Meno: Jana Mičianová
Rok: 2008
Číslo: DP 03/08
Názov práce: Návrh distribučnej logistiky v drevospracujúcom priemysle regiónu Kysuca
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
63 s.; 7 obr.; 5 tab.; 8 grafov; 0 príloh; lit. 8.
Anotácia: Diplomová  práca sa  zaoberá distribučnou logistikou v drevospracujúcom priemysle regiónu Kysuce a navrhovaním možnosti pre zlepšovanie distribučnej logistiky v tomto priemysle. Na základe analýzy drevospracujúceho priemyslu v regióne Kysuce sú v diplomovej  práci návrhy zamerané na oblasť technických inovácií, informačných systémov, systém environmentálneho manažmentu a alokáciu skladov.
Kľúčové slová: distribučná logistika, drevospracujúci priemysel, región Kysuca
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Iveta Kubasáková, PhD.

Meno: Beáta Janotíková
Rok: 2008
Číslo: DP 02/08
Názov práce: Návrh distribučnej logistiky v podniku OFZ, A.S., Istebné
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
76 s.; 19 obr.; 6 tab.; 9 grafov; 9 príloh; lit. 18
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami skvalitnenia distribučnej logistiky v podniku OFZ, a.s., Istebné v súlade s najnovšími poznatkami z tejto oblasti. Na základe analýzy jestvujúceho stavu vyplýva, že podnik pri  efektívne nastavenom materiálovom toku, môže k preprave svojich produktov využívať vo väčšej miere služby ekologicky prijateľnejšej železničnej prepravy. Využitie súčasných možností informačných technológií a informačné toky podniku nie sú na dostatočnej úrovni. Návrh smeruje  do zlepšenia  oblasti informačných tokov.
Kľúčové slová: Distribučná logistika, distribúcia, materiálové toky, informačné toky, finančné toky.
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Iveta Kubasáková, PhD.

Meno: Pavol Velický
Rok:
2005
Číslo DP:D-79/05
Názov práce: Možnosti uplatnenia logistického systému v činnosti verejnej správy v oblasti „cestná doprava
Katedra: PEDaS, KCMD
69 s., 2 obr., 0 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 13.
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami uplatnenia logistického systému v činnosti verejnej správy v oblasti „cestná doprava“. Sú v nej rozobraté otázky týkajúce sa analýzy činnosti verejnej správy v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k občanovi a podnikateľovi ako aj návrhy racionalizácie činnosti z pohľadu podnikateľa a občana.
Klúčové slová: logistika-verejná správa-racionalizácia-cestná doprava
Vedúci práce: Jozef Královenský
Recenzent: Jozef Benčo
Meno: Katarína Sliviaková
Rok:
2005
Číslo DP:D-66/05
Názov práce: Optimalizácia logistických služieb vo firme SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s.
Katedra: PEDaS, KCMD
64 s., 13 obr., 2 tab., 1 graf., 4 príl., lit. 9.
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberala optimalizáciou logistických služieb Slovfracht Slovakia. Na základe rozboru konkrétneho príkladu prepravy som zistila niekoľko možností jej uskutočnenia, z ktorých som vybrala ten najoptimálnejší variant. Výsledkom riešenia je konečný návrh prepravy a jej kalkulácia, ktorá je v súlade s požiadavkami zákazníka.
Klúčové slová: optimalizácia-logistika-zasielateľstvo
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Vladimír Rievaj
Meno: Michal Dravčík
Rok:
2005
Číslo DP:D-54/05
Názov práce: Optimalizácia logistických služieb vybranej firmy.
Katedra: PEDaS, KCMD
61 s., 17 obr., 6 tab., 5 graf., 1 príl., lit. 11
Anotácia: Zaoberal som sa optimalizáciou logistických služieb vo firme NEALKO ORAVAN s.r.o. Porovnal som súčasný vlastný systém obehu paliet s novým systémom CHEP a navrhol optimálne využitie kapacity vozidiel pri spätných cestách.
Klúčové slová: logistika-palety-optimalizácia
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Vladimír Rievaj
Meno: Juraj Novotný
Rok:
2005
Číslo DP:D-90/05
Názov práce: Optimalizácia logistických nákladov a výkonov nákladnej dopravy a manipulačných zariadení.
Katedra: PEDaS, KCMD
69 s., 8 obr., 8 tab., 0 graf.,  príl., lit. 9.
Anotácia: Výsledkom tejto diplomovej práce je súbor racionalizačných opatrení zabezpečujúcich efektívne využívanie prostriedkov spoločnosti, vylúčenie strát a využívanie existujúcich zdrojov.
Klúčové slová: logistika-náklady
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková
Meno: Andrea Letková
Rok:
2005
Číslo DP:D-44/05
Názov práce: Uplatnenie logistiky ako nástroja znižovania nákladov v podniku plastika, a.s.
Katedra: PEDaS, KCMD
72 s., 13 obr., 10 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
Anotácia: Aplikácia logistiky v praxi v dnešnej dobe silnej konkurencie je veľmi dôležitá. Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberala uplatnením logistiky a návrhmi, ktoré by mohli viesť k zníženiu nákladov v podniku PLASTIKA, a.s.
Klúčové slová: logistika-náklady
Vedúci práce: Pavel Ceniga
Recenzent: Jaroslav Gubka
Meno: Michal Krajčík
Rok:
2005
Číslo DP:D-37/05
Názov práce: Spätná logistika v podmienkach Slovenskej republiky.
Katedra: PEDaS, KCMD
75 s., 12 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 24.
Anotácia: Účelom tejto diplomovej práce je uvedenie a podanie prehľadu o problematike spätnej logistiky, ako aj poukázanie na to ako túto spätnú logistiku úspešne riadiť. Taktiež sa zaoberá problematikou uskutočňovania spätnej logistiky v Slovenskej republike a obsahuje aj návrh systému spätnej logistiky pre vybranú komoditu, konkrétne pet fľaše, vychádzajúc zo zahraničných zdrojov a informácií.
Klúčové slová: spätná logistika-odpad-recyklácia-materiál-produkt-zákazník-systém-náklady-pet fľaše-prostriedky-obal-poplatky-úloha-výrobok-program
Vedúci práce: Štefan Cisko
Recenzent: Marián Šulgan
Meno: Roman Furinda
Rok:
2005
Číslo DP:D-18/05
Názov práce: Optimalizácia distribučnej logistiky vo vybranej firme.
Katedra: PEDAS, KCMD
68 s., 14 obr., 8 tab.,  graf., 2 príl., lit. 8.
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberala problematikou distribučnej logistiky v spoločnosti Glacier Tribometal Slovakia, a.s. Dolný Kubín.
Klúčové slová: distribučná logistika-distribúcia výrobkov
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Vladimír Konečný
Meno: Michal Pavlov
Rok:
2006
Číslo DP:D-59/06
Názov práce: Racionalizácia distribučnej logistiky firmy Unipharma Prievidza, a.s.
Katedra: PEDAS, KCMD
75 s., 9 obr., 18 tab., 0 graf., 0 príl., 9 lit.
Anotácia: V DP som sa zaoberal distribučnou logistikou vo firme Unipharma Prievidza, a.s.. Sústredil som sa na hľadanie nových možností zameraných hlavne na racionalizáciu rozvozových trás liekov do odberateľských lekární a ich ekonomické zhodnotenie.
Klúčové slová: distribučná logistika, hľadať, možnosti, racionalizácia, trasa
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Iveta Kubasáková