V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Hra na čierneho Petra
Autor: Jana Bokorová
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISBN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Skúsenosti logistických spoločností na stav prepravných obalov, ktoré často nevyhovujú požiadavkám na zabezpečenie kvalitnej logistiky a nezodpovedajú potrebným štandardom. Nekvalitné palety či samotné prepravné obaly môžu spôsobiť znehodnotenie tovaru a následne straty pre zúčastnené strany.
Kľúčové slová: paleta, prepravný obal
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika ako strategická základňa
Autor: Jana Bokorová
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISBN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistický audit, supply chain management, rozhodovanie o systéme distribúcie a logistiky
Kľúčové slová: logistika
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003
Názov: Základy balenia potravín
Autor: Igor Kačeňák
Vydavateľ: Vydavateľstvo ARM 333
ISBN: 80-967945-6-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: vysokoškolská učebnica zaoberajúca sa problematikou balenia potravín
Všeobecné otázky obalovej techniky, obalové prostriedky, ochrana potravín obalom - obal a potraviny, cudzorodé látky a obaly, baliaca technika - stroje a zariadenia, smery rozvoja obalovej techniky
Kľúčové slová: EAN kód
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003
Názov: Systém a špecifiká produktovej politiky
Autor: Vojtech Kollár
Vydavateľ: Vydavateľstvo Sprint
ISBN: 80-888848-05-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: vysokoškolská učebnica zaoberajúca sa problematikou ekonomika – tovaroznalectvo – kvality
Produkt, užitočnosť a efektívnosť produktov, ochrana úžitkových vlastností produktu, nástroje produktovej politiky, kvalita produktov a produkcie, ekonómia a ekológia
Kľúčové slová: EAN kód
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika a manažment dodávateľských reťazcov: stratégie pre redukciu nákladov a zlepšenie služieb (Logistics and supply chain management: strategies for reducing costs and improving services)
Autor: Martin Christopher
Vydavateľ: Financial Times Prentice Hall; druhá edícia 15 august 1998, 304 strán
ISBN: 0273630490
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor v knihe vysvetľuje úlohu logistiky v službách, pri segmentácii trhov, pri skúmaní vhodných kritérií na hodnotenie produktivity v logistike a výkone pri poskytovaní služieb.
Kľúčové slová: competitive advantage, supply chain, logistics, services
Cena: $ 24.47
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika: Úvod do riadenia dodávateľských reťazcov (Logistics: An Introduction to Supply Chain Management)
Autor: Donald Waters
Vydavateľ: Palgrave Macmillan; Marec 2003, 250 strán
ISBN: 0333963695
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha hovorí o logistike v širokom rozsahu, objasňuje všetky hlavné koncepcie v súvislosti s podnikaním, sústreďuje sa na aplikácie a praktické situácie v logistike. Vysvetľuje riadenie logistiky a jej strategickú úlohu v organizácii a skúma nové trendy v tejto oblasti.
Kľúčové slová: logistics, supply chain, strategy, material flow, resources
Cena: $ 37.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistická regresia – šlabikár (Logistic regression: A primer)
Autor: Fred C. Pampel
Vydavateľ: Sage Publications; Jún 2000, 96 strán
ISBN: 0761920102
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha poskytuje čitateľom prvý prístup k logistickej regresii cez pozorné vysvetlenia a príklady z praxe. Vysvetľuje základné pojmy, ako exponenty, percentuálna zmena a pravdepodobnostné funkcie. Kniha umožní čitateľom využívať a pochopiť techniky logistickej regresie a slúži ako základ pre dokonalejšie pochopenie danej témy.
Kľúčové slová: logistic regression, coefficients, probabilities, test of significance
Cena: $ 14.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Aplikovaná analýza logistickej regresie (Applied logistic regression analysis)
Autor: Scott Menard
Vydavateľ: Sage Publications; 2nd edition (October 2001), 128 strán
ISBN: 0761922083
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha je vynikajúcim sprievodcom vo využívaní logistickej regresie pri analýze dát. Prezentuje logistickú regresiu spolu s viac tradičnými OLS modelmi a otázky logistickej regresie rozoberá v kontexte s SPSS a SAS.
Kľúčové slová: logistic regression analysis, logistic regression models, analysis, coefficients
Cena: $ 14.20
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Marketingová logistika (Marketing logistics)
Autor: Martin Christopher, Helen Peck
Vydavateľ: Butterworth-Heinemann; Jún 2003, 168 strán
ISBN: 0750652241
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha poskytuje dobrý prehľad teórie a praxe, ukazuje ako môže byť logistická stratégia využívaná pri získavaní rozhodujúcej konkurenčnej výhody a zvyšovaní zisku. Týka sa všetkých zahrnutých v marketingovom a distribučnom priemysle.
Kľúčové slová: marketing logistics, management, supply chain management, competition
Cena: $ 37.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Základy manažmentu dodávateľských reťazcov (Essentials of Supply Chain Management)
Autor: Michael H. Hugos
Vydavateľ: John Wiley & Sons; December 2002, 256 strán
ISBN: 0471235172
Jazyk: anglický
Anotácia: Praktický sprievodca opisujúci ako operuje dodávateľský reťazec a preberá otázky a techniky, ktoré sú relevantné pre spoločnosti hľadajúce spôsoby ako zlepšiť manažment svojich dodávateľských reťazcov. Vysvetľuje metriky pri meraní výkonu a prezentuje pragmatický prístup dizajnu a stavby systémov dodávateľských reťazcov.
Kľúčové slová: supply chain management, systems and operations, measuring performance
Cena: $ 24.47
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003