V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

 Názov: Podnikanie v železničnej doprave.
Autor: Bibiána Buková - Eva Nedeliaková - Jozef Gašparík
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Postupujúca liberalizácia a internacionalizácia dopravného trhu Európskej únie vytvára nové podmienky pre podnikanie aj v odvetví železničnej dopravy. Publikácia predstavuje všetky aspekty podnikania v železničnej doprave, počnúc stručnou históriou, definovaním významu a postavenia železničnej dopravy na dopravnom trhu, ako aj definovaním základných pojmov v železničnej dopravnej a prepravnej prevádzke. 
Poskytuje ucelený pohľad na podnikanie v troch základných líniách, ktoré je potrebné vnímať v železničnej doprave. Prvou je právny rámec podnikania, ktorý predstavuje vymedzenie právnych vzťahov subjektov na železničnom trhu navzájom a voči zákazníkovi. Druhou sú výrobné prostriedky železničného podniku, ktoré sa viažu k vozidlovému parku, prístupu na železničnú infraštruktúru a personálu. Treťou je finančný manažment a marketing  železničného podniku vrátane cenotvorby a kalkulácie.
Publikácia je určená predovšetkým podnikateľom a zasielateľom pôsobiacim v oblasti železničnej dopravy, odborníkom v doprave, ako aj študentom príbuzných zameraní.
Spracoval: doc. Ing. Bibiana Bukova, PhD., KŽD, F PEDaS, Žilinská Univerzita
Zaradené: máj 2009

