V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Manuál riešení pri sprevádzaní aplikovanou logistickou regresiou (Solutions Manual to Accompany Applied Logistic Regression)
Autor: David W. Hosmer, Stanley Lemeshow
Vydavateľ: Wiley-Interscience; Október 2001, 270 strán
ISBN: 0471208264
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia ukazuje ako modelovať binárnu výstupnú premennú z hľadiska lineárnej regresnej analýzy. Vyvíja model logistickej regresie a opisuje jeho použitie v metódach pre modelovanie vzťahov medzi dichotomickou výstupnou premennou a súborom kovariancií.
Kľúčové slová: logistic regression model, covariates, variables
Cena: $ 33.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková,Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Interakčné efekty v logistickej regresii (Interaction effects in logistic regression)
Autor: James Jaccard
Vydavateľ: Sage Publications; Február 2001, 80 strán
ISBN: 0761922075
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha predstavuje čitateľom všeobecné stratégie pre testovanie interakcií v logistickej regresii tak isto ako poskytuje nástroje pre interpretáciu a pochopenie významu koeficientov v rovniciach s produkčnými výrazmi.
Kľúčové slová: logistic regression, coefficient, logistic model
Cena: $ 14.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Príručka integrovanej logistickej podpory (Integrated logistics support handbook)
Autor: James V. Jones, Panos M. Liatsis
Vydavateľ: McGraw-Hill Professional; Február 1998, 432 strán
ISBN: 0070331391
Jazyk: anglický
Anotácia: Princípy a metódy integrovanej logistickej podpory (ILS) sú rozhodujúce pri vývine armádnych tak isto ako zákazníckych produktových aplikácií. Kniha objasňuje najnovšie požiadavky a trendy vo všetkých oblastiach ILS
Kľúčové slová: integrated logistic support, engineering, supply support
Cena: $ 64.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistická príručka (The Logistics Handbook)
Autor: James F. Robeson, William C. Copacino, R. Edwin Howe
Vydavateľ: Free Press; August 1994, 954 strán
ISBN: 0029265959
Jazyk: anglický
Anotácia: Logistická príručka zahŕňa všetky najnovšie pokroky a zlepšenia v skladovom hospodárstve a distribúcii. Poskytuje neoceniteľné nástroje a techniky riešenia problémov pre všetky logistické problémy, ktorým musia manažéri čeliť.
Kľúčové slová: logistics, management, planning, quality, productivity
Cena: $ 100.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Spolupracujúce plánovanie, prognózovanie a doplnenie: Ako vytvoriť výhodu dodávateľských reťazcov (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: How to Create a Supply Chain Advantage)
Autor: Dirk Seifert, Jim McLaughlin, Joseph C. Andraski
Vydavateľ: AMACOM; Apríl 2003, 375 strán
ISBN: 081447182X
Jazyk: anglický
Anotácia: Text poskytuje celkový prehľad o procese riadenia dodávateľských reťazcov, využívaný vo veľmi úspešných spoločnostiach ako je Wal-Mart, Safeway a Procter & Gamble. Popisuje Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR); a ukazuje, ako vytvára nové sféry komunikácie, efektivity a efektívnosti, počas toho ako sa tovary a služby posúvajú po dodávateľskom reťazci.
Kľúčové slová: Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, Supply Chain
Cena: $ 44.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Kvalita dodávateľských reťazcov: Príručka pre dramatické zlepšenie s využitím SCOR systému (Supply Chain Excellence: A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model)
Autor: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum
Vydavateľ: AMACOM; Apríl 2003, 256 strán
ISBN: 0814407307
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha ponúka profesionálom implementujúcim nové projekty dodávateľského reťazca jasnú, krokovú príručku pre osvojenie si metodológií SCC. Využíva SCOR (Supply Chain Operations Reference), aby ukázala čitateľom ako môžu zosúladiť stratégiu, materiál, workflow a informácie, vytvoriť náležitú konkurenčnú analýzu pre definovanie trhových príležitostí, ustanoviť metriky, ktoré určia úroveň úspechu projektu a ako získať internú podporu vzdelávaním zamestnancov a výkonných pracovníkov.
Kľúčové slová: supply chain, operations, SCOR model, logistics
Cena: $ 39.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistická regresia využitím SAS systému: Teória a aplikácia (Logistic Regression Using the SAS System : Theory and Application)
Autor: Paul. D. Allison
Vydavateľ: SAS Publishing; Marec 1999, 302 strán
ISBN: 1580253520
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha, písaná v neformálnom a netechnickom štýle vysvetľuje teóriu logistickej regresie a potom poukazuje na to, ako ju implementovať s využitím SAS systému. Autor skúma rozdiely a podobnosti v mnohých organizáciách, ktoré využívajú logistický regresný model.
Kľúčové slová: logistics , SAS system, estimation, regression, variables
Cena: $ 41.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Podnikový logistický manažment: Teória a prax (Business Logistics Management: Theory and Practice)
Autor: J. J. Vogt, P. Linford, G. De Villiers, W. J. Pienaar, P. W. C. De Wit, G. de Villiers
Vydavateľ: Oxford University Press; Január 2002, 544 strán
ISBN: 0195780116
Jazyk: anglický
Anotácia: Dôraz je v tejto knihe kladený na praktické logistické operácie a zahŕňa súvisiace témy od riadenia skladov k finančnej kontrole zariadení. Témy ako je projektový manažment, e-business a finančné aspekty logistiky sú integrované tak, aby poskytli čitateľovi všeobecný prehľad logistiky a riadenia dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: supply chain, logistics, business, management
Cena: $ 49.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Globálne operácie a logistika: Text a prípady (Global Operations and Logistics: Text and Cases)
Autor: Ricardo Ernst, Panos Kouvelis, Michel Fender, Michel Fender
Vydavateľ: John Wiley & Sons; Marec 1998, 480 strán
ISBN: 0471120367
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá procesom manažmentu globálnych operácií – od strategického myslenia až po plánovanie a realizáciu. Demonštruje implikácie pre rôzne funkčné oblasti, ako sú operácie, marketing a informačné systémy. Obsahuje množstvo štúdií z Európy, USA, Latinskej Ameriky a Ázie.
Kľúčové slová: global operations, logistics, management, strategy
Cena: $ 102.25
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Medzinárodná logistika (International Logistics)
Autor: Donald F. Wood, Anthony P. Barone, Paul R. Murphy, Daniel L. Wardlow
Vydavateľ: AMACOM; Január 2002, 400 strán
ISBN: 0814406661
Jazyk: anglický
Anotácia: Implementácia efektívnych logistických stratégií pri medzinárodnom pôsobení sa líši od riadenia domácej logistiky, pretože tu hrajú úlohu aj špecifické faktory, ako sú prepravné regulácie, transportné záležitosti a kultúrne odlišnosti. Táto príručka prezentuje súvislú perspektívu na súčasnú globálnu logistiku od surovín až po produkciu zákazníkovi.
Kľúčové slová: logistics, carriers, managing differences, contract system
Cena: $ 79.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003