V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

 Názov: Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave.
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor ponúka dôležité poznatky z tejto problematiky a predstavuje ich v publikácii prvej svojho druhu na Slovensku.  Publikácia poskytuje informácie plniace požiadavky prílohy č. 1 a 3 k „Zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov“ pre tému „Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave“, ale taktiež pre doplnenie vedomostí vodičov cestnej nákladnej dopravy z tejto problematiky. Poznatky uvedené v tejto publikácii majú rozsiahle využitie v praxi dopravných a zasielateľských firiem najmä na úrovni dispečerov a zasielateľov, ktorí prijímajú objednávky na zabezpečenie prepravy. Publikácia obsahuje: Najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa v praxi ; Legislatívne požiadavky v Slovenskej republike, Nemecku a Švédsku; Druhy balenia a palety; Maximálne rozmery a hmotnosti nákladných vozidel; Nakládka, vykládka a manipulácia s nákladom; Prepravná jednotka; Dynamika nákladu počas prepravy; Základné metódy upevnenia nákladu; Upevňovacie prostriedky; Prípadové štúdie na upevnenie nákladu.
Kľúčové slová: náklad, nakladanie, upevnenie nákladu,   
Spracoval: Ing. Juraj Jagelčák, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008
Bližšie informácie a predaj publikácie. 

 Názov: Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD. – Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-832-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je zložená z dvoch častí: I. časť – Konštrukcia a hlavné časti vozidla – obsahuje témy konštrukcie a funkcie častí autobusu, mazanie a protimrazová ochrana, pracovný postup počas odstraňovania a výmeny kolies, konštrukcia, vybavenie, správne používanie a starostlivosť o pneumatiky, typy, prevádzka, hlavné časti, spoje a používanie brzdového systému a jeho každodenná údržba, metódy lokalizácie príčin porúch vozidla, zručnosti ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia a preventívna údržba vozidiel a nevyhnutné prevádzkové opravy, II. časť – Všeobecné vedomosti o doprave a administratívnych postupoch – obsahuje témy dopravná geografia a používanie cestných máp, hospodárne využívanie vozidiel, opatrenia po dopravnej nehode a poistenie vozidla, právne predpisy používané na príslušný druh prepravy cestujúcich, vedomosti a  zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb a dokumenty potrebné pri vnútroštátnej a medzinárodnej preprave cestujúcich.
Kľúčové slová: vodič, vzdelávane, spôsobilosť  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1
Autor: Miloš Poliak – Vladimír Konečný
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-813-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolské skriptum využiteľné aj pre dopravcov v oblasti cestnej dopravy, ktoré obsahujú praktické príklady vo vzťahu k stanoveniu ceny za prepravu. Obsahujú problematiku technicko-hospodárskych ukazovateľov, vlastných nákladov v cestnej doprave, kalkulácii vlastných nákladov, maximalizácie zisku pomocou cenovej tvorby, organizačných štruktúr v cestnej doprave a ekonomickej štatistiky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1
Autor: Jozef Gnap – Eva Kováčiková – Jozef Královenský – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-491-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o prvú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Táto kniha obsahuje problematiku občianskeho práva, obchodného práva, sociálneho práva a daňového práva.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2
Autor: Jozef Gnap – Jozef Královenský – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-675-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o druhú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Táto kniha obsahuje problematiku obchodného a finančného riadenia podniku a prístup na trh.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3
Autor: Jozef Gnap – Štefan Liščák – Juraj Jagelčák – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-674-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o tretiu knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Táto kniha obsahuje problematiku technických noriem a aspektov prevádzky cestnej dopravy a bezpečnosť cestnej dopravy.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Aplikácia informačných systémov v cestnej doprave
Autor: Jozef Gnap – Vladimír Konečný – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-791-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolské skripta zaoberajúce sa aplikáciou informačných technológií v cestnej doprave. Skriptá rozoberajú informáciu a jej význam v cestnej doprave, internet a možnosti jeho využitia v riadení dopravnej firmy, programové vybavenia pre vedenie ekonomickej agendy dopravnej firmy, počítačové kilometrovníky, optimalizácia zvozových a rozvozových trás, aplikácia knihy jázd v dopravnej firme, aplikácia  informačných systémov pre  trasovanie nadmerných a nadrozmerných prepráv, kontrolné záznamové zariadenie v cestnej doprave, výber vhodných programových vybavení a IT pre dopravnú firmu, identifikácia a meranie parametrov cestných vozidiel, navigačné systémy a možnosti ich využitia v cestnej doprave, informačné systémy pre výber mýta v cestnej doprave, dynamické informácie v sektore dopravy a systém INTRASTAT-SK.