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 – aktualizované a doplnené k 1. 3. 2009
Autor: Jozef Gnap – Eva Kováčiková – Adela Poliaková – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-995-2
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o prvú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Ide o aktualizovanú a doplnenú knihu, ktorá je v súlade s legislatívou k 1. 3. 2009. Táto kniha obsahuje problematiku občianskeho práva, obchodného práva, sociálneho práva a daňového práva.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 – aktualizované a doplnené k 1. 3. 2009
Autor: Jozef Gnap – Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-996-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o druhú knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave, ktorá je doplnená a aktualizovaná podľa požiadaviek legislatívy k 1. 3. 2009. Táto kniha obsahuje problematiku obchodného a finančného riadenia podniku (stratégia a riadenie firmy, marketing, finančné riadenie, účtovníctvo, cenotvorba, náklady a kalkulácie, ekonomická analýza, platobný styk, poistenie, informačný systém a organizácia a riadenie) a prístup na trh (založenie podniku, terminológia, formality, evidencia, logistika, colná problematika, režim práce vodičov a regulácia cestnej dopravy).
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 – aktualizované a doplnené k 1. 3. 2009
Autor: Jozef Gnap – Vladimír Rievaj – Štefan Liščák – Miloš Poliak – Juraj Jagelčák
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-997-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o tretiu knihu učebných textov, ktoré obsahujú učivo potrebné na zvládnutie skúšky na odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave doplnené a aktualizované na požiadavky legislatívy k 1. 3. 2009. Táto kniha obsahuje problematiku technických noriem a aspektov prevádzky cestnej dopravy (cestné vozidlá, typové schvaľovanie, údržba, opravy, kombinovaná doprava, loženie a upevňovanie nákladu, preprava nebezpečných vecí, skaziteľných vecí a živých zvierat) a bezpečnosť cestnej dopravy (požiadavky na vodičov, pracovné úrazy, požiarna ochrana, dopravná geografia). Učebnica taktiež obsahuje testové otázky, ktoré sú súčasťou skúšky odbornej spôsobilosti.
Kľúčové slová: odborná, spôsobilosť, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov – Doplnené a aktualizované vydanie k 1. 2. 2009
Autor: Miloš Poliak – Jozef Gnap
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-989-1
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o aktualizovanú a doplnenú publikáciu, ktorá predstavuje príručku zameranú na dodržiavanie sociálnej legislatívy a správne používanie analógových a digitálnych tachografov. V prvej časti je podrobne na praktických príkladoch vysvetlené dodržiavanie sociálnej legislatívy platnej pri preprave v rámci členských krajín EÚ, druhá kapitola sa venuje dodržiavaniu sociálnej legislatívy v nečlenských krajinách EÚ. Osobitná časť sa venuje autobusovej doprave, na ktorú požiadavky v sociálnej oblasti kladie národná legislatíva. Ďalšia časť práce predstavuje návod na používanie analógových a digitálnych tachografov. Súčasťou príručky je aj nový formulár na preukazovanie dovolenky a práceneschopnosti, platný od 14. 4. 2007. Doplnená a aktualizovaná príručka obsahuje nové vysvetlenia a odpovede na otázky, s ktorými sa autori stretli pri školeniach sociálnej legislatívy vodičov a dispečerov. Súčasťou tejto príručky je aj nový, podrobnejší návod na obsluhu digitálneho tachografu. Príručka taktiež obsahuje spôsoby kontroly pri odhaľovaní manipulácie s digitálnymi tachografmi. Príručku je možné si objednať na tel. čísle 041/5133501.
Kľúčové slová: práca, odpočinok, jazda, cestná doprava, AETR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Zasielateľstvo a logistické činnosti
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. - Ing. Iveta Kubasáková, PhD. - Ing. Eva Dvořáková, PhD.
Vydavateľ: Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer
ISBN: 978-80-8078-232-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odborná knižná publikácia obsahuje 9  kapitol.  Jednotlivé kapitoly sa postupne  venujú problematike zasielateľstva (definície základných pojmov, charakteristika zasielateľstva, činnosti zasielateľa ako aj právny rámec zasielateľskej činnosti), záujmovým organizáciách  zasielateľov, možnostiach uplatnenia logistiky a outsourcingu v zasielateľsve ako aj poistenie tovaru počas prepravy.  Súčasťou knihy sú  aj informačné a komunikačné technológie, ktoré  sa využívajú v  zasielateľstve.
Kľúčové slová: zasielateľ, príkazca, logistika, preprava,  informačné systémy
Spracoval: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., KŽD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: Postavenie dopravy v logistike (2.prepracované vydanie).
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. - prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-784-2
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia obsahuje 9 významových kapitol. Charakterizuje postavenie a funkcie logistiky, jej postavenie v dopravnom systéme, modelovanie logistických reťazcov podniku, funkcie a ciele obstarávacej logistiky. Optimalizácia zásob, skladovacie a manipulačné procesy. Zaradenie dopravcov do logistických systémov a controllingové ukazovatele, eurologistika.
Kľúčové slová: logistika, doprava, procesy 
Spracoval: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., KŽD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD. – Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-885-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je zložená z dvoch častí: I. časť – Konštrukcia a hlavné časti vozidla – obsahuje témy konštrukcie a funkcie častí autobusu, mazanie a protimrazová ochrana, pracovný postup počas odstraňovania a výmeny kolies, konštrukcia, vybavenie, správne používanie a starostlivosť o pneumatiky, typy, prevádzka, hlavné časti, spoje a používanie brzdového systému a jeho každodenná údržba, metódy lokalizácie príčin porúch vozidla, zručnosti ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia a preventívna údržba vozidiel a nevyhnutné prevádzkové opravy, II. časť – Všeobecné vedomosti o doprave a administratívnych postupoch – obsahuje témy dopravná geografia a používanie cestných máp, hospodárne využívanie vozidiel, opatrenia po dopravnej nehode a poistenie vozidla, právne predpisy používané na príslušný druh prepravy tovarov, zodpovednosť vodiča v súvislosti s prevzatím, prepravou a prevzatím tovaru, dokumenty potrebné pri vnútroštátnej a medzinárodnej preprave nákladov, poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a používanie nakladacieho a vykladacieho zariadenia  a základné vedomosti o opatreniach pri manipulácii a preprave nebezpečných veci.
Kľúčové slová: vodič, vzdelávane, spôsobilosť  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008

