V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Zrýchlená logistika: Zefektívnenie armádneho dodávateľského reťazca (Accelerated Logistics: Streamlining the Army's Supply Chain)
Autor: Mark Wang, James Champy
Vydavateľ: RAND; Jún 2000, 40 strán
ISBN: 0833027859
Jazyk: anglický
Anotácia: V roku 1995 armadny manažment hľadal cesty ako zlepšiť odozvu, spoľahlivosť a efektívnosť armádneho zastaralého systému. Armáda dramaticky zefektívnila zásobovací proces, znížila čas objednania a dodania súčiastok o skoro dve tretiny a a skoro 75 percent pri hlavných inštaláciách. Kniha opisuje tento úspech, je užitočná nielen pre armádnu logistiku.ale pre korporácie v rôznych oblastiach priemyslu, ktorých prežitie a konkurenčná výhoda závisí na ich dodávateľských reťazcoch.
Kľúčové slová: supply chain, military logistic, shiptime, ordertime
Cena: $ 20.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Logistika 21 storočia: Zrealizovanie integrácie dodávateľských reťazcov (21st Century Logistics: Making Supply Chain Integration Reality)
Autor: Donald J. Bowersox, David J. Closs, Theodore P. Stank
Vydavateľ: Council of Logistics Management; December 1999
ISBN: 0965865320
Jazyk: anglický
Anotácia: Logistika 21 storočia: Zrealizovanie integrácie dodávateľských reťazcov je knihou písanou špeciálne pre manažérov, ktorí stoja pred otázkou vývoja korporačnej konkurencieschopnosti v nasledujúcej dekáde pomocou manažmentu dodávateľských reťazcov. Kniha pomôže manažérom pri odhaľovaní a prekonávaní všeobecných prekážok, ktoré ničia internú a externú intgráciu logistických operácií s pridanou hodnotou. Táto integrácia je nevyhnutná pre poskytovanie maximálnej hodnoty konečným zákazníkom.
Kľúčové slová: supply chain, logistics, integration, value-added operations
Cena: $ 55.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Dopad dizajnu na logistiku (Design's Impact on Logistics)
Autor: AT&T
Vydavateľ: McGraw-Hill Professional; Apríl 1993, 228 strán
ISBN: 0070025622
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha ukazuje ako zahrnutie profesionálov v oblasti logistickej podpory včas do procesu designu môže predísť technickému, nákladovému, produkčnému nedostatku pri jeho dizajne, výrobe a marketingu. Kniha vyzdvihuje dizajnérske a manažérske praktiky a postupy, ktoré umožňujú inžinierom a programovým manažérom uistiť sa, že ich produkty sú na trhu úspešné.
Kľúčové slová: design, logistic support, management, technical support
Cena: $ 14.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Logistický manažment a stratégia (Logistics Management and Strategy)
Autor: Alan Harrison, Remko I. Van Hoek
Vydavateľ: Financal Times Management; Apríl 2002; 281 strán
ISBN: 0273646745
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá oblasťou logistického manažmentu. Sú v nej vysvetlené základné pojmy logistického manažmentu, opisuje problematiku vytvárania stratégií a plánovania v logistike. Je vhodná pre čitateľov, ktorí chcú získať základný prehľad v problematike logistického manažmentu.
Kľúčové slová: logistic management, strategy, plannning
Cena: $ 59.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Súbor skladového a logistického softvéru (Warehouse & Logistics Software Directory)
Autor: Philip D. Obal

Vydavateľ: Industrial Data and Information Inc.; Október 2002, 223 strán
ISBN: 0966934512
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha môže napomôcť a skrátiť proces výberu softvéru ponúknutím kompletného listu riešení a ich indexovania v databáze, operačnom systéme a typu softvéru. Je určená pre tých, ktorý momentálne hľadajú softvér známy ako Skladový manažérsky systém (Warehouse Management System - WMS) alebo príbuzný softvér.
