V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Logistika vlakovej dopravy: Trhové zameranie 2003 (Rail Transport Logistics: Market Focus 2003)
Autor: Key Note Publications Ltd
Vydavateľ: MarketResearch.com; Marec 2003, 94 strán
ISBN: B00008R5V2
Jazyk: anglický
Anotácia: Od 1997 boli u väčšiny vyspelých železničných správ realizované radikálne zmeny v organizácii distribúcie v nákladnej doprave. V súčasnosti sú na distribučné procesy aplikované princípy logistiky s cieľom zabezpečiť zefektívnenie prepravy a zníženie nákladov. Kniha sa zaoberá vývojom logistiky v doprave. Momentálne je táto oblasť v dynamickej evolučnej fáze, prezentujúcej risk a zároveň príležitosti pre zainteresovaných.
Kľúčové slová: freight transport, logistics, markets
Cena: e-book
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Manažment podnikovej logistiky: Perspektíva dodávateľského reťazca (Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective)
Autor: John Joseph Coyle, Edward J. Bardi, C. John Jr. Langley
Vydavateľ: South-Western College Pub; Január 2002, 672 strán
ISBN: 0324007515
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha predstavuje prístup dodávateľského reťazca ako dôležitého konceptu pri chápaní súčasného logistického manažmentu. Zahŕňa prehľad riadenia dodávateľských reťazcov a procesov súvisiacich s logistikou a dodávateľskými reťazcami. Prezentuje vývoj v logistickom manažmente.
Kľúčové slová: supply chain management, logistics, processes
Cena: $ 120.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Logistika lokácie a alokácie zariadení (Logistics of Facility Location and Allocation)
Autor: Dileep R. Sule
Vydavateľ: Marcel Dekker; Máj 2001, 459 strán
ISBN: 0824704932
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha predstavuje a demonštruje pragmatické metódy riešenia komplexných problémov v lokácii zariadení, s dôrazom na starostlivú lokáciu a zákaznícku alokáciu tak, aby bolo zaručené optimálne využitie času a nákladov, zlepšenie toku materiálu a služieb a redukcia potreby duplikácie.
Kľúčové slová: logistics, location, allocation, material flow, costs
Cena: $ 165.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Globálna logistika a distribučné plánovanie: Stratégie manažmentu (Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for Management)
Autor: C. D. J. Waters, Donald Waters, Institute of Logistics and Transport Corby, England
Vydavateľ: Kogan Page Ltd; Jún 2003, 436 strán
ISBN: 0749439300
Jazyk: anglický
Anotácia: Autori z Inštitút logistiky a dopravy v publikácii naznačujú súčasnú situáciu v logistike. Kniha poskytuje množstvo užitočných nápadov a praktických informácií o všetkých súčasných aj budúcich trendoch v logistike a distribúcii.
Kľúčové slová: logistics, distribution planning, management
Cena: $ 75.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Analýza logistických systémov (Logistics Systems Analysis)
Autor: Carlos F. Daganzo
Vydavateľ: Springer Verlag; Február 1996, 341 strán
ASIN: 3540606394
Jazyk: anglický
Anotácia: Monografia skúma logistické systémy integrovaným spôsobom. Jej cieľom je popísať a ukázať ako nájsť racionálne štruktúry pre logistické systémy, vrátane ich operácií a organizácie za predpokladu vplyvu relevantných aspektov okolia.
Kľúčové slová: logistic system, procedures, structures
Cena: $ 119.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Logistické inžinierstvo a manažment (Logistics Engineering & Management, Sixth Edition)
Autor: Benjamin S. Blanchard
Vydavateľ: Prentice Hall; 6th edition, August 2003, 560 strán
ISBN: 0131429159
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zameriava na dizajn, údržbu a podporu systémov logistiky a manažmentu. Popisuje kompletné charakteristiky spoľahlivosti, udržovateľnosti a dostupnosti kritérií logistiky a podpory systému, procesov systémového inžinierstva. Zaoberá sa logistickými a podpornými analýzami, dizajnom a vývojom systémov a logistickým manažmentom.
Kľúčové slová: maintenance, support systems, logistic management, engineering
Cena: $ 115.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Slovník logistiky, mikroelektroniky a spracovania dát (Dictionary of Logistics, Microelect and Data Processing)
Autor: Angela Gerstner
Vydavateľ: John Wiley & Sons; Január 2000, 440 strán
ISBN: 3895780995
Jazyk: anglický
Anotácia: Prakticky orientovaný, aktuálny nemecko-anglický slovník termínov využívaných v mikroelekronike, spracovaní dát a logistických procesoch.
Kľúčové slová: logistics, microelectronics, data process
Cena: neuvedená
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Slovník dopravy a logistiky (The Dictionary of Transport and Logistics)
Autor: Kogan Page, Lowe
Vydavateľ: Kogan Page Ltd; Február 2002, 288 strán
ISBN: 0749435712
Jazyk: anglický
Anotácia: Nákladná doprava a logistické operácie sa stali tak technicky sofistikované, že sa vygenerovala celá škála termínov, skratiek a špecifických slov. Úlohou tohto slovníka je identifikovať logistické a dopravné termíny jasným spôsobom, poskytnúť primerané vysvetlenia a definície. Slovník je vhodným pre každého, kto pracuje v oblasti logistiky a dopravy.
Kľúčové slová: logistic and transport terms, abbrevations
Cena: $ 50.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Logistický outsourcing – manažérska príručka (Logistics outsourcing - a management guide)
Autor: Clifford F. Lynch
Vydavateľ: Council of Logistics Management; September 1997, 319 strán
ISBN: 0965865347
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia sa zaoberá problematikou logistického outsourcingu. Obsahuje veľa praktických informácií, založených na reálnych skúsenostiach firiem v danej oblasti. Vhodná pre manažérov a logistikov.
Kľúčové slová: logistics, outsourcing, strategic management.
Cena: neudaná
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Podnikový logistický manažment (Business Logistics Management)
Autor: Ronald H. Ballou
Vydavateľ: Prentice Hall; August 1998, 696 strán
ISBN: 0137956592
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia prezentuje predmet podnikovej logistiky, zameriava sa na plánovanie, organizáciu a kontrolu týchto aktivít s dôrazom na strategické plánovanie a rozhodovanie ako najdôležitejšiu časť procesu riadenia.
Kľúčové slová: business logistic, decision-making, strategic management
Cena: $ 29.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: december 2003