V prípade záujmu o publikáciu pozrite stránku: http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

 Názov: Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1
Autor: Jozef Královenský – Jozef Gnap – Miloš Poliak – Vladimír Konečný
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-831-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Učebnica rozoberá problematiku ekonomiky podnikov cestnej a mestskej dopravy, pričom rozoberá: postavenie cestnej a mestskej dopravy na dopravnom trhu, vplyv dopravnej politiky na ekonomiku cestnej a mestskej dopravy, štruktúru dopravného trhu, organizačné štruktúry podnikov cestnej dopravy, ľudské zdroje a mzdy, vplyv časového a výkonového využitia dopravných prostriedkov na ekonomiku podniku, výnosy, náklady a hospodársky výsledok, vlastné náklady a ich členenie, kalkulácia vlastných nákladov, tvorba ceny v cestnej doprave, finančné riadenie a financovanie cestnej a mestskej dopravy, ekonomická efektívnosť investícii a technicko-organizačných opatrení a vplyv kvality na ekonomiku podniku.
Kľúčové slová: ekonomika, kalkulácia, náklady  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008

 Názov: Prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej doprave nákladov
Autor: JUDr. Václav Roubal a JUDr. Milan Trebeška
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia, 2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ako praktická pomôcka pre pracovníkov všetkých účastníkov zmluvy o medzinárodnej cestnej preprave nákladov je publikovanie Dohovoru CMR okrem oficiálneho slovenského prekladu v jazyku francúzskom a anglickom, čo sú jazyky originálneho znenia Dohovoru CMR. Publikovanie cudzojazyčných verzií Dohovoru CMR má napokon za cieľ uľahčiť pracovníkom, ktorí uzatvárajú prepravné zmluvy o medzinárodnej cestnej preprave nákladov, alebo ktorí vybavujú reklamačné prípady z prepráv, aby mali k dispozícii zodpovedajúcu právnu terminológiu v jazyku, v ktorom prípadné prepravné záležitosti vybavujú. Autori sú si vedomí toho, nesprávne použitý výraz, či už v zmluve alebo reklamácii, môže prinajmenšom skomplikovať vybavovanie konkrétnych prípadov, a preto veria, že cudzojazyčné mutácie Dohovoru CMR budú i v tejto publikácii prijaté s uspokojením.
Časť II publikácie s názvom Texty obsahuje zákonné znenia ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka SR, vzťahujúce sa na zmluvy v odbore cestnej dopravy a k otázkam poistenia. Vytvára sa tak ucelenejší súbor zákonných predpisov pre oblasť zmluvných vzťahov v cestnej doprave tak, aby užívateľ príručky mal tieto predpisy po ruke. Ide totiž o to, že Dohovor CMR nerieši niektoré otázky zmluvných vzťahov a potom záleží na účastníkoch príslušnej zmluvy, aby tieto vzťahy riešili na základe všeobecných právnych predpisov.
Do časti III – Vzory – je zahrnutý okrem vzoru medzinárodného nákladného listu CMR, a to tak súčasnej verzie, ako aj verzie platnej v najbližšom čase, vzoru kontrolného listu vozidla pri prepravách do Anglicka, i príklad Všeobecných podmienok prepráv, ktoré môže objednávateľ urobiť súčasťou svojej objednávky s tým, že ak bude jeho objednávka dopravcom potvrdená vrátane týchto podmienok, stávajú sa tieto podmienky súčasťou prepravnej zmluvy.
Publikáciu možno zakúpiť v predajniach MOTOPLUS a bude takisto súčasťou školiacich materiálov pre školenia o Dohovore CMR, ktoré ČESMAD Slovakia v rámci svojej vzdelávacej činnosti vykonáva.
Kľúčové slová: Dohovor CMR, prepravná zmluva
Cena: 590,- Sk
Zaradené: september 2008