V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Continuous replenishment – How to use the EAN·UCC standards
Autor: EAN International
Vydavateľ: EAN International, 36 strán
Jazyk: anglický
Anotácia: Nepretržité doplňovanie (Continuous replenishment) zásob má za úlohu znížiť množstvo skladovaného tovaru a zvýšiť dostupnosť tovaru vo všetkých bodoch distribučného reťazca a zároveň čo najlepšie vyhovieť požiadavkám zákazníka. Dokument obsahuje aj prípadové štúdie dvoch výrobcov.
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI)
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: december 2003
Názov: Cross docking – How to use the EAN·UCC standards
Autor: EAN International
Vydavateľ: EAN International, 28 strán
Jazyk: anglický
Anotácia: Cross docking je spôsob distribúcie, v ktorom sa tovar dovezený do distribučného centra neskladuje, ale okamžite pripravuje na ďalšiu distribúciu. Dokument obsahuje aj prípadové štúdie maloobchodníkov.
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI), cross docking
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: december 2003 
Názov: E-Commerce tools for the transport industry – maximising logistics performance using the EAN·UCC systém
Autor: EAN International, UCC
Vydavateľ: EAN International, 36 strán
Jazyk: anglický
Anotácia: V tomto dokumente sú znázornené logistické operácie prepravcov a tiež spôsoby sledovania pohybu jednotlivých prepravných jednotiek ako aj skupín prepravných jednotiek. Vysvetľuje, ako môže systém EAN·UCC pomôcť efektívnemu riadeniu skladového hospodárstva, pohybu tovarov, zasielateľstva a dopravy. V týchto procesoch bola použitá technológia čiarového kódovania, elektronická výmena údajov (EDI) a tiež internetové systémy na sledovanie pohybu.
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI)
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: december 2003
Názov: Zborník z 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD - 2002, logistika v doprave
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Zborník obsahuje príspevky, ktoré odzneli na 5. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou LOGVD 2002. Táto konferencia je organizovaná každoročne. Je určená najmä pre vedecko-odbornú komunitu, ktorá sa zaoberá problematikou vojenskej, dopravnej a zásobovacej logistiky.
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003
Názov: Zborník prednášok INTRACO 2004 Slovak Retail Summit
Autor: - Spolupráca obchodných partnerov za podpory EDI: Tina Redenkovičová – MAKRO/METRO, Ing. Jan Jonáš PODĚBRADKA
- Logistika – pohyb tovaru a služieb: GM ESA Logistika, Andrej Palič
- Národná logistika čerstvého tovaru: Stanislav Baláž - MD Tibbett & Britten Slovakia
- Využití synergií: Tomáš Moravec – MAKRO ČR & METRO Slovakia
- Systémový integrátor pro letectví a logistiku: Dietmar Bothe – Topsystem Systemhaus GmbHVstup do EÚ a dopad na pohyb tovaru v rámci zahraničného obchodu: Jozef Gönzöl – Colné riaditeľstvo SR
Vydavateľ: EAN International
Jazyk: anglický
Anotácia: Aktuálne informácie z praxe, ktoré odzneli na konferencii INTRACO 20. – 21. 4. 2004
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI)
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: apríl 2004
Názov: EANCOM®
Autor: EAN International
Vydavateľ: EAN International
Jazyk: anglický
Anotácia: Globálny štandard EANCOM® sa používa pri elektronickej výmene údajov (EDI) s použitím EAN čísel. Dokument EANCOM® obsahuje technické špecifikácie, stavbu a štruktúru jednotlivých správ (napr. INVOIC – faktúra, ORDER – objednávka, IFTMIN – prepravné údaje, IFTSTA – stav prepravy, atď.)
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI)
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: apríl 2004
Názov: An introduction to EANCOM in Trade and Transport
Autor: EAN International
Vydavateľ: EAN International
Jazyk: anglický
Anotácia: Dokument obsahuje tok a typy správ, ktoré sa používajú pri elektronickej komunikácii v obchode a preprave. Ide o elektronickú výmenu štandardizovaných správ (EDI) založenú na globálnom štandarde UN EDIFACT tzv. EANCOM®
Kľúčové slová: EAN kód, Elektronická výmena údajov (EDI)
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: apríl 2004
Názov: Počítačová simulácia v logistike (Computer Simulation in Logistics)
Autor: Roy L. Nersesian, G. Boyd Swartz
Vydavateľ: Quorum Books; August 1996, 264 strán
ISBN: 0899309852
Jazyk: anglický
Anotácia: Praktická príručka k simulácii v logistickom manažmente. Autori naznačujú lepšie spôsoby ako riadiť komplexný logistický systém. Demonštrujú neadekvátnosť konvenčných kvantitatívnych metód pri riešení komplexných logistických systémov a prezentujú ako simulácia môže byť adresná pre rôzne problémy logistického manažmentu. Dôležité čítanie pre logistických manažérov a tých, ktorí hľadajú lepšie spôsoby pre logistické rozhodovanie.
Kľúčové slová: simulation, logistic management, complex logistic systems
Cena: $ 78.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Mestská logistika (City Logistics)
Autor: Eiichi Taniguchi, R.G. Thompson, Tadashi Yamada, J.H.R. van Duin
Vydavateľ: Pergamon Press; Január 2001, 260 strán
ISBN: 0080439039
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha reprezentuje základný koncept a všebecné prístupy k mestskej logistike. Mestská logistika je procesom optimalizácie miestnych logistických aktivít, pričom uvažuje so sociálnym, ekologickým, ekonomickým, finančným a energetickým dopadom miestnej nákladnej dopravy. Iniciatívy miestnej logistiky vyžadujú riešenie problémov miestnej nákladnej dopravy, zahŕňajúc dopravné zápchy, negatívne ekologické dopady, vysokú spotrebu energie a nedostatok pracovnej sily. Zameranie tejto kniohy spočíva v modelovaní mestskej logistiky.
Kľúčové slová: city logistics, urban freight transport, ITS (Intelligent trasport systems)
Cena: $ 87.30
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004
Názov: Pokroky v distribučnej logistike (Advances in Distribution Logistics)
Autor: Bernhard Fleischmann, M. G. Speranza, P. Stahly
Vydavateľ: Springer Verlag; August 1998, 535 strán
ISBN: 3540642889
Jazyk: anglický
Anotácia: Distribučná logistika bola silno ovplyvnená nedávnymi ekonomickými trendmi: globalizáciou trhov, dereguláciou Európskej nákladnej dopravy a rastúcim podielom just-in-time dodávok a taktiež zvýšenou konkureciou a strategickou spoluprácou. Kniha pokrýva systematickým spôsobom strategické, taktické a operatívne plánovanie distribučných systémov a procesov. Obsahuje prehľad kvantitatívnych modelov a techník a taktiež aplikácií v priemysle prezentovaných množstvom prípadových štúdií.
Kľúčové slová: Distribution logistics, operational, tactical and strategic planning
Cena: $ 200.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: apríl 2004