Kľúčové slová: warehouse, logistic, operating system, database, process
Cena: $ 95.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Redizajn dodávateľských reťazcov: Transformácia dodávateľských reťazcov na integrované hodnotové systémy (Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains into Integrated Value Systems)
Autor: Robert B. Handfield, Ernest L. Jr. Nichols
Vydavateľ: Financial Times Prentice Hall; August 2002, 400 strán
ISBN: 0130603120
Jazyk: anglický
Anotácia: Autori predstavujú koncept hodnotových systémov. Integrovaním toku informácií, materiálov, technológií a zdrojov v dodávateľskom reťazci môže byť vytvorený systém vytvárania hodnôt pre konečného zákazníka. V knihe sú reálne príklady demonštrujúce ako zlepšiť kolaboráciu a dôveru v celom hodnotovom reťazci.
Kľúčové slová: value system, supply chain, redesign, value creation
Cena: $ 34.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Doláre a ich zmysel: Prístup zlepšenia procesov k logistike finančného manažmentu (Dollars and Sense: A Process Improvement Approach to Logistics Financial Management)
Autor: Marygail K. Brauner (Editor), Ellen M. Pint, John R. Bondanella
Vydavateľ: Rand Corporation; November 2000, 106 strán
ISBN: 0833028545
Jazyk: anglický
Anotácia: Aplikovaním Velocity Management (VM) k zlepšeniu takých kľúčových procesov ako objednanie, dodávka, reklamácia a skladovania, armáda odkryla dôkazy, že niektoré oneskorenia a chyby v týchto procesoch sa odvíjajú od procesu logistiky finančného manažmentu. Táto správa dokumentuje analýzu vykonanú s podporou FM PIT. Využitím metodológie VM – Definuj-Meraj-Zlepši (DMI) sa výskum zameral na definovanie procesov, určenie správnych kritérií a návrh zlepšení v procese finančného manažmentu.
Kľúčové slová: Velocity management, financial management, logistics
Cena: $ 12.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Slovník logistiky, plánovania produkcie a kontroly: anglicko/nemecký (Dictionary of Logistics, Production Planning, and Control: English/German)
Autor: Angela Gerstner, Jens Kiesel
Vydavateľ: VCH Publishing; edícia CD-ROM Február 1999
ISBN: 3895781053
Jazyk: anglický
Anotácia: CD-rom kombinuje nemecko-anglické termíny z dvoch slovníkov – Logistický slovník Jensa Kiesela a Slovník logistiky, mikroelektroniky a spracovania dát od Angely Gerstner. Obsahuje skoro 28 000 termínov, z čoho je približne 21 000 z oblasti logistiky, podnikania a informačných procesov, plánovania produkcie a kontroly. Ostávajúcich 7 000 je z oblasti mikroelektroniky.
Kľúčové slová: logistic, business and microelectronic terms
Cena: $ 145.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Návrh a riadenie dodávateľských reťazcov/ Študijný CD-rom (Designing and Managing the Suppy Chain / Student CD-Rom)
Autor: David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi
Vydavateľ: McGraw-Hill/Irwin; Október 2002, 384 strán
ISBN: 0072845538
Jazyk: anglický
Anotácia: Problematika manažmentu dodávateľských reťazcov rapídne stúpa najmä kvôli dôležitosti dosiahnuť redukciu vo výrobných nákladoch a úspory, ktoré vyplývajú z efektívneho plánovania a riadenia dodávateľských reťazcov. Väčšina kníh nezahŕňa modely a systémy podpory rozhodovania dostatočné pre priemysel. Kniha diskutuje problémy, modely a koncepty odvodené z otázok týkajúcich sa efektívneho manažmentu dodávateľských reťazcov. Text je vhodný pre akademické štúdium a aj pre profesionálov v praxi.
Kľúčové slová: supply chain management, decision support systems, modelling
Cena: $ 91.60
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Problémy kvality dát v armádnej logistike: Klasifikácia, príklady a riešenia (Data Quality Problems in Army Logistics: Classification, Examples, and Solutions)
Autor: Lionel A. Galway, Christopher H. Hanks, United States Army, Arroyo Center, Rand Corporation
Vydavateľ: RAND; September 1996, 128 strán
ISBN: 0833024175
Jazyk: anglický
Anotácia: Je všeobecne známe, že dáta v armádnych logistických informačných systémoch mali viaceré problémy ohľadom kvality. Táto štúdia rozoberá klasifikačnú schému pre problémy kvality dát a aplikuje ju na rôzne problémy logistických dát, najmä na End Item Code (EIC), kľúčový dátový element v Centrálnej databáze dopytu.
Kľúčové slová: logistic information system, data quality problems, End Item Code
Cena: $ 15.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004