slová: racionalizácia, distribúcia, logistika, analýza, rozvoz, optimalizácia, rozvozové trasy, programové vybavenie
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková
Meno: Janka Menichová
Rok:
2006
Číslo DP:D-20/06
Názov práce: Racionalizácia logistických činností vo firme EKOPOLIS, s.r.o. Martin.
Katedra: PEDAS, KCMD
67 s., 14 obr., 18 tab., 1 graf., 3 príl., lit 6.
Anotácia: DP sa zaoberala racionalizáciou, logistických činností firmy Brantner Fatra, s.r.o., ktorá zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu v meste Martin a v okolitých obciach. Na základe analýzy súčasného stavu som navrhla racionalizáciu zvozu komunálneho odpadu po jednotlivých obciach špeciálnymi nákladnými automobilmi.
Klúčové slová: logistika, logistika odpadového hospodárstva, racionalizácia zvozu komunálneho odpadu
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková
Meno: Jana Martišová
Rok:
2006
Číslo DP:D-18/06
Názov práce: Racionalizácia dopravnej logistiky vo firme cementáreň Ladce.
Katedra: PEDAS, KCMD
68 s., 10 obr., 10 tab., 1 graf., 3 príl., lit 9.
Anotácia: Aplikácia logistiky v praxi v dnešnej dobe silnej konkurencie je veľmi dôležitá. Vo svojej DP som sa zaoberala racionalizáciou dopravnej logistiky v podniku Považská cementáreň, a.s. Ladce. Hľadala som vhodnejší spôsob prepravy alternatívneho paliva, ktorý by viedol k zníženiu nielen nákladov na dopravu, ale aj k zníženiu nákladov na manipuláciu a skladovanie.
Klúčové slová: racionalizácia, dopravná logistika, manipulačné činnosti, skladovanie, kombinovaná doprava, cestná doprava
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Adéla Štetinová
Meno: Dušan Kamenský
Rok:
2006
Číslo DP:D-10/06
Názov práce: Racionalizácia distribučnej logistiky vo vybranej firme.
Katedra: PEDAS, KCMD
77 s., 25 obr., 11 tab., 0 graf., 4 príl., lit 11.
Anotácia: DP sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti ZSNP a.s., Žiar nad Hronom, v závode FINALCAST. Navrhol som racionalizáciu distribúcie výrobkov do firiem DEUTZ AG, MODINE EUROPE a ROSE SYSTEM TECHNIK.
Klúčové slová: produkcia. distribučná logistika, zákazník, prepravná trasa, racionalizácia
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková
Meno: Sluka Branislav
Rok:
2007
Číslo DP:D-87/07 ext.
Názov práce: Optimalizácia logistických činností pri realizovaní obchodných zámerov vybranej spoločnosti v ČR
Katedra: PEDAS, KCMD
68 s., 6 obr., 6 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 11.
Anotácia: DP sa zaoberá vzťahom medzi logistikou a dopravou. Je zameraná na nájdenie optimálneho variantu prepravy tovaru spoločnosti Tento, a.s., Žilina ku koncovým zákazníkom v ČR. Analyzuje súčasný spôsob distribúcie tovaru a navrhuje optimálny variant riešenia prepravy.
Klúčové slová: optimalizácia logistických činností, logistika, preprava, distribúcia
Vedúci práce: Marián Horvát
Recenzent: Marián Šulgan

Meno: Ragan Radomír
Rok:
2007
Číslo DP:-D-66/07
Názov práce: Outsourcing logistiky pre vybranú firmu.
Katedra: PEDAS, KCMD
84 s., 23 obr., 7 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 14.
Anotácia: Cieľom tejto DP je posúdenie výhodnosti, či nevýhodnosti poskytovaných outsourcovaných služieb pre spoločnosť Tento a.s. so sídlom v Žiline. Pri riešení zadanej úlohy sa vychádza z vyhodnotenia súčasného stavu poskytovaných služieb. Na základe tohto vyhodnotenia je navrhnuté samotné riešenie práce, ktoré pozostáva z návrhu nového prepravného systému, trasy navrhovaného systému a ekonomického posúdenia jeho výhodnosti pri zavedení do prevádzky.
Klúčové slová: logistika, logistické činnosti, outsourcing, prepravný systém, zásobovanie, skladovanie, medziobjektová preprava
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková

