Meno: Tomáš Korenčiak
Rok: 2006
Názov práce: Implementácia komplexného systému SAP R3 v nadväznosti na jeho efektívne využitie v riadení podnikových činností podniku Považan a. s.
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Prevádyky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:69                   Počet obrázkov:2                      Počet tabuliek:8    
Počet grafov:0                   Počet príloh:3                            Počet použ. lit.: 6  
Anotácia: V  diplomovej práci „Implementácia komplexného systému SAP R3 v nadväznosti na jeho efektívne využitie v riadení podnikových činností podniku Považan a. s. sa zameriavam na  nastavenie optimálneho   systému pre potreby spoločnosti. Mojím cieľom je pomôcť pri  zavedení systému, ktorý bude poskytovať užitočné informácie pre manažment spoločnosti pri rozhodovaní a v jeho riadiacej práci.
Anotácia (anglický jazyk): In the diploma work „The Implementation of the complex system SAP R3 in connection with its effective utilization in the management of business activities of the Považan incorporated company" I focus on setting of an optimal system for company needs. My objective is to help with the implementation of the system, which will provide useful information for the management of the company in the process of decision-making and in its managing activities.
Kľúčové slová:implementácia, systém SAP R3
Vedúci práce: Ing. Anna Muchová
Recenzent: doc. Ondrej Buček

Meno: Lenka Lapúniková
Rok: 2006
Názov práce: Racionalizácia využitia posunujúcich záloh železničnej stanice Žilina
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Počet strán:72                   Počet obrázkov:3                       Počet tabuliek:6    
Počet grafov:2                   Počet príloh:3                             Počet použ. lit.:13 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou využitia posunujúcich záloh železničnej stanice Žilina. Je zameraná na posunujúce zálohy v Žiline osobnej stanici. V diplomovej práci je uvedená charakteristika železničnej stanice Žilina a analýza dopravnej práce v stanici. Cieľom práce je však zhodnotiť využitie posunujúcich záloh a na základe toho navrhnúť opatrenia na zvýšenie efektívnosti práce stanice.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deals with rationalization of using the pushing reserves in The Railway Station Žilina. It is concentrated on pushing reserves in the personal station in Žilina. There is the characteristic of The Railway Station Žilina and the analysis of transport work in The Station. The aim of this thesis is evaluate using of pushing reserves and on the basis of that propose measures which will increase effectivity of the work in The Station.
Kľúčové slová: využitie posunujúcich záloh
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Recenzent: Ing. Igor Krško

Meno: Rastislav Rejda
Rok: 2006
Názov práce: Optimalizácia technologických postupov dopravných procesov v železničnej stanici Žilina so zameraním na vlečkovú prevádzku KIA Motors
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    65               Počet obrázkov:  12            Počet tabuliek:    16
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       9             Počet použ. lit.:  6
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberal napojením vlečky KIA MOTORS do železničnej siete ŽSR. Analyzoval som spôsob obsluhy vlečky. Na základe výsledkov analýzy som navrhol vlastný spôsob obsluhy.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work I was dealing with the siding connection between the railway net  providing by Slovak railways – ŽSR and KIA MOTORS company. I have analyzed the concepts of siding attendance. Regarding to results of this analysis, I have designed own approach of attendance.
Kľúčové slová: KIA MOTORS, stanica Žilina, vlečka KIA
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Meno: Július Cíba
Rok: 2006
Názov práce: Návrh nového terminálu kombinovanej dopravy v Žiline
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    63               Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    5
Počet grafov:  4                 Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:  17
Anotácia: Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť umiestnenie, veľkosť a prevádzkovú technológiu nového terminálu kombinovanej dopravy v Žiline v súlade s požiadavkami európskeho práva.
Anotácia (anglický jazyk): The Object of this projekt is to design a new  terminal of combined transport, his location in Žilina, advisable area and operating technology in coincidence with requirements of the european law.
Kľúčové slová:  kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy, nákladová jednotka kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin

Meno: Ivan Kubiš
Rok: 2005/2006
Názov práce: Rozvoj potenciálu kombinovanej dopravy v SR
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    60               Počet obrázkov:  8             Počet tabuliek:    26
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  15
Anotácia: Táto diplomová práca sa venuje stanoveniu potenciálu kombinovanej dopravy v SR s odhadom jeho ďalšieho rozvoja. Potenciál pre kombinovanú dopravu predstavujú záťažové prúdy tovaru vhodného pre kombinovanú dopravu, ktorý prepravuje cestnou a železničnou dopravou. Súčasne je vykonaný aj prieskum nových relevantných zdrojov potenciálu.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is dedicated to determine the potential of combined transport in Slovak Republic with an evaluation of its future development. Loaded streams of goods suitable for combined transport transited via rail and road transport represents the main potential of combined transport. A study of new potentially relevant sources is performed at the same time.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, potenciál kombinovanej dopravy.
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin

Meno: Lea Balážiová
Rok: 2006
Názov práce: Návrh opatrení na obmedzenie cestnej nákladnej dopravy so zameraním na rozvoj kombinovanej dopravy v podmienkach SR v podmienkach SR
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: PEDAS
Počet strán:    71               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    12
Počet grafov:  9                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Práca sa zaoberá návrhom opatrení na obmedzenie cestnej nákladnej dopravy s využitím kombinovanej dopravy. Na základe charakteristiky prijatých opatrení vo vybraných štátoch EÚ, navrhuje opatrenia v oblasti cestnej dopravy a legislatívnych úprav na rozvoj a podporu kombinovanej dopravy v podmienkach SR.
Anotácia (anglický jazyk): The project is dealing with propostions for reducing of cargo road transportation, regarding to combine transport. Based on characteristics of accepted actions within selected European union countries, it is suggesting moves in cargo road transport and legislative acts towards the assistance and progress of  combined freight in conditions of SR.
Kľúčové slová: obmedzenie cestnej dopravy, podpora kombinovanej dopravy, Marco Polo, integrátor nákladnej dopravy 
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetín, Phd.

Meno: Peter Mozsár
Rok: 2006
Názov práce: Optimalizácia prekládkových činností v TKD Dobrá
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 62                  Počet obrázkov: 14             Počet tabuliek: 17       
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 5                   Počet použ. lit.: 8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá prekládkovými činnosťami v termináli kombinovanej dopravy Dobrá. Na základe analýzy skutočného stavu je navrhnutá optimalizácia spracovania ucelených vlakov pri prechode medzi širokým a normálnym rozchodom.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis is addressing transfer operations in the terminal of combined transportation in Dobra. Based on "as is" analysis, a proposal of process optimalization of self-contained trains in transition between wide and narrow rift is performed.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin

Meno: Jaroslav Brišš
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie alokácie TKD vzhľadom na novovznikajúce priemyselné parky na území SR
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:67                   Počet obrázkov:10              Počet tabuliek:11
Počet grafov:0                   Počet príloh:6                      Počet použ. lit.:11 
Anotácia: Diplomová práca analyzuje systematiku umiestňovania terminálov kombinovanej dopravy (ďalej len TKD) a priemyselných parkov v Slovenskej republike. Výsledkom tejto analýzy je návrh najvhodnejších lokalít pre umiestnenie TKD  vzhľadom na súčasné a plánované priemyselné parky v SR. 
Anotácia (anglický jazyk): The graduation thesis analyzes system of localization focused on terminals of combined transport and industrial parks in Slovak republic. The result of this analyze is an optimal locality design of terminals of combined transport concerning on present and planned industrial parks in Slovak republic.
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin

Meno: Jarmila Miháliková
Rok: 2006
Názov práce: Zavedenie systému diaľkového ovládania v dopravniach na trati Banská   Bystrica - Diviaky
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:     69                   Počet obrázkov:  3                  Počet tabuliek:    34       
Počet grafov:   7                     Počet príloh:         3                 Počet použ. lit.:   12       
Anotácia: V tejto diplomovej práce som sa zaoberala zavedením diaľkového ovládania  staničných zabezpečovacích zariadení jednotlivých dopravní nachádzajúcich sa na traťovom úseku Banská Bystrica - Diviaky. Posúdila  som priepustnú výkonnosť pred a po zavedení toho systému. V závere práce sa nachádza prevádzkové a ekonomické zhodnotenie. 
Anotácia (anglický jazyk): This thesis covers set up of remote controlled electronic station interlocking located in the railway track leg Banská Bystrica – Diviaky. I have drawn comparison between permeable perfomance before and after applying the system. Finally there is an operating and economic assessment.
Kľúčové slová: diaľkové ovládanie zabezpečovacích zariadení, priepustná výkonnosť traťové stavadlo, prepravné výkony, dopravné výkony, AŽD
Vedúci práce: Ing. Dušan Lichner, CSc.

Meno: Tomáš Matejčík
Rok: 2006
Názov práce: Integrovaný dopravný systém v Trenčíne
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    70               Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    11
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Diplomová práca na tému „ Integrovaný dopravný systém v Trenčíne” sa zaoberá optimálnym riešením dopravy v Trenčíne, v náväznosti na okolité obce a mestá. Na základe analýzy jestvujúceho stavu dopravy bola vyriešená harmonizácia autobusovej a železničnej dopravy a navrhnutý integrovaný dopravný  systém. Navrhnuté riešenia sú zhodnotené po ekonomickej aj technickej stránke.
Anotácia (anglický jazyk): Thesis  “Integrated Transport System in Trenčin” deal with optimal solution of transport in Trenčin with connecting to surrounding municipals.  Based on existing state of transport, the bus and rail transport harmonization has been solved and integrated transport system has been suggested. These solutions are evaluated in economic as well as in technical side .
Kľúčové slová: Integrovaný dopravný systém, verejná hromadná doprava
Vedúci práce: Ing. Igor Krško