Kľúčové slová: informatika, aplikácia, navigácia  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Softwarové aplikace pro dopravní firmy
Autor: ČESMAD Bohemia
Vydavateľ: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
Jazyk: český
Anotácia: Publikácia softvérové aplikácie pre dopravné firmy poskytuje čitateľovi prehľad v informačných technológiách určených pre dopravné firmy. Pri každom produkte prináša charakteristiku produktu, cieľovú skupinu a požiadavky na hardvérové a softvérové vybavenie. V publikácii sú analyzované: Autodata Liberec; Axitech, s.r.o.; CID International, a.s.; D&COMM, spol. s.r.o.; KSH-Data, s.r.o.; MAPFACTOR, s.r.o.; Milk Computers, s.r.o.; NAVISYS, s.r.o.; PLANstudio, spol. s r.o.; PRINCIP, a.s.; TimoCom Soft und Hardware GmbH; TRANiS, s.r.o.; UNICODE SYSTEMS, s.r.o. a UNIS COMPUTERS, spol. s r.o.
Kľúčové slová: softvér, informatika, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov
Autor: Miloš Poliak – Jozef Gnap
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN (ISSN): 978-80-7100-664-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia predstavuje príručku zameranú na dodržiavanie sociálnej legislatívy a správne používanie analógových a digitálnych tachografov. V prvej časti je podrobne na praktických príkladoch vysvetlené dodržiavanie sociálnej legislatívy platnej pri preprave v rámci členských krajín EÚ, druhá kapitola sa venuje dodržiavaniu sociálnej legislatívy v nečlenských krajinách EÚ. Osobitná časť sa venuje autobusovej doprave, na ktorú požiadavky v sociálnej oblasti kladie národná legislatíva. Ďalšia časť práce predstavuje návod na používanie analógových a digitálnych tachografov. Súčasťou príručky je aj nový formulár na preukazovanie dovolenky a práceneschopnosti, platný od 14. 4. 2007.
Kľúčové slová: práca, odpočinok, jazda, cestná doprava, AETR  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov.
Autor:
Miloš Poliak – Jozef Gnap
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISSN: 80-8070-534-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je zameraná na sociálnu legislatívu osádok vozidiel v cestnej doprave. V prvej časti definuje platnú legislatívu pre jednotlivé druhy prepravy. Tretia kapitola publikácie sa podrobné zaoberá nariadeniami EÚ. Porovnáva nové Nariadenie č. 561/2006 s doteraz platným Nariadením č. 3820/85 a okrem definovaní jednotlivých režimov obsahuje veľa názorných obrázkov a komentárov autorov. Súčasťou tejto kapitoly sú rozpracované požiadavky Nariadenia č. 3821/85 vo vzťahu k tachografom. Publikácia obsahuje manuál pre analógový aj digitálny tachograf. V ďalšej kapitole je spracovaná s komentármi autorov Dohoda AETR. Súčasťou publikácie je taktiež vysvetlenie používania ostatnej legislatívy (zákon č. 121/2004 Z. z. a vyhláška č. 208/1991 Zb.). 
Kľúčové slová: práca, odpočinok, jazda, cestná doprava, AETR  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006