V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Príručka logistiky a distribučného manažmentu (Handbook of Logistics and Distribution Management)
Autor: Alan Rushton, John Oxley, Phil Croucher
Vydavateľ: Kogan Page Ltd.; Február 2001, 512 strán
ISBN: 0749433655
Jazyk: anglický
Anotácia: Bohato ilustrovaná príručka s diagramami a fotografiami zahŕňa problematiku distribučného manažmentu s kapitolami ako intermodálny transport, benchmarking, problémy životného prostredia a dopravná bezpečnosť.
Kľúčové slová: distribution management, intermodal transport, benchmarking, logistics
Cena: $ 50.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Súčasná logistika (Contemporary Logistics)
Autor: James C. Johnson, Daniel L. Wardlow, Paul Regis Murphy, Donald F. Wood
Vydavateľ: Prentice Hall; Január 1999, 608 strán
ISBN: 0137985487
Jazyk: anglický
Anotácia: S využitím reálnych prípadových štúdií popisuje publikácia kompletný dodávateľský systém – od vnútropodnikového pohybu tovarov až po fyzickú distribúciu zákazníkom. Autori poskytujú prehľad logistiky, elementov logistického systému a ich implementáciou.
Kľúčové slová: logistic system, order management, packaging, distribution
Cena: $ 123.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Záruky: Plánovanie, analýza a implementácia (Warranties: Planning, Analysis, and Implementation)
Autor: James R. Brennan
Vydavateľ: McGraw-Hill Professional; Máj 1994, 335 strán
ISBN: 0070075670
Jazyk: anglický
Anotácia: Záruky sa rýchlo stávajú vitálnou časťou obchodu na svetových trhoch. Publikácia je prvou všeobecnou príručkou, ktorá pribluje dodávateľom aj zákazníkom vo vládnom aj súkromnom sektore ako využívať záruky pre zabezpečenie kvality a ziskovosti. Logistici, logistickí a systémoví inžinieri, marketingoví odborníci sa naučia ako plánovať, hodnotiť, uzatvárať a realizovať záručné kontrakty.
Kľúčové slová: warranty, tradeoff process, cost-effecttiveness analysis
Cena: $ 49.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Rýchla odozva: Riadenie dodávateľského reťazca k uspokojeniu dopytu zákazníkov (Quick Response: Managing the Supply Chain to Meet Consumer Demand)
Autor: Bob Lowson, R. King, A. Hunter
Vydavateľ: John Wiley & Sons; Júl 1999, 304 strán
ISBN: 0471988332
Jazyk: anglický
Anotácia: Rozdiel medzi dopytom po konzumných tovaroch a ich efektívnou ponukou je v súčasnosti oveľa väčší ako kedykoľvek a stále rastie, pretože zákazníci sú menej predvídateľní a dodávatelia majú problémy odhadnúť a uspokojiť ich požiadavky. QR (Rýchla odozva) je manažérskou paradigmou a metodológiou, ktorá umožňuje systému reagovať rýchlo na zmeny počas zlepšovania výkonu.
Kľúčové slová: quick response, supply, demand, supply chain, TQM, SCM
Cena: $ 85.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaredené: december 2003 
Názov: Logistika a maloobchodný manažment: Pohľady na súčasné praktiky a trendy vedúcich expertov (Logistics and Retail Management: Insights into Current Practice and Trends from Leading Experts)
Autor: John Fernie, Leigh Sparks
Vydavateľ: CRC Press; Jún 1999, 214 strán
ISBN: 0849340845
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha by sa mala stať povinným čítaním pre maloobchodných aj logistických manažérov, akademikov a konzultantov. Autori dokazujú že výnimočnosť v logistike poskytuje základ pre konkurenčnú výhodu. Prezentujú kompiláciu názorov známych akademikov a manažérov, ktorý prezentujú svoj výskum, idey a skúsenosti z maloobchodnej logistiky.
Kľúčové slová: retail logistics, management, supply chains, replenishment
Cena: $ 69.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Log-lineárne modely a logistická regresia (Log-Linear Models and Logistic Regression)
Autor: Ronald Christensen
Vydavateľ: Springer Verlag; September 1997, 483 strán
ISBN: 0387982477
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá témami, ako je logistická diskriminácia a generalizované lineárne modely a stavia na vzťahoch medzi týmito základnými modelmi pre spojité dáta a analógovými log-lineárnymi a logisticko-regresnými modelmi pre diskrétne dáta. Predpokladá predchádzajúce znalosti variačnej analýzy a regresie.
Kľúčové slová: log-linear model, logistic regression, continuous and discrete data, analysis of variance
Cena: $ 89.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: E-commerce logistika a plnenie: dodávanie tovarov (E-Commerce Logistics & Fulfillment: Delivering the Goods)
Autor: Deborah L. Bayles
Vydavateľ: Prentice Hall PTR; December 2000, 368 strán
ISBN: 0130303283
Jazyk: anglický
Anotácia: Prvá kniha o e-commerce, ktorá hovorí ako dodať objednané produkty rýchlo, efektívne a bez sporov. Moment, kedy sa návštevník stránky stane zákazníkom je rozhodujúcou časťou vzťahu medzi zákazníkom a dodávateľom. Spracovanie platieb, dodanie produktu, reklamácia produktu, to sú najväčšie nedostatky v dnešnom elektronickom obchode. Identifikovanie a riadenie týchto funkcií a e-commerce logistika, sú subjektami tejto knihy.
Kľúčové slová: e-commerce, logistics, fulfillment, online shopping
Cena: $ 44.99
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Manuál pre používateľov systému EAN·UCC
Autor: EAN SLOVAKIA
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
ISBN: 80-967241-4-2
Jazyk: slovenský
Anotácia: Základom každodenných operácií, ktoré majú zefektívniť riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca, je presná identifikácia výrobkov. Systém EAN·UCC je súbor celosvetovo uznávaných štandardov, ktorý slúži na identifikáciu obchodných a prepravných jednotiek, lokácií, majetku, atď. Publikácia obsahuje základné informácie o použití systému EAN·UCC.
Kľúčové slová: EAN kód
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: december 2003 
Názov: Etiketa EAN
Autor: EAN SLOVAKIA
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA, 3 strany
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia obsahuje informácie o jednoznačnej identifikácii každej prepravnej jednotky (kód SSCC) a o kódovaní ďalších doplnkových informácií ako napr. množstvo, váha, číslo objednávky, dátum spotreby, atď. s použitím celosvetovo uznávaných štandardov EAN·UCC.
Kľúčové slová: kód UCC/EAN-128, kód SSCC, aplikačné identifikátory
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: december 2003
Názov: Vital in Communication – EAN Location Numbers
Autor: EAN International
Vydavateľ: EAN International, 19 strán
Jazyk: anglický
Anotácia: Používanie kódovej identifikácie namiesto tradičných adries je základom pre implementáciu elektronickej výmeny údajov medzi obchodnými partnermi. Lokačné čísla EAN sú medzinárodným štandardom na identifikáciu spoločností a lokácii.
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI)
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: december 2003