Meno: Branislava Habrdová
Rok: 2006
Názov práce: Analýza služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch západnej Európy poskytovaných pomocou www stránok
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    83               Počet obrázkov:  9             Počet tabuliek:    15
Počet grafov:  1                  Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  18
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave štátov západnej Európy. Podrobne rozoberá ponuky služieb dopravných spoločností štátov západnej Európy poskytovaných pomocou www stránok.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on analysis of services in cargo rail transport states of the West Europe. Detailed attention is payed to west Europe comparing the services and discounts offered by the above mentioned countries railway companies on the web sites.
Kľúčové slová: železničná spoločnosť, prepravné služby, logistické služby, on-line služby, zákaznícke služby, prepravca.
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.

Meno: Ján Mičuda
Rok: 2006
Názov práce: Vyhodnocovanie plnenia GVD v ŽST. Fiľakovo nástrojmi manažmentu kvality
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov       
Počet strán:    73/92          Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    17
Počet grafov:  15               Počet príloh:       9             Počet použ. lit.:    9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vyhodnocovaním plnenia grafikonu vlakovej dopravy v železničnej stanici Fiľakovo. Z nadobudnutých teoretických poznatkov o riadení manažmentu kvality som pri skúmaní jednotlivých procesov pri vyhodnocovaní plnenia grafikonu vlakovej dopravy využil štatistické metódy analýzy a zdokonaľovania týchto procesov. Údaje pre analýzu som čerpal z interných materiálov železničnej stanice Fiľakovo. Po vyhodnotení súčasného stavu som navrhol opatrenia na zlepšenie plnenia grafikonu vlakovej dopravy. Tieto opatrenia pomôžu zefektívniť činnosť celej železničnej stanice.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation theses deal with pursuance of time table schedule in Railway Station in Fiľakovo. From acquired theoretic knowledge about management do quality I used statistics methods of analysis in research of particular processes. I pushed analysis data from internal records of Railway Station in Fiľakovo. After evaluation at the present time I suggested arrangements for improvement of pursuance of graphic timetable. These arrangements could be effective for activity Railway Station in Fiľakovo.
Kľúčové slová: železničná stanica Fiľakovo, manažment kvality, analýza procesu, plnenie grafikonu vlakovej dopravy, meškanie vlaku, výkony stanice.
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Mária Oravcová
Rok: 2006
Názov práce: Aplikácia nástrojov manažmentu kvality osobnej dopravy v ŽST Michaľany
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    66               Počet obrázkov:  3             Počet tabuliek:    27
Počet grafov:  18               Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou nástrojov manažmentu kvality v osobnej doprave v železničnej stanici Michaľany. Zameraná je na meškanie vlakov osobnej dopravy a vlakových prípojov v tejto stanici.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with an applicatiaton of quality managment tools in passenger transport in Michaľany railway station. I tis centred on a train delay of passenger transport and delay of train connections in this station.
Kľúčové slová: Osobná doprava, manažment, kvalita
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Anna Janoková
Rok: 2005/2006
Názov práce: Aplikácia nástrojov manažmentu kvality pri spracúvaní nákladných listov SMGS v OTŽ Košice
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 68                  Počet obrázkov: 12             Počet tabuliek: 14       
Počet grafov: 15                Počet príloh: 3                   Počet použ. lit.: 13      
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou nástrojov manažmentu kvality pri spracúvaní  medzinárodných nákladných listov SMGS v OTŽ Košice. Zameraná je na dodaj zásielok v medzinárodnej  preprave SMGS a technológiou spracúvania medzinárodných nákladných listov SMGS.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with an application of the quality management tools in a processing of international carriage bills SMGS /administration of international delivery/ in an accounting department of railway income /OTŽ/ Košice. It is centred on consignement at international transport  SMGS and on processing technology of international carriage bills SMGS.
Kľúčové slová: OTŽ Košice, manažment kvality, proces , medzinárodný nákladný list SMGS, spracúvanie
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Bohuslava Šuteková
Rok: 2006
Názov práce: Vplyv rušňového depa v Žiline na riadenie vlakovej dopravy
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 68                            Počet obrázkov: 14                       Počet tabuliek: 20    
Počet grafov: 11                          Počet príloh: 8                              Počet použ. lit.: 10   
Anotácia: Diplomová práca poskytuje prehľad o analýze súčasného stavu rušňového depa v Žiline s návrhom riešenia kvality plnenia GVD s aplikáciou štatistických metód.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis makes  a survey of the analysis of the contemporary situation in the engine - shed in Žilina with a proposal of a method of quality solution for perform of a flow sheet in the railway transport with a application of the statistics methods.
Kľúčové slová: rušňové depo Žilina, hnacie dráhové vozidlá, operatívne riadenie vlakovej dopravy, dispečerský aparát, obeh dráhových vozidiel, príčiny narušenia prevádzky
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Monika Hlucháňová
Rok: 2006
Názov práce: Výluky v ŽST. Vrútky a ich vplyv na kvalitu riadenia vlakovej dopravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
Počet strán:68                   Počet obrázkov:15              Počet tabuliek:4 
Počet grafov:0                   Počet príloh:4                     Počet použ. lit.:9   
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na výluky v železničnej stanici Vrútky a ich vplyv na riadenie vlakovej dopravy. Podrobne rozoberá organizovanie vlakovej dopravy počas výluk, ktoré ju nepriaznivo ovplyvňujú.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis is focused to lock-out operation in railway station Vrutky and its influence to railway transport management. It surveys the organization of railwaytransport during the lock-outs which have negative influence.
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.