Meno: Petra Pavolová
Rok: 2006
Názov práce: Návrh zákazníckeho centra nákladnej prepravy na traťovom úseku Kraľovany - Trstená
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov   
Počet strán:73                   Počet obrázkov:1               Počet tabuliek:19        
Počet grafov:4                    Počet príloh:9                    Počet použ. lit.:11 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá zriadením zákazníckeho centra nákladnej prepravy v stanici Kraľovany. Pod zákaznícke centrum by patrili jednotlivé tarifné body, ktoré ležia na traťovom úseku Kraľovany – Trstená.  Zrušením obsadenia tarifných bodov a zabezpečením ich obsluhy sa zvýši produktivita práce a dôjde k úspore nákladov.  Cieľom je poskytovanie komplexných služieb a tým dosiahnutie spokojnosti u prepravcov a udržanie sa na prepravnom trhu..
Anotácia (anglický jazyk): The subject of this thesis concerns to the estabilishing of transport customer centre in railway station of Kralovany. The customer centre covers a special tariff points taken on track section of Kralovany - Trstena. According to the effective allocation process and the reduction of human resources regarded to these tariff points, the productivity of labour will grow up and the cost of production can be reduced. The main goal is oriented to customer's satisfaction fulfiled by offer of complex services and ability to stay in the good position of current transport market.
Kľúčové slová: zákaznícke centrum, tarifný bod, personálne obsadenie, vozňová zásielka, prepravca, obsluha, doprava
Vedúci práce: Ing. Janka Zajacová

Meno: Zdenka Natšinová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Komparatívna analýza www stránok železničnej nákladnej dopravy v Európe po obsahovej a formálnej stránke
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 101               Počet obrázkov:  28          Počet tabuliek:  1
Počet grafov:  0                 Počet príloh: 15                 Počet použ. lit.: 9
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu služieb poskytovaných podľa www stránok v železničnej nákladnej doprave. Zameraná je na Slovenskú republiku, Rakúsku republiku a Nemeckú republiku. Podrobne rozoberá  ponuky  prepravných služieb, ktoré jednotlivé železničné spoločnosti ponúkajú.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit enthält eine Analyse von angebotenen Diensten nach WWW Seiten im Güterzugverkehr. Sie orientiert sich auf Slowakische Republik, Österreichische Republik und Deutschland. Sie erörtert ausführlich die Angebote der Dienstleistungen für Spedition, die die einzelne Bahnhgeselschaften anbieten.
Kľúčové slová:  www stránky, nákladná preprava, Slovenské železnice, Rakúske železnice, Nemecké železnice, návrh www stránky, spoločne prvky, porovnanie, hodnotenie
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.

Meno: Michaela Baroniaková
Rok: 2006
Názov práce: Analýza služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch SR, ČR, Maďarsko a Poľsko poskytovaných pomocou www stránok
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    68               Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    5
Počet grafov:  8                 Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:  6
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na analýzu služieb v železničnej nákladnej doprave v štátoch Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko a Poľsko, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu. Táto práca rozoberá ponuku služieb jednotlivých železničných spoločností a dáva návrhy na zlepšenie obsahu a kvality jednotlivých webových stránok.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is focused on the analysis of services in railway freight transport in Slovak republik, Czech republic, Hungary and Poland, which are offered by internet. This project analyse the service offer by the companies and give the design, how to improve the quality and the content of the web pages.
Kľúčové slová: železničná spoločnosť, služby železničnej nákladnej dopravy, webová stránka, on-line služby.
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.

Meno: Daniel Bury
Rok: 2006
Názov práce: Analýza služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch východnej Európy poskytovaných pomocou www stránok
Katedra: Železničná
Fakulta: Prevádzka a Ekonomika Dopravy A Spojov  
Počet strán: 66                  Počet obrázkov: 9              Počet tabuliek: 10
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 10                 Počet použ. lit.: 14      
Anotácia: Predmetom tejto diplomovej práce je analýza ponúkaných služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch východnej Európy poskytovaných prostredníctvom www stránok a návrh zjednocujúcich prvkov. Práca bude slúžiť ako podklad pre spracovanie celoeurópskeho portálu o železničnej nákladnej doprave.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work considers in analysis of services provided by railway cargo transport companies located in states of Eastern Europe by web pages. It also offers a proposal of its integration scheme. Work shall be used as shared basement in application of Pan-European railway cargo transport web portal.
Kľúčové slová: www stránky, železnice východnej Európy, služby v nákladnej doprave
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.