Meno: Martina Munková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh koncepcie spoplatňovania železničnej dopravnej cesty v SR
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:88                   Počet obrázkov:0                         Počet tabuliek:37
Počet grafov:4                   Počet príloh:21                            Počet použ. lit.: 24
Anotácia: Diplomová  práca sa zaoberá porovnaním spoplatňovacích systémov železničnej dopravnej cesty vo vybraných európskych krajinách. Na základe týchto spoplatňovacích systémov je v závere práce vypracovaný nový rámcový systém spoplatňovania železničnej dopravnej cesty ŽSR.
Anotácia (anglický jazyk): The thesys focuses on drawing a comparison between railway system of payments in selected european countries. The conlusion of this paper specifies new complex of railway payments for ZSR based on the systems of payments of the countries mentioned above.
Kľúčové slová: spoplatňovací systém, železničná dopravná cesta, manažér infraštruktúry, produkt, transformácia
Vedúci práce: Ing. Vladislav Vavro

Meno: Juraj Kubiš
Rok: 2006
Názov práce: Návrh ERP systému dopravného podniku
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    78               Počet obrázkov:  19            Počet tabuliek:    0
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  21
Anotácia: Diplomová práca obsahuje návrh ERP systému dopravného podniku rozšíreného o nové moduly. V jednotlivých častiach je popísané teoretické východisko ERP systémov a súčasný stav vo využívaní ERP systémov v dopravných podnikoch na Slovensku.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma project is focused on proposal of ERP system for travel enterprise extensioned with new moduls. In single parts there is described theoretical point of origin of ERP systems and present situation in using ERP systems in travel enterprises in Slovakia.
Kľúčové slová: ERP systém, informačný systém, informačné technológie, implementácia informačného systému, dopravný podnik
Vedúci práce: Ing. Radoslav Valovič

Meno: Tomáš Kováč
Rok: 2006
Názov práce: Informačné systémy železníc a ich interakcia so súčasnými trendmi
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    82               Počet obrázkov:  19            Počet tabuliek:    0
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  28
Anotácia: V práci je popísaný súčasný stav informačných systémov, smerovanie k inteligentným dopravným systémom, legislatívne východiská Európskej únie a súhrn informačných technológií pre rozvoj informačných systémov.
Anotácia (nemecký jazyk): In der Arbeit ist der gegenwärtige Stand der Informationssysteme, die Orientierungsbewegung zu den intelligenten Verkehrssystemen, die legislative Rechtsquellen der Europäischen Union und die Gesamtheit der Informations-Technologien für die Entwicklung der Informationssysteme beschrieben.
Kľúčové slová: informačný systém, informačná technológia, GSM-R, interoperabilita, inteligentný dopravný systém, dopravná telematika
Vedúci práce: Ing. Radoslav Valovič

Meno: Alena Demková
Rok: 2006
Názov práce: Systematika vzdelávania zamestnancov ŽSR a využitie moderných prístupov vo vzdelávaní
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    76               Počet obrázkov:  13            Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       4              Počet použ. lit.:  25
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh využitia moderných prístupov vo vzdelávaní zamestnancov ŽSR. Podrobne rozoberá návrh implementácie e-learningu do procesu vzdelávania zamestnancov Železníc Slovenskej republiky.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on analysis of modern concepts in education of ŽSR employees. Detailed attention is directed to e-learning implementation in educational process of ŽSR employees.  
Kľúčové slová: vzdelávanie zamestnancov, e-learning, ŽSR
Vedúci práce: Ing. Radoslav Valovič